Hotărârea nr. 127/2020

privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.02.2020

ROMÂNIA                                                                                   

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea  preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.02.2020

 

 

                    Analizând referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub  nr. 174.500/10.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 174.515 din 10.02.2020 întocmit de către Direcţia Economică, Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care s-a propus aprobarea  preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.02.2020,

                Având în vedere adresa nr. 1.628/07.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 172.465/07.02.2020 înaintată de societatea Termoficare Oradea SA,

            Ţinând cont de prevederile:

·   art. 8, alin.2, lit. d), e) din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică,

·   art. 43, alin. 5, din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,

·   OG nr. 36 din 2 august 2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, actualizată,

·   Ordinului nr. 66/2007 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare,

·   Deciziei ANRE nr. 1.244 din 28.06.2019,

·   Deciziei ANRE nr. 2.017 din 27.11.2019

 

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n) şi art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

                Art.1. Se aprobă preţul local al energiei termice pentru consumatorii non-casnici (agenti economici) racordati din rețeaua de transport, la nivelul de 310,96 lei/gcal (inclusiv TVA), practicat de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, începând din 01.02.2020.

                Art.2. Se aprobă preţul local al energiei termice pentru consumatorii non-casnici (agenti economici) racordati din  rețeaua de distribuție, la nivelul de 458,87 lei/gcal (inclusiv TVA), practicat de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, începând din 01.02.2020.

                Art.3. Se aprobă preţul local al energiei termice pentru consumatorii casnici (populatie) racordati din  rețeaua de transport, la nivelul de 255,55 lei/gcal (inclusiv TVA), practicat de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, începând din 01.02.2020.

                Art.4. Se menține preţul local de facturare al energiei termice furnizate in sistem centralizat in Municipiul Oradea consumatorilor casnici (populatie) racordati din reteaua de transport la nivelul de 248,02 lei/gcal (inclusiv TVA), practicat de către societatea Termoficare Oradea SA începând cu 01.02.2020.

                Art.5. Diminuarea subvenţiei unitare acordată de la bugetul local pentru energia termică furnizată in sistem centralizat in Municipiul Oradea consumatorilor casnici (populatie) racordati din reteaua primară la nivelul de 7,53 lei/gcal (inclusiv TVA), valabilă începând din 01.02.2020.

                Art.6. Se aprobă preţul local al energiei termice pentru consumatorii casnici (populatie) racordati din  rețeaua de distributie, la nivelul de 320,23 lei/gcal (inclusiv TVA), practicat de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea începând din 01.02.2020 .

                Art.7. Se menține preţul local de facturare al energiei termice furnizate in sistem centralizat in Municipiul Oradea consumatorilor casnici (populatie) racordati din reteaua de distribuție la nivelul de 276,15 lei/gcal (inclusiv TVA), practicat de către societatea Termoficare Oradea SA incepand cu 01.02.2020.

                Art.8. Diminurea subvenţiei unitare acordată de la bugetul local pentru energia termică furnizată in sistem centralizat consumatorilor casnici racordati din reteaua secundara la nivelul de 44,08 lei/gcal (inclusiv TVA), valabilă începând din 01.02.2020.

                Art.9.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se incredinţează societatea Termoficare Oradea SA.

                Art.1.0  Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea

  • Instituţia Prefectului judetului Bihor
  • Direcţia Economică
  • Direcţia Tehnică
  • Direcţia Juridică
  • Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională

·         societatea Termoficare Oradea SA

·         ADI TERMOREGIO

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 127

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18  voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila