Hotărârea nr. 126/2020

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA pe anul 2020

ROMÂNIA                                                                               

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                              

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al  societății Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA

pe anul 2020

                                                                                                                                          

                    Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub  nr. 173.274/10.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 173.300/10.02.2020, întocmit de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi a anexelor de fundamentare a acestuia la societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA,

                    Având în vedere adresa nr. 96/07.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 173.024  /07.02.2020,

                    În temeiul:

·         Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

·         Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

·         Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

·         Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată,

                  Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                  În baza art. 129, alin. (2), lit. a), lit.  b), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a), si art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e :

 

                Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 la societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA conform anexei nr. 1 la  prezenta hotărâre.

                Art.2. Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 la societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA.

                Art.3. Se aprobă anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA.

                Art.4. Se aprobă anexa nr. 4 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2020 la societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA.

                Art.5. Se aprobă anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante pe anul 2020 la societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA.

                Art.6.. Se mandatează Adunarea Generală a societății Acţionarilor Agenţiei de Dezvolare Locală Oradea SA să voteze ”pentru” aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 şi a anexelor aferente menționate la art. 1-5, conform convocatorului nr. 102/07.02.2020 (anexa nr. 6).

                Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA.

                Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

·         Direcţia Economică

·         Direcţia Tehnică

·         societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 126

 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”, 5 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 18.02,2020, ORA 16,00

AGENȚIA de dezvoltare LOCALA ORADEA S.A.

Nr_Z<92


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Z>ua i2 Luna^2_Anu&^

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 18.519.139 Lei

în atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință: Doamnei CAMELIA MARIANA DULCĂ

Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - supleant

Domnului LFVTU ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

în conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor} din Actul Constitutiv al Societății, cu art.113 și art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.1237/20.12.2016 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Ținând cont de Decizia nr.25/07.02.2020 adoptate de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru

data de 18.02.2020 cu începere de la ora 16,00, la sediul social al Societății situat în Oradea,

CUI RO 247340551105/2814/1211 2008                         1

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359389 389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro


BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea. Bihor, str. Primăriei, nr. 3. parter

ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 18.02.2020, OR/ 16,00

/OL®

We open opportunltlos


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

strada Primăriei nr,3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform artll3 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.01.2020 (data de referință) pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cad rul AGOA.

Ordinea de zi a ședinței ORDINARE a Adunării Generale a Acționai dor este

următoarea:

 • 1) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. pe anul 2020, respectiv aprobarea Planului de Investiții, dotări și surse de finanțare al Societății pe anul 2020 - conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

 • 2)  Diverse.

 • 3) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

 • II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

 • III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea lotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

 • IV. In cazul în care ședința AGOA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 11 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 19.022020 cu începere de la 0, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nn3, parter, cod >oștal 4 0209, Județul Bihor, România.

  CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ


ORADEA S.A.


E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro


Prin Președinte dl FLORIN MAL

CUI RO 247340551JOS/2814/12 112008

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea. Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

INTRARE Nf ( 0^


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Către:      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Direcția Economică


IEȘIRE

Jiu a    'Lun


AOLțJ

We open opportunities


în atenția:


Subiectul:


/frțooQ <.

p 7 r

Acordarea mandatării mandatului special al reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ F                                               F


Domnului EDUARD FLOREA - Director executiv


'K


ORADEA S.A.


Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

Luând în considerare prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

în temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 a societăților și al prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.,

Luând în considerare Decizia nr.25/07.02.2020 a Consiliului de Administrație al ADLO S.A.

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în cadrul ședinței din data de 18 Februarie 2020, următorul PUNCT:

Aprobarea mandatării reprezentanților Acționarului Majoritar MUNICIPIUL ORADEA și a reprezentantului Acționarului Minoritar Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. ca în ședința Adunării Generale ORDINARE a Acționarilor convocată pentru data de 18.02.2020 ora 16,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 19.02.2020 ora 13,00 (a doua convocare), să voteze "PENTRU":

 • 1) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. pe anul 2020, respectiv aprobarea Planului de Investiții, dotări și surse de finanțare al Societății pe anul 2020 - conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

 • 2)  Diverse.

 • 3)  împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Cu mulțumiri,

SILAGHI TEODORA ALINA


E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro


CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea RO84BT R L00501202 P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter


Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3

Cod unic de înregistrare: RO 24734055

Anexa nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Cap.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2019

An curent 2020

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut

(+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

31.12.2020

1

încasarea taxei de administrare ca urmare a semnării de noi contracte

31.12.2020

450

0

450

0

2

încasarea redeventei ca urmare a semnării de noi contracte

31.12.2020

45

0

45

0

3

reducerea cuantumului creanțelor restante

31.12.2020

5

0

5

0

500

0

500

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

31.12.2020

1

declanșarea procedurii de faliment in cazul debitorilor aflati in insolventa

31.12.2020

-50

0

-50

0

2

creșterea cheltuielilor de exploatare

31.12.2020

-100

0

-100

0

3

neincasarea tarifului de distribuție al energiei electrice

31.12.2020

0

0

0

0

TOTAL Pct. II

-150

0

-150

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II

350.00

0

350.00

0

Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA

Anexa nr.4


Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3

Cod unic de înregistrare: RO 24734055

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

mii lei

CAP.

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

2020

Aprobat

Realizat

0

1

2

4

5

6

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

3,468.59

3,878.17

3,998.07

1

Surse proprii:

2,555.76

2,426.16

2,720.55

a) - amortizare

655.00

571.91

650.00

b) - profit

1,900.76

1,854.25

2,070.55

2

Alocații de la buget:

0.00

0.00

0.00

3

Credite bancare:

0.00

0.00

0.00

a) - interne

0.00

0.00

0.00

b) - externe

0.00

0.00

0.00

4

Alte surse:

912.83

1,452.01

1,277.52

facilitați fiscale acordate de bugetul local (scutire taxa/impozit teren)

912.83

945.52

945.50

facilitați fiscale acordate de bugetul de stat (profitul reinvestit)

0.00

506.49

332.02

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

3,468.59

2,233.66

3,998.07

1

Investiții în curs, din care:

3,068.54

1,911.71

1,768.26

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

470.89

470.89

0.00

Monitorizare video și realizare canalizație curenți slabi

31.03.2019

205.61

205.61

0.00

Extindere rețea de joasa tensiune EBP II

30.11.2019

265.28

265.28

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;

978.26

805.16

378.81

Lucrări de modernizare si retehnologizare a infrastructurii existente

30.06.2019

159.46

159.46

0.00

Reactualizare Studiu de Fezabilitate - strada Thomas Alva Edison si Straub Ferenc - Parcul II

31.03.2020

25.00

0.00

10.71

Studiu de Fezabilitate - realizare drumuri interioare si utilitati - Parcul IV

31.03.2020

148.10

0.00

148.10

Creșterea siguranței traficului rutier și de mobilitate urbană în parcurile industria

30.06.2020

348.32

348.32

70.00

Proiect tehnic si execuție extindere rețea apa si canalizare - strada Thomas Alva Edison - Parcul II

31.08.2020

297.38

297.38

150.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1,619.39

635.66

1,389.45

Documentații tehnico-economice (PUZ bloc de locuințe de servici)

31.03.2020

35.23

0.00

35.23

Lucrări de execuție si reabilitare bloc de locuințe de servici

30.06.2020

1,046.03

97.53

1,354.22

Proiect tehnic de amenajare spații locative

31.03.2019

17.33

17.33

0.00

Lucrări de ecologizare a amplasamentului nevalorificat, prin curatarea si indepartarea deșeurilor, din Parcul Industrial Eurobusiness II

15.05.2019

520.80

520.80

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

2

Investiții noi, din care:

230.00

184.00

2,145.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

230.00

184.00

1,275.00

întărire rețea Energie Electrică Parcul Industrial 1 Oradea

30.10.2019

230.00

184.00

0.00

Extindere rețea de joasă tensiunie Parcul Industrial III Oradea

31.10.2020

0.00

0.00

300.00

Alimentare cu energie electrică a stațiilor de repompare ape uzate pe Calea Borșului în Parcul Industrial 1

30.09.2020

0.00

0.00

20.00

Transformator 630 kVA + TDRI de 1000 A cu 10 ieșiri

30.06.2020

0.00

0.00

75.00

Proiectare și execuție blocuri de locuințe pt angajații rezidenților din parcuri

31.12.2020

0.00

0.00

880.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

70.00

Schimbarea corpurilor de iluminat stradal Parcul Industrial I

31.07.2020

0.00

0.00

70.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

800.00

Racordare la rețeaua de energie electrică MT a Parcului Industrial II

31.05.2020

0.00

0.00

300.00

Racordare la rețeaua de energie electrică MT a Parcului Industrial IV

30.11.2020

0.00

0.00

500.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

e) titluri imobilizate - aport patrimoniu inițial

0.00

0.00

0.00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

4

Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale

170.05

137.95

84.81

Echipament protecție server și de birou

31.07.2020

0.00

0.00

50.00

Protecție de arc electric pentru celulele 20 kV din stație

31.05.2020

0.00

0.00

15.00

Firide de conexiuni cu măsură semidirectă

31.08.2019

60.00

58.98

0.00

Echipamente de intervenție

31.01.2020

45.00

17.40

19.81

Contoare pentru Sistemul de telecitire energie elecetrica

30.09.2019

35.35

31.87

0.00

Echipamente pentru sistemul de supraveghere

31.10.2019

29.70

29.70

0.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

a)- interne

0.00

0.00

0.00

b)- externe

0.00

0.00

0.00

Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3

Cod unic de înregistrare: RO 24734055


Anexa nr. 5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Cap.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2019

An curent 2020

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

31.12.2020

1

încasarea taxei de administrare ca urmare a semnării de noi contracte

31.12.2020

450

0

450

0

2

încasarea redeventei ca urmare a semnării de noi contracte

31.12.2020

45

0

45

0

3

reducerea cuantumului creanțelor restante

31.12.2020

5

0

5

0

500

0

500

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

31.12.2020

1

declanșarea procedurii de faliment in cazul debitorilor aflati in insolventa

31.12.2020

-50

0

-50

0

2

creșterea cheltuielilor de exploatare

31.12.2020

-100

0

-100

0

3

neincasarea tarifului de distribuție al energiei electrice

31.12.2020

0

0

0

0

TOTAL Pct. II

-150

0

-150

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II

350.00

0

350.00

0

Pagina 1 din 1


Data 07/02/2020 Ora 13:42

Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3

Cod unic de înregistrare: RO 24734055

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

CAP.

INDICATORI

Prevederi an 2018

% 4=3/2

Prevederi an 2019

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.l+rd.2+rd.3), din care:

21,038.95

21,043.32

1.00

30,410.45

30,300.87

1.00

1

Venituri din exploatare

21,037.05

21,040.41

1.00

30,407.95

30,286.21

1.00

2.

Venituri financiare

1.90

2.91

1.53

2.50

14.66

5.86


Responsabil CFPîntocmit,

Laszlo KovacsPagina 1 din 1


Data 07/02/2020 Oral0:38

Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3

Cod unic de înregistrare: RO 24734055

Anexa 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri 2020 din care:

%

%

Aprobat HCL

Realizat

Trim.l

Trim.ll

Trlm.lll

TOTAL 2020

0

1

2

3

3a

4

5

6.a

6.b

6.c

6

7=6/5

8=5/3a

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

21,043.32

30,410.45

30,300.87

7,775.69

15,551.38

23,327.06

31,102.75

102.65%

143.99%

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd,13+Rd,14), din care:

2

21,040.41

30,407.95

30,286.21

7,772.56

15,545.13

23,317 69

31,090.25

102.65%

143 94%

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

20,945.19

27,345.22

27,169.59

7,730.25

15,460.50

23,190.75

30,921.00

113.81%

129.72%

al)

vânzarea produselor

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

a2)

taxa de aministrare

5

2,909.91

3,262.00

3,262.52

855.50

1,711.00

2,566.50

3,422.00

104.89%

112.12%

a3)

redevențe

6

1,132.00

1,523.22

1,521.99

340.00

680.00

1,020.00

1,360.00

89.36%

134.45%

a4)

distribuție energie electrica

7

16,903.28

22,560.00

22,385.08

6,534.75

13,069.50

19,604.25

26,139.00

116.77%

132.43%

b)

din vânzarea mărfurilor

8

12.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll), din care:

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d)

din producția de imobilizări

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din care:

14

82.65

3,062.73

3,116.62

25.00

50.00

144.25

169.25

5.43%

3770.87%

fl)

din amenzi și penalități

15

23.45

60.00

58.80

12.50

25.00

37.50

50.00

85.03%

250.75%

«)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

16

0.00

2,952.73

3,036.46

0.00

0.00

69.25

69.25

2.28%

0.00%

- active corporale

17

0.00

2,952.73

3,036.46

0.00

0.00

69.25

69.25

2.28%

0.00%

- active necorporale

18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

fi»)

alte venituri

21

59.2

50.00

21.36

12.50

25.00

37.50

50.00

234.08%

36.08%

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

2.91

2.50

14.66

3.13

6.25

9.38

12.50

85.27%

503.78%

a)

din imobilizări financiare

23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b)

din investiții financiare

24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

c)

din diferențe de curs

25

0.66

0.50

4.94

0.63

1.25

1.88

2.50

50.61%

748.48%

d)

din dobânzi

26

2.25

2.00

9.72

2.50

5.00

7.50

10.00

102.88%

432.00%

e)

alte venituri financiare

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

28

19,194.75

28,559.95

28,330.64

7,258.05

14,516.10

21,774.15

29,032.20

102.48%

147.60%

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:

29

19,194.73

28,559.45

28,330.40

7,256.74

14,513.48

21,770.21

29,026.95

102.46%

147.59%

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.4O+Rd.46), din care:

30

16,855.20

23,432.20

23,150.46

6,655.88

13,311.75

19,967.63

26,623.50

115.00%

137.35%

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

31

15,474.46

21,249.00

20,978.33

6,163.00

12,326.00

18,489.00

24,652.00

117.51%

135.57%

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

50.62

52.00

45.12

11.25

22.50

33.75

45.00

99.73%

89.13%

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

15.18

17.00

13.61

3.75

7.50

11.25

15.00

110.21%

89.66%

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

15.30

17.00

19.91

5.00

10.00

15.00

20.00

100.45%

130.13%

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

15,395.97

21,180.00

20,913.30

6,146.75

12,293.50

18,440.25

24,587.00

117.57%

135.84%

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

12.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

39

51.36

55.00

81.85

1.75

3.50

5.25

7.00

8.55%

159.37%

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

4.42

5.00

7.30

1.75

3.50

5.25

7.00

95.89%

165.16%

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

41

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b2)

- către operatori cu capital privat

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

c)

prime de asigurare

44

44.75

50.00

74.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

166.59%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+ +Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

45

1,329.38

2,128.20

2,090.28

491.13

982.25

1,473.38

1,964.50

93.98%

157.24%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

12.20

15.00

14.45

3.75

7.50

11.25

15.00

103.81%

118.44%

bl)

cheltuieli privind onorarii notariale

48

12.20

15.00

14.45

3.75

7.50

11.25

15.00

103.81%

118.44%

C)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

49

61.47

64.00

53.40

13.75

27.50

41.25

55.00

103.00%

86.87%

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

50

16.23

18.00

11.72

3.13

6.25

9.38

12.50

106.66%

72.21%

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri 2020 din care:

%

%

Aprobat HCL

Realizat

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

TOTAL

2020

0

1

2

3

3a

4

5

6.a

6.b

6.c

6

7=6/5

8=5/3a

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

45.24

46.00

41.68

10.63

21.25

31.88

42.50

101.97%

92.13%

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii

54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

- ch.de promovare a produselor

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d)

Ch. de sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

56

24.57

40.00

38.44

16.25

32.50

48.75

65.00

169.09%

156.45%

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d3)

- pentru cluburile sportive

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

24.57

40.00

38.44

16.25

32.50

48.75

65.00

169.09%

156.45%

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

17.00

10.00

6.24

1.63

3.25

4.88

6.50

104.17%

36.71%

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

9.13

10.00

9.94

2.50

5.00

7.50

10.00

100.60%

108.87%

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

63

0.86

5.00

4.23

1.25

2.50

3.75

5.00

118.20%

491.86%

-interna

64

0.86

1.00

1.00

0.25

0.50

0.75

1.00

100.00%

116.28%

-externa

65

4.00

4.00

3.23

1.00

2.00

3.00

4.00

123.84%

80.75%

g)

cheltuieli poștale și de telecomunicații

66

30.97

32.00

28.53

7.50

15.00

22.50

30.00

105.15%

92.12%

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

3.10

5.00

3.06

1.25

2.50

3.75

5.00

163.40%

98.71%

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

1.86

12.20

10.21

2.75

5.50

8.25

11.00

107.74%

548.92%

il)

cheltuieli de asigurare și pază

69

0.65

1.20

0.60

0.25

0.50

0.75

1.00

166.67%

92.31%

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

1.21

11.00

9.61

2.50

5.00

7.50

10.00

104.06%

794.21%

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

■aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului

75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

•7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

j)

alte cheltuieli

77

1,169.08

1,940.00

1,926.01

441.75

883.50

1,325.25

1,767.00

91.74%

164.75%

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.8S), din care:

78

35.28

62.50

73.80

18.75

37.50

56.25

75.00

101.63%

209.18%

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

c)

ch. cu taxa de licență

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

35.28

62.50

73.80

18.75

37.50

56.25

75.00

101.63%

209.18%

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+Rd.ll3), din care:

85

827.86

957.32

954.59

271.49

542.97

814.46

1,085.94

113.76%

115.31%

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

86

574.68

687.70

685.23

199.21

398.42

597.62

796.83

116.29%

119.24%

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

87

486.40

617.10

614.65

168.75

337.50

506.25

675.00

109.82%

126.37%

a) salarii de bază

88

467.70

600.10

599.65

165.00

330.00

495.00

660.00

110.06%

128.21%

b) sporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de bază (conform R.I.S.)

89

18.70

17.00

15.00

3.75

7.50

11.25

15.00

100.00%

80.21%

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

91

88.28

70.60

70.58

30.46

60.92

91.37

121.83

172.61%

79.95%

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din

92

16.80

19.60

18.91

5.25

10.50

15.75

21.00

111.05%

112.56%

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

16.80

19.60

18.91

0.00

9.80

0.00

19.60

103.65%

112.56%

b) tichete de masă;

95

15.18

21.00

21.67

6.24

12.47

18.71

24.94

115.09%

142.75%

c) tichete de vacanță;

96

25.00

30.00

30.00

20.00

30.00

30.00

30.00

100.00%

120.00%

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

97

31.30

0.00

0.00

0.00

0.00

45.89

45.89

0.00%

0.00%

e) alte cheltuieli conform R.I.S.

98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri 2020 din care:

%

%

Aprobat

HCL

Realizat

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

TOTAL

2020

0

1

2

3

3a

4

5

6.a

6.b

6.c

6

7=6/5

8=5/3a

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.lO5+Rd.lO8+Rd.lll+ Rd.112), din care:

103

235.94

249.62

249.61

66.85

133.70

200.54

267.39

107.12%

105.79%

a) pentru directori/directorat

104

164.12

177.80

177.79

48.89

97.79

146.68

195.57

110.00%

108.33%

-componenta fixă

105

82.06

88.90

88.90

24.45

48.89

73.34

97.79

110.00%

108.33%

-componenta variabilă

106

82.06

88.90

88.90

24.45

48.89

73.34

97.79

110.00%

108.33%

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

71.82

71.82

71.82

17.96

35.91

53.87

71.82

100.00%

100.00%

-componenta fixă

108

71.82

71.82

71.82

17.96

35.91

53.87

71.82

100.00%

100.00%

-componenta variabilă

109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

c) pentru AGA și cenzori

110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

17.24

20.00

19.75

5.43

10.86

16.29

21.72

109.97%

114.56%

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.ll8+Rd.ll9+Rd.l20+Rd.l21+Rd.l22), din care:

113

1,476.39

4,107.43

4,151.55

290.18

580.35

952.34

1,242.51

29.93%

281.20%

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.ll6+Rd.ll7), din care:

114

0.45

0.15

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

17.78%

- către bugetul general consolidat

115

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

- către alți creditori

116

0.14

0.15

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

57.14%

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0.00

2,737.28

2,784.56

0.00

0.00

81.81

81.81

2.94%

0.00%

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

d)

alte cheltuieli (taxe, cotizații)

119

874.85

795.00

795.00

127.68

255.35

383.03

510.70

64.24%

90.87%

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

632.39

575.00

571.91

162.50

325.00

487.50

650.00

113.65%

90.44%

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.l23-Rd.126), din care:

121

-31.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

fl.l)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

fl.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

31.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd.l29+Rd.l30), din care:

126

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

- din participarea salariaților la profit

127

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

- venituri din alte provizioane

129

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care:

130

0.02

0.50

0.24

1.31

2.63

3.94

5.25

2187.50%

1200.00%

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0.00

0.00

0.00

1.25

2.50

3.75

5.00

0.00%

0.00%

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0.02

0.50

0.24

0.06

0.13

0.19

0.25

104.17%

1200.00%

bl)

aferente creditelor pentru investiții

135

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

c)

alte cheltuieli financiare

137

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

138

1,848.57

1,850.50

1,970.23

517.64

1,035.28

1,552.91

2,070.55

105.09%

106.58%

venituri neimpozabile

139

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

141

265.81

265.00

325.70

81.25

162.50

243.75

325.00

99.79%

122.53%

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

142

21,040.41

30,407.95

30,286.21

7,772.56

15,545.13

23,317.69

31,090.25

102.65%

143.94%

a)

- venituri din subvenții și transferuri

143

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale ale bugetului de stat

144

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)

145

35.28

62.50

73.80

18.75

37.50

56.25

75.00

1.02

2.09

a)

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii

146

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)

147

574.68

687.70

685.23

199.21

398.42

597.62

796.83

1.16

1.19

a)

.....

147 a)

b)

.....

147 b)

c)

.....

147 c)

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

6.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

1.00

1.17

5

Nr.mediu de salariați

149

6.00

7.00

6.81

7.00

7.00

7.00

7.00

1.03

1.14

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.l47/Rd.l49)/12*1000

150

7,313.61

7,953.57

8,153.70

X

X

X

8,689.76

1.07

1.11

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 ((Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.l49)/12*1000

151

7,313.61

7,953.57

8,153.70

X

X

X

8,689.76

1.07

1.11

C)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat___________________________________________________

152

7,313.61

7,953.57

8,153.70

X

X

X

8,689.76

1.07

1.11

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri 2020 din care:

%

%

Aprobat HCL

Realizat

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

TOTAL 2020

0

1

2

3

3a

4

5

6.a

6.b

6.c

6

7=6/5

8=5/3a

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.l49)

153

3,506.74

4,343.99

4,447.31

X

X

X

4,441.46

1.00

1.27

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

3,506.74

4,343.99

4,447.31

X

X

X

4,441.46

1.00

1.27

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l49

155

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

0.00

Cl)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

156

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

0.00

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

0.00

- preț mediu (p)

158

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

0.00

- valoare=QPF x p

159

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

0.00

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.l57/Rd.2

160

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

0.00

8

Plăți restante

161

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Creanțe restante, din care:

162

77.88

75.00

77.88

18.75

37.50

56.25

75.00

0.96

1.00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la operatori cu capital privat

164

77.88

75.00

77.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

- de la bugetul de stat

165

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la bugetul local

166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la alte entitati

167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Redistrinuiri/distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017

169

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- alte rezerve

170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- rezultatul repdrtat

171

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Director General


întocmit,

Laszlo Kovacs


Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3

Cod unic de înregistrare: RO 24734055

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2019

Propuneri

2020

%

Estimări an

2021

Estimări an

2022

---%---

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

30,300.87

31,102.75

1.03

34,209.28

37,629.20

1.10

1.10

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

30,286.21

31,090.25

1.03

34,199.28

37,619.20

1.10

1.10

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

14.66

12.50

0.85

10.00

10.00

0.80

1.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

6

28,330.64

29,032.20

1.02

31,935.42

35,128.96

1.10

1.10

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

7

28,330.40

29,026.95

1.02

31,929.65

35,122.61

1.10

1.10

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

23,150.46

26,623.50

1.15

29,285.85

32,214.44

1.10

1.10

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

73.80

75.00

1.02

82.50

90.75

1.10

1.10

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

10

954.59

1,085.94

1.14

1,194.53

1,313.99

1.10

1.10

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd,13+Rd.l4)

11

685.23

796.83

1.16

876.51

964.16

1.10

1.10

CI

ch. cu salariile

12

614.65

675.00

1.10

742.50

816.75

1.10

1.10

C2

bonusuri

13

70.58

121.83

1.73

134.01

147.41

1.10

1.10

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor dejaersonal

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

249.61

267.39

1.07

294.13

323.54

1.10

1.10

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

19.75

21.72

1.10

23.89

26.28

1.10

1.10

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

4,151.55

1,242.51

0.30

1,366.76

1,503.44

1.10

1.10

2

Cheltuieli financiare

19

0.24

5.25

21.88

5.78

6.35

1.10

1.10

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

20

1,970.23

2,070.55

1.05

2,273.86

2,500.24

1.10

1.10

IV

IMPOZIT PE PROFIT

21

325.70

325.00

1.00

363.82

400.20

1.12

1.10

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

22

1,644.53

1,745.55

1.06

1,910.04

2,100.04

1.09

1.10

1

Rezerve legale

25

98.51

103.53

1.05

113.69

125.01

1.10

1.10

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

1,454.23

1,310.52

0.90

1,796.35

1,975.03

1.37

1.10

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

91.79

331.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

45.89

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

45.90

165.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

45.90

165.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2019

Propuneri 2020

%

Estimări an

2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0.00

110.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

3,878.17

3,998.07

1.03

4,397.88

4,837.66

1.10

1.10

1

Alocații de la buget

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

2,233.66

3,998.07

1.79

4,397.88

4,837.66

1.10

1.10

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0.00

0.00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

7.00

7.00

1.00

7.00

7.00

1.00

1.00

2

Nr.mediu de salariați total

49

6.81

7.00

1.03

7.00

7.00

1.00

1.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

8,153.70

8,689.76

1.07

10,434.68

11,478.15

1.20

1.10

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Leeii anuale a bugetului de stat **)

51

8,153.70

8,689.76

1.07

10,434.68

11,478.15

1.20

1.10

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

4,447.31

4,441.46

1.00

4,885.61

5,374.17

1.10

1.10

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000

54

934.98

933.43

1.00

933.53

933.56

1.00

1.00

9

Plăți restante

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Creanțe restante

56

77.88

75.00

0.96

70.00

65.00

0.93

0.93

Director General

Alina pNaghi
Responsabil CFP Ro\ana^yiarcuîntocmit,

Laszlo Kovacs