Hotărârea nr. 125/2020

privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2020

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

df812364c05d1ab7f0b0a7d630f847175fad71cf6106bf809c2644549902de4a


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                              

MUNICIPIUL ORADEA     
CONSILIUL LOCAL                                                          

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2020

 

 

Analizând  Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator,  înregistrat sub nr.176.707 din data de 11.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 176708/11.02.2020 prin care  se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2020.

Proiectul bugetului consolidat al municipiului Oradea a fost postat pe site-ul instituţiei www.oradea.ro, în data de 17.01.2020, dată la care a avut loc conferința de presă cu prezentarea acestuia.

Ţinând cont de dispoziţiile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020,

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin.  (2) lit. (b), alin. (4), lit. a) şi ale art. 139, alin. (3 ) lit. a) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ş t e :

 

Art.1. Bugetul consolidat al municipiului Oradea pe anul 2020 se stabilește la venituri în sumă de 1.658.352.120 lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.772.185.550 lei (din care 82.569.800  lei din excedentul anului anterior aferent bugetului local și 31.263.630 lei excedent aferent activităților din venituri proprii).

Art.2. Structura bugetului consolidat al municipiului Oradea pentru anul 2020, conform clasificaţiei bugetare, se prezintă astfel:

·         Bugetul local:

- la venituri:                                                                                               860.873.590 lei

Venituri proprii

  528.559.940

Prelevari buget de stat

76.874.260

Fonduri UE

255.439.390

- la cheltuieli:                                                                             943.443.390 lei

ocheltuieli operaţionale:                                 472.010.490

ocheltuieli de investiţii:                                   471.432.900

 

·         Bugetul împrumuturilor interne şi externe:

- la venituri:                                                                                                    206.866.200 lei

- la cheltuieli:                                                                206.866.200

                      -Investiţii:                                                                      206.866.200

 

·         Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii (fără subvenţii din bugetul local):

- la venituri:                                                                                                     590.347.330 lei

* Unitati de invatamant

17.697.400

* CSM Oradea

    2.763.270

* Spitale

569.226.660

* Muzeul Orașului Oradea

       660.000

 

- la cheltuieli:                                                                                                  621.610.960 lei

* Unitati de invatamant

   20.039.550

* CSM Oradea

 3.675.930

* Spitale                                                   

597.005.730

* Muzeul Orașului Oradea

   889.750

 

 

 

                                                          

 

·         Bugetul fondurilor externe nerambursabile: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă:

- la venituri:                                                                                                            265.000 

- la cheltuieli:                                                                        265.000     

 

Art.3. Veniturile bugetului consolidat al municipiului Oradea în sumă de 1.658.352.120 lei sunt detaliate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (diferenţa până la concurenţa sumei de 1.772.185.550 - suma repartizată pe cheltuieli, este reprezentată de excedentul anului precedent – buget local şi instituţii publice finanţate din venituri proprii. Detalierea veniturilor aferente bugetului autofinanțat pentru ,,Învățământ’’ se regăsesc în anexa 1.1, iar donaţiile aferente unităţilor de învăţământ se regăsesc în anexa 1.1 a).

Art.4.(1) Cheltuielile bugetului municipal în sumă de 1.772.185.550 lei (conform anexei nr. 2, nr.2.1,nr.2.2,nr.2.3 şi 3),  sunt structurate astfel:

                                - cheltuieli buget local în sumă de 943.443.390 lei din care:

- cheltuieli operaţionale                                      472.010.490 lei

                                - cheltuieli cu investiţiile                                      471.432.900 lei

                                - cheltuieli din venituri proprii ale instituţiilor publice  în sumă de 621.610.960 lei din care 574.642.620 lei cheltuieli operaţionale şi 46.968.340 lei investiţii.

                - cheltuieli  din credite bancare 206.866.200 lei  pentru investiţii publice .

- cheltuieli  aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile 265.000 lei.

 (2) Cheltuielile bugetului consolidat al municipiului Oradea sunt cuprinse în anexele 2,nr.2.1,nr.2.2,nr.2.3, nr.2.4, nr.2.5, 3 și 3.1 la prezenta hotărâre. Cheltuielile de personal  aferente anului 2020 sunt detaliate pe capitole bugetare în anexa nr.4. Detalierea pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate este cuprinsă în anexa nr.5 la prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă programul de investiţii publice al Municipiului Oradea cuprins în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, precum şi anexa 3.1 pentru  Învăţământ – venituri proprii.

(4) Subvenţiile de exploatare alocate în anul 2020 Societăţii Comerciale Oradea Transport Local SA, se vor asigura pe bază de decont conform prevederilor contractului  de delegare a serviciului public de transport în comun, în limita aprobată în bugetul local cu această destinaţie.

(5) Subvenția pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif pentru transportul public local  (subvenție direcționată) se acordă conform reglementărilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.410/29.05.2019 privind ,,Procedura de decontare a facilităţilor acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea’’.

Art.5. În anul 2020 sumele alocate pentru achitarea drepturilor cadrelor didactice care în baza protocolului U/713/10.07.2013 încheiat între Municipiul Oradea, Ministerul Educaţiei Naționale și Ministerul Afacerilor Externe participă la îmbunătățirea procesului de pregătire în limba română a elevilor din învățământul preşcolar și preuniversitar din localitatea Micherechi, Republica Ungară, se vor calcula la cursul de schimb BNR  din ultima zi pentru luna lucrată. Sumele se vor vira în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare, unității de învățământ unde sunt titulare cadrele didactice numite prin Decizia Inspectoratului Școlar Județean Bihor nr.431/26.08.2019 privind detașarea  în Republica Ungară, localitatea Micherechi, a doamnelor Baicu Mihaela Teodora și Ghertan Simina Ioana, cadre didactice din județul Bihor.

Art.6 În anul 2020, Municipiul Oradea va asigura pentru promovarea turismului în Oradea şi zona staţiunilor balneare (Băile Felix si Băile 1 Mai) suma de 8.351,82 mii lei. Suma se va achita cu titlul de cotizație Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune.

Art.7. În anul 2020, Municipiul Oradea va asigura suma aferentă cotizațiilor stabilite prin hotărări de consiliu sau statut pentru asociațiile și fundațiile: Zona Metropolitană Oradea, Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice, Asociatia Aparegio, Asociația Transregio, Asociatia Atletic Club Oradea, Asociatia ISO, Asociația Municipiilor din România, ADI Ecolect Grup, Alianţa Vestului, Asociatia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune, ADR Nord Vest pentru aplicatia INNO Thinking în care municipalitatea orădeană are calitatea de membru, conform anexei nr.2 atașată prezentului raport.

Art.8. Ordonatorii de credite din bugetul local, precum şi conducătorii societăţilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea au obligaţia elaborării programului anual de achiziţii publice al autorităţii contractante pe care o reprezintă, în conformitate cu bugetul aprobat şi în baza prevederilor art.12 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. În termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, planurile de achiziţie se prezintă spre aprobare Primarului Municipiului Oradea, se publică pe site-ul municipalităţii si eventual pe site-ul autorităţii contractante.

Art.9.  Suma de 763 mii lei repartizată parţial de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor pentru achitarea drepturilor aferente copiilor cu cerinţe educative speciale se va acorda conform  reglementărilor legale în vigoare. Aceste sume acoperă 50% din necesarul de achitat -perioada 01.01.2020-30.06.2020, conform deciziei Administraţiei Județene a Finanțelor Publice Bihor.

Art.10. Se aprobă programele specifice pe activităţile finanţate din bugetul consolidat prezentate în anexele la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta, după cum urmează:

-     Anexa nr. 2.3:

o   Program- activităţi de întretinere spaţii verzi pe anul 2020

o   Program- activităţi de  iluminat public pe anul 2020

o   Program- alte activităţi gospodărire pe anul 2020

o   Program- activităţi de salubritate pe anul 2020

o   Program- Lucrări de întreţinere şi reparaţii amenajări străzi, poduri si trafic rutier pe anul 2020

-     Anexa nr. 3 - Programul de investiţii finantat din bugetul consolidat al Municipiului Oradea în anul 2020 , anexa 3.1 ,,Programul de investiții din veniturile proprii ale unităţilor de învăţământ pentru anul 2020 şi anexa 3.2 „Credite de angajament pentru actiuni multianuale pentru perioada 2020-2023”.

Art.11. Limita maximă de alocare a fondurilor bugetare pentru Liceul Don Orione în anul 2020, în baza protocolului încheiat în anul 2016 pentru achitarea cheltuielilor cu paza, întreținerea și dezvoltarea spațiilor de interes public din cadrul Liceului ,,Don Orione”, este de 30 mii lei.

Art.12. În anul 2020 se alocă suma de 75,29 lei pentru finalizarea lucrărilor privind dotarea spațiilor Școlii „International School of Oradea” conform Hotărârii de Consiliu nr.729/31.08.2017 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației I.S.O. (Școala Internațională Oradea).

Art.13. Suma aferentă sprijinirii cultelor religioase se va repartiza după cum urmează:

·         cultul ortodox: 309.000 lei (suma include si contravaloarea redeventei aprobata potrivit Hotararii Consiliului Local nr.1128/28.11.2018)

·         cultul baptist: 19.000 lei

·         cultul reformat:75.000 lei

 

Art.14. Se aprobă alocarea sumei de 525 mii lei pentru achitarea burselor reglementate de  HCL nr. 1285 din 12.12.2018 privind aprobarea programului ”Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea IT în Municipiul Oradea. Sumele aferente burselor se vor achita din articolul bugetar 59.01 ,,Burse’’.

Art.15. Se aprobă alocarea sumei de 886,15 mii lei pentru învăţământul dual conform anexei nr. 2.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.16. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de următoarele instituții subordonate Consiliului Local:

a)       Clubul Sportiv Municipal Oradea: donații/sponsorizări încasate în sumă de 353.264,41 lei conform contractelor încheiate după cum urmează:

-       SC Rozoti Prodcom SRL suma încasată: 2.000 lei pentru finanțarea activității CSM Oradea

-       SC Superbet Betting Gaming SA suma de 50.745 lei pentru susținerea activității de baschet,

-       SC Luxten Lighting Company SA suma de 38.233 lei pentru susținerea activității de baschet,

-       SC Medetil SRL suma de 2.500 lei pentru susținerea activității de baschet,

-       SC Rewine SRL suma de 14.400 lei pentru susținerea activității de baschet,

-       SC Isoplus România SRL suma de 20.000 lei pentru susținerea activității de baschet

-       SC Anvelo Center SRL suma de 7.000 lei pentru susținerea activității de polo,

-       SC Anabus Trans SRL suma de 20.000 lei pentru susținerea activității de baschet,

-       SC Benvenuti SRL suma de 36.000 lei pentru susținerea activității de baschet,

-       SC Distrigaz Vest SA suma de 9.559 lei pentru susținerea activității de baschet,

-       SC Smartware SRL suma de 14.400 lei pentru susținerea activității de baschet,

-       SC Prima Kapital Project SRL suma de 4.000 lei pentru susținerea activității de baschet,

-       persoane fizice suma de 134.427,41 lei pentru susținerea activității de polo,

 

b)       Municipiul Oradea: donații încasate în anul 2019, care nu au fost introduse în rectificarea bugetară din anul 2019 și neutilizate în sumă totală de 107.000  lei,  după cum urmează:

·         5.000 lei de la SC Asociaţia Umanitara Prima pentru Sărbători de iarnă

·         2.000 lei de la SC Tehno Trafic pentru domeniu medico-sanitar

·         100.000 lei de la Lotus Center SA  pentru finanţarea obiectivului de investiţii Extindere ambulatoriu Corp B UPU Spitalul Clinic de Urgenta Oradea”

Art.17. Aprobarea donaţiilor încasate în cadrul activității autofinanțate de către unitățile de invatamant preuniversitar de stat, conform anexei nr.1.1 a)

Art.18. În anul 2020 pentru contractele încheiate, răspunderea Municipiului Oradea se limitează la nivelul prevederilor bugetare cuprinse în bugetul consolidat aprobat pentru anul 2020.

Art.19. Se  aprobă validarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2019 conform  Dispoziției Primarului nr.3380/23.12.2019 privind  aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2019.

  Art.20. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Oradea.

  Art.21. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primarul municipiului Oradea

·         Direcţia Economică

·         Direcția de Asistență Socială Oradea,

·         Clubul Sportiv Municipal Oradea

·         Spitalul Clinic Municipal ,,Dr. Gavril Curteanu’’

·         Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

·         Muzeul Cetatii si Orasului Oradea

·         Unități de invatamant preuniversitar de stat, prin grija Direcției Economice

·         Alţi ordonatori de credite finanţaţi din bugetul local, inclusiv societăţile comerciale din subordonarea Consiliului Local, prin grija Direcției Economice

·         Se publică în M.O. al jud. Bihor și pe pagina de internet a autorităţii publice

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 125

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 4 voturi „abținere”, 5 voturi „împotrivă”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr.1


SITUAȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PE ANUL 2020

L BUGET'UL LOCAL

SPECIFICAȚIE

Cod

Plan 2019 Inițial |

Plan 2019

Execuție !

31.12,2019

j °/a

' Propuneri 2020 i

i %     |

Impozitul pe profit

01.02.01

700.000

1.257.700

1.257.608

100%

1.650.000

131%

Cote si sume defalcate din imp pe tranzacții imobiliare

03.02.18

940.000

1.100.000

1.189.613

108%

1.250.000

105%

Cote si sume defalcate din Imp pe Venit

04.02.01

189.491.000

196.871.000

196.849.849

100%

250.472.000

127%

Cote defalcate din Imp pe Venit

04.02.01

189.491.000

196.771.000

196.770.106

100%

250.472.000

127%

Sume alocate de Cons Judetean+DGFP

04.02.04

sume repartizate din Fondul la dispoziția consiliului județean

04.02.05

100.000

79.743

80%

0%

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

100.070.000

103.270.000

104.220.106

101%

108.166.150

104%

Imp pe clădiri

07.02.01

65.270.000

67.970.000

68.660.324

101%

71.041.150

103%

imp pe clădiri pers, fizice

07.02.01.01

25.400.000

25.100.000

25.320.287

101%

26.541.150

105%

Imp pe clădiri pers, juridice

07.02.01.02

39.870.000

42.870.000

43.340.038

101%

44.500.000

103%

Imp pe terenuri

07.02.02

19.500.000

19.900.000

19.789.030

99%

20.600.000

104%

Imp pe terenuri pers, fizice

07.02.02.01

9.300.000

9.300.000

9.229.541

99%

9.600.000

104%

Imp pe terenuri pers, juridice

07.02.02.02

10.200.000

10.600.000

10.559.489

100%

11.000.000

104%

Taxe judiciare de timbru

07.02.03

5.500.000

5.500.000

5.523.771

100%

5.775.000

105%

Alte imp. si taxe pe proprietate

07.02.50

9.8O0.00O

9.900.000

10.246.980

104%

10.750.000

105%

Sume defalcate din TVA

11.02

49.715.000

64.625.000

64.521.271

100%

40.242.000

62%

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea ch. Descentralizate

11.02.02

17.514.000

17.366.000

17.280.611

100%

34.956.000

202%

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

28.774.000

42.579.000

42.579.000

100%

0%

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

3.427.000

4.680.000

4.661.660

100%

5.286.000

113%

Alte imp. si taxe generale

12.02

1.550.000

1.550.000

1.685.347

109%

1.850.000

110%

Taxe hoteliere

12.02.07

1.550.000

1.550.000

1.685.347

109%

1.850.000

110%

Taxe pe servicii specifice

15,02

125.000

115.000

117.480

102%

130.000

111%

Imp. pe spectacole

15.02.01

125.000

115.000

117.480

102%

130.000

111%

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor si activităților

16.02

24.500.000

23.850.000

24.500.293

103%

26.050.000

106%

Taxe mijloace de transport

16.02.02

23.550.000

22.850.000

23.564.122

103%

25.100.000

107%

Taxe mijloace de transport pers fizice

16.02.02.01

13.550.000

13.550.000

13.955.024

103%

15.000.000

107%

Taxe mijloace de transp pers juridice

16.02.02.02

10.000.000

9.300.000

9.609.099

103%

10.100.000

105%

Taxe si tarife eliberare licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

950.000

1.000.000

936.170

94%

950.000

101%

Alte impozite si taxe

0

Venituri din proprietate

30.02

36.550.000

39.600.000

40.969.966

103%

41.900.000

102%

Venituri din concesiuni

30.02.05

32.850.000

33.600.000

34.932.458

104%

38.200.000

109%

Venituri din dividende

30.02.08.02

3.700.000

6.000.000

6.037.508

101%

3.700.000

61%

Venituri din prestări de servicii

33.02

19.097.000

8.819.800

8.370.654

95%

24.424.900

292%

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

270.000

670.000

779.061

116%

800.000

103%

Venituri din prestări de servicii BS-personal medical invat

33.02.08

7.256.000

7.256.000

6.719.742

93%

7.324.900

109%

Contrib părinți sau susținători legali pentru susținerea copiilor in crese

33.02.10

1.080.000

880.000

862.917

98%

900.000

104%

Contrib.pers.benef.ale cantinelor

33.02.12

5.000

5.000

-73

-1%

0%

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

8.800

9.007

0%

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

10.486.000

0

15.400.000

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

600.000

0

368

0

0%

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

600.000

0

0

Alte venituri din taxe administrative

34.02.50

368

0%

Amenzi, penalitatl si confiscări

35.02

12.100.000

11.900.000

11.959.855

101%

11.500.000

96%

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate cf. Legii

35.02.01

11.400.000

11.400.000

11.404.360

100%

11.000.000

96%

Alte amenzi, penalitatl si confiscări

35.02.50

700.000

500.000

555.495

111%

500.000

90%

Diverse venituri

36.02

39.150.000

5.095.990

5.096.820

100%

68.384.790

1342%

Venituri din aplicarea prescripției extinctlve

36.02.01

2.900

2.894

100%

0%

Taxe speciale

36.02.06

2.200.000

2.000.000

2.385.344

119%

2.300.000

96%

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

50.000

50.000

56.992

114%

2.000.000

3509%

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți

36.03.32

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

60.684.790

Atte venituri

36.02.50

36.900.000

3.043.090

2.651.590

87%

3.400.000

128%

Transferuri voluntare altele decât subv

37.02

117.160

554.990

558.227

101%

107.000

19%

Donații si sponsorizări

37.02.01

117.160

552.500

552.493

100%

107.000

19%

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-162.008.540

-86,002.760

-86.002.760

100%

0%

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

162.008.540

86.002.760

86.002.760

100%

0%

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

2.490

5.734

230%

0%

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

1.660.000

8.062.810

14.761.444

183%

0

0%

Venituri din valorif.unor bunuri ale instit publ

39.02.01

3.400

3.381

0%

Venituri din vanzarea locuințelor

39.02.03

Venituri din privatizare

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

1.660.000

8.059.410

14.758.063

183%

0%

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02,

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare*

40,02.14

0

0

0

Sume mecanism cereri de plata

40.02.16

0

0

0

Sume din excedentul local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

63.041.910

31.932.820

25.367.260

79%

29.307.360

116%

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

42.02.16.01

12,157.000

12.157.000

100%

0%

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

8.000.000

8.000.000

100%

0%

Subv de la BS către BL proiecte UE

42.02.20

451,050

451.044

100%

0%

Subv pentru acordarea ajutorului pt incalz locuinței cu lemne, cărbuni, comb petrolier

42.02.34

54.000

54.000

3.590

7%

54.000

1504%

Subvenție truson nou nascuti

42.02.36

Subv.de la BS ptfinantarea sanatatii

42.02.41

90.000

90.000

43.142

48%

65.100

151%

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

62.897.910

11.180.770

4.712.484

42%

29.188.260

619%

Subvenții de la alte administrații

43.02

350.000

350.000

100%

0%

Subvenții primite de la bugetele consil.

Județene pentru protecția copilului

43.02.01

350.000

350.000

350.000

100%

0%

Sume primite de la UE in ct.pl.ef

45.02

0

23.640

-3.887.178

-16443%

0

0%

Fd.europ. De dezv.Regionala

45.02.01

0

23.640

•3.887.178

-16443%

0

0%

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

Sume primite in etanii anteriori

45.02.01.02

23.640

-3.887.178

-16443%

0%

Prefinantare

45.02.01.03

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

238.696.030

95.660.310

33.560.746

35%

255.439.390

761%

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

206.218,420

63.182.700

27.617.603

44%

255.439.390

925%

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

32.477.610

32.477.610

3.451.597

11%

0%

Prefinantare

48.02.01.03

2.360.557

0%

Fondul Social European

0

130.989

0%

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.01

0

130.989

0%

Prefinantare

48.02.03.03

0

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL

778.103.100

594.639.060

531.449.727

860.873.590

SINTEZA

Plan 2019 Inițial I

i pian 2019

i :                     ■_____- 1

} - -

• Execuție

|    31.12,2019    !'

-

% [

___________I

■ . j

| Propuneri 2020 f

% |

Venituri proprii

419.394.160

394.788.800

404.817.887

103%

528.559.940

131%

Prelevări buget de stat

120.012.910

104.166.310

96.958.272

93%

76.874.260

79%

Fonduri UE

238.696.030

95.683.950

29.673.568

31%

255.439.390

861%

Excedent Buget din care

76.872.200

82.569.800

Total I buget local

■■ 854.975.300

> >   594.639.060

531.449.727

943,443.390

BUGETUL JMPRUWTURILOR INTERNE SI EXTERNE

1

SPECIFICAȚIE

Plan 2019 Inițial 1

1            “

| Plan 2019    I

! ... . ■ ;_______i

I Execuție | ț 31.12.2019 j

i                                         I

i Propuneri 2020

Ș .                          _____________ i

% *

I

împrumuturi Interne

100.000.000

3.767.122

100.000.000

Imrumuturi Externe

108.500.000

103.462.330

35.278.872

34%

106.866.200

303%

împrumuturi

<• < 108;500.000

203.462.330

39.045.994

206.866.200

530%

iilL BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI

SPECIFICAȚIE

r~-       ~ ■ n

j Plan 2019 Inițial

■'             - I

I Plan 2019    |

Execuție j

31.12.2019: j

1 % !

î Propuneri 2020 ,

:_________________ • 1.

* Unitati de invatamant

16.527,840

17.765.620

12.846.450

72%

17.697.4001

138%

* CSM Oradea

2.804.280

4.538.700

4.328.945

95%

2.763.270

64%

* Spitale

522.590.350

540.699.970

515.903.308

95%

569.226.660

110%

* Cetate

388.000

549.000

634.930

116%

660.000

104%

Excedent spitale+scoll an anterior

29.659.060

29.659.060

0%

31.263.630

Venituri proprii ale instituțiilor publice

®W<ffi5Z1;969i530

»L>;?593i212i350

■^<533^131632

621.610.960

&«1T6%

Mecanism European Spitale -Sursa D

j Plan 2019 Inițial J Plan 2019

:     Execuție ’!

Propuneri 2020

% ș

Spital Județean

265.0001

263.815

100%

40.000

15%

Excedent

225.000

TOTAL

2651000

263.815

: 265;000

TOTAL VENITURI BUGET CONSOLIDAT

,t;535;444.a3n

: L39L57S^740

L1D4.473.IB8

79%

1.772.185:550

MUNICIPIUL ORADEA

Anexa nr.1.1


SITUAȚIA CENTRALIZATOARE PRIVIND VENITURILE PROPRII ALE UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PENTRU ANUL 2020

mii tei

Nr.crt

UNITATE ȘCOLARA

TOTAL

301005

331005

331008

331014

331017

331050

3T1M1

371050

40101501

431009

VENITURI

chirii

taxe

servicii

corstrib

cursuri

alte

donații

trans.volun

excedent

Invdual

1

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ORSOLYA

120.00

120.00

2

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25

350.08

350.00

0.08

3

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28

'400.00

400.00

4

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30

452.58

2.25

450.00

0.33

5

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.34

370.08

370.08

6

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

715.00

715.00

7

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.46

522.30

522.00

0.30

8

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.50

400.00

400.00

9

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.52

403.20

403.20

10

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

500.00

500.00

11

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54

616.80

1.80

615.00

12

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56

431.07

5.00

400.00

26.07

13

ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN SLAVICI

109.84

2.00

105.21

2.63

14

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.11

310.70

310.70

15

ȘCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU

857.40

14.00

560.00

240.00

43.40

16

ȘCOALA GIMNAZIALA DACIA

843.46

90.00

720.00

33.46

17

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16

613.40

40.00

533.60

39.80

18

ȘCOALA GIMNAZIALA OCTAVIAN GOGA

682.33

330.20

319.00

33.13

19

ȘCOALA GIMNAZIALA OLTEA DOAMNA

1.010.24

31.32

25.50

823.74

129.68

20

ȘCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE CANTEMIR

326.88

15.00

285.30

26.58

21

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCRETIA SUCIU

0.00

22

ȘCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU

471.98

35.00

424.35

12.63

23

ȘCOALA GIMNAZIALA SZACSVAY IMRE

114.00

106.00

8.00

24

LICEUL TEORETIC ADY ENDRE internate si cantine

360.00

23.00

4.00

331.00

2.00

25

LICEUL TEORETIC AUREL LAZAR inv.liceal

16.09

14.93

1.16

26

LICEUL TEORETIC AUREL LAZAR internate-cantine

467.90

10.00

392.00

2.28

63.62

27

COLEGIUL TEHNIC C-TIN BRANCUSI

472.22

21.00

5.00

102.00

15.00

109.22

220.00

28

COLEGIUL NATIONAL EMANUIL GOJDU inv.llceal

186.60

77.00

10.50

99.10

29

LICEUL ORTODOX EPISCOP ROMAN CIOROGARIU

386.32

15.88

4.00

340.11

26.33

30

LICEUL GRECO-CATOLIC IULIU MANIU Inv.llceal

15.23

15.23

31

LICEUL GRECO-CATOLIC IULIU MANIU Internate-cantine

890.45

13.92

768.96

107.57

32

LICEUL TEORETIC GERMAN FRIEDRICH SCHILLER

291.48

10.00

250.00

3.00

28.48

33

COLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN inv.llceal

641.90

60.00

180.00

25.00

344.00

32.90

34

LICEUL TEORETIC DE ARTA

196.56

20.00

160.00

16.56

35

LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA

255.50

42.00

3.00

210.00

0.50

36

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORUL inv.liceal

319.77

80.00

2.00

223.70

4.30

9.77

37

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORUL internate-cantine

120.00

120.00

38

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU

201.70

45.00

140.00

16.70

39

COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL inv.liceal

94.10

20.00

60.00

14.10

40

COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL internate-cantine

508.62

425.00

32.62

51.00

41

LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU

540.54

2.84

537.70

42

COLEGIUL ECONOMIC PARTENIE COSMA

762.60

35.00

380.00

50.00

90.00

1.00

182.60

24.00

43

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL

217.29

191.76

20.00

5.53

44

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL postliceal

1.058.10

284.10

757.00

17.00

45

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL internate

636.70

586.70

50.00

46

LICEUL TEOLOGIC REFORMATLORANTFFY ZSUSZANNA

40.89

23.74

0.88

0.12

16.15

47

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SZENT LASZLO

0.00

48

COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA inv.liceal

316.98

115.00

8.00

48.00

145.98

49

COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA internate-cantine

709.35

24.00

72.00

22.20

591.15

50

LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR V.VOICULESCU postliceal

614.47

11.00

347.00

256.47

TOTAL

20.942.70

885.75

2.028.71

25.62

3.474.63

75.00

11.186.61

13.08

8.00

2.342.15

903.15

Donații încasate de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat în anul 2020 în cadrul activității autofinanțate

Liceul Teoretic Lucian Blaga

Nr.crt

Contract de sponsorizare

*■         ■ Sponsor

Suma in Iei

1

16/08.01.2019

SC Inteva Closures SRL pentru activitati extracuriculare

500

Total '

500

Liceul Teoretic Aurel Lazar

Nr.crt

: Contract de : sponsorizare

Suma în lei

1

acord

Institutul Olga Lengyel pentru implementarea proiectului The History of Humanity at the Crossroads

1.300

2

Banca Transilvania SA in vedrea organizării evenimentelor dedicate aniversarii a 30 de ani de existenta a liceului

980

2.280

Liceul Teoretic Ady Endre

Nr.crt

Contract de sponsorizare

Sponsor

Suma in lei

1

3083/12.12.2019

SC KONTEX SRL pentru susținerea activitatii unitatii de invatamant

2.000

2.000

Liceul Teoretic German Friedrich Schiller

Nr.crt

Contract de < sponsorizare

Sponsor \

Suma in lei

1

2432/20.12.2019

Filîmon Flavius pentru amenajarea sălii de sport

3.000

’ 3.000

Colegiul Economic Partenie Cosma

Nr.crt

Contract de sponsorizare

Suma in lei

1

J739/06.11.2019

Banca Comerciala Romana SA pentru dotarea unui laborator de economie si orice alte materiale necesare

1.000

Total                                          ;'.;V                    ■,

1.000

Liceul cu Program Sportiv Bihorul

Nr.crt

Contract de sponsorizare

Suma in lei

1

1069/20.12.2019

ECO Bihor SRL pentru buna desfășurare a activitatii secțiilor sportive din cadrul unitatii

3.000

2

3083/28.12.208

SC Prestări Lacatus SRL pentru buna desfășurare a activitatii secțiilor sportive din cadrul unitatii

1.300

Total                                                /

4300

TotalGeneral

13.080

MUNICIPIUL ORADEA

Anexa nr.2


STRUCTURA CHELTUIELILOR OPERAȚIONALE PE ANUL 2020

Nr. crt.

SPECIFICAȚIE

Plan initial2019

l_____________

ii ' ■ ■ '

P

■ Plan 2019

'! Execuție I 31.12.2019

■î___________________________

Propuneri PMO 2020

% !

A

Instituții publice

78.632.710

80.262.730

76.021.623

91.641.980

121%

Cheltuieli de personal

53.060.160

52.905.660

51.844.286

60.011.230

116%

Primăria Municipiului Oradea

31.330.000

31.577.100

31.354.333

35.444.240

113%

ASCO

5,184.000

5.064.900

4.894.387

5.818.000

119%

Asco -Centrul de zi protecția copil

616.000

616.000

536.688

634.000

118%

Cresa Oradea

6.350.000

6.350.000

5.879.880

7.573.000

129%

Evidenta Populației

2.103.160

2.029.660

2.014.240

2.340.600

116%

Politia Locală Oradea

5.129.000

5.074.500

5.022.351

5.800.470

115%

salarii Muzeul Orașului Oradea

2.348.000

2.193.500

2.142.407

2.400.920

112%

alegeri locale-cap. 54.02.50

Bunuri si servicii

25.572.550

27.357.070

24.177.337

31.630.750

131%

Primăria Municipiului Oradea

10.588.000

10.561.660

10.015.326

12.000.000

120%

Direcția Imobiliara

9.000.000

10.412.500

8.901.404

11.063.000

124%

ASCO

1.395.000

1.415.000

1.113.227

1.415.000

127%

ASCO-Centrul de zi protecția copil

288.000

288.000

205.085

300.000

146%

Cresa Oradea

2.065.000

2.065.000

1.443.354

2.000.000

139%

Evidenta Populației

126.000

132.000

118.613

142.500

120%

Politia Locală Oradea

313.600

313.600

211.018

251.000

119%

Muzeul Orașului Oradea

1.796.950

2.169.310

2.169.310

3.459.250

159%

alegeri locale-cap. 54.02.50

1.000.000

B

Invatamant

24.548.500

25.913.390

25.010.160

30.905.520

124%

Cheltuieli de personal

227.010

231.260

194.116

261.370

135%

bunuri si servicii

19.078.110

18.826.470

18.543.787

22.610.000

122%

finanțarea Invatamantului privat sau confesional acreditat

3.427.000

4.680.000

4.661.660

5.286.000

113%

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

10.000

10.000

2.350

10.000

426%

transfer sume Universitatea din Oradea pentru finanțare proiecte UE

500.000

protocol don orione + chelt.pers. Micherechi+ recup. Ces cf.dec.curte cont+ transf sume unit înv (autof)+copii cu CES+ recup sume FUNAS + cheltuieli coorganizare competiții școlare si transport elevi+transfer sume Cj+rest sume BS inv.partic.+invat dual+burse it

1.806.380

2.165.660

1.608.247

2.238.150

139%

C

Sanatate

7.485.000

7.485.000

6.864.282

9.568.000

139%

Asistenți comunitari-chelt.de personal

7.123.000

7.123.000

6.651.486

7.214.000

108%

Asistent! comunitari-chelt.materia le BS

223.000

223.000

111.398

176.000

158%

Asistenți comunitari-chelt.materiale (BL)

72.000

72.000

38.390

101.000

263%

fd handicap pt pers neincadrate

67.000

67.000

63.008

77.000

122%

împrumut -finanțare proiecte UE Spital Clinic Județean de Urgenta

2.000.000

D

Sport+cultura

12.527.750

12.472.350

12.199.255

13.388.420

110%

CSM Oradea

9.581.450

9.997.050

9.995.713

10.550.000

106%

întreținere baze sportive - DPI

2.121.800

1.821.800

1.689.596

2.128.420

126%

întreținere Cetatea Oradea+Orasel

824.500

653.500

513.946

710.000

138%

E

Fin progr cult, mediu, sport, etc

1.809.000

1.964.000

1.962.757

1.015.000

52%

culte

384.000

524.000

522.757

500.000

96%

sala sport Liceul Betel

1.425.000

1.425.000

1.425.000

0%

programe de interes public

405.000

tineret-fin neramb

95.000

protocol UNAP

15.000

15.000

15.000

100%

F

Servicii publice

85.027.660

105.813.160

96.453.092

105.871.000

110%

- salubritate

21.655.550

31.655.050

25.934.298

27.511,000

106%

- iluminat

9.700.000

13.810.000

11.935.475

12.160.000

102%

- spatii verzi

6.046.410

6.022.410

4.434.730

6.200.000

140%

- reparații drumuri

17.500.000

24.000.000

24.000.000

24.500.000

102%

- alte acțiuni gospodărești

900.000

1.100.000

922.975

1.000.000

108%

- subvenții de exploatare

29.225.700

29.225.700

29.225.614

34.500.000

118%

-subv pt activ de expl. OTL

19.710.000

19.710.000

19.710.000

24.000.000

122%

SubvCET hg 994/2010 din 2013 ch exploat Termoflcare

9.515.700

9.515.700

9.515.614

10.500.000

105%

G

Asistenta sociala

59.057.560

71.859.870

70.019.786

62.381.600

89%

Acțiuni sociale ASCO

33.097.220

33.299.530

32.043.625

36.376.600

114%

- salarii însoțitori pers handicap* fd handicap

8.041.800

8.040.800

7.912.187

9.041.000

114%

- ajut, îndemn, etc

23.622.500

23.632.500

22.612.655

25.893.500

115%

- fond handicap persoane neincadrate

358.000

312.000

285.093

358.100

126%

'-servicii de recuperare pt copii cu dizabilitati DGASPC

310.000

310.000

308.685

400.000

130%

recuperare FNNUAS DASO

18.000

38.310

35.486

-

0%

Chelt cu preg prof a asist personali/insotitori pers.handicap

10.000

10.000

4.968

10.000

201%

- Utilitati Cresa

586.920

769.120

699.651

524.000

75%

Asoc si fundații

150.000

186.800

184.900

150.000

81%

Subv TERMOFICARE

19.686.000

32.286.000

32.284.829

20.000.000

62%

-subv tarif

6.269.340

6.269.340

5.689.448

6.000.000

donatori sânge din afara localității

5.000

5.000

1.884

5.000

265%

H

Datoria publica

48.663.000

85.385.610

48.441.193

149.296.050

308%

- rambursări rate

20.343.000

47.565.000

20.214.252

21.574.000

107%

- dobanzi+comisioane

8.832.000

5.198.000

5.023.025

7.170.050

143%

- rambursări credite proiecte europ

19.488.000

32.622.610

23.203.916

120.552.000

520%

1

Fd rezerva CAO +garant CAO (BERD

700.000

1.257.700

1.257.608

1.650.000

131%

J

Altele

13.823.000

13.024.960

10.760.899

6.292.920

58%

- cotizație ZMO

3.160.600

3.160.600

1.576.404

1.595.000

101%

- cotizație Transregio

314.350

314.350

147.275

221.410

150%

- contribuție Fundația Monum Istoric

1.794.000

1.794.000

1.606.122

2.540.750

158%

- cotizație APAREGIO

148.030

148.030

148,030

- Contribuție ADR Nord Vest

448.000

448.000

442.796

442.820

100%

- Contribuție ecolect

221.800

221.796

221.800

100%

-Asociația pt.promovarea turismulu

6.200.000

7.184.200

7.184.200

8.351.820

116%

- Asociația ISO

173.340

173.340

98.047

75.290

77%

-cotiz. Asociația Atletic Club Oradea

50.000

234.000

- fond de rezerva *

1.816.000

0

1.000.000

- protecție civila

62.000

62,000

51,519

58.000

113%

- fond handicap instituții art.59.40

(PMO, SPCLEP)

371.950

371.950

354.308

404.000

114%

bunuri si servicii -Politia Mun

0

- asigurare Termoflcare

223.600

223.600

223.599

500.000

224%

- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-888.870

-1.126.910

-1.145.167

-9.500.000

830%

TOTAil^GHEETUlELliDEiEUNCTIONAREg

^405-438iW.0

t®W348’990?654

135%

!W405f438?770

Nota» Câmpurile însemnate cu o culoare mai închisa reprezintă categorii de cheltuieli finanțate din prelevări de la bugetul de stat

Nr. crt.

SPECIFICAȚIE

| Plan inițial ! 2019

I                                                                                                             !

________

; Plan 2019 ■

execuție j

31.12.2019 :

_______ i

[

1 Propuneri PMO

i ■

* Unitati de invatamant

19.197.470

19.292.310

12.403.755

19.990.510

161%

* Casa de cultura

* CSM Oradea

2.908.250

4.642.670

3.520.258

3.675.930

104%

* Spitale

535.090.160

555.265.520

505.957.450

550.086,430

109%

* Cetate

477.790

638.790

494.969

889.750

180%

Ch din ven pr inst pub

»£5W3£6Z0

579.839.290

»522^376M32

St!Oi574;64£620

^*110%

Anexa nr.2.1

Buget cheltuieli autofinantate 2020

INVATAMANT__________________________________________________________________________________________________________________________________ mij |ei

TOTAL

chelt.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2009

2011

2013

2014

2027

2030

7101

5940

Nr. crt.

UNITATE ȘCOLARA

CHELTUIELI

personal

bunuri si serv

rep.crt.

hrana

med.mat san

ob inv

deplasări

mat. laborato r

cârti

preg. prof.

prot. meii

tichete

alte ch.

active

sume af pers cu handicap nelncadra te

1

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ORSOLYA

120.00

120.00

2

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25

350.08

350.08

3

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28

400.00

400.00

4

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30

452.58

2.25

450.33

5

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.34

370.08

370.08

6

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

715.00

715.00

7

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.46

522.30

522.30

8

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.50

400.00

8.00

377.00

15.00

9

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.52

403.20

403.20

10

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

500.00

500.00

11

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54

616.80

1.80

615.00

12

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56

431.07

426.07

5.00

13

ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN SLAVICI

109.84

1.00

105.21

2.63

1.00

14

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.11

310.70

78.24

3.00

229.46

15

ȘCOALA GIMNAZIALA AVRAM lANCU

857.40

592.99

16.41

240.00

4.00

4.00

16

ȘCOALA GIMNAZIALA DACIA

843.46

740.00

53.46

25.00

25.00

17

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16

613.40

573.40

40.00

18

ȘCOALA GIMNAZIALA OCTAVIAN GOGA

682.33

349.20

10.11

319.02

4.00

19

ȘCOALA GIMNAZIALA OLTEA DOAMNA

1010.24

708.00

39.24

30.00

190.00

40.00

2.00

1.00

20

ȘCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE CANTEMIR

326.88

199.64

11.90

99.50

4.10

3.00

8.74

21

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCRETIA SUCIU

0.00

22

ȘCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU

471.98

424.61

37.37

10.00

23

ȘCOALA GIMNAZIALA SZACSVAY IMRE

114.00

70.00

10.00

34.00

24

LICEUL TEORETIC ADY ENDRE internate si cantine

360.00

75.00

232.00

53.00

25

LICEUL TEORETIC AUREL LAZAR inv.liceal

16.09

16.09

26

LICEUL TEORETIC AUREL LAZAR internate-cantine

467.90

76.30

3.00

295.00

3.00

75.30

1.50

2.00

10.00

1.80

27

COLEGIUL TEHNIC C-TIN BRANCUSI

472.22

132.22

10.00

243.00

57.00

5.00

6.00

10.00

9.00

28

COLEGIUL NATIONAL EMANUIL GOJDU inv.liceal

186.60

38.60

75.00

20.00

3.00

50.00

29

LICEUL ORTODOX EPISCOP ROMAN CJOROGARIU

386.32

157.00

21.02

4.00

187.11

8.19

2.00

2.00

2.00

3.00

30

LICEUL GRECO-CATOLIC IULIU MANIU inv.liceal

15.23

14.73

0.50

31

LICEUL GRECO-CATOLIC IULIU MANIU internate-cantine

890.45

104.69

725.76

53.50

1.50

5.00

32

LICEUL TEORETIC GERMAN FRIEDRICH SCHILLER

291.48

13.00

250.00

10.00

18.48

33

COLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN inv.liceal

641.90

369.00

10.00

184.87

20.00

48.03

10.00

34

LICEUL TEORETIC DE ARTA

196.56

161.00

7.00

5.00

2.00

10.56

11.00

35

LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA

255.50

12.00

18.15

198.00

8.00

1.00

1.00

17.35

36

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORUL inv.liceal

319.77

36.00

228.77

35.00

20.00

37

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORUL internate-cantine

120.00

25.00

80.00

15.00

38

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU

201.70

7.16

164.54

30.00

39

COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL inv.liceal

94.10

30.00

37.10

10.00

3.00

6.00

6.00

2.00

40

COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL internate-cantine

508.62

83.62

387.00

2.62

27.38

2.00

4.00

2.00

41

LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU

540.54

531.70

8.84

42

COLEGIUL ECONOMIC PARTENIE COSMA

762.60

50.00

177.00

335.00

193.60

5.00

2.00

43

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL

217.29

20.00

197.29

44

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL postliceal

1058.10

307.00

3.00

1.00

12.50

1.00

733.60

45

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL internate

636.70

114.00

369.60

2.00

101.10

50.00

46

LICEUL TEOLOGIC REFORMATLORANTFFY ZSUSZANNA

40.89

11.87

5.85

1.50

1.00

10.37

10.30

47

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SZENT LASZLO

0.00

49

COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA inv.liceal

316.98

38.00

238.98

30.00

10.00

50

COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA intemate-cantine

709.35

151.80

557.55

51

LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR V.VOICULESCU posUiceal

614.47

347.00

18.00

1.00

5.00

2.00

214.71

26.76

TOTAL

20.942.70

5.832.76

1.934.20

147.00

10.674.43

9.62

930.15

26.50

0.00

21.00

39.00

5.80

0.00

1.246.44

49.04

26.76

PROIECT BUGET INVATAMANT 2020 - CAP.65.02 Invatamant

Nr. crt.

UNITATIINVATAMANT

Total cheltuieli invatamant

10.01.15

Titlul 20

20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.04.02

20.05.01

20.05.03

20.05.30

20.06.01

20.06.02

20.09

naveta

Bunurc si servicii

furnituri

matcurate nte

Încălzire, iluminat

apa, salubritate

postajeief on

mat.serv.

alte bunuri

reparații curente

matsanita re

uniforme si echip

lenjerie

alte ob.inv.

deplasări interne

deplasări in străinătate

matlaborat

or

1

UKADiNI IA CU HKUUKAM HKtLLlNbl I ORSOLYA

68.04

3.55

61.00

3.50

6.00

27.50

7.75

2.00

0.00

12.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25

143.20

8.20

135.00

0.80

5.00

75.00

9.50

2.70

0.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

3

GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT NR.28

143.42

2.60

133.00

0.80

3.00

101.20

14.00

2.00

0.00

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30

152.10

3.10

149.00

1.50

5.00

84.10

13.00

4.00

0.00

33.90

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.34

116.83

3.62

111.00

1.50

7.00

75.00

7.00

3.20

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

6

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

184.21

182.00

2.00

5.00

127.20

15.00

3.00

5.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

7

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.46

190.02

4.40

180.00

3.60

13.00

100.00

11.50

3.60

11.50

19.30

2.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

8

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.50

114.21

112.00

2.00

3.70

65.00

1220

3.60

7.00

7.50

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.52

126.31

6.10

118.00

1.50

6.00

75.00

11.00

3.00

0.00

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

10

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

180.30

4.30

176.00

3.00

7.00

110.00

14.00

4.00

24.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

11

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54

140.62

133.00

1.50

5.00

80.00

14.00

1.50

2.00

20.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56

164.82

4.00

151.00

3.00

7.00

40.00

13.00

2.00

4.50

36.00

5.00

0.00

1.50

0.00

33.00

0.00

0.00

0.00

13

ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN SLAVICI

237.26

7.26

166.00

4.00

5.50

88.00

9.40

9.00

10.00

16.00

6.00

0.00

0.00

4.00

5.95

0.00

0.00

0.00

14

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.11

650.40

5.15

580.00

5.00

18.00

414.70

50.00

9.30

13.00

23.00

6.50

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

15

ȘCOALA GIMNAZIALA AVRAM 1ANCU

41544

11.19

381.00

10.00

18.00

216.00

30.00

10.00

0.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

16

ȘCOALA GIMNAZIALA DACIA

486.74

3.50

476.00

10.00

15.00

265.00

24.00

7.00

6.00

50.00

25.00

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

17

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16

532.84

16.44

483.00

13.00

20.00

150.00

30.00

10.00

0.00

60.00

90.00

0.00

0.00

0.00

104.00

1.00

0.00

0.00

18

ȘCOALA GIMNAZIALA OCTAV1AN GOGA

274.56

2.21

257.00

7.00

9.00

170.00

20.00

6.50

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

19

ȘCOALA GIMNAZIALA OLTEA DOAMNA

507.08

2.60

490.00

5.00

15.00

280.00

29.05

10.20

21.00

20.00

82.75

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

2.00

20

ȘCOALA GIMNAZIALA DIMJTRJE CANTEMIR

358.04

2.00

327.00

3.50

7.00

143.00

24.00

6.00

4.00

47.50

10.00

0.50

0.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

21

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCRETIA SUCIU

234.91

3.15

169.00

9.00

8.00

76.00

7.00

4.00

6.50

18.00

10.00

0.00

0.00

0.00

17.50

0.00

0.00

0.00

22

ȘCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU

477.67

6.50

451.00

8.00

12.00

271.50

30.90

6.60

16.00

50.00

20.00

0.00

0.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

23

ȘCOALA GIMNAZIALA SZACSVAY IMRE

395.70

17.88

342.00

8.00

9.00

222.00

23.00

11.00

5.00

40.00

10.00

0.00

1.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

24

LICEUL TEORETIC ADY ENDRE

356.39

12.00

340.84

7.00

15.00

221.00

30.00

7.00

0.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

25

LICEUL TEORETIC AUREL LAZAR

262.19

1.21

258.00

1.81

2.16

208.95

25.21

4.74

3.71

9.03

0.00

0.00

0.00

0.00

1.39

0.00

0.00

0.00

26

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRANCUSI

344.08

3.00

333.00

10.00

22.00

219.00

21.00

10.50

0.00

43.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

COLEGIUL NATIONAL EMANU1L GOJDU

555.80

3.85

551.95

10.00

40.00

250.00

25.00

12.00

35.00

60.00

75.00

0.00

0.00

0.00

33.00

0.00

0.00

0.00

28

LICEUL ORTODOX EPISCOP ROMAN CIOROGARIU

416.95

3.03

355.00

5.40

6.50

258.00

31.00

10.00

2.00

18.00

3.10

0.00

0.00

7.00

10.00

0.00

0.00

0.00

29

LICEUL GRECO-CATOLIC 1ULIU MANIU

515.31

11.65

472.00

12.00

24.00

224.00

32.00

8.00

33.00

54.00

30.00

0.00

0.00

0.00

39.00

0.00

0.00

0.00

30

COLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN

774.89

12.42

747.00

8.00

22.00

400.00

36.00

12.00

16.00

86.00

80.00

0.00

0.00

0.00

72.00

0.00

0.00

0.00

31

LICEUL DE ARTE

438.24

11.74

414.00

11.00

14.00

290.00

30.00

9.50

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

32

LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA

491.74

2.65

466.00

8.00

16.00

230.00

25.00

11.00

31.00

30.00

70.00

0.50

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

33

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORUL

244.00

3.00

241.00

5.00

8.00

120.00

35.00

14.00

1.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

34

LICEUL TEORETIC GERMAN FRIEDRICH SCHILLER

344.03

5.20

319.00

10.00

9.00

195.00

19.00

12.00

33.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

35

COLEGIUL NATIONAL MIMAI EMINESCU

677.12

1.21

663.00

12.00

22.00

460.00

20.00

17.00

23.50

81.50

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL

71327

7.41

687.00

7.00

13.00

525.00

80.00

15.00

0.00

23.00

2.00

1.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

37

LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU

899.19

4.26

854.00

25.40

12.40

225.10

70.00

10.80

13.50

52.80

230.00

0.00

0.00

0.00

150.00

10.00

0.00

4.00

38

COLEGIUL ECONOMIC PARTENJE COSMA

576.58

19.50

557.00

16.00

16.00

360.00

46.00

24.00

0.00

76.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

39

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL

448.92

6.12

435.00

12.00

20.00

107.00

24.00

8.00

0.00

133.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110.00

2.00

0.00

0.00

40

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL

606.78

3.55

591.00

9.50

8.00

300.00

72.00

8.00

0.00

105.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

41

LICEUL REFORMAT LORANTFFYZSUZSANNA

226.81

4.38

199.00

4.00

4.00

140.00

22.00

8.20

4.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

42

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SZENT LASZLO

366.63

5.14

341.00

5.50

6.10

269.80

21.50

5.90

5.00

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43

COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA

80624

16.29

775.00

12.00

14.00

576.67

37.00

15.00

31.00

45.33

10.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

44

LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR VASILE VOICULESCU

274.77

6.01

250.00

4.00

6.00

178.50

12.00

5.00

22.00

14.50

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

PMO

7.50421

6.997.21

46

In vata mani particular

0.00

47

PMO-ces (Casa Minunata -*Lic. Don Orione)

20.59

49

PMO -program Micherechi

34.00

50

PMO-PROTOCOL Don Orione

30.00

30.00

51

PMO-invatamant Dual

886.15

52

tichete Daso

10.00

53

universitate

500.00

54

școala ISO

75.29

TOTAL

25.694.81

261.37

22.640.00

302.81

509.36

9.01422

1.133.01

351.84

389.61

1.632.58

800.35

2.00

3.50

11.00

1.035.64

14.00

0.00

6.00

PROIECT BUGET INVATAMANT 20Î

Anexa 22

UNITATI INVATAMANT

20.11

20.13

20.14

20.30.30

55.01.18

55.01.63

57.02.01

57.02.03

59.01

59.11

cârti

preg.praf.

protectia muncii

alte chelt.

alte transferuri

ces -invat particular

Ajutoare sociale in numerar

tichete sociale

Burse-realizeaza-te in Oradea

Asociații si fundații

GRĂDINI IA GU b'KOGKAM PRELUNGII ORSOLYA

0.00

1.63

0.00

0.00

3.49

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR25

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28

0.00

1.50

0.00

0.00

7.82

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.34

0.00

0.30

0.00

0.00

2.21

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

0.00

2.00

0.00

2.00

2.21

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.46

0.00

3.50

0.00

0.00

5.62

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.50

0.00

0.00

2.00

4.00

2.21

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.52

0.00

2.00

0.00

0.00

2.21

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54

0.00

3.00

0.00

2.00

7.62

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56

1.00

5.00

0.00

0.00

9.82

ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN SLAVICI

1.00

4.00

3.15

0.00

64.00

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.11

0.00

3.50

0.00

22.00

65.25

ȘCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU

3.00

5.00

0.00

0.00

23.25

ȘCOALA GIMNAZIALA DACIA

3.00

1.00

0.00

0.00

7.24

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16

0.00

5.00

0.00

0.00

33.40

ȘCOALA GIMNAZIALA OCTAV1AN GOGA

0.00

2.50

0.00

0.00

15.35

ȘCOALA GIMNAZIALA OLTEA DOAMNA

1.00

3.00

2.00

9.00

14.48

ȘCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE CANTEMIR

4.00

2.50

0.00

0.00

29.04

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCRETJA SUCIU

0.00

9.00

0.00

4.00

62.76

ȘCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU

0.00

2.00

0.00

2.00

20.17

ȘCOALA GIMNAZIALA SZACSVAY 1MRE

0.00

3.00

0.00

0.00

35.82

LICEUL TEORETIC ADY ENDRE

0.00

7.00

0.00

0.84

3.55

LICEUL TEORETIC AUREL LAZAR

0.00

1.00

0.00

0.00

2.98

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRANCUSI

0.00

0.00

0.00

7.00

8.08

COLEGIUL NATIONAL EMANUIL GOJDU

0.00

3.00

0.00

8.95

0.00

LICEUL ORTODOX EPISCOP ROMAN CIOROGARIU

0.00

4.00

0.00

0.00

58.92

LICEUL GRECO-CATOLIC IUL1U MANIU

0.00

12.00

0.00

4.00

31.66

COLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN

3.00

12.00

0.00

0.00

10.27

5.20

LICEUL DE ARTE

3.34

6.00

5.16

36.00

12.50

LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA

1.50

10.00

4.00

9.00

23.09

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORUL

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

LICEUL TEORETIC GERMAN FRIEDRICH

SCHILLER____________________________

1.00

0.00

0.00

0.00

19.83

COLEGIUL NATIONAL MIHA1 EM1NESCU

0.00

4.00

0.00

3.00

7.71

5.20

COLEGIUL TEHNIC MIHAl VITEAZUL

0.00

6.00

1.00

4.00

18.86

LICEUL TEORETIC ON1SIFOR GHIBU

3.00

4.00

0.00

43.00

38.13

2.80

COLEGIUL ECONOMIC PARTENIE COSMA

3.00

6.00

0.00

0.00

0.00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL

8.00

9.00

2.00

0.00

3.00

4.80

UCEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL

2.00

6.00

0.00

0.50

12.23

LICEUL REFORMAT LORANTFFYZSUZSANNA

1.00

2.00

2.00

0.00

23.43

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SZENT LASZLO

0,50

0.00

0.00

10.00

20.49

COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA

1.00

8.00

0.00

0.00

14.95

UCEUL TEHNOLOGIC SANITAR VASILE VOICULESCU

2.00

5.00

0.00

0.00

18.76

PMO

507.00

(nvatamant particular

PMO-ces (Casa Minunata +Lic. Don Orione)

20.59

PMO -program Micherechi

34.00

PMO-PROTOCOL Don Orione

30.00

PMO-invatamant Dual

886.15

tichete Daso

10.00

universitate

500.00

școala ISO

75.29

TOTAL

42.34

171.93

21.31

201.29

1.420.15

20.59

742.41

10.00

525.00

75.29

MUNICIPIUL ORADEA

Anexa nr.2.3


Program- Activitati de Iluminat public

mii lei

Nr. crt

Specificatie-Tip cheltuiala

Estimat 2020

1

Consum energie iluminat

8.800

2

întreținere iluminat public

1.500

3

Reparații vandalizari iluminat

500

4

Tarif recuperare modernizare iluminat public

1.355

5

Consultanta si dirigentie șantier

5

TOTAL

12.160

Program- Activitati de Salubritate

mii lei

Nr.cr t

Specificatie-Tip cheltuiala

Estimat 2020

1

Salubrizare + Deszăpezire

24.000

2

Mobilier urban

12

3

Serviciul de întreținere a amplasamentului si operarea/exploatarea, întreținerea și reparația utilajelor si aparatelor de măsură si control ce deservesc, după închidere, Depozitul de deșeuri neconform Oradea

200

4

Serviciul de Monitorizare Post-închid ere a calitatii solului, apelor, aerului si a stabilității Depozitului de deșeuri neconform Oradea, după inchidere-pentru 12 luni

35

5

Halda deșeuri paza

20

6

Servicii penitenciar

115

7

Lucrări privind întreținere, reparație, execxutie lucrar noi LOT 1

880

8

Lucrări privind întreținere, reparație, execxutie lucrar noi LOT 2

874

9

întreținere si reparație sisteme electronice de acces la incinte

125

10

Transport penitenciar, toaleta ecologica

15

11

Contribuția 50 lei/tona-neindeplinire obiectiv reducere cantitate deșeuri

1.235

TOTAL

27.511

Program - Alte Activitati gospodărire PMO

mii lei

Nr. crt

Specificatie-Tîp cheltuiala

Estimat 2020

1

Canalizare pluviala

300

2

Cișmele publice, fântâni arteziene, consum apa + Rețele si hidranti de gradina aferenti spatiilor verzi + realizare sistem irigație

610

3

Paza fantana-Parc 1 Decembrie

80

4

Întreținere ceas floral

5

5

Acțiuni mediu, editare broșuri

5

TOTAL

1.000

Program- Activitate de întreținere spatii verzi

mii lei

Nr.cr t

Specificație- Tip cheltuiala

Estimat 2020

1

întreținere parc 1 Decembrie

400

2

întreținere parc IC Bratianu

320

3

întreținere parc Onisifor Ghibu

30

4

întreținere parc Traian

30

5

Întreținere parc Ghioceilor

70

6

Întreținere scuar Piața Devei

10

7

întreținere parc Țăranilor

17

8

întreținere parc Petofi si scuaruri

125

9

întreținere parc Libertății

110

10

întreținere parc Sala Sporturilor

38

11

întreținere parc 22 Decembrie

85

12

întreținere parc Teiului

30

13

întreținere parc Salca I

140

14

întreținere parc Salca II

180

15

Amenajare, întreținere, modernizare,extindere zone verzi - Lot nr. 1

550

16

Amenajare, intretrinere, modernizare,extindere zone verzi- Lot nr. 2

543

17

Amenajare, întreținere, modernizare,extindere zone verzi- Lot nr. 3

310

18

Amenajare, întreținere, modernizare, extindere zone verzi- Lot nr. 4

520

19

întreținere arbori si arbuști

44

20

Deratizare, dezinsectie, tratamente, fitosanitare

500

21

Achiziții mobilier urban

150

22

Lucrări de taiat arbori si toaletari

500

23

Achiziție si plantat arbori l si II

908

24

Întreținere parc Padisului

30

25

întreținere parc Olosig

130

26

întreținere Gradina Publica pe Dealul Ciuperca

28

27

Registrul Local al spatiilor verzi

300

28

Unelte

50

29

Evaluare masa lemnoasa

52

TOTAL

6.200

Program - Lucrări de intretinere, reparații, amenajari străzi, poduri si trafic rutier pe anul 2020

mii lei

Nr.cr t

Specificație- Tip cheltuiala

Estimat 2020

1

Program - Reparații străzi modernizate

15.550

1 Reparații străzi modernizate prin plombări si covorașe

4.250

2 Reparații trotuare

800

3 Amenajare trotuare

600

4 Covoare asfaltice

800

5 Lucrări la rețelele de utilitati

600

6 Lucrări pentru siguranța circulației

8.000

7 Montat borduri înclinate

500

2

Program - întreținere,reparații poduri si podețe

200

3

Program -Trafic rutier

5.000

1 Semafoare

2.000

2 Marcaje Rutiere

2.000

3 Indicatoare

700

4 Stalpisori + gard de protecție

300

4

Program - Reparații străzi nemodernizate (intretinere străzi si colectare ape pluviale)

3.500

5

Program - întrețineri reparații pasaje pietonale subterane

250

TOTAL

24.500

Municipiul Oradea

Unitatea Școlară

Data Nașterii Benefi clarul u l

Grupa de vărstă conform Structurii prevăzute la pct.A din anexa la Hotărârea Guvernului nr.904/2014

3-7 ANI

Nr.certiflcat de orientare școlară ți profesională/data eliberării

Nr. certificat de încadrare în grad de handicap

Nr.de zile de școlarizare în anul 2019 (ianuarie-îunie 2019)

Nr. de zile de școlarizare în anul 2019 (țeptembri decembrie 2019)

Hrană

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR34

24.01.2013

238/22.03.2019

94

69

2.705.80

1

2.705.80

GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT NR 28

05.11.2013

3-7 ANJ

690/28.06.2019

390/08.07.2019

94

69

2.705.80

05.03.2015

3-7 ANI

2108/07.11.2018

2108/07.11.2018

94

69

2.705.80

13.02.2015

3-7 ANI

2172/07.11.2018

675/12.11.2018

94

69

2.705.80

3

8.117.40

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR46

10.12.2014

3-7 ANI

2398/18.12.2018

94

69

2.705.80

07.06.2016

3-7 ANI

1421/20.09.2019

94

69

2.705.80

23.08.2013

3-7 ANI

2133/20.11.2019

94

69

2.705.80

3

8.117.40

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT Orsolya

22.04.2013

3-7 ANI

309/17.04.2019

94

69

2.705.80

05.07.2015

3-7 ANI

482/30.05.2019

94

69

2.705.80

2

5.411.60

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR50

19.08.2013

3-7 ANI

187/27.02.2019

94

69

2.705.80

1

2.705.80

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR52

20.09.2012

7-14 ANI

262/22.03.2019

94

69

2.705.80

1

2.705.80

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4S

29.12.2015

3-7 ANI

2008/30.10.2019

94

69

2.705.80

1

2.705.80

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54

17.10.2014

3-7 ANI

1985/17.10.2018

94

69

2.705.80

07.06.2014

3-7 ANI

673/24.05.2017

94

69

2.705.80

06.12.2013

3-7 ANI

1762/27.09.2017

94

69

2.705.80

3

8.117.40

Anexa nr.2.4

Alte drepturi

Drepturi majorate cu 50%

Total drepturi

Suma repartizata /unit in va taman t. Mii lei

498.00

3.203.80

498.00

0.00

3.203.80

2.21

498.00

1.601.90

4.805.70

498.00

1.601.90

4.805.70

498.00

1.601.90

4.805.70

1.494.00

4.805.70

14.417.10

7.82

498.00

3.203.80

498.00

3.203.80

498.00

3.203.80

1.494.00

0.00

9.611.40

5.62

498.00

3.203.80

498.00

3.203.80

996.00

0.00

6.407.60

3.49

498.00

3.203.80

498.00

0.00

3.203.80

2.21

611.00

3.316.80

611.00

0.00 "

3.316.80

2.21

498.00

3.203.80

498.00

0.00

3.203.80

2.21

498.00

3.203.80

498.00

3.203.80

498.00

3.203.80

1.494.00

0.00

9.611.40

7.62

GRĂDIN1ȚACU PROGRAM PRELUNGIT NR.56

22.04.2013

3-7 ANI

1287/20.09.2019

94

69

2.705.80

498.00

09.01.2014

3-7 ANI

867/12.07.2019

520/23.09.2019

94

69

2.705.80

498.00

08.09.2014

3-7 ANI

2722/22.11.2017

680/11.11.2019

94

69

2.705.80

498.00

29.07.2013

3-7 ANI

519/12.06.2019

94

69

2.705.80

498.00

4

10.823.20

1.992.00

ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN SLAVIC

28.12.2011

7-14 ANI

318/17.04.2019

94

69

2.705.80

611.00

11.05.2005

14 • 18 ANI

1038/19.10.2016

94

69

2.705.80

754.00

26.11.2005

14 -18 ANI

94/09.03.2016

94

69

2.705.80

754.00

01.08.2005

14-18 ANI

1182/16.11.2016

94

69

2.705.80

754.00

22.07.2005

14-18 ANI

1068/19.10.2016

94

69

2.705.80

754.00

11.06.2005

14 -18 ANI

133/01.03.2017

94

69

2.705.80

754.00

19.12.2004

14 -18 ANI

489/26.04.2017

94

69

2.705.80

754.00

27.09.2005

14 -18 ANI

2474/25.10.2017

94

69

2.705.80

754.00

15.08.2004

14-18 ANI

2006/11.10.2017

94

69

2.705.80

754.00

19.06.2012

7-14 ANI

404/16.05.2019

94

69

2.705.80

611.00

08.02.2012

7-14 ANI

549/12.06.2019

94

69

2.705.80

611.00

01.10.2007

7-14 ANI

363/25.06.2014

94

69

2.705.80

611.00

15.10.2007

7-14 ANI

362 /25.06.2014

94

69

2.705.80

611.00

20.06.2007

7-14 ANI

828/04.07.2018

94

69

2.705.80

611.00

04.07.2007

7-14 ANI

792/04.07.2018

94

69

2.705.80

611.00

14.01.2011

7-14 ANI

1908/17.10.2018

94

69

2.705.80

611.00

26.02.2011

7-14 ANI

1696/28.09.2018

94

69

2.705.80

611.00

30.09.2006

7-14 ANI

586/13.06.2018

94

69

2.705.80

611.00

13.02.2006

7-14 ANI

328/29.06.2016

94

69

2.705.80

611.00

06.01.2009

7-14 ANI

121/13.04.2016

94

69

2.705.80

611.00

19.11.2006

7-14 ANI

111/13.04.2016

94

69

2.705.80

611.00

21.08.2008

7-14 ANI

113/13.04.2016

94

69

2.705.80

611.00

17.12.2009

7-14 ANI

93/09.03.2016

94

69

2.705.80

611.00

16.04.2009

7-14 ANI

112/13.04.2016

94

69

2.705.80

611.00

08.05.2009

7-14 ANI

103/09.03.2016

94

69

2.705.80

611.00

01.04.2010

7-14 ANI

1188/13.07.2017

94

69

2.705.80

611.00

09.06.2009

7-14 ANI

202/08.06.2016

94

69

2.705.80

611.00

19.04.2006

7-14 ANI

1959/27.09.2017

94

69

2.705.80

611.00

08.04.2006

7-14 ANI

2465/25.10.2017

94

69

2.705.80

611.00

22.04.2010

7-14 ANI

2329/25.10.2017

94

69

2.705.80

611.00

16.01.2010

7-14 ANI

2431/25.10.2017

94

69

2.705.80

611.00

20.07.2010

7-14 ANI

2163/11.10.2017

94

69

2.705.80

611.00

11.08.2010

7-14 ANI

2198/11.10.2017

94

69

2.70S.80

611.00

30.05.2006

7-14 ANI

2162/11.10.2017

94

69

2.705.80

611.00

13.02.2012

7-14 ANI

2080/30.10.2019

94

69

2.705.80

611.00

12.02.2007

7-14 ANI

1739/16.10.2019

94

69

2.705.80

611.00

14.09.2009

7-14 ANI

143/07.03.2018

94

69

2.705.80

611.00

37

100.114.60

23.751.00

3.203.80

1.601.90

4.805.70

1.601.90

4.80S.70

3.203.80

3.203.80

16.019.00

9.82

3.316.80

3.459.80

3.459.80

3.459.80

3.459.80

3.459.80

3.459.80

3.459.80

3.459.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

0.00

123.865.60

64.00

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.ll

1S.09.2008

7-14 ANI

763/08.07.2019

269/13.05.2019

94

74

2.788.80

611.00

24.02.2005

14-18 ANI

1670/28.09.2018

470/02.09.2019

94

74

2.788.80

754.00

26.05.2005

14-18 ANI

230/18.05.2016

89

0

1.477.40

306.00

30.12.2005

14-18 ANI

491/26.04.2017

89

0

1.477.40

377.00

29.12.2003

14-18 ANI

1111/19.10.2016

23/27.01.2020

89

0

1.477.40

754.00

27.12.2004

14-18 ANI

841/14.09.2016

89

0

1.477.40

377.00

11.01.2014

3-7 ANI

232/22.03.2019

94

69

2.705.80

498.00

13.07.2007

7-14 ANI

1605/13.09.2017

94

74

2.788.80

611.00

02.05.2009

7-14 ANI

1264/20.09.2019

94

69

2.705.80

611.00

20.06.2007

7-14 ANI

1077/19.10.2016

94

69

2.705.80

611.00

25.06.2008

7-14 ANI

718/08.07.2019

94

74

2.788.80

611.00

09.01.2006

7-14 ANI

234/07.03.2018

89

0

1.477.40

306.00

04.02.2007

7-14 ANI

895/04.07.2018

94

74

2.788.80

611.00

25.03.2006

7-14 ANI

1604/13.09.2017

94

74

2.788.80

611.00

29.11.2006

7-14 ANI

1981/17.10.2018

94

74

2.788.80

611.00

15.03.2007

7-14 ANI

713/06.09.2019

25/21.01.2019

94

74

2.788.80

611.00

30.01.2006

7-14 ANI

844/04.07.2018

328/03.06.2019

94

74

2.788.80

611.00

10.12.2007

7-14 ANI

1267/06.09.2019

94

74

2.788.80

611.00

20.08.2007

7-14 ANI

847/04.07.2018

94

74

2.788.80

611.00

05.10.2008

7-14 ANI

798/08.07.2019

94

74

2.788.80

611.00

26.11.2008

7-14 ANI

17/21.02.2017

94

69

2.705.80

611.00

28.04.2006

7-14 ANI

1096/05.07.2017

94

74

2.788.80

611.00

04.10.2006

7-14 ANI

859/12.07.2019

94

74

2.788.80

611.00

07.10.2008

7-14 ANI

674/28.06.2019

94

74

2.788.80

611.00

05.07.2010

7-14 ANI

113/14.02.2018

94

69

2.70S.80

611.00

12.02.2008

7-14 ANI

880/04.07.2018

94

69

2.705.80

611.00

18.05.2009

7-14 ANI

2122/07.11.2018

94

69

2.705.80

611.00

24.01.2011

7-14 ANI

1968/17.10.2018

94

69

2.705.80

611.00

04.05.2009

7-14 ANI

2259/05.12.2018

94

69

2.705.80

611.00

09.05.2011

7-14 ANI

1868/17.10.2018

94

69

2.705.80

611.00

13.09.2011

7-14 ANI

1649/20.09.2019

94

69

2.705.80

611.00

14.09.2007

7-14 ANI

830/12.07.2019

94

74

2.788.80

611.00

06.12.2010

7-14 ANI

2497/04.12.2019

80

74

2.5S6.40

611.00

21.09.2009

7-14 ANI

2496/04.12.2019

80

74

2.556.40

611.00

05.08.2011

7-14 ANI

830/12.07.2019

80

74

2.556.40

611.00

35

89.440.80

20.480.00

ȘCOALA GIM NAZJALA AVRAM IANCU ORADEA

29.07.2008 ■

7-14 ANI

395/25.04.2018

94

69

2.705.80

611.00

26.01.2006

7-14 ANI

757/31.05.2017

94

74

2.788.80

611.00

15.12.2005

14 -18 ANI

673/20.07.2016

94

74

2,788.80

754.00

17.10.2005

14 -18 ANI

672/20.07.2016

94

74

2.788.80

754.00

14.01.2005

14-18 ANI

586/20.07.2016

94

74

2.788.80

754.00

20.04.2006

7-14 ANI

116/14.02.2018

94

74

2.788.80

611.00

05.08.2009

7-14 ANI

826/12.07.2019

94

69

2.705.80

611.00

28.03.2012

7-14 AN!

329/17.04.2019

94

69

2.705.80

611.00

14.11.2010

7-14 ANI

470/30.05.2019

94

69

2.705.80

611.00

10.03.2008

7-14 ANI

669/20.07.2016

94

69

2.705.80

611.00

26.02.2008

7-14 ANI

80/09.03.2016

94

69

2.705.80

611.00

11

30.178.80

7.150.00

ȘCOALA GIMNAZIALA DACIA

09.04.2006

7-14 ANI

698/31.05.2017

94

74

2.788.80

611.00

14.10.2008

41821

2334/20.11.2019

94

74

2.788.80

611.00

08.08.2005

14 -18 ANI

306/03.06.2019

306/03.06.2019

94

74

2.788.80

754.00

3

8.366.40

1.976.00

1.699.90

5.099.70

1.771.40

5.314.20

1.783.40

1.854.40

1.115.70

3.347.10

1.854.40

3.203.80

3.399.80

3.316.80

3.316.80

3.399.80

1.783.40

3.399.80

3.399.80

3.399.80

1.699.90

S.099.70

1.699.90

5.099.70

3.399.80

3.399.80

3.399.80

3.316.80

3.399.80

3.399.80

3.399.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.399.80

3.167.40

3.167.40

3.167.40

7.986.80

117.907.60

65.25

3.316.80

3.399.80

3.542.80

3.542.80

3.542.80

3.399.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

0.00

37.328.80

23.25

3.399.80

3.399.80

1.771.40

5.314.20

1.771.40

12.113.80

7.24

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16

04.08.2011

7-14 ANI

1401/14.09.2018

94

69

2.705.80

611.00

02.10.200S

14 -18 ANI

1026/28.06.2017

94

74

2.788.80

754.00

31.01.200S

14 -18 ANI

567/20.07.2016

90

0

1.494.00

377.00

07.02.2005

14-18 ANI

854/14.09.2016

518/23.09.2019

90

0

1.494.00

377.00

19.02.2005

14-18 ANI

35/30.01.2018

90

0

1.494.00

305.50

16.04.2014

3-7 ANI

105/27.02.2018

94

69

2.705.80

498.00

23.06.2013

3-7 ANI

333/17.04.2019

94

69

2.705.80

498.00

29.04.2009

7-14 ANI

968/19.10.2016

94

69

2.705.80

611.00

04.07.2008

7-14 ANI

1715/16.10.2019

94

74

2.788.80

754.00

27.08.2010

7-14 ANI

1416/20.09.2019

94

69

2.705.80

611.00

10.05.2006

7-14 ANI

680/13.06.2018

90

0

1.494.00

305.50

13.10.2010

7-14 ANI

2446/25.10.2017

94

69

2.705.80

611.00

10.11.2007

7-14 ANI

1361/20.09.2019

94

74

2.788.80

611.00

18.08.2010

7-14 ANI

2567/08.11.2017

94

69

2.705.80

611.00

04,09.2006

7-14 AN!

1787/17.10.2018

94

74

2.788.80

611.00

11.10.2007

7-14 ANI

1490/14.09.2018

94

74

2.788.80

611.00

31.05.2011

7-14 ANI

2415/18.12.2018

94

69

2.705.80

611.00

05.07.2013

7-14 ANI

2139/20.11.2019

728/25.11.2019

94

69

2.705.80

611.00

22.12.2006

7-14 ANI

15/26.02.2018

37/05.12.2019

94

69

2.705.80

611.00

07.08.2009

7-14 ANI

320/28.03.2018

649/04.11.2019

94

69

2.705.80

611.00

20

49.683.80

11.201.00

ȘCOALA GIMNAZIALA OCTAVIAN GOGA ORADEA

28.07.2011

7-14 ANI

706/27.06.2018

94

74

2.788.80

611.00

04.02.2005

14 -18 ANI

402/22.06.2016

94

74

2.788.80

754.00

10.08.2005

14-18 ANI

88/07.02.2019

94

74

2.788.80

754.00

17.05.2013

3-7 ANI

1684/07.10.2019

94

69

2.705.80

498.00

03.08.2009

7-14 ANI

310/28.03.2018

94

74

2.788.80

611.00

28.03.2006

7-14 ANI

1860/27.09.2017

94

74

2.788.80

611.00

30.03.2009

7-14 ANI

188/05.05.2016

94

74

2.788.80

611.00

16.08.2006

7-14 ANI

1710/13.09.2017

94

74

2.788.80

611.00

26.05.2007

7-14 ANI

780/28.06.2019

94

74

2.788.80

611.00

9

25.016.20

5.672.00

ȘCOALA GIMNAZIALA OLTEA DOAMNA

01.03.2013

3-7 ANI

79/09.03.2016

72/12.02.2018

94

69

2.705.80

498.00

23.02.2013

3-7 ANI

515/12.06.2019

94

69

2.705.80

498.00

18.04.2013

3-7 ANI

405/16.05.2019

94

69

2.705.80

498.00

07.09.2006

7-14 ANI

2120/11.10.2017

94

69

2.705.80

611.00

22.08.2006

7-14 ANI

1556/05.09.2017

580/24.09.2018

94

69

2.705.80

611.00

08.08.2008

7-14 ANI

1027/19.10.2016

170/12.03.2018

94

69

2.705.80

611.00

6

16.234.80

3.327.00

ȘCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE CANTEMIR"

04.09.2006

7-14 ANI

352/16.05.2019

94

74

2.788.80

611.00

22.05.2005

14-18 ANI

418/22.06.2016

94

74

2.788.80

754.00

05.11.2005

14 -18 ANI

404/22.06.2016

94

74

2.788.80

754.00

02.08.2005

14 -18 ANI

424/18.07.2016

94

74

2.788.80

754.00

14.01.2005

14 -18 ANI

250/31.05.2016

94

74

2.788.80

754.00

02.02.2005

14 -18 ANI

994/23.09.2016

94

74

2.788.80

754.00

17.06.2004

14-18 ANI

644/20.07.2016

94

74

2.788.80

754.00

18.02.2006

7-14 ANI

959/28.06.2017

94

74

2.788.80

611.00

03.09.2006

7-14 ANI

861/14.06.2017

94

74

2.788.80

611.00

10.07.2008

7-14 ANI

843/14.09.2016

94

69

2.705.80

611.00

03.06.2009

7-14 ANI

459/20.07.2016

94

69

2.705.80

611.00

07.03.2009

7-14 ANI

308/17.04.2019

94

69

2.70S.80

611.00

15.07.2009

7-14 ANI

579/13.06.2018

94

74

2.788.80

611.00

25.02.2007

7-14 ANI

650/27.06.2018

94

69

2.705.80

611.00

13.04.2010

7-14 ANI

501/10.05.2017

94

69

2.705.80

611.00

28.10.2019

7-14 ANI

564/24.05.2017

94

69

2.705.80

611.00

01.06.2009

7-14 ANI

2675/22.11.2017

94

69

2.705.80

611.00

17

46.828.60

11.245.00

3.316.80

3.542.80

1.871.00

935.50

2.806.50

1.799,50

3.203.80

3.203.80

3.316.80

3.542.80

3.316.80

1.799.50

3.316.80

3.399.80

3.316.80

3.399.80

3.399.80

3.316.80

1.658.40

4.975.20

1.658.40

4.975.20

1.658.40

4.975.20

5.910.70

66.795.50

33.40

3.399.80

3.542.80

3.542.80

3.203.80

3.399.80

3.399.80

3.399.80

3.399.80

3.399.80

0,00

30.688.20

15.35

1.601.90

4.805.70

3.203.80

3.203.80

3.316.80

1.658.40

4.975.20

1.658.40

4.975.20

4.918.70

24.480.50

14.48

3.399.80

3.542.80

3.542.80

3.542.80

3.542.80

3.542.80

3.542.80

3.399.80

3.399.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.399.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

0.00

58.073.60

29.04

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUCREȚ1A SUCiU"

09.05.2010

7-14 AN!

2228/25.10.2017

94

69

2.705.80

611.00

28.05.2005

14-18 ANI

1765/27.09.2017

94

74

2.788.80

754.00

28.04.2004

14 -18 ANI

966/23.09.2016

94

74

2.788.80

754.00

21.01.2005

14 -18 ANI

1001/19.10.2016

94

74

2.788.80

754.00

30.10.2002

14-18 ANI

967/23.09.2016

94

74

2.788.80

754.00

15.12.2004

14 -18 ANI

988/11.11.2015

94

74

2.788.80

754.00

26.10.2003

14 -18 ANI

396/25.06.2014

94

74

2.788.80

754.00

30.12.2004

14-18 ANI

1000/11.11.2015

94

74

2.788.80

754.00

07.08.2010

7-14 ANI

2429/25.10.2017

94

69

2.705.80

611.00

06.05.2009

7-14 ANI

2227/25.10.2017

94

69

2.705.80

611.00

02.09.2011

7-14 ANI

2226/25.10.2017

94

69

2.705.80

611.00

23.09.2012

7-14 ANI

1645/07.10.2019

94

69

2.705.80

611.00

30.03.2008

7-14 ANI

666/28.06.2019

94

69

2.705.80

611.00

27.06.2010

7-14 ANI

118/14.02.2018

94

69

2.705.80

611.00

18.06.2010

7-14 AN!

2453/25.10.2017

94

69

2.705.80

611.00

18.02.2011

7-14 AN!

2673/22.11.2017

94

69

2.705.80

611.00

14.12.2009

7-14 ANI

2724/22.11.2017

94

69

2.705.80

611.00

10.08.2009

7-14 AN!

1004/11.11.2015

94

74

2.788.80

611.00

27.12.2006

7-14 ANI

1267/16.11.2016

94

74

2.788.80

611.00

15.12.2008

7-14 ANI

336/05.04.2017

92

71

2.705.80

611.00

08.05.2006

7-14 ANI

444/26.04.2017

94

74

2.788.80

611.00

12.11.2009

7-14 ANI

665/28.06.2019

94

69

2.705.80

611.00

06.12.2007

7-14 ANI

338/22.06.2016

94

74

2.788.80

611.00

01.10.2009

7-14 ANI

410/22.06.2016

94

74

2.788.80

611.00

22.07.2009

7-14 ANI

374/22.06.2016

94

69

2.705.80

611.00

07.07.2009

7-14 ANI

354/05.04.2017

94

74

2.788.80

611.00

15.01.2008

7-14 ANI

767/08.07.2019

94

74

2.788.80

611.00

24.07.2006

7-14 ANI

2611/08.11.2017

94

74

2.788.80

611.00

02.12.2007

7-14 ANI

961/16.12.2014

94

69

2.705.80

611.00

03.03.2006

7-14 ANI

648/13.06.2018

94

74

2.788.80

611.00

23.08.2006

7-14 ANI

1056/16.12.2014

94

74

2.788.80

611.00

05.04.2011

7-14 ANI

1683/17.10.2018

94

69

2.705.80

611.00

20.10.2011

7-14 ANI

1788/17.10.2018

94

69

2.705.80

611.00

23.05.2009

7-14 ANI

28/23.01.2019

94

69

2.705.80

611.00

09.06.2006

7-14 ANI

1763/27.09.2017

94

74

2.788.80

611.00

16.05.2006

7-14 ANI

2164/11.10.2017

94

74

2.788.80

611.00

07.05.2007

7-14 ANI

2225/05.12.2018

94

74

2.788.80

754.00

37

101.774.60

23.751.00

ȘCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU

01.03.2011

7-14 ANI

1992/17.10.2018

73/04.02.2019

94

69

2.705.80

611.00

14.02.2006

7-14 AN!

1659/13.09.2017

94

74

2.788.80

611.00

22.09.2006

7-14 ANI

664/28.06.2019

276/13.05.2019

94

74

2.788.80

611.00

01.09.2008

7-14 ANI

835/12.07.2019

94

74

2.788.80

611.00

21.07.2007

7-14 ANI

1228/06.09.2019

94

74

2.788.80

611.00

04.02.2009

7-14 ANI

2670/22.11.2017

94

69

2.705.80

611.00

06.12.2010

7-14 ANI

320/17.04.2019

94

74

2.788.80

611.00

19.10.2011

7-14 ANI

2339/20.11.2019

94

69

2.705.80

611.00

19.10.2011

7-14 ANI

2338/20.11.2019

94

69

2.705.80

611.00

02.01.2010

7-14 ANI

399/16.05.2019

94

69

2.705.80

611.00

10.12.2008

7-14 ANI

1829/16.10.2019

94

74

2.788.80

611.00

11

30.261.80

6.721.00

06.12.2011

7-14 ANI

856/12.07.2019

138/05.03.2018

94

69

2.705.80

611.00

29.08.2005

14-18 AN!

847/04.07.2018

278/13.05.2019

94

74

2.788.80

754.00

26.08.2005

14 -18 ANI

1607/13.09.2017

94

74

2.788.80

754.00

17.10.2005

14-18 ANI

2161/11.10.2017

94

74

2.788.80

754.00

24.11.2005

14-18 ANI

16/30.01.2018

94

74

2.788.80

754.00

02.01.2005

14 -18 ANI

333/28.03.2018

94

74

2.788.80

754.00

03.11.2007

7-14 AN!

485/30.05.2019

94

74

2.788.80

611.00

3.316.80

3.542.80

3.542.80

3.542.80

3.542.80

3.542.80

3.542.80

3.542.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.316,80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.399.80

3.399.80

3.316.80

3.399.80

3.316.80

3.399.80

3.399.80

3.316.80

3.399.80

3.399.80

3.399.80

3.316.80

3.399.80

3.399.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.399.80

3.399.80

3.542.80

0.00

125.525.60

62.76

1.658.40

4.975.20

3.399.80

1.699.90

5.099.70

3.399.80

3.399.80

3.316.80

3.399.80

3.316.80

3.316.80

3.316.80

3.399.80

3.358.30

40.341.10

20.17

1.658.40

4.975.20

1.771.40

5.314.20

3.542.80

3.542.80

3.542.80

3.542.80

3.399.80

ȘCOALA GIMNAZIALA SZACSVAY IMRE

14.08.2007

7-14 ANI

812/27.06.2018

94

74

2.788.80

23.07.2006

7-14 ANI

1010/16.07.2018

315/03.06.2019

94

74

2.788.80

14.04.2010

7-14 ANI

758/08.07.2019

94

69

2.705.80

21.05.2006

7-14 ANI

2668/22.11.2017

94

74

2.788.80

06.06.2007

7-14 ANI

755/08.07.2019

171/18.03.2019

94

74

2.788.80

22.07.2011

7-14 ANI

1982/17.10.2018

94

69

2.705.80

15.02.2011

7-14 ANI

2074/07.11.2018

94

69

2.705.80

14.08.2010

7-14 ANI

2334/05.12.2018

94

69

2.705.80

18.07.2010

7-14 ANI

2336/05.12.2018

94

69

2.705.80

23.08.2007

7-14 ANI

2300/05.12.2018

94

74

2.788.80

29.03.2006

7-14 ANI

2137/20.11.2019

94

74

2.788.80

20.12.2006

7-14 ANI

2/23.01.2019

94

74

2.788.80

19

52.489.20

UCEUL TEORETIC ADY ENDRE

21.08.2004

14-18 ANI

2107/30.10.2019

94

74

2.788.80

1

2.788.80

COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCII SI"

27.10.2000

18- 26 ANI

1055/19.10.2016

86

0

1.427.60

23.10.2003

14-18 ANI

1254/06.09.2019

102

76

2.954.80

07.05.2002

14-18 ANI

2010/17.10.2019

102

76

2.954.80

3

7.337.20

LICEUL ORTODOX „EPISCOP ROMAN CIOROGARIU"

15.09.2010

7-14 ANI

1790/17.10.2018

548/07.10.2019

94

69

2.705.80

25.06.2005

14-18 ANI

708/27.06.2018

261/06.05.2019

94

74

2.788.80

04.04.2004

14-18 ANI

1671/28.09.2018

23/21.01.2019

94

74

2.788.80

29.09.2005

14-18 ANI

700/31.05.2017

94

74

2.788.80

30.12.2005

14-18 ANI

911/21.09.2016

94

74

2.788.80

13.02.2004

14-18 ANI

321/29.06.2016

514/23.09.2019

94

74

2.788.80

14.04.2004

14-18 ANI

207/18.05.2016

22/21.01.2019

94

74

2.788.80

24.05.2002

14-18 ANI

1983/27.09.2017

378/08.07.2019

94

74

2.788.80

30.12.2001

14-18 ANI

2240/05.12.2018

A48650/16.12.2019

94

74

2.788.80

05.04.2011

7-14 ANI

1009/16.07.2018

484/16.07.2018

94

69

2.705.80

29.09.2011

7-14 ANI

1700/28.09.2018

211/09.04.2019

94

69

2.705.80

17.07.2011

7-14 ANI

2588/08.11.2017

682/19.11.2018

94

69

2.705.80

21.01.2009

7-14 ANI

1051/19.10.2016

74/12.02.2018

94

69

2.705.80

04.11.2008

7-14 ANI

528/20.07.2016

484/09.09.2019

94

69

2.705.80

05.05.2009

7-14 ANI

20/13.04.2016

20/13.04.2016

94

69

2.705.80

06.02.2009

7-14 ANI

91/18.03.2015

91/18.03.2015

94

69

2.705.80

22.05.2009

7-14 ANI

577/14.07.2015

577/14.07.2015

94

69

2.705.80

04.06.2008

7-14 ANI

1003/06.09.2019

94

74

2.788.80

27.04.2006

7-14 ANI

787/27.06.2018

94

74

2.788.80

14.07.2006

7-14 ANI

524/23.05.2018

94

74

2.788.80

05.08.2012

7-14 ANI

1810/16.10.2019

672/11.11.2019

94

69

2.705.80

21

57.734.80

LICEUL GRECO-CATOUC "1 ULIU MANIU"

28.04.2012

7-14 ANI

681/28.06.2019

94

69

2.705.80

12.01.2005

14-18 ANI

42/15.02.2017

94

74

2.788.80

20.10.2005

14-18 ANI

1382/14.07.2017

94

74

2.788.80

05.11.2000

18- 26 ANI

1052/19.10.2016

A41414

86

0

1.427.60

04.08.2015

3-7 ANI

1261/06.09.2019

404

94

69

2.705.80

18.01.2013

3-7 ANI

315/17.04.2019

94

68

2.689.20

04.08.2010

7-14 ANI

399/22.06.2016

300

94

69

2.705.80

04.08.2010

7-14 ANI

398/22.06.2016

94

69

2.705.80

04.08.2010

7-14 ANI

1187/13.07.2017

676

94

69

2.705.80

04.08.2012

7-14 ANI

614/28.06.2019

369

94

69

2.705.80

09.08.2009

7-14 ANI

2097/11.10.2017

979

94

69

2.705.80

25.01.2009

7-14 ANI

1033/28.06.2017

381

94

69

2.705.80

29.08.2010

7-14 ANI

1995/07.11.2018

342

94

69

2.705.80

30.08.2009

7-14 ANI

863/14.06.2017

313

94

69

2.705.80

14

36.752.40

611.00

3.399.80

611.00

1.699.90

5.099.70

611.00

3.316.80

611.00

3.399.80

611.00

1.699.90

5.099.70

611.00

3.316.80

611.00

3.316.80

611.00

3.316.80

611.00

3.316,80

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

12.324.00

6.829.60

71.642.80

35.82

754.00

3.542.80

754.00

3.542.80

3.55

422.00

1.849.60

754.00

3.708.80

754.00

3.708.80

1.930.00

0.00

9.267.20

8.08

611.00

1.658.40

4.975.20

754.00

1.771.40

5.314.20

754.00

1.771.40

5.314.20

754.00

3.542.80

754.00

3.542.80

754.00

1.771.40

5.314.20

754.00

1,771,40

5.314.20

754.00

1.771.40

5.314.20

754.00

1.771.40

5.314.20

611.00

1.658.40

4.975.20

611.00

1.658.40

4.975.20

611.00

1.658,40

4.975.20

611.00

1.658.40

4.975.20

611.00

1.658.40

4.975.20

611.00

1.658.40

4.975.20

611.00

1.658.40

4.975.20

611.00

1.658,40

4.975.20

611.00

3,399.80

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

611.00

1.658.40

4.975.20

13.975.00

27.212.40

98.922.20

58.92

611.00

3.316.80

754.00

3.542.80

754.00

3.542.80

422.00

924.80

2.774.40

498.00

1.601.90

4.805.70

498.00

3.187.20

611.00

1.658.40

4.975.20

611.00

3.316.80

611.00

1.658.40

4.975.20

611.00

1.658.40

4.975.20

611.00

1.658.40

4.975.20

611.00

1,658,40

4.975.20

611.00

1.658.40

4.975.20

611.00

1,658.40

4.975.20

8.425.00

14.135.50

59.312.90

31.66

COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIF VULCAN"

20.06.2006

7-14 ANI

2335/05.12.2018

94

74

2.788.80

08.03.2005

14-18 ANI

549/20.07.2016

94

74

2.788.80

01.06.2006

7-14 ANI

855/04.07.2018

94

74

2.788.80

12.03.2006

7-14 ANI

2344/18.12.2018

94

74

2.788.80

06.05.2006

7-14 ANI

1006/16.07.2018

94

74

2.788.80

26.04.2006

7-14 ANI

2185/11.10.2017

94

74

2.788.80

6

16.732.80

LICEUL DE ARTE

20.12.2004

14-18 ANI

491/20.07.2016

94

74

2.788.80

05.08.2005

14 -18 ANI

1269/16.11.2016

92

74

2.755.60

17.06.2009

7-14 ANI

468/31.10.2016

1255/20.12.2018

92

74

2.755.60

25.10.2009

7-14 ANI

2630/22.11.2017

183/18.03.2019

94

74

2.788.80

4

11.088.80

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

07.05.2010

7-14 ANI

119/14.02.2018

94

74

2.788.80

13.05.2009

7-14 ANI

998/11.11.2015

94

74

2.788.80

21.10.2012

3-7 ANI

2183/05.12.2018

94

69

2.705.80

01.01.2007

7-14 ANI

785/27.06.2018

94

74

2.788.80

29.10.2009

7-14 ANI

1174/16.11.2016

94

74

2.788.80

17.10.2010

7-14 ANI

530/13.06,2018

94

74

2.788.80

25.05.2006

7-14 ANI

604/24.05.2017

94

74

2.788.80

11.09.2006

7-14 ANI

565/24.05.2017

94

74

2.788.80

11.04.2011

7-14 ANI

2341/18.12.2018

94

74

2.788.80

11.03.2011

7-14 ANI

486/08.07.2019

94

74

2.788.80

10

27.805.00

Liceul Teoretic German "Friedrich SchiHer" Oradea

01.07.2011

7-14 ANI

169/27.02.2019

94

74

2.788.80

11.04.2002

14-18 ANI

1273/13.07.2017

94

74

2.788.80

20.09.2003

14 -18 ANI

1381/13.07.2017

94

74

2.788.80

06.03.2004

14 -18 ANI

102/01.03.2017

94

74

2.788.80

27.04.2005

14 -18 ANI

367/05.04.2017

94

74

2.788.80

22.01.2007

7-14 ANI

3/23.01.2019

94

74

2.788.80

05.06.2006

7-14 ANI

259/22.03.2017

94

74

2.788.80

16.01.2006

7-14 ANI

855/14.09.2016

94

74

2.788.80

12.01.2006

7-14 ANI

165/22.03.2017

94

74

2.788.80

08.08.2008

7-14 ANI

2141/20.11.2019

94

74

2.788.80

06.02.2006

7-14 ANI

235/22.03.2017

587/19.06.2019

94

74

2.788.80

11

30.670.00

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAl EMINESCU"

29.05.2009

7-14 ANI

447/14.07.2015

329/03.06.2019

94

69

2.705.80

07.05.2004

14-18 ANI

2122/20.11.2019

94

69

2.705.80

29.10.2000

18- 26 ANI

862/14.09.2016

A47653/25.10.2019

86

0

1.427.60

3

6.839.20

COLEGIUL TEHNIC MIHAl VITEAZUL

24.12.2001

18-26 ANI

1073/19.10.2016

104

74

2.954.80

25.09.2001

18-26 ANI

1087/19.10.2016

A47049/25.09.2019

104

74

2.954.80

12.08.2000

18-26 ANI

1684/13.09.2017

A46403/22.08.2019

104

74

2.954.80

30.05.1999

18-26 ANI

1232/06.09.2019

A33447/24.05.2017

104

74

2.954.80

06.05.2004

14-18 ANI

1736/16.10.2019

37/21.01.2019

104

74

2.954.80

27.10.2003

14-18 ANI

1271/06.09.2019

104

74

2.954.80

24.02.2002

14 -18 ANI

1530/28.09.2018

231/15.04.2019

104

74

2.954.80

7

20.683.60

COLEGIUL NATIONAL ONISIFOR GHIBU

12.10.2005

14 -18 ANI

1775/27.09.2017

502/16.09.2019

94

74

2.788.80

28.03.2005

14 -18 ANI

853/14.09.2016

706/03.12.2018

94

74

2.788.80

03.04.2005

14 -18 ANI

1415/30.12.2016

94

74

2.788.80

10.04.2004

14 -18 ANI

220/22.03.2017

94

74

2.788.80

20.04.2005

14 -18 ANI

2856/19.12.2017

94

74

2.788.80

01.10,2008

7-14 ANI

580/13.06.2018

94

69

2.705.80

27.06.2007

7-14 ANI

1386/20.09.2019

94

74

2.788.80

28.10.2008

7-14 ANI

2666/22.11.2017

94

69

2.705.80

05.07.2009

7-14 ANI

2731/06.12.2017

94

69

2.705.80

29.03.2006

7-14 ANI

2870/19.12.2017

94

74

2.788.80

02.02.2008

7-14 ANI

781/08.07.2019

94

74

2.788.80

611.00

3.399.80

754.00

3.542.80

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

3.809.00

0.00

20,541.80

10.27

754.00

3.542.80

754.00

3.509.60

611.00

1.683.30

5.049.90

611.00

1.699.90

5.099.70

2.730.00

3.383.20

17,202.00

12.50

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

498.00

3.203.80

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

498.00

3.286.80

5,884.00

0.00

33.689.00

23.09

611.00

3.399.80

754.00

3.542.80

754.00

3.542.80

754.00

3.542.80

754.00

3.542.80

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

611.00

3.3S9.80

611.00

1.699.90

5.099.70

7.293.00

1.699.90

39.669.70

19.83

611.00

1.658.40

4.975.20

754.00

3.459.80

422.00

924.80

2.774.40

1.787.00

2.583.20

11.209.40

7.71

844.00

3.798.80

844.00

1.899.40

5.698.20

844.00

1.899.40

5.698.20

844.00

1.899.40

5.698.20

754.00

1.854.40

5.563.20

754.00

3.708.80

754.00

1.854.40

5.563.20

5.638.00

9.407.00

35.728.60

18.86

754.00

1.771.40

5.314.20

754.00

1.771.40

5.314.20

754.00

3.542.80

754.00

3.542.80

754.00

3.542.80

611.00

3.316.80

611.00

3.399.80

611,00

3.316.80

611.00

3.316.80

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

18,10.2006

7-14 ANI

1547/28.09.2018

611/15.10.2018

94

74

2.788.80

16.06.2010

7-14 ANI

1018/16.07.2018

94

74

2.788.80

13.11.2007

7-14 ANI

1987/17.10.2018

94

74

2.788.80

17.03.2006

7-14 ANI

340/17.04.2019

340/17.04,2019

94

74

2.788.80

18.11.2011

7-14 ANI

305/17.04.2019

94

69

2.705.80

16.06.2011

7-14 ANI

1377/20.09.2019

94

69

2.705.80

26.09.2008

7-14 ANI

697/12.07.2019

94

74

2.788.80

29.09.2007

7-14 ANI

397/16.05.2019

94

74

2.788.80

09.07.2012

7-14 ANI

2250/20.11.2019

94

69

2.705.80

20

55.278.00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL

11.04.2007

7-14 ANI

636/13.06.2018

366/04.06.2018

94

74

2.788.80

1

2.788.80

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL

08.03.2005

14-18 ANI

2727/22.11.2017

94

74

2.788.80

10.01.2005

14-18 ANI

1562/27.09.2017

94

74

2.788.80

18.05.2003

14-18 ANI

1478/07.10.2019

94

74

2.788.80

12.05.2001

18-26 ANI

912/21.09.2016

94

74

2.788.80

02,03.2007

7-14 ANI

40/15.02.2017

94

74

2.788.80

21.09.2008

7-14 ANI

68/09.03.2016

94

74

2.788.80

23.04.2010

7-14 ANI

74/07.02.2019

94

74

2.788.80

7

19.521.60

UCEUL REFORMAT " LORANTFFY ZSUZSANNA" ORADEA

22.11.2005

14 -18 ANI

2199/11.10.2017

94

74

2.788.80

30.04.2002

14 -18 ANI

1169/16.11.2016

1100/30.10.2017

94

74

2.788.80

21.11.2005

14-18 ANI

1991/27.09.2017

94

74

2.788.80

02.12.2005

14-18 ANI

833/04.07.2018

94

74

2.788.80

07.11.2000

18- 26 ANI

1287/30.12.2016

A41456/08.11.2018

94

74

2.788.80

10.10.2007

7-14 ANI

279/10.06.2015

94

69

2.705.80

15.07.2006

7-14 AN)

319/28.03.2018

94

69

2.705.80

08.12.2011

7-14 ANI

1240/17.07.2018

94

69

2.705.80

07.11.2007

7-14 AN!

2004/07.11.2018

94

74

2.788.80

14.03.2007

7-14 ANI

1941/17.10.2018

94

74

2.788.80

29.07.2011

7-14 ANI

2318/20.11.2019

94

69

2.705.80

09.12.2010

7-14 ANI

894/07.07.2018

94

74

2.788.80

12

33.133.60

LICEUL TEOLOGIC ROMANO - CATOLIC "SZENT LÂSZLO"

13.07.2009

7-14 ANI

217/18.05.2016

94

69

2.705.80

09.03.2004

14-18 ANI

1233/06.09.2019

476/09.09.2019

94

74

2.788.80

17.12.2000

18- 26 ANI

1066/19.10.2016

A42149/20.12.2018

94

74

2.788.80

02.10.2000

18- 26 ANI

1359/30.12.2016

94

74

2.788.80

10.02.2016

3-7 ANI

827/12.07.2019

94

69

2.705.80

19.07.2007

7-14 ANI

2175/07.11.2018

94

74

2.788.80

17.06.2009

7-14 ANI

2093/07.11.2018

94

69

2.705.80

23.08.2009

7-14 ANI

461/23.05.2018

94

69

2.705.80

04.03.2012

7-14 ANI

578/19.06.2019

94

69

2.705.80

09.04.2009

7-14 AN!

703/27.06.2018

94

69

2.705.80

16.03.2005

7-14 ANI

2114/30.10.2019

94

74

2.788.80

11

30.178.80

611.00

1.699.90

5.099.70

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

611.00

1.699.90

5.099.70

611.00

3.316.80

611.00

3.316.80

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

611.00

3.316.80

12,935.00

6.942.60

7S;155.60

38.13

611.00

1.699.90

5.099.70

61L00

1.699.90

5.099.70

3.00

754.00

3.542.80

754.00

3.542.80

754.00

3.542.80

844.00

3.632.80

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

4.939.00

0.00

24.460.60

12.23

754.00

3.542.80

754.00

1.771.40

5.314.20

754.00

3.542.80

7S4.00

3.542.80

844.00

1.816.40

5.449.20

611.00

3.316.80

611.00

3.316.80

611.00

3.316.80

611.00

3.399.80

611.00

3.399.80

611.00

3.316.80

611.00

3.399.80

8.137.00

3.587.80

44.858.40

23.43

611.00

3.316.80

754.00

1.771.40

5.314.20

844.00

1.816.40

5.449.20

844.00

3.632.80

498.00

3.203.80

611.00

3.399.80

611.00

3.316.80

■611.00

3.316.80

611.00

3.316.80

611.00

3.316.80

611.00

3.399.80

7.217.00

3.587.80

40.983.60

20.49

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA " ORADEA

24.09.2005

14-18 ANI

1026/12.07.2019

104

74

11.07.1999

18- 26 ANI

1076/19.10.2016

A34339/11.07.2017

104

74

22.01.2003

14-18 ANI

1027/12.07.2019

104

74

29.11.2003

14-18 ANI

1115/06.09.2019

104

74

11.07.2003

14-18 AN!

1667/28.09.2018

349/21.05.2018

104

74

08.09.2003

14-18 ANI

678/16.10.2019

104

74

26.07.2004

14-18 ANI

2086/30.10.2019

104

74

7

LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR "VASILE VOICULESCU"

30.08.2017

7-14 ANI

1388/20.09.2019

94

74

02.10.2008

7-14 ANI

688/06.09.2019

684/19.11.2018

94

74

25.02.2006

7-14 ANI

709/27.06.2018

524/06.08.2018

94

74

15.02.2009

7-14 ANI

2400/18.12.2018

94

74

12.06.2005

14 -18 ANI

571/20.07.2016

94

74

15.03.2005

14-18 AN)

1036/2309.2016

94

74

25.05.2010

7-14 ANI

2401/18.12.2018

94

69

24.07.2012

7-14 ANI

307/17.04.2019

94

69

24.04.2006

7-14 ANI

685/24.05.2017

94

74

28.08.2010

7-14 ANI

2327/25.10.2017

94

74

10

GPP CASA MINUNATA

18.02.2013

3-7 ANI

348/30.05.2019

94

0

06.02.2013

3-7 ANI

327/17.04.2019

1207/27.11.2017

94

0

23.04.2012

3-7 ANI

1861/27.09.2017

234/16.04.2018

94

0

03.12.2012

3-7 ANi

1172/17.07.2018

524/06.08.2018

94

0

4

LICEUL DON ORIONE

10.10.2003

14-18 ANI

2591/18.12.2019

374/01.07.2019

94

74

02.07.2002

14-18 ANI

1522/29.09.2018

55/04.02.2019

94

74

01.07.2000

18- 26 ANI

890/14.09.2016

86

3

LICEUL TEORETIC "AUREL LAZAR"

19.06.2000

18-26 AN)

863/14.09.2016

A39420/14.06.2018

94

0

1

373

7

380

69

Nota: Sumele caculate nu sunt fixe, acestea pot suferi modificări in funcție de prezenta Ea școala a elevilor sau de apariția noi certificate.

Pentru anul 2020 suma repartizata de AJFP Bihor este 763.000 lei, necesarul de fonduri fiind la nivelul prezentului tabel.

3.054.40

754.00

3.808.40

2.954.80

844.00

1.899.40

5.698.20

2.954.80

754.00

3.708.80

2.954,80

754.00

3.708.80

2.954.80

754.00

1.854.40

5.563.20

2.954.80

754.00

3.708.80

2.954.80

754,00

3.708.80

20.783.20

5.368.00

3.753.80

29.905.00

14.95

2.788.80

611.00

3.399.80

2.788.80

611.00

1.699.90

5.099.70

2,788.80

611.00

1.699.90

5.099.70

2.788.80

611.00

3.399.80

2.788.80

754.00

3.542.80

2.788.80

754.00

3.542.80

2.705.80

611.00

3.316.80

2.705.80

611.00

3.316.80

2.788.80

611.00

3.399.80

2.788.80

611.00

3.399.80

27.722.00

6.396.00

3.399.80

37.517.80

18.76

1.560.40

249.00

1.809.40

1.560.40

249.00

904.70

2.714.10

1.560.40

249.00

904.70

2.714.10

1.560.40

249.00

904.70

2.714.10

6.241.60

996.00

2.714.10

9.951.70

8.79

2.788.80

754.00

1.771.40

5.314.20

2.788.80

754.00

1.771.40

5.314.20

1.427.60

422.00

1.849.60

7.005.20

1.930.00

3.542.80

12.478.00

11.8

1.560.40

422.00

991.20

2.973.60

1.560.40

422.00

991.20

2.973.60

2.98

1.011.205.60

235.423.00

121.169.10

1.367.797.70

742.41

13.246.80

2.926.00

6.256.90

22.429.70

20.59

0.00

1.024.452.40

238.349.00

127.426.00

1.390.227.40

763.00

Municipiul Oradea

Anexa 2.5


Finanțarea invatamantulul particular sau confesional acreditat 2020

Total valoare cost standard repartizata de către AJFP

mii lei

Nr.

Unitatea de invatamant cu personalitate Juridica

Total copii

Total cost standard calculat cf HG 106 /2020

Alocat cf Decizie AJFP TOTAL 2020

TRIM 1

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

1

Grădiniță cu Program Prelungit Americano Romana Crinul

43

337.89

272.07

84.01

66.01

68.01

54.04

2

Gradinita cu Prag ram Normal Evanghelica Luth era na

54

241.87

195.44

64.86

46.86

48.86

34.86

3

Gradinita cu Prog Normal Lumina

23

103.02

83.25

34.82

20.81

20.81

6.81

4

Grădiniță cu Program Prekmgt Aleodor

20

157.16

126.54

46.14

31.14

31.63

17.63

5

Gradinita cu Program Prelungit Casa Minunata

46

290.51

234.19

6734

6335

58.55

4435

6

Grădiniță "Winnie Academy"

125

982.25

790.91

216.72

197.73

197.73

178.73

7

Școala Gimnaziala Internaționala "Agora"

24

121.75

98.27

38.57

2437

2437

1036

S

Liceul Don Orione

702

4320.40

3.485.33

1.033.34

87133

871.84

708.82

TOTAL

1037

6.55435

5.285.00

1.586.00

1.322.00

1.322.00

1.056.00

Procent alocat de către AJFP fata de HG 105/2020

80.64%

Situație privind valoarea costului standard peretev/prescolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, Indemnizațiile si alte drepturi salariate In bani, stabilite prin lege precum si contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de invatamant particulare acreditate, pentru anul 2020

Nr crt

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Total nr; .CopS.

1 ni.LAJpn program normal

JVI.LUpil program normal lb;

Nr.copii program prelungit lb.romana

in.ujpw program prelungii fo.

Nr.copii inv.primar lb. romana

Nr.elevi inv.gimnazi al zi

Nr. elevi inv, liceal teoretic

JIU. tehnologic al

...... A-UJț program riormal

UUJ4 program: normal lb.

program: jpreîungl

program prelungit lb.

Cosi Inv. primar Sr romana zf.

Cest inv. -gimnaziali

Cast inv. - Liceal, teoretic zi

. . ■ LUJL fc.tehnobg ieși

șdipereona)

Buget ch. Personal repartizatele către AJFP Bîhor-lei-lal7.02.202 0-!d

Buget ch. perse nai repartizat * mii lei

1

1.1

2

2.1

3

4

5

6

..<.•••1-: .

2

2.1

3

-• 4

5

.6

8

9

1

Grădiniță cu Program Prelungit Americano Română „Crinul"

- 43

43

4052

4052

7431

7431

• : 4603

0111

6111

6319

319.533

256.072

256.07

2

Gradinita cu Program Normal Evanghelică Lutherană

54

54

4052

4052

7431

7431

■ • ' 4663

6111

6111

6310

?2i».wa:r:

175.352

175.35

3

Grădinița cu Program Normal "Lumina”

23

23

4052

4052

■■■■■'■7431

7431

•4663

6111

-61.11

‘    6319

WTW ■

74.687

74.69

4

Grădinița cu Program Prelungit "Aîeodor"

20

20

4052

4052

7431

7431

4663

. 6111

6319

.144 620

119,103

119.10

5

ârâdrița cu Program Prelungit „Casa Minunată”

•• 46

21

25

4062

4052

7431

7431

: 4663

/:     6111

6111

8310

270M7

217.072

217.07

6

Gradinita "Winnie Academy"

125

125

4052

4052

7431

7431

4663

6111

6111

6319

rfaijOS'y-

744.397

744.40

7

Școala Gimnaziala internaționala "Agora"

24

24

4052

4052

7431

7431

4663

6111

6111

8310

11L912.:..

89.687

89.69

8

Liceul „Don Orione" Oradea

702

74

281

197

93

57

4052

4052

. .. 7431

7431

-'4663

- .     • 6111

6111

6319

3.199.63

TOTAL______________________

* 1W7

. 44

54

267

■          a

. - .306

”197

03

57

?<*<:4i87Ț00

80.14%

Situație privind valoarea costului standard per elev/prescolar privind cheltuielile cu pregătirea profesionala, cheltuielile cu evaluarea periodica a elevilor, precum si cheltuielile prevăzute Ia articolul bugetar „ bunuri si servicii" pentru anul 2020

Nr.

Crt.

Unitatea de tnvâHmlrrt cu personalitate juridici

TffMIW.

Ni.

NL4HJW IfW.

Tjr eewinv.

NI. UltiVilhV.

----CTTST---

----CtJST----

LdSl

-nramrogr

Tota! buget bunuri si servicii repartizat de către AJFP-teHa 17.022020

Total bug. bunuri si servicii repartizat-mii lei

1

Grădiniță cu Program Prelungit Americano Româiă „Crinul"

■ 43

43

427

410

465

18.351

16.002

16.00

2

Grădiniță cu Program Normal Evanghelică Lutherană

"■ 54

54

427

410

455

23.059

20.094

20.09

3

Grâtfnrța cu Program Normal "Lumina**

23

23

427

410

455

9,821

8.559

8.56

4

Grădinița cu Program Prelungit "Alacdor**

20

20

427

410

465

S.540

7.442

7.44

5

Grădinița cu Program Prelungit „Casa Minunată*1

• 46

46

427

410

465

19.642

17.118

17.12

6

Grădiniță "Winnie Academy"

125

125

427

410

465

53.375

46.515

46.51

7

Școala Gimnaziala Internaționala "Agora"

24

24

427

410

465

9.046

8.575

8.58

6

Liceul „Don Oriorw*1 Oradea

7C2

74

470

93

57

467

327.634

285.694

285.70

TOTAL

1037

WSOlfiȘ

470471

SX416.000

67.15%

MUNICIPIUL ORADEA

Anexa nr. 3


PROGRAMUL DE INVESTIȚII FINANȚAT DIN BUGETUL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI ORADEA IN ANUL 2020 SINTETIC                                                                                                                                                               Mii lei

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IID TMF

Surse neramb

1

ADMINISTRATIV

338.90

338.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

URBANISM

2.450.00

2.450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III

DASO

210.00

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV

POLITIA LOCALA ORADEA

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

V

OTL

1.284.61

1.284.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VI

COMPANIA DE APA

14.593.00

14.593.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VII

TERMOFICARE

24.298.71

7.371.71

0.00

0.00

0.00

16.927.00

0.00

VIII

ADP

12.756.00

12.756.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IX

ZONA METROPOLITANA ORADEA

4.986.77

4.986.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

X

DIRECȚIA TEHNICA

133.989.71

94.446.96

0.00

39.542.75

0.00

0.00

0.00

XI

DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

120.096.84

73.143.93

0.00

46.952.91

0.00

0.00

0.00

XII

MUZEUL ORAȘULUI ORADEA

350.00

350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

XIII

ADLO - Agenția de Dezvoltare Locala Oradea

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

XIV

APLICAȚII FINANȚĂRI EUROPENE

362.916.56

14.160.58

29.188.26

120.370.54

0.00

43.757.79

155.439.39

XV

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

XVI

SPITALE

47.184.30

0.00

1.525.13

0.00

21,224.19

0.00

24.434.98

XVII

UN1TATIINVATAMANT

49.04

0.00

0.00

0.00

49.04

0.00

0.00

TOTAL

725.532.44

226.120.46

30.713.39

206.866.20

21.273.23

60.684.79

179.874.37

ANALITIC

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IID TMF

Surse nerambursabile

i

ADMINISTRATIV

338.90

338.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Licențe anuale VDl piramida

30.00

30.00

2

Rețea interna informatica instituție Pol Locala, SCLEP.Sala Antonio Alexe

100.00

100.00

3

Scanner special de registratura

50.00

50.00

4

Licențe Windows server

50.00

50.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

UD TMF

Surse neramb

5

Licențe Microsoft Office online (subscripție anuala) -15 buc

15.00

15.00

6

Seif cu temporizator si montaj cf legii

46.00

46.00

7

Seif cu temporizator SCLEP

25.00

25.00

8

Mașini de numarat bancnote

18.00

18.00

9

Licența program informatic pentru administrarea asociațiilor de proprietari

4.90

4.90

II

URBANISM

2.450.00

2.450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Amenajarea zonei publice situate intre podul SF. Ladislau, Sinagoga Zion, mal stâng Grisul Repede, in vederea valorificării spațiului public pentru folosința comunității si a integrării acesteia in contextul urban

125.00

125.00

2

SF Regenerare urbana - amenajare spațiu public Piateta Magheru

47.00

47.00

3

PUZ zona construita protejata Centru Istoric - zona Crisului Repede, mal drept-Programul transnațional „DU NAREA”- protejarea si conservarea patrimoniului art-nouveau

145.00

145.00

4

Proiectare SF - amenajare Gradina Botanica si parc Nufărul

161.00

161.00

5

Statuia arh. Rimanoczi Kalman jr.

476.00

476.00

6

Parcelare teren pentru construcția de locuințe si dotări complementare,cartier Diaspora/Elaborare PUZ zona str. Izvorului -str.N . Beldiceanu

35.00

35.00

7

Puz pentru Proiect Regenerare Urbana Decebal-T.VIadimirescu

123.00

123.00

8

Elaborare concept de dezvoltare,Catalizatori Urbani

149.00

149.00

9

Taxe, avize

12.00

12.00

10

PUZ regenerare urbana zona str. Meiului, Vavilov, Lotus

0.00

11

Elaborare SF - noul stadion municipal

167.00

167.00

12

PUZ reconversie funcționala si amenajari spatii publice aferente noului stadion municipal

167.00

167.00

13

Context-ldentitate-Simbol. Spatiu/obiect simbol Piața independentei

50.00

50.00

14

Proiectare SF amenajare Piața Concordiei

50.00

50.00

15

Studiu urbanistic - Regenerare urbana cartier Rogerius - proiect pilot

114.00

114.00

16

Studiu urbanistic - Regenerare urbana zona Gării

139.00

139.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

17

Taxe, avize

10.00

18

Programul Transnațional Dunarea-protejarea, conservarea patrimoniului Art Nouveau 2

60.00

19

Upgrade si mentenanta licențe server (GeoMedia WebMap Advantage -ONE, Map2Net)

210.00

20

Upgrade si mentenanta licențe desktop - Geomedia Professional

210.00

III

ASCO

210.00

1

Container tip dormitor

135.00

2

Container tip birou

15.00

3

Container grup sanitar

60.00

IV

POLITIA LOCALA ORADEA

28.00

1

Unitate de stocare pt server Politia Locala

8.00

2

Licențe Windows server

5.50

3

Licențe PHP Runner

4.00

4

Licențe ASP Net Runner

4.00

5

Licența pachet 10 cal sql server

6.50

V

OTL

1.284.61

1

Modernizare statii de spalare autobuze S2

334.61

2

Modernizare infrastructura cale de rulare(strazile Transilvaniei, Lacul Rosu-Comeliu Coposu etc)-proiectare+executie

100.00

3

Modernizare statie de spalare tramvaie (proiectare+executie)

400.00

4

Modernizare depou(macaze, cale de rulare, eficienta energetica clădiri, clădiri etc)(proiectare+executie)

450.00

VI

COMPANIA DE APA

14.593.00

1

Deviere rețele edilitare pasaj Magheru, Mun. Oradea

750.00

2

Extindere rețea de apă și canalizare menajeră str. Ghe Pituț tronson cuprins între str. Macului - Calea Bihorului

50.00

3

Stație de pompare ape pluviale str. Calea Bihorului în zona Depou CFR

680.00

4

Stație de pompare ape pluviale II și branșament electric pe Calea Bihorului

4.100.00

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IID TMF

Surse neramb

10.00

60.00

210.00

210.00

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135.00

15.00

60.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

5.50

4.00

4.00

6.50

1.284.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

334.61

100.00

400.00

450.00

14.593.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

50.00

680.00

4.100.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IED TMF

Surse neramb

5

Proiectare și execuție lucrări „Relocarea rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe traseul noii linii de tramvai pe tronsonul Calea Aradului - str. Făgărașului - str. Atelierelor din municipiul Oradea, județul Bihor"

3.094.00

3.094.00

6

Proiectare și execuție lucrări „înlocuire și extindere rețea apă, rețea de canalizare menajeră și SPAU cu branșament electric pe șase străzi (Cântărețului, Ciucașului, Dealului, Drumul Hotarului, Moviliței, Valea Frumoasă) din cartierul Episcopia Bihor, municipiul Oradea

3.037.00

3.037.00

7

Proiectare și execuție lucrări „Extinderea și relocarea rețea apa, rețea canalizare menajera și rețea canalizare pluviala pe str.: Emile Zola, Emil Cioran, George Bacovia, Victor Papilian și Denis Diderot, mun. Oradea (Cartierul Tineretului)

1.000.00

1.000.00

8

Proiectare și execuție Lotul 1 - Extindere rețea apă și canalizare menajeră pe str. Ion Irimescu

244.00

244.00

9

Proiectare și execuție Lotul 2 - Reabilitare rețea canal menajer str. M.

Kogalniceanu BL. 1-1/b

176.00

176.00

10

Proiectare și execuție Lotul 3 - Reabilitare rețea apă și canal menajer, pluvial str. Dâmboviței de la intersecția cu str. Clujului spre fosta fabrică de ulei

670.00

670.00

11

înlocuire rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Aleea Emanuil Gojdu și str. Samuil Micu Klein, municipiul Oradea

512.00

512.00

12

Stație de pompare apă potabilă Calea Clujului, pentru cartierul Tineretului

150.00

150.00

13

Reabilitarea și refuncționalizarea turnului de apă din Oradea, str. Lacul Roșu

5.00

5.00

14

Rețea de canalizare pluvială în Parcul industrial III de pe str. Uzinelor din Municipiul Oradea SF

25.00

25.00

15

Extindere canalizare menajeră str. Uzinelor (Zaharul, CAS) SF

50.00

50.00

16

înlocuire canal pluvial str. Nicolae Filipescu în Parcul Industrial 1

50.00

50.00

VII

TERMOFICARE

24.298.71

7.371.71

0.00

0.00

0.00

16.927.00

0.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IID TMF

Surse neramb

1

Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în mun. Oradea (PT+executie)

5.538.00

5.538.00

2

Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă -Tancodrom (PT+Executie)

100.00

100.00

3

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str. Oneștilor

18.71

18.71

4

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str. Ion Bradu

144.00

144.00

5

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Clujului nr. 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr.

1 și 3, (SF+PT+executie)

26.00

26.00

6

Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru Rareș nr. 1A (PT + EXECUȚIE)

3.00

3.00

7

Extindere rețea termica primară pe str. Ștefan Octavian losif si str. Chimiei, AD Xenopol (PT+EXECUTIE)

15.00

15.00

8

Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 6 imobile (PT +EXECUTIE)

240.00

240.00

9

Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str. Făgărașului nr.5 (PT+execuție)

240.00

240.00

10

Modernizare rețea termică primară în zona P-ța Ferdinand cu posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor riverane (PT + Execuție)

730.00

730.00

11

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Uzinelor nr. 4 (PT + Execuție)

213.00

213.00

12

Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr. 6 (PT + Execuție)

73.00

73.00

13

Reabilitarea si modernizarea racordului termic primar la PT 3015 si extindere a rețelei de transport pe str. T Vladimirescu nr. cad 203005 (PT + Execuție)

146.00

146.00

14

Realizare racord termic si instalare minipunct termic la Grădiniță 31, Decebal nr. 43 (PT + Execuție)

97.00

97.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

UD TMF

Surse neramb

15

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformăriila legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a IIl-a

1.037.00

1.037.00

16

Extindere rețea primara pe str. Ciheiului (SF)

3.000.00

3.000.00

17

Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă -Tancodrom - Etapa 2 (Actualizare DG + Execuție)

440.00

440.00

18

Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare (Actualizare DG+PT+Execuție)

1.080.00

1.080.00

19

Reparații capitale la acoperiș 48 de puncte termice

500.00

500.00

20

Reactualizare SF "Dezafectare PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

5.00

5.00

21

Reactualizare SF "Dezafectare PT 722 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

5.00

5.00

22

Reactualizare SF "Dezafectare PT 850 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

5.00

5.00

23

Reactualizare SF "Modernizare rețea termică primară pe str. Aurel Lazăr si Andrei Șaguna"

5.00

5.00

24

Reactualizare SF "Echilibrare hidraulica a rețelei secundare la nivel de consumator la 23 puncte termice"

3.00

3.00

25

Reactualizare SF "Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. losif Vulcan si Parcul Traian"

5.00

5.00

26

Reactualizare SF "Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termica M2 pe str. Cicero - Piața Cetatii, respectiv renunțarea la PT 806 si PT810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice"

5.00

5.00

27

Demolări construcții neutilizate situate pe platforma Calea Borșului nr.23 și aflate în domeniul public (PT)

15.00

15.00

28

Sistem automat de protecție a alimentării turbinei cu gaz natural. (SF)

30.00

30.00

29

RK centrala - schimbare secțiune calda

9.680.00

9.680.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IID TMF

Surse neramb

30

Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termică în mun. Oradea (51 puncte termice) PT111, PT113, PT116

900.00

900.00

VIII

ADP

12.756.00

12.756.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Modernizare Ștrand losia Nord

150.00

150.00

2

Parking subteran str Independenței, Oradea

12.606.00

12.606.00

IX

ZONA METROPOLITANA ORADEA

4.986.77

4.986.77

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Modernizarea drumului de legătură dintre municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu)

4.650.00

4.650.00

2

Creșterea mobilității si sporirea siguranței rutiere prin amenajarea denivelata a intersecțiilor in zona str. Alexandru Cazaban-str. Meșteșugarilor cu str Ovidiu Densusianu si magistrala C.F.Timisoara-Arad -Oradea

152.32

152.32

3

Legătură Calea Aradului-str. Ogorului-actualizare SF

53.55

53.55

4

Lărgire de la 2 la 4 benzi a str. Matei Corvin prin lărgirea Pasajului inferior de la km 118+508.5 a Caii Ferate 328 Arad-Oradea -SF

130.90

130.90

X

DIRECȚIA TEHNICA

133.989.71

94.446.96

0.00

39.542.75

0.00

0.00

0.00

ILUMINAT

1.798.39

1.798.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Realizare sistem de iluminat public Cartier Ceyrat, din mun. Oradea, județul Bihor (proiectare+executie)

364.31

364.31

2

Iluminat arhitectural al clădirii Casa Darvas-La Roche (proiectare+executie)

106.10

106.10

3

Iluminat arhitectural al clădirii situate pe strada losif Vulcan nr.2 colt cu str. Republicii

180.34

180.34

4

Iluminat arhitectural Casa Venetiana -Parcul Traian nr. 1

218.60

218.60

5

Iluminat arhitectural Pod Dacia

541.47

541.47

6

Achiziții elaborare documentație in vederea demarării procedurii pentru serviciul de iluminat public

84.00

84.00

7

Iluminarea LED a trecerilor de pietoni nesemaforizate

200.00

200.00

8

Iluminat arhitectural imobil V.AIecsandri nr.11

3.57

3.57

9

Elaborare documentații tehnico-economice si obținere avize pentru iluminat arhitectural clădiri monumente istorice în mun. Oradea

100.00

100.00

PARCURI - SPAȚII VERZI - SALUBRITATE

3.428.16

3.428.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IID TMF

Surse neramb

1

Echipamente de joaca

350.00

350.00

2

Amenajare parc in zona străzii Morii (proiectare+executie)

729.32

729.32

3

Amenajare pista de alergare in Parcul Salca (proiectare+executie)

900.84

900.84

4

Modernizarea Parcului Petofi (proiectare+executie)

500.00

500.00

5

Parc de recreere si sport in Episcopia Bihor (proiectare+executie)

50.00

50.00

6

Amenajare parc si spatii publice in Cartierul Tineretului (proiectare+executie)

500.00

500.00

7

Modernizare parc 1 Decembrie (proiectare +executie)

10.00

10.00

8

Proiectare spatii verzi

50.00

50.00

9

Incinte metalice pentru colectarea deșeurilor menajere

119.00

119.00

10

Platforma modulara pentru deșeuri selective

100.00

100.00

11

Achiziție sisteme de închidere electronica pentru incinte, platforme colectare deșeuri

119.00

119.00

DRUMURI .PODURI

128.637.72

89.094.97

0.00

39.542.75

0.00

0.00

0.00

1

Străzi, drumuri, alei rutiere si spatii de parcare în cartierul Ceyrat, municipiul Oradea (proiectare+executie)

4.059.62

4.059.62

2

Modernizare str. Coriolan Hora (proiectare+executie)

3.823.34

3.823.34

3

Drum de legătură intre str. Suișului si calea Bihorului

14.689.00

6.672.81

8.016.19

4

Reabilitare Calea Bihorului tronson cuprins intre Pod T Nes - intersecția drum de legătură intre str. Suișului si calea Bihorului (proiectare+executie)

6.468.07

1.543.87

4.924.20

5

Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centura al municipiului Oradea si str.Universității (proiectare+executie)

31.102.36

4.500.00

26.602.36

6

Amenajare trotuar tronson strada Republicii intre strada Gheorghe Dima-bulevardul Gheorghe Magheru (proiectare+executie)

1.100.98

1.100.98

7

Bretea de legătură intre Calea Aradului si Calea Santandreiului (proiectare+executie)

1.388.35

1.388.35

8

Amenajare accese auto si spatii de parcare in zona situata intre străzile Dimitrie Pompeiu, Henri Coanda si calea Aradului (proiectare+executie)

871.79

871.79

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IED TMF

Surse neramb

9

Amenajare accese pentru autovehicole si spatii de parcare in zona situata intre străzile Calea Aradului - Lalelelor- Henrik Ibsen- Cornitelului (proiectare+executie)

906.86

906.86

10

Modernizare str. Piața Bobalnei (proiectare+executie)

472.43

472.43

11

Cai de acces pietonala intersecția Piața Unirii cu str. luliu Maniu

300.00

300.00

12

Modernizare str. Balogh lstvan(proiectare+executle)

54.33

54.33

13

Alee de acces pietonala Gradina ZOO (proiectare+executie)

50.00

50.00

14

Modernizare P-ta Tineretului din Velenta (Templom Ter) (proiectare+executie)

2.600.00

2.600.00

15

Regenerare urbana - spatii verzi, accese rutiere si spatii de parcare în perimetrul strada Nufarului-strada Nojoridului-strada Leonadro da Vinci-strada Ciheiului (proiectare+executie)

1.000.00

1.000.00

16

Drum de legătură între strada Anghel Saligny si strada Nojoridului (proiectare+executie)

1.576.45

1.576.45

17

Drum colector in zona Piața 100, Municipiul Oradea (proiectare+executie)

3.094.97

3.094.97

18

Drum colector Calea Sântandreiului-Calea Aradului (proiectare+executie)

2.603.26

2.603.26

19

Drum colector aferent soselei de centura (str. Ogorului) intre str. Liviu Borcea - str. Ciheiului (proiectare+executie)

2.932.54

2.932.54

20

Drumuri interioare în Parcul Industrial Eurobusiness lll-strada Beothy Odon (proiectare+executie))

6.294.37

6.294.37

21

Amenajare acces pietonal intre str. Vasile Alecsandri si str. Independentei (proiectare+executie)

1.041.20

1.041.20

23

Amenajare accese pentru autovehicole si spatii de parcare in zona situata intre străzile Calea Aradului-Vladeasa-Fagurelui (proiectare+executie)

1.593.36

1.593.36

24

Modernizare strada Episcop Ion Alexi (tronson intre str. Poet Gheorghe Pitut-str. Cucului)

2.499.97

2.499.97

25

Modernizare strada Cucului (tronson intre str. Matei Corvin-str. Ion Pop Reteganul)

2.898.91

2.898.91

26

Modernizare str. Cardinal Alexandru Todea

1.850.18

1.850.18

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

UD TMF

Surse neramb

27

Modernizare strada Poet Gheorghe Pitut (tronson intre str. Matei Corvin-calea Bihorului)

4.509.12

4.509.12

28

Modernizare strada Ion Pop Reteganul tronson cuprins între str. Poet Gheorghe Pitu?-Cucului

2.653.77

2.653.77

29

Modernizare strada Macului (tronson intre str. Ion Bogdan-calea Bihorului)

3.415.09

3.415.09

30

Modernizare strada Cheile Turzii (proiectare+executie)

200.00

200.00

31

Modernizare strada George Bota (proiectare+executie)

230.54

230.54

32

Modernizare strada Alexandru Papiu llarian (proiectare+executie)

150.00

150.00

33

Modernizare strada Aurora (proiectare+executie)

410.59

410.59

34

Modernizare strada Cărăbușului (proiectare+executie)

350.62

350.62

35

Modernizare strada Dâmbovitei proiectare+executie)

300.00

300.00

36

Modernizare strada Digului tronson cuprins între str. Navigatori lor-str. Pietrișului (proiectare+executie)

300.00

300.00

37

Modernizare strada Ion Mincu (proiectare+executie)

444.15

444.15

38

Modernizare strada Năvodarilor (proiectare+executie)

210.00

210.00

39

Modernizare strada Toscanini Arturo (proiectare+executie)

445.61

445.61

40

Modernizare str. Ion Irimescu (proiectare+executie)

1.316.86

1.316.86

41

Modernizare str. Aviatorilor, tronson cuprins intre str. Nicolae Bolcas si Aviatorilor (proiectare+executie)

223.72

223.72

42

Modernizare str. Pionierilor (proiectare+executie)

823.37

823.37

43

Modernizare str. Luceafărului (proiectare+executie)

169.59

169.59

44

Modernizare str.Trotusului -din str. H.lbsen-cart Veteranilor (proiectare +executie)

525.00

525.00

45

Modernizare str. Cireșilor tronson str. Strugurilor-intersectie cu str. Piersicilor (proiectare+executie)

500.00

500.00

46

Modernizare str. Caisilor tronson str. Izvorului-str. Piersicilor (proiectare+executie)

750.00

750.00

47

Modernizare str. Dimitrie Anghel tronson str. Strugurilor-str. Izvorului (proiectare+executie)

750.00

750.00

48

Modernizare str. Piersicilor tronson calea Bihorul ui-str. Izvorului (proiectare+executie)

500.00

500.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IID TMF

Surse neramb

49

Modernizare str. Viilor (proiectare+executie)

500.00

500.00

50

Modernizare str, Coriolan Pop (proiectare+executie)

914.60

914.60

51

Modernizare str. Eremia Grigorescu (proiectare+executie)

350.00

350.00

52

Modernizare str. Nicolae Firu (proiectare+executie)

50.00

50.00

53

Modernizare str. Radu Enescu (proiectare+executie)

500.00

500.00

54

Modernizare str. Dealului (proiectare+executie)

50.00

50.00

55

Modernizare str. Movilitei (proiectare+executie)

50.00

50.00

56

Modernizare str. Valea Frumoasa (proiectare+executie)

50.00

50.00

57

Modernizare str. Cântărețului (proiectare+executie)

50.00

50.00

58

Modernizare str. Ciucasului (proiectare+executie)

50.00

50.00

59

Modernizare str. Drumul Hotarului (proiectare+executie)

50.00

50.00

60

Amenajare acces auto si spatii de parcare in zona str.Traian Blajovici -Făgărașului - Islazului (proiectare+executie)

200.00

200.00

61

Drum de legătura intre str. Suișului si str. M. Corvin, Oradea (proiectare+executie)

50.00

50.00

62

Modernizare calea Clujului, tronson giratie pasaj peste calea ferata-intre Osorhei (proiectare+executie)

50.00

50.00

63

Aenajare accese auto si parcari in zona Dimitrie Cantemir-Theodor Aman-Stefan Luchian (proiectare+executieO

500.00

500.00

64

Amenajare pista de alergare din tartan in zona străzii Barcaului (proiectare+executie)

2.100.00

2.100.00

65

Pod peste pârâul Peța, inclusiv legătură între strada Radu Enescu și strada Trotușului (proiectare+executie)

1.000.00

1.000.00

66

Reabilitare pasarela hobanata din beton armat peste râul Crisul Repede intre str. Libertății si aleea E. Gojdu (execuție)

300.00

300.00

67

Construire/prelungire strada Simion Bărnuțiu între B-dul Decebal șl strada Oneștilor (proiectare +executie)

1.567.95

1.567.95

68

Reabilitare str. Aleea Eman ui! Gojdu (proiectare+executie)

50.00

50.00

69

Reabilitare str. Spiru Haret (proiectare+executie)

50.00

50.00

70

Reabilitare str. Teatrului (proiectare+executie)

50.00

50.00

71

Reabilitare str. Episcop Mihai Pavel (proiectare+executie)

50.00

50.00

72

Reabilitare str. Jean Calvin (proiectare+executie)

50.00

50.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

UD TMF

Surse neramb

73

Reabilitare str. Arany Janos (proiectare+executie)

50.00

50.00

74

Reabilitare str. Ion Luca Caragiale (proiectare+executie)

50.00

50.00

75

Reabilitare str. Samuil Micu Klein (proiectare+executie)

50.00

50.00

76

Reabilitare str. General Traian Mosoiu (proiectare+executie)

50.00

50.00

77

Modernizare str. Vasile Coman (proiectare+executie)

50.00

50.00

78

Copertina pasaj subteran (pietonal) General Gheorghe Magheru (proiectare+executie)

300.00

300.00

79

Copertina pasaj subteran (pietonal) Magazinul Crisul (proiectare+executie)

300.00

300.00

80

Proiectare - pentru construire, modernizare, reabilitare, amenajari, reparații străzi, amenajare spatii de parcare, poduri, lucrări pentru siguranța circulației inclusiv utilitățile aferente, trafic rutier, spatii verzi, devieri/relocari de rețele si alte lucrări necesare a se realiza in municipiul Oradea, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului

1.600.00

1.600.00

81

Verificarea doc. teh.-economice pentru lucrări de construire, modernizare, reabilitare străzi, amenajare căi de acces rutier, amenajare spații de parcare, amenajare parcuri, construire, reabilitare pasaje, poduri, pasarele, lucrări pentru siguranța circulației, inclusiv utilitățile aferente acolo unde este cazul și trafic rutier necesare a se realiza în municipiul Oradea

300.00

300.00

82

Asistenta tehnica - dirigentie de șantier pentru obiectivele de investiții străzi, poduri, spatii de parcare, alei,trotuare, alte lucrări conexe străzilor mun. Oradea

600.00

600.00

83

Servicii de coordonare in materie de sanatate si securitatea muncii pe durata realizării lucrărilor pentru obiectivele de investiții deulate prin Direcția Tehnica a mun. Oradea

130.00

130.00

84

Servicii privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutiera a mun. Oradea

150.00

150.00

85

Studiu de circulație in municipiul Oradea

100.00

100.00

86

Strategia pentru perioada 2015-2020 privind întreținerea si dezvoltarea rețelei stradale a municipiului Oradea

40.00

40.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

UD TNIF

Surse neramb

87

Relocare rețele pentru liberare ampalsament obiective de investiții ale Primăriei mun. Oradea

1.500.00

1.500.00

88

Expertiza strada Adevărului tronson cuprins între Drumul Expres și strada Arinului din municipiul Oradea

114.00

114.00

89

Construire tronson str. St. Octavian losif, între str. Chimiei si str. Oneștilor

54.30

54.30

90

Modernizare trecere cale ferata Episcopia Bihor - Oradea Vest

16.50

16.50

91

Modernizare str. Edison tronson 1 in Parcul Industrial 2

50.00

50.00

92

Refacere drum str. Mihalache in Parcul Industrial 1

50.00

50.00

ALTE OBIECTIVE

125.44

125.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Elaborare documentații tehnico-economice pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

100.00

100.00

1

Achiziție pachet licența software CAD desenare 2D/3D - licența permanenta Bricscad v19 Pro All-ln Maintenance; 3 buc.

25.44

25.44

XI

DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

120.096.84

73.143.93

0.00

46.952.91

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitarea clădirii PMO proiectare+exec

10.000.00

10.000.00

2

Grădiniță nr. 53, Str. Calugareni, nr. 4A - Rk fațade, refacerea canalizării pluviale si a împrejmuirii (PT+exec)

42.40

42.40

3

Refacere instalație electrica si iluminat de securitate Grădiniță 50, Str.

Cazaban(PT+exec.)

287.00

287.00

4

înlocuire conducte termice in subsolul Grădiniței nr. 54

30.00

30.00

5

Reabilitare instalație electrică, inclusiv pentru situații de urgență si instalația de încălzire la Grădiniță nr. 55

710.00

710.00

6

Reabilitare instalație electrica la Grădiniță Orsolya (Str. lalomitei)

79.40

79.40

7

Reabilitare instalație electrica, sanitara si termica la Grădiniță nr. 41- struct

Sc. Nr.11

188.50

188.50

8

Grădiniță nr. 41 - Execuție scara ext. pt. evacuare in caz de incendiu- struct.

Sc nr.11

20.00

20.00

9

Școala Gimnaziala D. Cantemir, Str. Sextil Puscariu, nr.2/A - Reparații instalația electrica la corp clădire Str. Sextil Puscariu si Grădiniță nr. 24 (DALI+PT+exec)

967.00

967.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IID TMF

Surse neramb

10

Asfaltare curte la Școala Gimnaziala Avram lancu situata in Oradea pe Str.Gh. Pop de Basesti, nr. 3-5. (Proiectare+Executie)

3.45

3.45

11

Reabilitare Școala Gimnaziala Szacsvay Imre, Str. Mihai Eminescu, nr. 28

2.000.00

2.000.00

12

Eficientizare energetica -automatizare -Școala Gimnaziala Nicolae Balcescu

26.70

26.70

13

Reabilitare rețele termice la Școala Gimnaziala Szacsvay Imre

20.00

20.00

14

Sistem supraveghere video la Școala Gimnaziala loan Slavici

54.13

54.13

15

Asfaltare curte la Liceul Teoretic Aurel Lazar situat in Oradea pe Str. Avram lancu, nr. 10. (Proiectare+Executie)

1.00

1.00

16

Asfaltare curte la Liceul Teoretic German F. Schiller situat in Oradea pe Str. W. Shakespeare, nr.22. (Proiectare+Executie)

1.00

1.00

17

Refacere împrejmuire la Liceul Teoretic German F. Schiller situat in Oradea pe Str. W. Shakespeare, nr. 22 (Proiectare+Executie)

1.00

1.00

18

Reabilitare termica, realizare șarpanta, instalații electrice, sanitare Grădiniță

Waldorf Lic.F. Schiller

600.00

600.00

19

Asfaltare curte la Grădiniță Waldorf situata in Oradea pe Str. Calimanesti, nr. 10 (Proiectare+Executie)-pj Liceul Teoretic German "Friedrich Schiller” Oradea

3.00

3.00

20

Asfaltare curte la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu situat in Oradea pe Str. Onisifor Ghibu, nr. 3 (Proiectare+Executie)

1.00

1.00

21

Drum de incinta si asfaltarea curții de ia Colegiul Tehnic Traian Vuia

2.00

2.00

22

Colegiul Tehnic Mihai Viteazul - Reabilitare rețele exterioare atat termice, cat si de alimentare cu apa, corp A si B; Reabilitare instalația electrica si sanitara la corpurile B si C - internat.

300.00

300.00

23

Colegiul Tehnic Traian Vuia - execuție lucrări in vederea obținerii autorizației ISU

50.00

50.00

24

Eficientizare energetica -automatizare -Colegiul Tehnic Traian Vuia

48.50

48.50

25

Eficientizare energetica -automatizare -Colegiul Tehnic Mihai Viteazul

48.50

48.50

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IID TMF

Surse neramb

26

Eficientizare energetica -automatizare -Colegiul National Mihai Eminescu

50.16

50.16

27

Sala Multifuncționala Liceul Lucian Blaga Oradea

690.00

690.00

28

Construire Campus in cadrul Liceului de Arte

10.00

10.00

29

Contrucție nouă unitate școlară pe str. str. Liszt Ferenc (structură a Liceului Onisifor Ghibu) - SF

100.00

100.00

30

Colegiul Tehnic Traian Vuia, Str. C-tin. Brancoveanu, nr.12A- Reparații capitale corp internat (PT+exec)

27.38

27.38

31

Reabilitare Colegiul National Mihai Eminescu

650.00

650.00

32

Reabilitare fațade si acoperiș la Liceul Teoretic German F. Schiller (DALI+PT)

400.00

400.00

33

Verificare proiecte

6.80

6.80

34

Achiziție mașini de spalat vase

25.00

25.00

35

Achiziție mașini de gătit, hota

40.00

40.00

36

Achiziție echipamente joaca

100.00

100.00

37

Extindere ambulatoriu Corp B UPU Spitalul Clinic de Urgenta Oradea

5.633.30

1.511.30

4.122.00

38

Sala de Sport Polivalenta cu capacitate 5000 de locuri, Str. Traian Blajovici -cotaUAT

8.232.00

8.232.00

39

Rk Bazin Olimpic (DALI+PT+exec)

10.240.00

0.00

10.240.00

40

Reabilitare fațade bazinul Grisul

50.00

50.00

41

Reabilitarea echipamentelor aferente instalației electrice de la Sala Sporturilor

25.00

25.00

42

Reabilitare instalație climatizare si ventilație la Orășelul Copiilor

100.00

100.00

43

Parcul Etnografic „Onisifor Ghibu”

10.00

10.00

44

Racord termic Cresa nr.11 situata in Oradea str. Barsei nr.12

4.00

4.00

45

Amenajare centru social rezidențial pentru persoane adulte str.Iuliu Hossu nr.37

50.00

50.00

46

Separare consum de apa rece la Blocurile Sociale situate pe str Voltaire nr.2 si 2A

115.17

115.17

47

Casa Poynar-Str.Nicolae Grigorescu,nr,6

0.00

0.00

48

Palatul Stern-Str. Republicii nr.10/A

1.023.98

1.023.98

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

UD TMF

Surse neramb

49

Palatul Apollo -str Republicii nr.12

2.400.89

2.400.89

50

Rk imobil situat pe Str. Patriotilor, nr.4 si 4/A (Palatele Adorjan) (PT, exec)

1.000.00

1.000.00

51

Rk imobil situat pe Str. Republicii, nr.31 (exec)

550.00

550.00

52

RK imobil str. Vasile Alecsandri nr.3

57.37

57.37

53

RK imobil str. Vasile Alecsandri nr.21

870.30

870.30

54

Rk imobile situate pe Str. Emilian Chitul -10 imobile (PT)

50.00

50.00

55

Reparații capitale la imobilul situat pe str. Ion Bogdan, nr. 13

1.313.88

1.313.88

56

Racordarea de utilități la viitorul bloc ANL de locuințe pentru specialiștii din sănătate

81.84

81.84

57

Construire hale de depozitare,ateliere si birouri str.Atelierelor

75.00

75.00

58

Construire clădire ambulatoriu pe str. Brașovului

1.760.01

1.760.01

59

Reabilitare si reconstrucție Palat Episcopal Greco -Catolic din Piața Unirii

3.920.31

3.920.31

60

Construire Cămine Studențești C1+C2 Campus Universitar

18.670.60

18.670.60

61

Achiziții terenuri si imobile

3.000.00

3.000.00

62

Exproprieri

15.000.00

15.000.00

63

PUZ parcelare teren in vederea amenajării unei zone de locuințe str. Ceyrat

71.53

71.53

64

Amenajarea fostului Cinematograf Transilvania

4.000.00

4.000.00

65

Intervenție de urgenta la Palatul Ullmann (PT+exec)

50.00

50.00

66

Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului Bihor

12.00

12.00

67

întocmire certificate energetice locuințe ANL

5.24

5.24

68

Cota parte cheltuieli reabilitare fațada Tudor Vladimirescu nr. 10

70.17

70.17

69

Reabilitare imobil str. Avram lancu 20 (taxa de reabilitare)

236.50

236.50

70

Reabilitare imobil str. Mihai Pavel, nr. 8 (taxa de reabilitare)

416.00

416.00

71

Reabilitare fațada imobil str. Duiliu Zamfirescu nr. 10 (colt cu str. Primăriei)

43.30

43.30

72

Reabilitare fațade 23 imobile str. Primăriei pana la sinagoga - PT

135.84

135.84

73

Reabilitare fațade 4 imobile str. Libertății - PT

3.97

3.97

74

Reabilitare fațade 7 imobile str. Aurel Lazar - PT

64.14

64.14

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

I1D TMF

Surse neramb

75

Reabilitare fațada si invelitoare imobil str Primăriei nr 41

207.74

207.74

76

Reabilitare fațada si invelitoare imobil str Bradului 19

184.41

184.41

77

Reabilitare fațada si invelitoare imobil str SM Klein nr 9

294.76

294.76

78

Reabilitare fațada si invelitoare imobil str Cuza Vodă 80

122.13

122.13

79

Reabilitare fațada si invelitoare imobil str IB Deleanu 4

423.79

423.79

80

Reabilitare fațade si schimbare invelitoare Palat Rimanoczy Kalman str. Oradea, Parcul Traian nr.1 (execuție)

581.64

581.64

81

Reabilitare fațade imobil situat pe Str. Republicii nr. 7

200.00

200.00

82

Reabilitare fațadă imobil str. Republicii nr. 14

700.00

700.00

83

Reabilitare fațadă imobil str. Republicii nr.15

200.00

200.00

84

Reabilitare fațadă imobil str. Republicii nr. 17-19

700.00

700.00

85

Reabilitare fațadă imobil str. Republicii nr.21

634.45

634.45

86

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Primăriei nr. 32 (taxa de reabilitare)

318.23

318.23

87

Reabilitare fațade imobil situat pe str. losif Vulcan, nr.3

12.00

12.00

88

Reabilitare fațade imobil situat pe str. losif Vulcan, nr.8

12.00

12.00

89

Reabilitare fațade imobil situat pe str. losif Vulcan, nr. 10 (taxa de reabilitare)

208.00

208.00

90

Reabilitare fațada imobile str luliu Maniu - PT

10.00

10.00

91

Reabilitare fațada imobil str. Vasile Alecsandri nr.8-10 exec

2.120.36

2.120.36

92

Reabilitare fațada Casa Fuchsl

500.00

500.00

93

Sistem supraveghere video domeniu public

1.714.83

1.714.83

94

Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat pe str. losif Vulcan nr. 14 (exec)

996.40

996.40

95

Extindere rețea de termoficare imobil str. Rahovei nr.1

130.00

130.00

96

Relocare posturi trafo -str Făgărașului

100.00

100.00

97

Verificare proiecte

100.00

100.00

98

Relocare împrejmuire si containere metalice aferente IPJ - traseu linie de tramvai

1.600.00

1.600.00

99

Verificare proiect Palat Episcopal

15.00

15.00

100

Achiziție servicii dirigintie de șantier (instalații, monumente, etc)

100.00

100.00

101

Achiziție servicii SSM proiecte noi si in derulare DPI

80.00

80.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

UD TMF

Surse neramb

102

Achiziție servicii studii geotehnice

72.00

72.00

103

Achiziție servicii expertize tehnice

55.19

55.19

104

Achiziție servicii descărcare arheologica

20.00

20.00

105

Achiziție mașina numarat monede de la parcometre

10.78

10.78

106

Construcția unei parcari aferente Spitalului Clinic Județean

284.34

284.34

107

Relocare gard Catedrala Greco catolica Sfanțul Nicolae

160.10

160.10

108

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Ady Endre nr. 4

8.51

8.51

109

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. luliu Maniu 44

120.00

120.00

110

Achiziție candelabre la Palatul Vulturul Negru

3.50

3.50

111

Clădiri multifuncționale in zona străzii Parcul Traian nr. 14

120.00

120.00

112

Reabilitare fatade-Str. Mihai Pavel nr. 18

6.80

6.80

113

Reabilitare fațade Str. Primăriei nr.34

70.00

70.00

114

Reparații si zugrăvire fațada la Grădiniță nr.35

30.00

30.00

115

Reabilitare Grădiniță nr. 42

150.00

150.00

116

Compartimentare mansarda la Grădiniță nr. 44 si reabilitarea instalației electrice

518.00

518.00

117

Reabilitare instalația de încălzire la Școala Gimnaziala nr.16

60.00

60.00

118

Reabilitare Școala Gimnaziala D. Cantemir -corp clădire Str. D. Cantemir, nr. 32 (PT+exec.)

150.00

150.00

119

Reabilitare grupuri sanitare si refacere acoperiș la Școala Gimnaziala loan Slavici, corp clădire mica, Calea Clujului, nr. 188 (PT+exec)

250.00

250.00

120

Școala Gimnaziala Nicolae Balcescu - Amenajare vestiar sala de sport

100.00

100.00

121

Reabilitare grupuri sanitare la Școala Gimnaziala Lucretia Suciu

50.00

50.00

122

Reabilitare clădire Liceul Tehnologic Sanitar Vasile Voiculescu (instalații, finisaje int, reabilitare șarpanta si izolare termica clădire)

200.00

200.00

123

Liceul cu Program Sportiv Bihorul - Reabilitare șarpanta si instalație semnalizare incendiu

150.00

150.00

124

Branșamente utilitati sala multifuncționala Liceul Teoretic Lucian Blaga

100.00

100.00

125

Colegiul Tehnic Mihai Viteazul - Reabilitare punct termic

200.00

200.00

126

Colegiul Tehnic Mihai Viteazul - Refacere instalație hidranti

300.00

300.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IIDTMF

Surse neramb

127

Colegiul Tehnic Traian Vuia - reabilitare corp clădire situat langa ateliere

200.00

200.00

128

Racord canalizare cămin internat la Colegiul Tehnic Traian Vuia

20.00

20.00

129

Colegiul Tehnic Traian Vuia -Relocare post trafo

60.00

60.00

130

Achiziție echipamente de joaca pentru invatamantul anteprescolar

100.00

100.00

131

Automatizare instalații de încălzire la unitățile de invatamant

200.00

200.00

132

Achiziție lift pt. alimente

100.00

100.00

133

Achiziționare mese ping-pong unitati de invatamant

40.00

40.00

134

Refacere suprafața de joc la terenul sintetic (teren de antrenament si joc) la stadionul Juliu Bodola", Oradea

225.00

225.00

135

Sistem de irigație la terenul principal de joc la Stadionul luliu Bodola

110.00

110.00

136

Achiziție 2 buc. cărucior cu aspersor

20.00

20.00

137

Achiziție 4 buc. porti fotbal

20.00

20.00

138

Achiziție remorca transport

6.00

6.00

139

Achiziție tractoras Viking tuns gazon

24.00

24.00

140

Achiziționare balon presostatic la terenurile de tenis - Baza Sportiva losia

110.00

110.00

141

Achiziție sistem control si tratare automata a apei la Bazinul Grisul

200.00

200.00

142

Achiziție sistem automatizare si eficientizare instalații de încălzire a apei la Bazinul Crisul

65.00

65.00

143

Schela metalica fațade

50.00

50.00

144

Ciocan demolator

4.00

4.00

145

Achiziție elevator electric si alte scule electrice

10.00

10.00

146

Betoniera

4.50

4.50

147

Racordare la utilitati containere metalice si padocuri pentru câini IPJ Bihor

120.00

120.00

148

Separare consum de energie electrica Centru persoane vârstnice Aleea Calinului

1.00

1.00

149

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Primăriei nr. 2

100.00

100.00

150

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Primăriei nr. 4 - PT

10.00

10.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

UD TMF

Surse neramb

151

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Primăriei nr. 6 - PT

10.00

10.00

152

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Primăriei nr. 9 - PT

10.00

10.00

153

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Primăriei nr. 10 - PT

10.00

10.00

154

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Primăriei nr. 13 - PT

10.00

10.00

155

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Primăriei nr. 23 - PT

10.00

10.00

156

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Primăriei nr. 48 - PT

10.00

10.00

157

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Arany Janos nr. 2 - PT

10.00

10.00

158

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Primăriei nr. 12 - PT

20.00

20.00

159

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Primăriei nr. 14 - PT

15.00

15.00

160

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Primăriei nr. 16 - PT

12.00

12.00

161

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Primăriei nr. 18 - PT

15.00

15.00

162

Reabilitare fațade imobil Piața Unirii nr.7

200.00

200.00

163

Reabilitare fațade imobil situat pe Str. Republicii nr. 3 (Mercur) - PT

10.00

10.00

164

Reabilitare Bazar Madach Imre 1-5

80.00

80.00

165

Reabilitare fațade imobil Str. Bradului nr. 27 (taxa de reabilitare)

184.00

184.00

166

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Libertății nr.2 - 4 (Casa Levay)

500.00

500.00

167

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Libertății nr. 10

10.00

10.00

168

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Aurel Lazar nr. 3

461.42

461.42

169

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Aurel Lazar nr. 6

300.00

300.00

170

Reabilitare fațade bloc Clujului nr. 2

200.00

200.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

UD TMF

Surse neramb

171

Reabilitare fațade bloc Clujului nr. 4

200.00

200.00

172

Reabilitare fațade bloc Averescu nr.1

200.00

200.00

173

Reabilitare fațada imobil Str. Ady Endre nr. 20

20.00

20.00

174

Reabilitare fațada imobil Str. Ady Endre nr. 8

4.10

4.10

175

Bazin didactic de inot

30.00

30.00

176

Complex Sportiv

30.00

30.00

177

Racord gaz si instalații la Azilul de Noapte situat pe str. Gutemberg nr. 8

25.00

25.00

178

Reabilitare fațade Biserica Pogorârea Sfanțului Duh

20.00

20.00

179

Achiziție servicii de cadastrare domeniul public

300.00

300.00

180

Conectare spitale, parcuri industriale pe suport de fibra optica

200.00

200.00

181

Realizare vizualizare locala camere luat vederi la adăpostul de noapte

36.00

36.00

182

Instalare camere video Orășelul Copiilor

74.00

74.00

183

Instalare camere video Sala Sporturilor

77.35

77.35

184

Evaluări la risc, proiecte tehnice si sistem de alarmare (antiefractie) supraveghere video si detecție la imobilele aflate in administrarea PMO

166.60

166.60

185

Hard disk sist. Stocare imagini imobile (grădinițe, scoli, etc.)

15.65

15.65

186

Sistem integrat management digital al parcărilor

20.00

20.00

187

Servicii pentru crearea unei harți a parcărilor cu plata si a parcărilor de domiciliu din Oradea

100.00

100.00

188

Dezvoltare aplicații amparcat si Tpark pentru vizualizare harta parcari

20.00

20.00

189

Parcometre noi cu module integrate pentru plata cu bancnote si introducerea digitala a numărului de mașina

10.00

10.00

190

Software administrare parcari stradale

80.00

80.00

191

Dezvoltare software control parcari

5.00

5.00

192

Computer si desktop pentru sistem acces parcare cu bariere parcările Tribunalului, Spital Municipal si Curte Primărie

10.00

10.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IID TMF

Surse neramb

193

Sistem de acces cu bariere, LPR, automat plata, camere video si panouri electronice de afișare a locurilor libere Parcare Tribunalului

825.00

825.00

194

Sistem de acces cu bariere, LPR, camere video si panouri electronice de afișare a locurilor libere Parcare Spital Municipal

350.00

350.00

195

Sistem de acces cu bariere, LPR, automat plata, camere video si panouri electronice de afișare a locurilor libere curte PMO

350.00

350.00

196

Sistem de acces cu bariere, LPR, camere video parcare TIR uri str Borșului

150.00

150.00

197

Autospeciala de ridicare rapida 60 s din lateral

500.00

500.00

198

Cărucior de vopsit modificări marcaje parcari Cintof

2.00

2.00

199

Generator de curent electric pentru dotări păreri

3.00

3.00

200

Sistem supraveghere video depozit ridicări auto Voința

5.00

5.00

201

Sistem supraveghere video Parcare tiruri Borșului

5.00

5.00

202

Sistem supraveghere video parcare curte PMO

5.00

5.00

XII

MUZEUL CETATll SI ORAȘULUI ORADEA

350.00

350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Mijloace fixe - Casa Darvas

200.00

200.00

2

Mijloace fixe -Loja Masoneriei

150.00

150.00

XIII

ADLO - Agenția de Dezvoltare Locala Oradea

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

XIV

APLICAȚII FINANȚĂRI EUROPENE

362.916.56

14.160.58

29.188.26

120.370.54

0.00

43.757.79

155.439.39

1

Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației la nivelul Municipiului Oradea

1.525.20

59.82

194.39

1.270.99

2

Extindere Creșei și Grădiniței nr. 54, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea

2.50

2.50

3

Construirea Creșei și Grădiniței din parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea

6.944.29

50.00

224.66

5.931.49

738.14

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IID TMF

Surse neramb

4

Extindere Creșei și Grădiniței nr. 28, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea

4.200.70

50.00

137.38

3.499.67

513.65

5

Extindere Creșei și Grădiniței nr.53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea

1.466.20

50.00

177,22

80.26

1.158.72

6

Construirea grădiniței noi nr.51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea

50.00

50.00

0.00

0.00

7

Reabilitare fațade si amenajari interioare, reabilitare instalații sanitare si electrice Școala Gimnaziala nr.11

2.528.30

46.69

123.00

1.746.69

611.92

8

Creșterea eficientei energetice a clădirilor existente la Școala Generala Dacia din Municipiul Oradea

5.680.00

50.00

130.60

4.722.40

777.00

9

Creșterea eficientei energetice a clădirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea

7.699.90

50.00

474.35

5.804.80

1.370.75

10

Creșterea eficientei energetice a Grădiniței cu program prelungit nr.20 din Municipiul Oradea (structura a Lic Blaga)

1.638.96

36.94

207.61

36.94

1.357.47

11

Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea

2.502.57

53.87

317.68

53.87

2.077.15

12

Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea

2.980.29

85.28

372.72

439.40

2.082.89

13

Creșterea eficientei energetice a clădirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Municipiul Oradea

1.811.93

50.00

186.83

353.49

1.221.61

14

Extindere ambulator corp B Spitalul Clinic Județean de Urgenta Oradea -Etapa I si Etapa II

9.780.30

500.00

1.198.48

5.085.61

2.996.21

15

Creșterea performantei energetice la Spitalul Clinic Municipal. G Curteanu

14.532.49

50.00

1.000.00

11.261.31

2.221.18

16

Creșterea performantei energetice la Spitalul Clinic Județean de Urgenta

13.891.22

50.00

286.62

11.554.60

2.000.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IID TMF

Surse neramb

17

Proiect integrat pentru dezvoltarea durabila in zona montana a județului Bihor, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor de sanatate in cazul intervențiilor medicale in situații de urgenta

3.507.89

137.01

447.16

2.923.72

18

Amenajare arheoparc Palatul Princiar Cetatea Oradea

350.00

350.00

19

Lucrări de instalații si construcții necesare organizării de evenimente sociale, sportive si de agrement in Cetatea Oradea- inel interior

11.00

11.00

20

Lucrări de instalații si construcții necesare organizării de evenimente sociale, sportive si de agrement in Cetatea Oradea- inel exterior

500.00

500.00

21

Coridorul verde din str Barcaului Oradea

8.970.00

522.40

1.120.60

7.327.00

22

Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal "Nymphaea" Oradea

3.50

3.50

23

Consolidarea si refacerea versantului in Gradina Publica Dealul Ciuperca

3.248.50

3.248.50

24

Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertății si alte zone din municipiu) - etapa 1

2.027.76

65.06

260.36

1.702.34

25

Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertății si alte zone din municipiu) - etapa 2

3.130.78

50.00

410.31

2.670.47

26

Regenerarea fizica, economica si sociala a comunității defavorizate din str. Gutenberg, Municipiul Oradea

2.998.80

213.68

369.46

2.415.66

27

Reabilitare termică blocuri de locuințe Brancoveanu 5A,P63,Q1/ll,C4,in vederea creșterii eficientei energetice în municipiul Oradea

601.77

241.39

54.06

306.32

28

Reabilitare termică blocuri de locuințe X219,X220,PB118,Z15,AN7 in vederea creșterii eficientei energetice în municipiul Oradea

310.97

129.98

27.15

153.84

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

UD TNIF

Surse neramb

29

Reabilitare termică blocuri de locuințe PC 82,PB 81 ,PB 83,PB 74,6/A in vederea creșterii eficientei energetice în municipiul Oradea

965.09

388.51

86.49

490.09

30

Reabilitare termică blocului de locuințe G6 in vederea creșterii eficientei energetice în municipiul Oradea

2.344.20

663.00

152.20

1.100.00

429.00

31

Reabilitare termică blocuri de locuințe PB146.PB 147,PB 138,PB 131 in vederea creșterii eficientei energetice în municipiu Oradea

547.67

168.70

56.85

322.12

32

Reabilitare termică blocuri de locuințe PB 126,PB 127,P128,AN 122,AN123,AN 124,in vederea creșterii eficientei energetice în municipiul Oradea

447.75

202.10

42.00

203.65

33

Reabilitare termică blocuri de locuințe X 21,X 23,PB 14,M 7 in vederea creșterii eficientei energetice în municipiul Oradea

554.21

162.21

58.80

333.20

34

Reabilitare termică blocului de locuințe bloc turn Parc Traian in vederea creșterii eficientei energetice în municipiul Oradea

233.05

80.39

22.90

129.76

35

Reabilitare termică blocuri de locuințe PC 129,PB 130,PB 132,PB 133,PB 134 in vederea creșterii eficientei energetice în municipiul Oradea

628.82

158.70

70.52

399.60

36

Reabilitare termică blocuri de locuințe R119,AN 121,AN 120,PB 117, AN 4 in vederea creșterii eficientei energetice în municipiul Oradea

625.62

180.50

66.77

378.35

37

Reabilitare termică blocuri de locuințe PB 135.PB 136,PB 137,PC 139,PB 140,PB 141,PB 142 in vederea creșterii eficientei energetice în municipiul Oradea

804.72

204.58

90.02

510.12

38

Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural a obiectivului Muzeul Francmasoneriei din Oradea

5.394.55

50.00

103.54

4.564.02

676.99

39

Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession"

3.221.33

69.33

418.12

2.708.88

25.00

40

Citywalk - Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region

21.00

21.00

41

Reabilitare ansamblu cultural Vulturul Negru

300.00

300.00

42

Servicii de întocmire documentații cadastrale

60.00

60.00

43

Acțiuni inovative la nivelul municipiului Oradea

50.00

50.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IID TMF

Surse neramb

44

Servicii de management energetic si consultanta in eficienta energetica pentru Municipiul Oradea

31.00

31.00

45

Valorificarea energiei geotemnale în asociație cu pompe de căldură și gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire și preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I

8.726.72

50.00

0.00

8.676.72

0.00

46

Improve employment in Bihor County Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local potențial infrastructures. îmbunătățirea sectorului ocupării forței de muncă în județul Bihor,Oradea și Hajduboszormeny prin dezvoltarea infrastructurilor cu potențial local (Piața Cetate)

3.461.49

500.00

189.69

2.771.80

0.00

47

Construire piste de biciclete in Municipiul Oradea

10.00

10.00

48

Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufărului

1.333.00

323.00

530.00

480.00

49

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin montarea unorstatii de reincarcare pentru vehicule electrice in Municipiul Oradea

2.448.37

783.21

1.665.16

50

Amenajare parcare supraetajata pe strada losif Vulcan

50.00

50.00

51

Valorificarea energiei geotermale in asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire si apa calda in zona sălii polivalente

477.00

477.00

52

Bike-sharing

10.00

10.00

53

Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic cetatea Oradea- Centrul multicultural si multiconfesional european-etapalll. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice etapa III

6.642.95

40.00

661.51

1.616.17

4.325.27

54

Promovarea antreprenoriatului creativ prin dezvoltarea incubatorului de afaceri;Cresc Oradea Mare

1.965.91

360.00

122.39

790.00

693.52

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IID TMF

Surse neramb

55

Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea, pentru perioada 2009-2028, in scopul conformării la legislația de mediu si creșterii eficientei energetice Etapa I

60.51

60.51

56

Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea, pentru perioada 2009-2028, in scopul conformării la legislația de mediu si creșterii eficientei energetice Etapa II

31.42

31.42

0.00

0.00

57

Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea, pentru perioada 2009-2028, in scopul conformării la legislația de mediu si creșterii eficientei energetice Etapa III

53.59

53.59

58

Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor si automatizarea din dispecerat a punctelor termice (4 puncte termice) -PT 130.PT 604.PT 820,PT 849 Program Căldură si confort

1.124.04

1.124.04

59

“Modernizarea rețelei termice de distributiea a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea

din dispecerat a punctelor termice (2 puncte termice PT 119 si PT 875)

1.277.52

1.277.52

60

Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare PT 136

1.748.76

1.748.76

61

Dezafectarea PT 722 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

250.00

250.00

62

Dezafectarea PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

718.00

718.00

63

Dezafectarea PT 850 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

225.00

225.00

64

Modernizarea sistemului de termoficare pe strada Libertății intre str. losif Vulcan si Parcul Traian

784.00

784.00

65

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104

1.012.44

1.012.44

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

UD TMF

Surse neramb

66

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610

1.986.52

1.986.52

67

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871

886.48

886.48

68

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872

967.12

967.12

69

Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

209.84

209.84

70

Modernizarea Magistralei M2, pe str. Cicero renunțarea la PT 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor minipuncte termice

1.197.30

1.197.30

71

Modernizarea stației actuale de tratare chimică a apei

2.834.00

2.834.00

72

Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200 m3/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare (SF+PT+Executie)

4.012.00

3.016.63

995.37

73

Studiu de soluții privind eficientizarea SACET din municipiul Oradea în concordanță cu „Strategia locală de alimentare cu energie termică a Municipiului Oradea"

130.00

130.00

74

Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (SF)

30.375.40

30.375.40

75

Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea -etapa I

62.030.06

50.00

7.155.38

13.636.63

41.188.05

76

Alinierea parcului de vehicule OTL la cerințele dezvoltării durabile

5.00

5.00

77

"Dezvoltarea unui Centru Intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier și feroviar în Zona Gării C.F.R din Episcopia Bihor"

178.00

178.00

78

Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea (Realizare legătură pe cele trei direcții a liniilor tramvai in intersecția intre străzile Primăriei - Decebal - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str.Fagarasului - str.Atelierelor (cu acces depou OTL) si legătură pe toate direcțiile cu str. D.Cantemir; Soluție inovativa pentru creare unda verde pentru tramvai Pod Dacia-B-dul Magheru, Oradea)

38.736.52

50.00

3.945.37

8.944.50

25.796.65

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IID TMF

Surse neramb

79

Descongestionarea traficului rutier si imbunatatirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea - Biharkeresztes

3.194.21

50.00

3.144.21

80

Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piața Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandri, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piața Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 1, Amenajare str. Vasile Alecsandri) Alinierea Parcului de vehicule OTL la cerințele dezvoltării durabile -4 autobuze

14.072.85

50.00

1.292.87

4.276.59

8.453.39

81

Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piața Emanuil Gojdu - Piața Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piața Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 2, Construirea parcării de tip Park and Ride din Piața Emanuil Gojdu;Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul de vehicole al OTL-6 autobuze

18.406.18

500.00

1.222.57

8.689.86

7.993.75

82

Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng a! Crișului Repede; pietonalizare zona Libertății; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste râul Grisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Grisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie)

30.808.52

50.00

3.978.17

2.500.00

24.280.35

83

Modernizare strada Thomas Mann.(Gutenberg)

75.00

1.50

9.75

63.75

84

Modernizare str Arabi lor(Gutenberg)

370.00

7.40

48.10

314.50

85

Modernizare ;str. Ion Busitia(Gutenberg)

65.00

1.30

8.45

55.25

86

Creșterea mobilității urbane din zona Nufarul-Cantemir

50.00

50.00

87

Aport la capitalul social "Alianța Vestului"

20.00

20.00

88

Realizare documentații tehnico economice aferente exercițiului de finanțare 2021-2027

771.01

771.01

XV

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

0.00

1

0.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IIDTMF

Surse neramb

XVI

SPITALE

47.184.30

0.00

1.525.13

0.00

21.224.19

24.434.98

1

Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu

13.075.48

0.00

1.525.13

0.00

1.578.37

0.00

9.971.98

Aparatura

580.45

0.00

0.00

0.00

580.45

0.00

1

Monitor funcții vitale

50.00

50.00

2

EKG portabil cu 12 canale

6.00

6.00

3

Aparat ventilație performanta medie

139.00

139.00

4

Microscop optic binocular cu 4 obiective

18.00

18.00

5

Defibri lator bifazic

32.00

32.00

6

Microscop laborator

5.45

5.45

7

Sistem portabil intubatie dificila

83.00

83.00

8

Centrifuga cu 64 locuri

36.00

36.00

9

Vitrina pentru stocarea produselor de sânge

48.00

48.00

10

Ansamblu format din agitator si incubator pentru trombonite

34.00

34.00

11

Server date cu licența Windows

80.00

80.00

12

UPS3.6 kva

20.00

20.00

13

Echipament stocare date rețea

6.00

6.00

14

Switch Cisco - 48 porturi gb

12.00

12.00

15

Unitate desktop ge hp compatibila cu sistemul de testare la efort ge cardiosoft

6.00

6.00

16

Monitor funcții vitale de medie performanta

5.00

5.00

Construcții

141.49

141.49

17

Poarta metalica automata pt. Acces UPU secția neurologie si psihiatrie str.

Louis Pasteur nr. 26

13.62

13.62

18

Clădire bloc alimentar - elaborare proiect tehnic de executie.expertiza tehnica, audit energetic al clădirii, asistenta tehnica din partea proiectantului str. C. Coposu nr. 12 (fazele dtac, pt,de)

127.87

127.87

Reparații capitale

621.80

0.00

0.00

0.00

621.80

0.00

19

Rk - proiectare, execuție si autorizare sisteme detecție incendiu

75.00

75.00

20

Proiectare si execuție lucrări de recompartimentare fara modificări structurale etaj III corp B pentru secția de ATI cu 10 paturi

222.80

222.80

21

Rk - proiectare si execuție lucrări de amenajare Centru imagistica

250.00

250.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IID TMF

Surse neramb

22

Rk rampe deșeuri

74.00

74.00

Proiecte Europene

11.731.74

0.00

1.525.13

0.00

234.63

0.00

9.971.98

ROHU 386 "îmbunatatirea serviciilor medicale transfrontaliere cu echipamente medicale modernizate in cadrul Spitalului Clinic Municipal „ Dr. Gavril Curteanu Oradea si Spitalul Clinic Județean Central Bekes

11.731.74

0.00

1.525.13

234.63

9.971.98

2

Spitalul Clinic Județean

34.108.82

0.00

0.00

0.00

19.645.82

14.463.00

Aparatura

13.059.62

0.00

0.00

13.059.62

0.00

1

Aparat pentru suport respirator

158.00

158.00

2

Sistem video compact ORL

140.00

140.00

3

Sistem laser pentru tratamentul retinopatiei de prematuritate

121.10

121.10

4

Sterilizator cu abur de capacitate mare

1.290.00

1.290.00

5

Mașina de spalat si dezinfectat instrumentar

784.00

784.00

6

Ecograf pentru ecografii cardiace abdominale si transfontaneiare la nou nascuti

224.00

224.00

7

Ventilator de transport

47.60

47.60

8

Mașina de spalat plosti

77.40

77.40

9

Troler medicatie

7.20

7.20

10

Monitor funcții vitale ATI

16.70

16.70

11

Statie centrala de monitorizare funcții vitale ATI

142.80

142.80

12

Sistem alarmare pacient

4.00

4.00

13

Sistem hemodinamic pentru angiograf

86.30

86.30

14

Video laringoscop cu lame reutilizabile

231.90

231.90

15

Sistem central de monitorizare destinat monitorizării continue si non invazive a fătului

171.36

171.36

16

Sistem de Neuronavigație cranială și chirurgie spinală cu stație de planificare și sistem de fixare cranială

2.975.00

2.975.00

17

Ecograf pentru uz intraoperator

279.00

279.00

18

Sterilizator cu abur de capacitate mare

1.290.00

1.290.00

19

Mașină de spălat și dezinfectat instrumentar

784.00

784.00

20

Pat spital

708.00

708.00

21

Pat spital electric

2.832.00

2.832.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IID TMF

Surse neramb

22

Placa termostatala pentru întins secțiuni

4.60

4.60

23

Baie de apa termostatala

4.60

4.60

24

Microtom semiautomat rotativ

74.00

74.00

25

Microscop histopatologie

28.80

28.80

26

Microscop histopatologie cu camera pentru cercetare

71.50

71.50

27

Microscop citologie

32.30

32.30

28

Statie de înglobare in parafina

65.90

65.90

29

Masa de orientat piese cu hota

171.90

171.90

30

Histoteca pentru blocuri

18.80

18.80

31

Troliu urgente 5 sertare

7.90

7.90

32

Aparat de sigilat pungi automat

31.00

31.00

33

Stimulatoare cardiace externe

20.50

20.50

34

Centrala telefonica tip IP

51.83

51.83

35

Camera frigorifica

28.40

28.40

36

Camera frig II

37.50

37.50

37

Camera frig IEI

31.40

31.40

38

Defibrilator cu pace-maker extern si monitorizare ECG si SpO2

8.33

8.33

Reparații capitale

6.586.20

0.00

0.00

0.00

6.586.20

0.00

1

Execuție "Reabilitare si modernizare, dotare Secție Ginecologie Staționar IU"

6.344.50

6.344.50

2

Reabilitare canalizare incinta Spital Clinic Județean de Urgenta Oradea

241.70

241.70

Proiecte Europene

14.463.00

14.463.00

1

Dezvoltarea competentelor profesioniștilor din domeniul sanatatii in managementul pre si post natal al afecțiunilor cu impact asupra mortalității infantile

520.00

520.00

2

îmbunătățirea standardelor de sănătate în prevenirea, identificarea si tratamentul bolilor cardiovasculare si ginecologice in zona transfrontaliera

4.175.00

4.175.00

3

Cooperare pentru standarde medicale înalte in prevenirea, identificarea timpurie si tratarea eficienta a bolilor in Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar

9.503.00

9.503.00

Nr crt

SPECIFICAȚIE

TOTAL

Buget local

Buget de stat

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

IID TMF

Surse neramb

4

Crearea unui registru de urmărire a remodelarii ventriculare stângi post-infarct miocardic acut, in scopul prevenirii insuficientei cardiace

265.00

265.00

XVI

UNITATIINVATAMANT                            |

49.04

0.00

0.00

49.04

0.00

1

Colegiul National losif Vulcan-licente

10.00

10.00

2

Liceul Tehnologic Constantin Brancusi-robot curatat cartofi

5.00

5.00

3

Liceul Tehnologic Constantin Brancusi -aparat sudura

4.00

4.00

4

Liceul de Arte -display interactiv

11.00

11.00

5

Școala Gimniziala Dimitrie Cantemir -copiator

8.74

8.74

6

Liceul Reformat Lorantffy Zsuzsanna -tabla Smart

10.30

10.30

TOTAL GENERAL         j

725.532.44

226.120.46

30.713.39

206.866.20

21.273.23

60.684.79

179.874.37

Municipiul Oradea

Anexa nr.3.1


Program de investiții din veniturile proprii ale unităților de invatamant pentru anul 2020

mii lei

Nr. crt.

UNITATEA ȘCOLARA

Suma

Denumire investiție

1

Colegiul National losif Vulcan

10.00

Licențe - 71.01.30

2

Liceul Tehnologic Constantin Brancusi

5.00

Robot curatat cartofi -71.01.03

3

Liceul Tehnologic Constantin Brancusi

4.00

Aparat de sudura - 71.01.03

4

Liceul de Arte

11.00

Display Interactiv 65"

5

Școala Gimnaziala Dimitrie Cantemir

8.74

Copiator - 71.01.03

6

Liceul Reformat Lorantffy Zsuzsanna

10.30

Table Smart - 71.01.03

Total

49.04

MUNICIPIUL ORADEA DIRECȚIA ECONOMICA

Anexa nr.3.2


la HCL 72020


Credite de angajament pentru acțiuni multianuale pentru perioada 2020-2023

mii lei

Nr.

Crt.

Cap. 51.02.01.03 - Autoritari publice si acțiuni externe

Total credite de angajament

ANUL 2020

ANUL 2021

ANUL 2022

ANUL 2023

DPI

1

Reabilitarea clădirii PMO proiectare+exec

17.305.00

10.000.00

7.305.00

DMFPI

2

Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației la nivelul Municipiului Oradea

2.991.20

1.525.20

1.466.00

SvțȘS;

Nr.

Crt.

Cap. 65-- Invatamant

Total credite de angajament

ANUL 2020

ANUL 2021

ANUL 2022

ANUL 2023

Invatamant preșcolar

DMFPI

1

Extindere Creșei și Grădiniței nr. 54 , cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea

2.560.50

2.50

2.558.00

DMFPI

2

Extindere Creșei și Grădiniței nr.53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea

1.499.20

1.466.20

33.00

■Total ■■■7'7'        7       .'■■'                                -'7 . ?'7'7y;:777''j 7

7;777'77-7;<74;&59.W

. 7L468;70

-_7 .2.591.00

7.

Nr.

Crt.

Cap. 65.- Invatamant

Total credite de angajament

ANUL 2020

ANUL 2021

ANUL 2022

ANUL 2023

Invatamant secundar inferior

DMFPI

I

Construirea grădiniței noi nr.51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea

3.200.00

50.00

3.150.00

DMFPI

2

Reabilitare fațade si amenajați interioare, reabilitare instalații sanitare si electrice Școala Gimnaziala nr.11

14.576.30

2.528.30

11.000.00

1.048.00

DMFPI

3

Creștere eficientei energetice a Scolii Gimnaziale Dacia din Municipiul Oradea

6.472.00

5.680.00

792.00

DPI

4

Reabilitare Gradinita nr. 42 struct Sc O. Goga

2.000.00

150.00

1.850.00

DPI

5

Reabilitare Școala Gimnaziala D. Cantemir -corp clădire Str. D. Cantemir, nr. 32 (PT+exec.)

500.00

150.00

350.00

DPI

6

Reabilitare grupuri sanitare la Școala Gimnaziala Lucretia Suciu

250.00

50.00

200.00

DPI

7

Reabilitare Școala Gimnaziala Szacsvay imre, Str. Mihai Eminescu, nr. 28

6.786.18

2.000.00

4.786.18

Total 7 ■-     .. . 7             7      ' -■- -        '7-7/    .

33.784.48

10.608.30

7 7 .1.048100'4

Nr.

Crt.

Cap. 65. - Invatamant

Invatamant secundar superior

DMFPI

1

Creșterea eficientei energetice a clădirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea

DMFPI

2

Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea

DMFPI

3

Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea

DMFPI

4

Creșterea eficientei energetice a Grădiniței cu Program Prelungit nr.20-Municipiul Oradea (structura a Lic. Blaga)

DMFPI

5

Creșterea eficientei energetice a clădirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu-Municipiul Oradea

DPI

6

Sala Multifuncționala Liceul Lucian Blaga Oradea

DPI

7

Reabilitare fațade si acoperiș la Liceul Teoretic German F. Schiller (DALI+PT)

DPI

8

Reabilitare clădire Liceul Tehnologic Sanitar Vasile Voiculescu ț instalații, finisaje int, reabilitare șarpanta si izolare termica clădire)

DPI

9

Reabilitare Colegiul National Mihai Eminescu

Total cap.65

Nr.

Crt.

Cap, 66. - Sanatate

Spitale generale

DMFPI

1

Creșterea performantei energetice la Spit clinic Mun. G Curteanu

DMFPI

2

Creșterea performantei energetice la Spit clinic Jud de urgenta

DMFPI

3

Extindere ambulatoriu Corp B Spitalul Clinic de Urgenta Oradea stapa 1 si etapa ii

Total credite de angajament

ANUL 2020

ANUL 2021

ANUL 2022

ANUL 2023

15.973.90

7.699.90

8.274.00

2.572.57

2.502.57

70.00

5.961.29

2.980.29

2.981.00

3.337.96

1.638.96

1.699.00

7.097.94

1.811.94

5.286.00

1.190.00

690.00

500.00

2.400.00

400.00

2.000.00

500.00

200.00

300.00

5.650.00

650.00

5.000.00

Si»!»®

82.527.84

30.650.66

50.829.18

.1.048.00

? - ■

Total credite de angajament

ANUL 2020

ANUL 2021

ANUL 2022

ANUL 2023

35.752.49

14.532.49

21.220.00