Hotărârea nr. 124/2020

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 18 februarie 2020 (prima convocare) şi în data de 19 februarie 2020 (a doua convocare)

ROMÂNIA                                                                                            

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 18 februarie 2020 (prima convocare) şi în data de 19 februarie 2020 (a doua convocare)

 

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 173.723/10.02.2020 și Raportul de specialitate nr.  173.732/10.02.2020 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care s-a propus mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a  Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 18 februarie 2020 (prima convocare), ora 15.30, şi în data de 19 februarie 2020 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei societății Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 101 din 07.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 173.005 din 07.02.2020 (anexa nr. 2),

          Ţinând cont de prevederile Legii 31/1990 privind societăţile,

                  Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                  În baza art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d),  art. 139 alin. (1), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                         Art.1. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 18 februarie 2020 (prima convocare), ora 15.30, și în data de 19 februarie 2020 (a doua convocare), ora 12.30, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

                      Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală S.A..

                      Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·         Direcţia Economică

·         Direcţia Juridică

·         societatea Administraţia Domeniului Public S.A.

·         societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A..

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 124

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 4 voturi „abținere”, 5 voturi „împotrivă”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA


Către:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA Direcția Economică


în atenția:


, AGSYȚIA DE DEZVOLTARE locala ORADEA S.A.

INTRARE-, fir.

IEȘIRE


l NR. IN

Domnului EDUARD FLOREA - Director executivSubiectul: Acordarea mandatarii mandatului special al reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

Luând în considerare prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

în temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 a societăților și al prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.,

Luând în considerare Decizia nr.23/07.02.2020 a Consiliului de Administrație al ADLO S.A.

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în cadrul ședinței din data de 18 FEBRUARIE 2020, următorul PUNCT:

Aprobarea mandatării reprezentanților Acționarului Majoritar MUNICIPIUL ORADEA și a reprezentantului Acționarului Minoritar Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A. ca în ședința Adunării Generale EXTRAORDINARE a Acționarilor convocată pentru data de 18.02.2020 ora 15,30 (prima convocare), respectiv pentru data de 19.02.2020 ora 12,30 (a doua convocare), să voteze "PENTRU":

 • 1. (1) Aprobarea rezultatelor negocierii directe purtate de către Comisia de negociere cu viitorul rezident Societatea TRUCKTRONIC S.R.L., conform anexei reprezentate de Minuta nr.93/07.02.2020 care va face parte integrantă din hotărâre.

 • (2) Aprobarea constituirii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în favoarea Societății TRUCKTRONIC S.R.L. a dreptului de superfîcie asupra terenului în suprafață totală de 35.737 m.p. de sub nr. cadastral 206902 și de sub nr. cadastral 193675, înscris în C.F. nr. 206902 - Oradea și în C.F. nr. 193675 - Oradea pe o durată de 25 (douăzecișicinci) ani.

 • (3) Aprobarea prețului de folosință a terenului identificat mai sus (“Redevența”) în cuantum de 22,00 (douăzecișidoi) Euro/mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,88 (zerovirgulăoptzecișiopt) Euro/mp/an fără T. V.Â.

 • (4) Mandatarea Directorului General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A., doamna Silaghi Teodora Alina, pentru ca în numele și pe seama Societății, în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 35.737 m.p., cu nr. cadastral 206902 și 193675, categoria de folosință CC înscris în CF nr.206902 - Oradea și în CF nr. 193675 - Oradea, să îndeplinească toate formalitățile legate de publicitatea imobiliară și să semneze la biroul notarial toate actele care se impun în acest sens.

 • (5) Aprobarea conținutului Actului de constituire a dreptului de superficie care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și Societatea TRUCKTRONIC S.R.L., conform Anexez nr.l care va face parte integrantă din hotărâre.

 • (6) Aprobarea conținutului Contractului de administrare și de prestări servicii conexe care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și TRUCKTRONIC S.R.L., conform Anexei nr.2 care va face parte integrantă din hotărâre.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCA TRANSILVAN IA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

>DLQ

We open opportunlties


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

 • (7) Aprobarea încheierii de către părțile implicate a Contractului de administrare și de prestări servicii conexe și a Actului de constituire a dreptului de superficie, conform Anexelor nr.l - nr.2 care vor face parte integrantă din hotărâre.

 • 2. (1) Aprobarea Raportului de evaluare a terenului întocmit de către evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R. dl Popa Liviu George pentru stabilirea valorii de piață și a valorii de investiție a imobilului, în suprafață de 3.680 m.p. aflat în proprietatea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., situat în Oradea, str.Bedthy Odon, identificat cu număr cadastral 193039 și înscris în Cartea Funciară nr. 193039 - Oradea.

 • (2) Aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 3.680 m.p., identificat cu nr.cadastral 193039, înscris în CF Nr.l93039 - Oradea, situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS III ORADEA, în favoarea Societății AXTROM S.R.L.

 • (3) Aprobarea prețului de vânzare al terenului, în suprafață de 3.680 m.p., identificat cu nr.cadastral 193039, înscris în CF Nr.l93039 - Oradea, situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS III ORADEA, ce rezultă ca diferență dintre valoarea terenului, de 5 Euro/mp și redevența totală achitată (18.400 Euro, fără T.V.A. - 3.535,83 Euro, fără T.V.A., rezultând astfel un preț de vânzare a terenului de 14.864,17 Euro, fără T.V.A., în conformitate cu prevederile art.4.2. din Actul de Constituire a unui Drept de Superficie nr.613/12.05.2016).

 • (4) Concomitent cu semnarea Contractului de vânzare - cumpărare, Societatea AXTROM S.R.L., va senina un nou Contract de Administrare și prestări servicii conexe cu Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. ’

 • (5) La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Actul de Constituire a unui Drept de Superficie nr.613/12.05.2016, încetează.

 • (6) Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru ca în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 3.680 m.p. de sub numărul cadastral 193039 - Oradea să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

 • 3) Diverse.

 • 4) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general

al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Cu mulțumiri,


CUI RO 247340551J05/2814/12112008

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter


E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA


Ziue./DLU

Wo open oppcrtuntUes


CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 18.519.139 Lei

în atenția: CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință*, Doamnei CAMELIA MARIANA DULCĂ

Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - supleant

Domnului LTVIU ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL SJR.L. - Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

în conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art.113 și art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.1237/20.12.2016 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A,

Ținând cont de Decizia nr.23/07.02.2020 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 18.02.2020 cu începere de la ora 15,30, la sediul social al Societății situat în Oradea,

E contact@adlo.ro

T +4(0)0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

X3LU

Wa open opportunltles


strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.01.2020 (data de referință) pot participa la AGEAși sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi a ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

 • 1. 1. (1) Aprobarea rezultatelor negocierii directe purtate de către Comisia de negociere cu viitorul rezident Societatea TRUCKTRONIC S.R.L., conform anexei reprezentate de Minuta nr.93/07.02.2020 care va face parte integrantă din hotărâre.

 • (2) Aprobarea constituirii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în favoarea Societății TRUCKTRONIC S.R.L. a dreptului de superfîcie asupra terenului în suprafață totală de 35.737 m.p. de sub nr. cadastral 206902 și de sub nr. cadastral 193675, înscris în C.F. nr. 206902 - Oradea și în C.F. nr.193675 - Oradea pe o durată de 25 (douăzecișicinci) ani.

 • (3) Aprobarea prețului de folosință a terenului identificat mai sus (“Redevența”) în cuantum de 22,00 (douăzecișidoi) Euro/mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,88 (zerovirgulăoptzecișiopt) Euro/mp/an fără T.V.A.

 • (4) Mandatarea Directorului General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A., doamna Silaghi Teodora Alina, pentru ca în numele și pe seama Societății, în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 35.737 m.p., cu nr. cadastral 206902 și 193675, categoria de folosință CC înscris în CF nr.206902 - Oradea și în CF nr.193675 - Oradea, să îndeplinească toate formalitățile legate de publicitatea imobiliară și să semneze la biroul notarial toate actele care se impun în acest sens.

 • (5) Aprobarea conținutului Actului de constituire a dreptului de superficie care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și Societatea TRUCKTRONIC S.R.L., conform Anexei nr.l care va face parte integrantă din hotărâre.

 • (6) Aprobarea conținutului Contractului de administrare și de prestări servicii conexe care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și TRUCKTRONIC S.R.L., conform Anexei nr.2 care va face parte integrantă din hotărâre.

 • (7) Aprobarea încheierii de către părțile implicate a Contractului de administrare și de prestări servicii conexe și a Actului de constituire a dreptului de superficie, conform Anexelor nr, 1 -nr. 2 care vor face parte integrantă din hotărâre.

 • 2. (1) Aprobarea Raportului de evaluare a terenului întocmit de către evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R. dl Popa Liviu George pentru stabilirea valorii de piață și a valorii de investiție a imobilului, în suprafața de 3.680 m.p. aflat în proprietatea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., situat în Oradea, str.BeOthy Odon, identificat cu număr cadastral 193039 și înscris în Cartea Funciară nr. 193039 - Oradea.

 • (2) Aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 3.680 m.p., identificat cu nr.cadastral 193039, înscris în CF Nr.193039 - Oradea, situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS III ORADEA, în favoarea Societății AXTROM S.R.L.

 • (3) Aprobarea prețului de vânzare al terenului, în suprafață de 3.680 m.p., identificat cu nr.cadastral 193039, înscris în CF Nr.193039 - Oradea, situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS III ORADEA, ce rezultă ca diferență dintre valoarea terenului, de 5 Euro/mp și redevența totală achitată (18.400 Euro, fără T.V.A. - 3.535,83 Euro, fără T.V.A., rezultând astfel un preț de vânzare a terenului de 14.864,17 Euro, fără T.V.A., în conformitate cu prevederile art.42. din Actul de Constituire a unui Drept de Superficie nr.613/12.05.2016).

CUI RO 247340551J05/2814/12112008                          2                                             E contact@adla.ro

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea                                                                         T +4(0) 0359.889.389

R084BTRL00501202P80178xx                                                                              F +4(0)0259.408.863

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter                                                                            W www.adlo.ro

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

We open opportunltins


 • (4) Concomitent cu semnarea Contractului de vânzare - cumpărare, Societatea AXTROM S.R.L., va semna un nou Contract de Administrare și prestări servicii conexe cu Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

 • (5) La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Actul de Constituire a unui Drept de Superfîcie nr.613/12.05.2016, încetează.

 • (6) Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru ca în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 3.680 m.p. de sub numărul cadastral 193039 - Oradea să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

 • 3) Diverse.

 • 4) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general

al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

BL Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

IV. în cazul în care ședința AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 11 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 19.02.2020 cu începere de la ora 1230* la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr,3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.


E contact@adlo.ro

T +4(0)0359.889.389

F +4(0)0259 408.863

W www.adlo ro


Prin Președinte dl FLORIN MAL

CUI RO 247340551J05/2814/12112008

BANCA TRANSILVAN IA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea. Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter