Hotărârea nr. 123/2020

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aferente Sectorului Canal II SPAU aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune

ROMÂNIA                                                                                             

JUDEŢUL BIHOR                                                                                

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aferente Sectorului Canal II SPAU aflate  în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune

 

    Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, inregistrat sub  nr. 172085 din 07.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 172091/07.02.2020 întocmit de Direcţia Economică, Serviciul Evidenţă Active Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aferente Sectorului Canal II SPAU aflate  în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune

În conformitate cu:

·         art. 18 alin.17 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 263.571/2010,

·         art. 2 din Ordonanţa 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor din domeniul public al statului şi a unităţilor administrativ teritoriale,

 

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza art.129 alin. (2) lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin (3), lit. g), si art. 361, alin. (2) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, a căror valoare totală este de 34.659,70 lei, conform anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea se face în vederea scoaterii din funcţiune/ a casării activelor fixe cuprinse în anexă.

Art. 3. După scoaterea din funcţiune/casarea activelor fixe cuprinse în anexă,  atât Municipiul Oradea cât şi Societatea Compania de Apă Oradea SA îşi vor actualiza corespunzător evidenţele contabile /extracontabile aferente.

         Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Societatea Compania de Apă Oradea SA.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

·         Direcţia Economică

·         Direcţia Tehnică

·         Societatea Compania de Apă Oradea SA.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 123

 

Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate de  voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 


S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.
Certificat


ISO 14001


OHSAS18001


Cont: RO4IBRDE050SV03433450500         E-mail:    apacanal@apaoradea.ro

Capital social:       12.000.800 RON           Website: http://www.apaoradea.ro

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3


Compartiment Tehnic.                                                            __

Nr. 3.762 din 03.02.2020                                                IA

MUNICI L ORADEA PRIMAR^.

• 'y» n J NR. INTRAI

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA,


 • - Str. Piața Unirii, nr. 1, Oradea, județul Bihor,

 • - Direcția Economică,

- Spre știință: Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gestiune,


Referitor scoatere din funcțiune mijloace fixe patrimoniu public, aprobate de către Consiliul de Administrație CAO, în ședința din data de 30.01.2020 vă precizăm următoarele, :

Mijloacele fixe menționate în propunerea de scoatere din funcțiune mijloace fixe patrimoniu public cu nr. 1.329/17.01.2020 a fost aprobat spre scoaterea din funcțiune prin HCA cu nr. 3/2.592/30.01.2020( anexat).

Menționăm faptul că în urma scoaterii din funcțiune a mijloacele fixe menționate, rezultă o cantitate de deșeu fier vechi în cantitate de 556 kg.

- 556 kg fier vechi x 0,30 lei/kg = 1 £6,80 lei.

Având în vedere cele mai de sus, vă rugăm să întreprindeți demersurile necesare în vederea promulgării unei HCL, pentru scoaterea din evidență a mijlocului fix aparâinând patrimoniu public al municipiului Oradea.

Cu respect,


Director

ing. GAVRAȘef Compartiment jing. Radu CIURSAȘ

& w

RC/RP


S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.ATel: 0040 259 435 051

Fax : 0040 259 432 576

CUI: 54760

J 05/14/28.05.1991

Cont: R041BRDE050SV03433450500 E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Capital social:      12.000.800 RON Website: htto://www.aDaoradea.ro

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Consiliul de Administrație 9

HOTĂRÂRE nr. 3/2.592/30.01.2020 privind avizarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din patrimoniul public

Având în vedere: - Adresele Comp. Tehnic nr. 1.383/17.01.2020 privind propunerea de scoatere din funcțiune a unor mijloace fixe din patrimoniul public aflate în evidența Sectorului SPAU (P.V. 1.382/17.01.2020)

în baza:           - Art. 17.1 litera „i” din Actul Constitutiv Actualizat al SC Compania de

Apă Oradea SA la 24.07.2018;

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oradea S.A., întrunit în ședința la data de 30.01.2020,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se avizează scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe din patrimoniul public de la Sector SPAU (P.V. 1.382/17.01.2020) - Lista nr. P.V. 1.329/17.01.2020 - 5 poziții -valoare de inventar - 34.659,70 lei

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează comp. Tehnic. Art. 3. Hotărârea se comunică:

 • -  Comp. Tehnic;

 • -  Comp. Contabilitate;

 • -  Comp. Resurse Umane.

  Secretar:


  ec. Atanasie COCIUBA

  Compartiment Tehnic,


  NOTĂ INTERNĂ


  Nr. înreg. 1.383


  Direct ing.


  neral iuGAVRA


  APROBAT


  în Ședința Consiliului de Administrație din data de^2_22_E PREȘEDINTE ing. Claudiu OROS


  Către,  CONSILIUL DE ADMINISTRAȚ

  AL

  SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA


Alăturat vă înaintăm procesul verbal al comisiei de analiză a mijloacelor fixe din patrimoniul public, înregistrat sub numărul: 1.382 din data de 17.01.2020, referitor la propunerea de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe patrimoniu public aflate în evidența Sectorului Canal II SPAU, conform listei înregistrate sub nr. 1.329 din data de 17.01.2020, în valoare 34.659,70 de lei, cu rugămintea de a aproba

scoaterea din funcțiune a acestor bunuri.


Secretarul Comisieiing. Radu PANEAf.

• i


Nr. înreg. 1.382


PROCES VERBAL


PROCES VERBAL

încheiat azi

cu ocazia analizei și oportunității scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe din patrimoniul public aflat în administrarea

Sector Canal SPAU

Comisia de analiză și propuneri de scoatere din funcțiune a fondurilor fixe din patrimoniul public, constituită în baza Deciziei nr. 20 din 08.02.2018 a conducerii SC Compania de Apă Oradea SA:

Analizând propunerea de scoatere din funcțiune înaintată de responsabilul de mijloace fixe de la Sector Canalizare II SPAU aparținând patrimoniului public al municipiului Oradea, cuprinsă în lista înregistrată sub nr. 1.329 din 17.01.2020:

Verificând documentația și motivația pentru care se solicită scoaterea din funcțiune a acestor mijloace fix:

- Defecte, stare avansată de uzură, cu costuri mari de reparație, complet amortizate, scoase din sistem.

Constată îndeplinirea condițiilor legale și propune aprobarea scoaterii din funcțiune a celor 5 mijloace fixe din patrimoniul public, complet amortizate în valoare de 34.659,70 lei.

COMISIA

președinte

secretar

membru

membru

membru
ing. Cristian POPA

ing. Radu PANEA

ing. loan IANCU

ing. Dumitru BONTA

ing. Sorin LAZĂU


Inginer Șef

Comp.Tehnic

Comp.Tehnic

Șef Sector SPAU

Resp.Mijl.fixe

R.P / R.P


PROPUNERE DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A MIJLOACELOR FIXE PATRIMONIU PUBLIC

Aprobat: Șef Sector

ing. Dumitr# BONTA

Către,

COMISIA DE ANALIZĂ ȘI AVIZARE A PROPUNERILOR DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE AFONDURILOR FIXE PATRIMONIU PUBLIC

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de fol./an

Data pmerii în funcț.

UM

Cauți

t.

Val.de inv.

Val. neamortizat a

Cauza pentru care se propune

BARBOTOARE FLYGT-SERIA-55 -ST.POMPARE

25.418

24

01.2003

buc

1

2.465.00

0

Defect

BARBOTOARE FLYGT-SERIA-55 -ST.POMPARE

25.420

24

01.2003

buc

1

2.465.00

0

Defect

ELECTROPOMPA FLYGT+ACC.-NP3152 181MT441

25415

6

01.2003

buc

1

9.909.90

Defecta

ELECTROPOMPA FLYGT+ACC.-NP3152 181MT441

25416

6

01.2003

buc

1

9.909.90

0

Defecta

ELECTROPOMPA FLYGT+ACC.-NP3152 181MT441

25417

6

01.2003

buc

1

9.909.90

0

Defecta

Total = 34.659.70

Propunător:

Responsabil mijloace fixe sector ing. Sorin LAZAU

DB/SL
Sector SPAU


NOTĂ JUSTIFICATIVĂ


Către

COMISIA DE ANALIZĂ SI AVIZARE A PROPUNERILOR DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A A FONDURILOR FIXE

Prin prezenta vă rugăm să aprobați scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe cu numerele de inventar: 25418, 25420, 25415, 25416, 25417, menționate în propunerea de scoatere din funcțiune cu numărul de înregistrare 1329, ca urmare a stării de uzură avansate si nefunctionarii acestora.

Precizăm faptul echipamentele mai sus menționate sunt nefunctionale, scoase din sistem. Costurile de reparație nu sunt justificate, datorita stării avansate de uzura a acestora, apropiindu-se de costurile de achiziție.

Responsabil mijloace fixe sector ing. Sorin LAZAU


DB/SL