Hotărârea nr. 122/2020

privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului, proprietate privată, compus din teren, în suprafață de 7.957 mp, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local: Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului, proprietate privată,

compus din teren, în suprafață de 7.957 mp, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local: Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202,

din municipiul Oradea, județul Bihor

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 176944/1 din 11.02.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 176944/2 din 13.02.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului, proprietate privată, compus din teren, în suprafață de 7.957 mp, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local: Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor.

Având în vedere indicatorii tehnico - economici ai proiectului tip, astfel cum au fost aprobați prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2367 din 2019 și însușiți de către Consiliul Local al mun. Oradea.

            Văzând că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică - Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor, este identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 15208 din 11.02.2020.

            Ținând seama de faptul că, pentru realizarea investiţiei de utilitate publică menţionată, municipiul Oradea pune la dispoziţie suprafaţa de 22.343 mp teren.

            În completarea acestei măsuri, mai este necesară preluarea în proprietate publică, prin procedura de expropriere, și a unei suprafeţe de 7.957 mp teren (1 imobil/ proprietar afectat), aflat în prezent în proprietate privată a unei persoane juridice.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, actualizată, precum şi Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

În conformitate cu prevederea art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, actualizată, conform căruia - documentaţiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi a celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. c), b), d) , alin. 4 lit. a) și d), alin. 7 lit. f)  art. 139 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

onsiliului Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art. 1.  Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului, proprietate privată, reprezentând teren - în suprafață de 7.957 mp - având datele de identificare menţionate în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre şi în Planul de situaţie - coridorul lucrării avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 15208 din 11.02.2020.

            Art. 2.  Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către societatea evaluatoare Evalmob S.R.L., pentru imobilul supus exproprierii, reprezentând teren - cu suprafața de 7.957 mp - proprietate privată, afectat de coridorul şi procedura de expropriere aprobată la art. 1 din prezenta Hotărâre.

            Art. 3.  Se aprobă suma aferentă despăgubirii pentru imobilul expropriat - conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

            Art. 4. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 795.700 Lei, reprezentând valoarea despăgubirii ce se va acorda proprietariului din Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

            Art. 5.  Se mandatează primarul Municipiului Oradea - dl. Ilie Bolojan sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

            Art. 6.  Se aprobă constituirea nr. cadastral cu suprafața de 30.300 mp, conform Anexei nr.1 la prezenta și înscrierea acestei suprafețe într-o nouă coală de Carte funciară, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după perfectarea operaţiunilor legale privind exproprierea imobilului, proprietate privată, afectat de Coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 15208 din 11.02.2020.

            Art. 7. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta Hotărăre.

            Art. 8.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu Imobiliar şi Direcţia Economică.

              Art. 9.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor

- Primarul Municipiului Oradea

- PMO - Direcţia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

- PMO - Direcţia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru

- PMO - Direcţia Economică

- PMO - Direcția Juridică

- O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

- proprietarul privat afectat de măsura exproprierii prin grija DPI – Serviciul Terenuri

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 122

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de  voturi „pentru”, 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

 


Primăria Municipiului Oradea

Direcția Patrimoniu Imobiliar


Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. jjtfj din 18.02.2020

Suma individuală acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul înscris în CF 150533 - Oradea, proprietate privată a societății Beton Balastiera Materiale de Construcții S.R.L.

afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor
rinescu


ienuriProprietar

Nr. CF

Identificator

Nr. cadastral

Suprafața din acte - mp -

Suprafața teren expropriată - mp -

Suprafața teren rămasă - mp -

Valoarea despăgubirii - Lei -

societatea

Beton Balastiera Materiale de Construcții

S.R.L

CF 150533 -Oradea

Nr. cadastral 150533

80.129

7.957

-

795.700

întocmit - Gabor Pîrv

PLAN DE SITUAȚIE

Privind obiectivul Construire complex sportiv in zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, jud. Bihor.

Membru eurporativ ANE VAR SC EVALMOB SRL autorizația nn 0528

Nr. Ieșire 46 PMO2/13.02.2020

RAPORT DE EVALUARE

TEREN INTRAVILAN LIBER- 7957MP DIN 80129MP

CALEA CLUJULUI NR 202 CAD 150533 ORADEA


PROPRIETAR BETON BALASTIERA MATERIALE DE CONSTRUCȚII SRL

SOLICITANT/BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

NOTĂ:      Datele, informațiile și conținutul acestui RAPORT DE EVALUARE, fiind

confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor putea fi transmise sau utilizate în alt scop decât cel specificat în lucrare, fără acordul scris și prealabil al : Beneficiarului și evaluatorului

FEBRUARIE 2020

Stimate beneficiar,

Referitor la evaluarea BUNULUI IMOBIL constând in teren liber, Calea Clujului nr 202, Oradea, nr cad 150533 Oradea, in suprafața de 7957mp din suprafața totala de 80129mp, proprietar SC BETON BALASTIERA MATERIALE DE CONSTRUCȚII SRL va transmitem

SINTEZA EVALUĂRII

Evaluatorul a evaluat bunurile imobile in calitate de evaluator independent, raportul de evaluare fiind întocmit in concordanta cu Standardele de evaluare a bunurilor adoptate de ANEVAR valabile 2018. Scopul evaluării este estimarea valorii de piața pentru stabilirea valorii de despăgubire conform Legii 255/2010, in scopul exproprierii pentru utilitate publica- Complex sportiv in cartierul Velenta, in zona str Calea Clujului nr 202

Bunurile evaluate fac parte din categoria terenuri libere construibile (parțial construite), iar valoarea estimata este valoarea de despăgubire conform Legii 255/2010 - raportat la valorile din Grilele Notarilor publici in vigoare la data exproprierii in premisa exproprierii, data fiind starea tehnica a acestora, interesul manifestat de cumpărători pe piața de a achiziționa astfel de bunuri etc.


Pentru analiza rezultatelor si exprimarea concluziei finale asupra valorii, evaluatorul a verificat întreg procesul de evaluare, informațiile si tehnicile de analiza a acestora, precum si judecata aplicata, prin prisma criteriilor menționate mai sus, astfel:

Valoarea rezultată este o concluzie imparțială și rezonabilă a unui profesionist calificat, bazată pe analiza tuturor informațiilor relevante și cunoscute și reprezintă percepția evaluatorului referitor la cel mai probabil preț obtenabil într-o tranzacție obiectivă.

Valoarea a fost exprimată ținând cont exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale si aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila in condițiile economice si juridice menționate in raport.

Valoarea este valabila numai pentru destinația precizata in raport.

Jur. Andrei Emilia Veronica

SC EVALMOB SRL


Evaluator autorizat membru titular ANEVAR


. . a          Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.              din 18.02.2020

IDENTIFICAREA imobilelor cuprinse în coridorul lucrării, inclusiv Lista cu imobilul ce urmează a se expropria pentru realizarea lucrării de interes piblic

Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor

Nr. crt.

Nr cadastral/ topografic

CF

Proprietar

Suprafață afectată /mol

Suprafață totala (mp)

Construcții

Observații Nr. inv.

1.

3780

179826 - Oradea

Municipiul Oradea

9.900

9.900

C1 - tribună

Sc = 691 mp și

C2 - vestiar

Sc= 87 mp

018437 terenul

010373 vestiarul

2.

158882

158882 - Oradea

Municipiul Oradea

1.211

1.211

700705 terenul

3.

21160

179368 - Oradea

Municipiul Oradea

1.110

1.110

700716 terenul

4.

187530

187530 - Oradea

Municipiul Oradea

9.196

9.196

700704 terenul

5.

Top. 7619/7

151755 - Ordaea

Municipiul Oradea

936

68.899

007090 terenul

6.

150533

150533 - Oradea

S.C. Beton Balastiera Materiale de Construcții S.R.L.

7.957

80.129

PROPPRIETARI PRIVAȚI MUNICIPIUL ORADEA TOTAL SUPRAFAȚĂ PROIECT

7.957 mp

22.343 mp

30.300 mp


Primăria Municipiului Oradea

Direcția Patrimoniu Imobiliar


Anexa nr. 1


la Hotărârea Consiliului Local nr.


^... din 18.02.2020


LI STA

cu imobilul, proprietate privată, ce se constituie coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 15208 din 11.02.2020 în vederea realizării lucrării de utilitate publică

Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor

Proprietar

Nr. CF

Identificator Nr. cadastral/

Suprafața din acte

- mp -

Suprafața teren expropriată - mp -

Nr. administrativ al imobilului afectat

societatea

Beton Balastiera Materiale de Construcții S.R.L.

CF 150533 Oradea

150533

80.129

7.957

str. Calea Clujului FN

LucianHopa


Director Executiv

întocmit - Gabor Pîrv