Hotărârea nr. 121/2020

pentru însușirea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferente proiectului - Baze sportive TIP 1, astfel cum a fost aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2367 din 2019, respectiv aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de interes public Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru însușirea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferente proiectului - Baze sportive TIP 1, astfel cum a fost aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2367 din 2019, respectiv aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de interes public

 Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202,

din municipiul Oradea, județul Bihor

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 176910/1 din 11.02.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 176910/2 din 11.02.2020  prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al municipiului Oradea însușirea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului - Baze sportive TIP 1, astfel cum a fost aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2367 din 2019, respectiv aprobarea coridorului de expropriere, pentru obiectivul de investiții Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor.

                Văzând Hotarârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 48 din 28.01.2020 privind participarea municipiul Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul ”Complexuri sportive” și adresa cu nr. 1957 din 06.02.2020 emisă de Compania Națională de Investiții - ”CNI” S.A., referitoare la indicatorii tehnico - economici ai proiectului tip pentru investiția ”Complex sportiv”, înregistrată la Primăria mun. Oradea cu nr. 172342 din 07.02.2020.

                Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 15208 din 11.02.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 33 din 2020;

                Luând în considerare necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de interes public;

                În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, respectiv cu prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, actualizată, precum şi a Normelor de aplicare a Legii nr. 255 din 2010;

                Potrivit prevederilor O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții - ”CNI” S.A.;

                Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al  Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) și d), alin. 4 lit. d), alin. 7 lit. f) și art. 139  alin.  3din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e

 

                Art. 1. Se însușește studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici aferente proiectului - Baze sportive TIP 1, astfel cum a fost aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2367 din 2019, pentru realizarea lucrării de interes public: ”Construire Complex sportiv în zona Calea Clujului nr. 202 din municipiul Oradea, județul Bihor”, având următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 

     Beneficiar: ……………................................................................................................ municipiul Oradea,

 

Valoarea totată a investiției (încălzire cu gaz)

8.160.948, 01 lei

1.714.448, 86 euro

din care C+M

5.345.349, 77 lei

1.122.949, 05 euro

Valoare finantata prin Subprogram („C.N.I.")

8.032.588, 41 lei

                      1.687.483, 12 euro

din care C+M

5.306.387, 95 lei

1.114.763, 97 euro

Valoare finantata prin U.A.T. (cheltuieti pentru servicii si lucrari finantate de UAT );

128.359, 59 lei

    26.965,73 euro

din care C+M

            38.961, 81 lei

8.185,08 euro

 

DESTINAȚIA INVESTIȚIEI - Construcție Bază Sportivă -

                                              Proiect tip 1

 

Regimul juridic al terenului

-          amplasamentul trebuie să fie liber de sarcini și în proprietatea unității administrativ - teritorială în raza căreia se realizează investiția.

-          terenul trebuie să fie în intravilan și să aibă categoria de folosință de curți-construcții.

 

    Dimensiunile amplasamentului

-          terenul pe care se va realiza baza sportivă trebuie să fie de formă dreptunghiulară cu o suprafata minimă de 13.202 m², cu lățimea minima de 80,50 m și lungimea minimă de 164,00 m.

-          terenul poate să aibă o suprafață mai mare și o altă formă decât cea menționată, cu conditia ca dreptunghiul de 80,50 x 146,00 m să se înscrie în forma terenului disponibil.

 

CAPACITĂȚI:     

Complexul sportiv va cuprinde:

-       Teren pentru fotbal,

-       Teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis,

-       Clădire pentru vestiare,

-       Cabină de poartă,

-       Parcare,

-       Alei pietonale,

-       Spații verzi.

 

 

Terenul de fotbal

-       dimensiuni suprafață utilă de joc 68,00 x 105,00 m.

-       zonă de protecție perimetrală = lățimea de 3,00 m pe laturile lungi și 6,00 m pe laturile scurte.

-       suprafața de joc va fi dintr-un covor de gazon artificial, pe straturi de balast și piatra compactate.

-        pe una din laturile lungi se vor amplasa 2 bănci de câte 14 scaune pentru rezerve și antrenori.

-        pe latura lungă opusă se vor amplasa gradene pentru 500 de spectatori.

-        adiacent gradenelor vor exista locuri pentru 20 de persoane cu dizabilități locomotorii.

-        tabela de marcaj și minim 5 catarge pentru drapele se vor amplasa pe latura scurtă opusă clădirii pentru vestiare.

-        va exista o instalație pentru iluminat nocturn.

-        suprafața de joc se delimitează cu o împrejmuire din stâlpi metalici și plasă bordurată cu înălțimea de 1,50 m pe laturile lungi și cu un gard de protectie din stâlpi metalici și plasa textile cu înălțimea de 6,00 m pe laturile scurte.

 

            Dotări și echipamente exterioare

·                     gradene tribune pentru 500 de spectatori

·                     porți de fotbal

·                     tabela de marcaj

·                     catarge pentru drapele

·                     bănci pentru rezerve

·                     protecție captuseală de burete la stâlpii nocturnei

·                     plasa de compartimentare a terenului în două terenuri mici de antrenament de fotbal

 

Terenul multifuncțional

-        dimensiuni suprafață utilă de evoluție 25,00 x 44,00 m.

-        dimensiuni suprafață utilă de joc 40,00 x 20,00 m.

-        zona de protecție perimetrală are lățimea de 2,00 m.

-        suprafața de joc va fi dintr-un covor de tartan, pe un planșeu din beton armat și balast compactat.

-        pe una din laturile lungi se vor amplasa 2 bănci de câte 10 scaune pentru rezerve și antrenori.

-        suprafața de joc va fi delimitată cu o împrejmuire din stâlpi metalici și plasă bordurată cu înălțimea de 1,50m pe laturile lungi și cu un gard de protecție din stâlpi metalici și plasă textile cu înălțimea de 6,00m pe laturile scurte.

 

 

             Dotări și echipamente exterioare

·                bănci pentru rezerve

·                fileu de tenis cu stâlpi mobili

·                fileu de volei cu stâlpi mobili

·                panouri de baschet mobile complet echipate

·                porți de handbal

·                protecție căptușeală de burete la stâlpii nocturni

 

Clădirea pentru vestiar

-        nivel P + 1 etaj retras,

-        dimensiuni 10,80 x 36,30 m,

-        înălțimea la atic de 7,05m.

-        suprafața construită - 395,88 mp

-        suprafața desfășurată - 520,96 mp

 

             Finisaje interioare:

·                pardoseli: rășină epoxidică autonivelantă,

·                pereți: vopsitorie lavabilă pe glet de ipsos și gips-carton, placaj cu faianță,

·                tavane: vopsitorie lavabilă pe glet de ipsos și gips-carton.

 

      Dotări și echipamente interioare

·                modul vestiar sportivi

·                bancă sportivi

·                bancă ingusta arbitri;

·                modul vestiar arbitri

·                bancă arbitri

·                raft metalic

·                dulap metalic

·                birou cu scaun rotativ

·                pat examinare medicală

·                mobilier pentru Sala de protocol / părinți / VIP

 

Cabină poartă

-        la intrarea în complexul sportiv se va amplasa o cabină de poartă din poliester armat cu fibră de sticlă, cu dimensiunile 2,70 x 2,70m.

 

 

Parcarea auto

-       amenajare pentru 55 de autoturisme,

-                        din care 4 pentru persoane cu dizabilități locomotorii,

-                                      2 pentru autocare.

 

Alei pietonale

-       accesul pietonal se va face direct din trotuarul pietonal adiacent,

-       se edifică alei pietonale între unitățile bazei sportive.

 

Spații verzi

-       se vor amenaja spații verzi cu gazon și arbusti,

-       gazonul se va planta pe un strat de 20 cm de pământ vegetal.

 

 

Durata de realizare a investiției - 12 luni,

din care durata de execuție               9 luni,

şi durata de proiectare                       3 luni.

 

 

Finanţarea investiției:

Finanțarea investiției se va face de la bugetul central și parțial din bugetul local al UAT Oradea sau din alte surse de finanțare legal constituite.

 

            Art. 2. Se aprobă coridorul de expropriere și Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local: ”Construire Complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202 din municipiul Oradea, județul Bihor”, identificat prin Planul de situaţie avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 15208 din 11.02.2020, Anexa nr. 1, și Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

            Art. 3. Se aprobă înscrierea construcției existente pe amlasament - Vestiar cu Sc = 87 mp având nr. cadastral 179826-C2 și nr de inventar 010373, în proprietatea privată a Municipiului Oradea în vederea casării acesteia, respectiv se dă acordul pentru demolarea efectivă a acesteia.

            Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

            Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

-         Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

-         Primarul municipiului Oradea

-         Instituția Arhitectului șef

-         Direcţia Juridică      

-         Direcția Patrimoniu Imobiliar

-         Direcţia Economică

-         Compania Națională de Investiții - ”CNI” S.A prin grija DPI – Serviciul Terenuri

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 121

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de  voturi „pentru”, 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

 

 


Primăria Municipiului Oradea

Direcția Patrimoniu Imobiliar


Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. jjtfj din 18.02.2020

Suma individuală acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul înscris în CF 150533 - Oradea, proprietate privată a societății Beton Balastiera Materiale de Construcții S.R.L.

afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor
rinescu


ienuriProprietar

Nr. CF

Identificator

Nr. cadastral

Suprafața din acte - mp -

Suprafața teren expropriată - mp -

Suprafața teren rămasă - mp -

Valoarea despăgubirii - Lei -

societatea

Beton Balastiera Materiale de Construcții

S.R.L

CF 150533 -Oradea

Nr. cadastral 150533

80.129

7.957

-

795.700

întocmit - Gabor Pîrv

PLAN DE SITUAȚIE

Privind obiectivul Construire complex sportiv in zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, jud. Bihor.

Membru eurporativ ANE VAR SC EVALMOB SRL autorizația nn 0528

Nr. Ieșire 46 PMO2/13.02.2020

RAPORT DE EVALUARE

TEREN INTRAVILAN LIBER- 7957MP DIN 80129MP

CALEA CLUJULUI NR 202 CAD 150533 ORADEA


PROPRIETAR BETON BALASTIERA MATERIALE DE CONSTRUCȚII SRL

SOLICITANT/BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

NOTĂ:      Datele, informațiile și conținutul acestui RAPORT DE EVALUARE, fiind

confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor putea fi transmise sau utilizate în alt scop decât cel specificat în lucrare, fără acordul scris și prealabil al : Beneficiarului și evaluatorului

FEBRUARIE 2020

Stimate beneficiar,

Referitor la evaluarea BUNULUI IMOBIL constând in teren liber, Calea Clujului nr 202, Oradea, nr cad 150533 Oradea, in suprafața de 7957mp din suprafața totala de 80129mp, proprietar SC BETON BALASTIERA MATERIALE DE CONSTRUCȚII SRL va transmitem

SINTEZA EVALUĂRII

Evaluatorul a evaluat bunurile imobile in calitate de evaluator independent, raportul de evaluare fiind întocmit in concordanta cu Standardele de evaluare a bunurilor adoptate de ANEVAR valabile 2018. Scopul evaluării este estimarea valorii de piața pentru stabilirea valorii de despăgubire conform Legii 255/2010, in scopul exproprierii pentru utilitate publica- Complex sportiv in cartierul Velenta, in zona str Calea Clujului nr 202

Bunurile evaluate fac parte din categoria terenuri libere construibile (parțial construite), iar valoarea estimata este valoarea de despăgubire conform Legii 255/2010 - raportat la valorile din Grilele Notarilor publici in vigoare la data exproprierii in premisa exproprierii, data fiind starea tehnica a acestora, interesul manifestat de cumpărători pe piața de a achiziționa astfel de bunuri etc.


Pentru analiza rezultatelor si exprimarea concluziei finale asupra valorii, evaluatorul a verificat întreg procesul de evaluare, informațiile si tehnicile de analiza a acestora, precum si judecata aplicata, prin prisma criteriilor menționate mai sus, astfel:

Valoarea rezultată este o concluzie imparțială și rezonabilă a unui profesionist calificat, bazată pe analiza tuturor informațiilor relevante și cunoscute și reprezintă percepția evaluatorului referitor la cel mai probabil preț obtenabil într-o tranzacție obiectivă.

Valoarea a fost exprimată ținând cont exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale si aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila in condițiile economice si juridice menționate in raport.

Valoarea este valabila numai pentru destinația precizata in raport.

Jur. Andrei Emilia Veronica

SC EVALMOB SRL


Evaluator autorizat membru titular ANEVAR


. . a          Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.              din 18.02.2020

IDENTIFICAREA imobilelor cuprinse în coridorul lucrării, inclusiv Lista cu imobilul ce urmează a se expropria pentru realizarea lucrării de interes piblic

Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor

Nr. crt.

Nr cadastral/ topografic

CF

Proprietar

Suprafață afectată /mol

Suprafață totala (mp)

Construcții

Observații Nr. inv.

1.

3780

179826 - Oradea

Municipiul Oradea

9.900

9.900

C1 - tribună

Sc = 691 mp și

C2 - vestiar

Sc= 87 mp

018437 terenul

010373 vestiarul

2.

158882

158882 - Oradea

Municipiul Oradea

1.211

1.211

700705 terenul

3.

21160

179368 - Oradea

Municipiul Oradea

1.110

1.110

700716 terenul

4.

187530

187530 - Oradea

Municipiul Oradea

9.196

9.196

700704 terenul

5.

Top. 7619/7

151755 - Ordaea

Municipiul Oradea

936

68.899

007090 terenul

6.

150533

150533 - Oradea

S.C. Beton Balastiera Materiale de Construcții S.R.L.

7.957

80.129

PROPPRIETARI PRIVAȚI MUNICIPIUL ORADEA TOTAL SUPRAFAȚĂ PROIECT

7.957 mp

22.343 mp

30.300 mp


Primăria Municipiului Oradea

Direcția Patrimoniu Imobiliar


Anexa nr. 1


la Hotărârea Consiliului Local nr.


^... din 18.02.2020


LI STA

cu imobilul, proprietate privată, ce se constituie coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 15208 din 11.02.2020 în vederea realizării lucrării de utilitate publică

Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor

Proprietar

Nr. CF

Identificator Nr. cadastral/

Suprafața din acte

- mp -

Suprafața teren expropriată - mp -

Nr. administrativ al imobilului afectat

societatea

Beton Balastiera Materiale de Construcții S.R.L.

CF 150533 Oradea

150533

80.129

7.957

str. Calea Clujului FN

LucianHopa


Director Executiv

întocmit - Gabor Pîrv