Hotărârea nr. 12/2020

privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019

ROMÂNIA                                                                                                                            

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                 

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                             

CONSILIUL LOCAL                        

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind  aprobarea  utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019

 

 

Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr.11545.din 17.01.2020 prin care Direcţia Economică propune aprobarea utlizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019,

Luând în considerare:

- prevederile art.13 şi art 58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

- cap.V pct.5.16-5.17 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3751/13.12.2019 pentru aprobarea normelor metodologice  privind încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2019

 

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit.a) şi ale art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,

           

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ş t e :

 

 

Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019 în sumă totală de 82.569.797,75 lei:

a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2020,potrivit bugetului aprobat,

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent (anul 2020), în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit.a), în  limita sumei de 82.569.797,75 lei.

            Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului judeţului Bihor
  • Primarul municipiului Oradea
  • Direcţia Economică

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                               Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 12

 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila