Hotărârea nr. 117/2020

privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, compus din teren cu suprafața de 923 mp, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local: ”Construire bazin de înot didactic, Cartier Ioșia, strada Alexandru Cazaban numărul 47A, municipiul Oradea”

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, compus din teren cu suprafața de 923 mp, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local: ”Construire bazin de înot didactic, Cartier Ioșia, strada Alexandru Cazaban numărul 47A, municipiul Oradea”

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 176.055/1 din 11.02.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 176.055/2 din 11.02.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar -  Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, proprietate privată, în suprafață de 923 mp afectat de lucrarea de utilitate publică de interes local: ”Construire bazin de înot didactic, Cartier Ioșia, strada Alexandru Cazaban numărul 47A, municipiul Oradea”.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 116 din 18.02.2020 de însușire a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici ai proiectului tip - aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1605/22.04.2019 și de aprobare a coridorului de expropriere, pentru obiectivul de investiții: ”Construire bazin de înot didactic, Cartier Ioșia, strada Alexandru Cazaban numărul 47A, municipiul Oradea”.

                Amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică  ”Construire bazin de înot didactic, Cartier Ioșia, strada Alexandru Cazaban numărul 47A, municipiul Oradea” este identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 14985 din 11.02.2020.

                Văzând că pentru realizarea investiţiei de utilitate publică menţionată, municipiul Oradea pune la dispoziţie suprafaţa de 2077 mp teren. În completarea acestei măsuri, mai este necesară preluarea în proprietate publică, prin procedura de expropriere, a unei suprafeţe de 923 mp teren (1 imobil afectat), aflat în prezent în proprietate privată.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, actualizată, precum şi Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

În conformitate cu prevederea art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, actualizată, conform căruia - documentaţiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi a celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. c), b), d) , alin. 4 lit. a) și d), alin. 7 lit. f)  art. 139 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

 

Consiliului Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

                Art. 1. Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului, proprietate privată, reprezentând teren în suprafață de 923 mp - având datele de identificare menţionate în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre şi în Planul de situaţie - coridorul lucrării avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 14985 din 11.02.2020.

                Art. 2. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către societatea evaluatoare Evalmob S.R.L., pentru imobilul supus exproprierii, reprezentând teren, cu suprafața de 923 mp -       proprietate privată, afectat de coridorul şi procedura de expropriere aprobată la art. 1 din prezenta Hotărâre.

                Art. 3.  Se aprobă suma aferentă despăgubirii pentru imobilul expropriat - conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

                Art. 4. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 308.245 Lei, reprezentând valoarea despăgubirii ce se va acorda proprietariului din Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

                Art. 5. Se mandatează primarul Municipiului Oradea - dl. Ilie Bolojan sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

                Art. 6. Se aprobă constituirea nr. cadastral cu suprafața de 3.000 mp, conform Anexei nr.1 la prezenta și înscrierea acestei suprafețe într-o nouă coală de Carte funciară, în proprietatea publică a municipiului Oradea, după perfectarea operaţiunilor legale privind exproprierea imobilului proprietate privată afectat de Coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 14985 din 11.02.2020.

                Art. 7.  Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta Hotărăre.

                Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu Imobiliar şi Direcţia Economică.

 

                   Art. 9.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor

- Primarul Municipiului Oradea

- PMO - Direcţia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

- PMO - Direcţia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru

- PMO - Direcţia Economică

- PMO - Direcția Juridică

- PMO - Direcţia Tehnică

- O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

- Proprietar afectat  prin grija DPI – Serviciul Terenuri

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 117

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 de  voturi „pentru” și 9 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Anexa nr. 2


la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. / din 18.02.2020

Suma individuală acordată cu titlu de despăgubire pentru imobilul înscris în CF 189436 - Oradea, proprietate privată a societății Ștefănuț & Daria S.R.L. (CIF 331636941)

afectat de exproprierea necesară în vederea realizării lucrării de utilitate publică

Construire bazin de înot didactic - școlar, în cartierul loșia Nord, în zona străzii A. Cazaban nr. 47A, din municipiul Oradea, județul Bihor

Proprietar

Nr. CF

Identificator

Nr. cadastral

Suprafața din acte

- mp -

Suprafața teren expropriată - mp -

Suprafața teren rămasă

- mp -

Valoarea despăgubirii - Lei -

societatea

Ștefănuț & Daria S.R.L

CF 189436 -Oradea

Nr. cadastral 189436

923

923

-

308.245

întocmit - Gabor Pirv


la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.


Anexa nr. 1

din 18.02.2020


LI STA

imobilului, proprietate privată, ce intră în coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 14985 din 11.02.2020 în vederea realizării lucrării de utilitate publică

Construire bazin de înot didactic - școlar, în cartierul loșia Nord, în zona străzii A. Cazaban nr. 47A, din municipiul Oradea, județul Bihor

Proprietar

Nr. CF

Identificator Nr. cadastral/

Suprafața din acte

- mp -

Suprafața teren expropriată - mp -

Nr. administrativ al imobilului afectat

societatea

Stefănut & Daria S.R.L.

CF 189436-Oradea

189436

923

923

str. A. Cazaban nr. 47/A

întocmit - Gabor Pîrv