Hotărârea nr. 116/2020

pentru însușirea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici aferente proiectului tip - aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1605 din 2019, respectiv aprobarea coridorului de expropriere necesar pentru realizarea lucrării de utilitate publică Construire bazin de înot didactic - școlar, în cartierul Ioșia Nord, în zona străzii A. Cazaban nr. 47A, din municipiul Oradea, județul Bihor

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru însușirea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici 

aferente proiectului tip - aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1605 din 2019, respectiv

aprobarea coridorului de expropriere necesar pentru realizarea lucrării de utilitate publică Construire bazin de înot didactic - școlar, în cartierul Ioșia Nord,

în zona străzii A. Cazaban nr. 47A, din municipiul Oradea, județul Bihor

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 176046/1 din 11.02.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 176046/2 din 11.02.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar – Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului însușirea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici aferente proiectului tip - aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1605 din 2019, respectiv aprobarea coridorului de expropriere necesar pentru realizarea lucrării de utilitate publică Construire bazin de înot didactic - școlar, în cartierul Ioșia Nord,în zona străzii A. Cazaban nr. 47A, din municipiul Oradea, județul Bihor.

            Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 48 din 28.01.2020 privind participarea municipiului Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul ”Bazine de înot”, respectiv de adresa cu nr. 1957 din 06.02.2020 emisă de Compania Națională de Investiții  - ”CNI” S.A. referitoare la indicatorii tehnico - economici ai investiției  ”Bazin de înot, în municipiul Oradea, județul Bihor”, înregistrată la Primăria municipiului Oradea cu nr. 172342 din 07.02.2020.

            Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 14985 din 11.02.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 32 din 2020;

            Luând în considerare necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de interes public;

            În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, respectiv cu prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, actualizată, precum şi a Normelor de aplicare a Legii nr. 255 din 2010;

            Potrivit prevederilor O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții - ”CNI” S.A.;

                Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al  Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) și d), alin. 4 lit. d), alin. 7 lit. f) și art. 139  alin.  3 alin. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e

 

 

Art. 1.  Se însușesc studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici aferente proiectului tip - aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1605 din 2019, pentru realizarea lucrării de utilitate publică Construire bazin de înot didactic - școlar, în cartierul Ioșia Nord, în zona străzii A. Cazaban nr. 47A, în municipiul Oradea, județul Bihor, având următoarele:

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 

Beneficiar: ……………...................................... municipiul Oradea,

 

  Valoarea totală a investiției (INV)         12.720.678, 589 lei  

     din care: constructii montaj C+M           8.092.615, 688 lei   

 

 

CAPACITĂȚI:  

 

DESTINATIA CONSTRUCTIEI: BAZIN DIDACTIC DE ÎNOT, având funcțiuni:

·                     Principale – sport, bazin de înot

·                     Secundare – vestiare schimb

·                     Conexe – circulații, grupuri sanitare, spații tehnice

 

 

DIMENSIUNILE MAXIME LA TEREN 46.0 M x 22.0m (proiecția tuturor elementelor)

REGIM DE ÎNĂLȚIME P + 1

H. MAX CORNISA = 9.25 m (măsurată de la cota terenului amenajat)

H. MAX COAMA = 12.30 m (măsurată de la cota terenului amenajat)

 

 

Categoria de importanță a construcției: C – normal

Clasa de importanță a construcției: III

Gradul de rezistență la incendiu: II

 

 

Clădirea bazinului este configurată astfel:

 

PARTER

- P01 – Hol primire (cu scara pentru acces public etaj) – 54.70 mp

- P02 – Grup sanitar – 6.80 mp

- P03 – Vestiar 1 fete – 22.10 mp

- P04 – Vestiar 2 fete – 22.60 mp

- P05 – Vestiar 1 instructor – 8.50 mp

- P06 – Zona dușuri fete (include scara acces etaj) – 36.00 mp

- P07 – Grup sanitar fete – 12.00 mp

- P08 – Grup sanitar băieți – 11.80 mp

- P09 – Zona dușuri băieți (include scara acces etaj) – 36.00 mp

- P10 – Vestiar 1 băieți – 22.10 mp

- P11 – Vestiar 2 băieți – 22.60 mp

- P12 – Vestiar 2 instructor – 8.50 mp

- P13 – Centrala tratare aer – 41.30 mp

- P14 – Spațiu depozitare – 23.20 mp

- P15 – Bazin de compensare – 22.90 mp (V = 52.00 mc)

- P16 – Stație filtrare apă – 42.00 mp

- P17 – Centrala termică – 34.10 mp

- P18 – Stație de tratare și pompare apă – 31.00 mp

- P19 – Zona pubele – 8.80 mp

- P20 – Camera tablou general – 23.00 mp

- P21 – Atelier mecanici – 14.00 mp

- P22 – Grup Sanitar – 4.00 mp

 

ETAJ

- E00 – Hol (cu scara pentru acces public) – 2.20 mp

- E02 – Depozitare material didactic – 6.45 mp

- E03 – Prim ajutor – 9.50 mp

- E04 – Grup sanitar – 2.60 mp

- E05 – Oficiu etaj – 1.50 mp

- E06 – Spațiu public – 21.25 mp

- E07 – Zona pediluviu – 15.80 mp

- E08 – Zona pediluviu – 18.80 mp

- E09 – Bazin – 312.50 mp

 

 

 

 

 

SCĂRI

 

- Scara tip 1 -

  scara acces public etaj, totodată scară evacuare – scară într-o singură rampă, cu lățimea de 1.10 m.

 

- Scara tip 2 -

  (2 bucati) – scări acces utilizatori în sala bazinului – scări într-o singură rampă, cu lățimea de 1.50 m,

  vor fi dotate cu sistem transport persoane cu handicap locomotor.

 

- Scara tip 3 - scară exterioară de evacuare, într-o singură rampă cu lățimea 90 cm.

 

- Scara tip 4 - scară acces stație tratare apă, într-o singură rampă cu lățimea 100 cm.

 

- Scara tip 5,6 - scară metalică tip pisică pentru acces în bazinul de compensare.

 

 

Bazinul de înot va avea forma rectangulară, având dimensiunile următoare:

- lungime L = 25 m;

- latime l = 12,5 m;

- adâncime variabilă h = 1,2 ÷ 1,8 m.

 

 

Instalatii curenți slabi

Se prevăd:

1 instalații detecție și avertizare incendiu,

2 instalații supraveghere video,

3 instalație sonorizare (alarmă vocală, muzică ambientală),

4 instalație date voce

Instalatii electrice

 

 

Se tratează:

1 alimentarea cu energie electrică,

2 distribuția energiei electrice,

3 instalații pentru iluminatul interior - exterior, normal și de siguranță,

4 instalații prize 230 / 400 V,

5 instalații electrice de forță și automatizare,

6 măsuri de protecție împotrivă electrocutării,

Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locală pe poziția specificată în proiect și la puterea și tensiunea necesare.

Datele electroenergetice de consum pentru acest obiectiv, sunt:

— putere electrică instalată Pi: 217 kW;

— putere electrică absorbită Pa: 114 kW;

— curentul de calcul Ic: 205 A;

— tensiunea de utilizare Un: 3 x 400 / 230 V; 50 Hz;

— factor de putere mediu natural cosφ: 0.92.

 

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se propune a se realiza din cadrul unui post de transformare PT montat în exteriorul clădirii, într-o construcție separată, în anvelopă prefabricată.

Proiectul postului de transformare se va întocmi în cadrul proiectului de branșament.  Angajamentul de a asigura finanțare pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat) intră în sarcina beneficiarului final (UAT Oradea).

Consumul de energie electrică se efectuează prin următoarele categorii de receptori electrici: iluminat artificial, aparate de climatizare, aparatura audio - video.

 

 

 

 

 

 

Durata de execuție: 12 luni

 

Finanţarea investiției:

Finanțarea investiției se va face de la bugetul central și parțial din bugetul local al UAT Oradea sau din alte surse de finanțare legal constituite.

 

 

  

            Art. 2. Se aprobă coridorul de expropriere și Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate pentru realizarea lucrării de utilitate publică: Construire bazin de înot didactic - școlar, în cartierul Ioșia Nord, în zona străzii A. Cazaban nr. 47A, din municipiul Oradea, județul Bihor, astfel cum este identificat prin Planul de situaţie avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 14985 din 11.02.2020 Anexa nr. 1, și Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică.

            Art. 4.   Prezenta hotărâre se comunică cu:

-      Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

-         primarul municipiului Oradea

-         Instituția Arhitectului șef

-         Direcţia Juridică      

-         Direcția Tehnică

-         Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

-         Direcţia Economică

-         Compania Națională de Investiții - ”CNI” S.A. prin grija DPI – Serviciul Terenuri

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 116

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 de  voturi „pentru”” și 9 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.


(o


din 18.02.2020


IDENTIFICAREA imobilelor din coridorul lucrării, inclusiv

Lista cu imobilul ce urmează a se expropria pentru realizarea obiectivului de interes public local

Construire bazin de înot didactic - școlar, în cartierul loșia Nord,în zona străzii A. Cazaban nr. 47A, din municipiul Oradea, județul Bihor

prin C.N.I. S.A.

Nr. crt.

Nr cadastral/ Nr. top

CF

Proprietar

Suprafață afectată (mp)

Suprafață totală _!(mp)

Construcții

Observații Adresa adm.

1.

Nr. cadastral 165833

CF

165833 - Oradea

Municipiul Oradea

2.077 mp

6.947 mp

2.

Nr. cadastral 189436

CF

189436 - Oradea

societatea

Ștefănuț & Daria S.R.L.

923 mp

923 mp

-

str.

A. Cazaban nr. 47

PROPPRIETARI PRIVAȚI STATUL ROMÂN / MUNICIPIUL ORADEA TOTAL SUPRAFAȚĂ PROIECT

'                uK ’ V' ’/C iii- <■:

923 mp 2.077 mp 3.000 mp


Privind obiectivul „Construire bazin de inot didactic- școlar, in cartierul losia Nord, in zona străzii A. Cazaban nr. 47A, din municipiul Oradea, județul Bihor"