Hotărârea nr. 115/2020

pentru aprobarea unor măsuri privind terenul atribuit, în folosință gratuită, în favoarea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Spiridon al Trimtundei” din strada Corneliu Coposu, situatîn fața Spitalului Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, respectiv pentru majorarea suprafeței atribuite inițial cu 37 mp

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL  ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea unor măsuri privind terenul atribuit, în folosință gratuită, în favoarea

 Parohiei Ortodoxe „Sfântul Spiridon al Trimtundei” din strada Corneliu Coposu, situat

în fața Spitalului Municipal „Dr. Gavril Curteanu”,

 respectiv pentru majorarea suprafeței atribuite inițial cu 37 mp

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 176322/1 din 11.02.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 176322/2 din 11.02.2020, prin care prin Direcția Patrimoniu Imobiliar – Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea unor măsuri privind terenul atribuit în folosință gratuită a Parohiei Ortodoxe Române „Sf. Spiridon al Trimitundei”, respectiv majorarea suprafeței, cu 37 mp, în vederea realizării lucrării „Desfiinţare parţială şi extindere biserică” în fața Spitalului Municipal „Dr. Gavril Curteanu”.

                Având în vedere că Parohia Ortodoxă Română „Sf. Spiridon al Trimitundei” deține în folosință gratuită terenul identificat cu nr. cadastral 13061, înscris în CF nr. 185356 - Oradea, în suprafață de 296 mp, în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 37 din 24.02.2000, nr. 777 din 31.10.2007 și nr. 49 din 31.01.2008.

Văzând cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 26704 din 28.01.2020, a Parohiei „Sf. Spiridon al Trimitundei”, prin preotul paroh Mega Ciprian - Romeo, privind atribuirea suplimentară a unei suprafețe de 38 mp cu scopul realizării unei extinderi la clădirea existentă a bisericii.

 Proiectul privind extinderea clădirii bisercii a primit din partea CMUAT, Avizul de oportunitate nr. 1774 din 12.09.2019, respectiv a fost aprobat Planul Urbanistic de Detaliu, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 899 din 31.10.2019.

                Luând în considerare art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

                Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al  Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit b), art. 139 al. (3) lit g) și art. 361 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

                                             

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art. 1. Se aprobă înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de:

Ø  2.535 mp teren, identificat cu nr. topo 4893/2, din CF 205530 - Oradea;

                Art. 2. Se aprobă documentația cadastrală, cu propunerea de actualizare date - reașezare contur, pentru parcela cu nr. cadastral 185356 (nr. cadastral vechi 13061), înscris în CF nr. 185356 - Oradea, situat în mun. Oradea, str Corneliu Coposu.

                Art. 3. Se aprobă Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţă de 37 mp, astfel:

Suprafaţa

nr. cadastral nou format

- mp -

Nr. topo

din care se constituie

nr. cadastral

Nr. CF

în care este înscris

Suprafaţa nr. topo

- mp -

Suprafața ce se dezlipeşte şi se constituie în

nr. cadastral

- mp -

MENȚIUNI

37

4893/2

205530 - Oradea

2.535

37

  Teren - proprietate privată a Municipiului Oradea

               destinat extinderii bisericii

 

                Art. 4.     Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 37 mp, respectiv deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 3 din prezenta Hotărâre, cu categoria de folosință curți - construcții.

                Art. 5.     Se aprobă Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţă de 2.062 mp, astfel: 

Suprafaţa

nr. cadastral nou format

- mp -

Nr. topo

din care se constituie

nr. cadastral

Nr. CF

în care este înscris

Suprafaţa nr. topo

- mp -

Suprafața ce se dezlipeşte şi se constituie în

nr. cadastral

- mp -

REPREZINTĂ

2.062

4893/2

205530 - Oradea

2.535

2.062

  Teren - proprietate publică a                                 Municipiului Oradea

 

                Art. 6. Se aprobă înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, cu suprafața de 2.062 mp, constituit conform art. 5 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea.

                Art. 7. Se aprobă transmiterea în folosinţă, cu titlu gratuit, a terenului - cu suprafața de 37 mp - identificat la art. 3 din prezenta Hotărâre, ca extindere la terenul atribuit în baza Contractului de comodat nr. 114 din 16.03.2000 și a actului adițional nr. 2 din 27.02.2008, în vederea extinderii clădirii bisericii, în conformitate cu Avizul de oportunitate nr. 1774 din 12.09.2019 și în condițiile P.U.D.-lui aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 899 din 31.10.2019.

                Art. 8. Se aprobă completarea obiectului contractului de comodat nr. 114 din 16.03.2000 cu următoarele:

§  realizarea lucrării „Desființare parțială și extindere biserică - Sf. Spiridon al Trimitundei”, conform Avizului de oportunitate nr. 1774 din 12.09.2019 și a P.U.D.-lui aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 899 din 31.10.2019;

§  cesionarea către Parohia Ortodoxă Română „Sf. Spiridon al Trimitundei” Oradea a dreptului de a obţine autorizaţie de construire pentru lucrarea - „Desființare parțială și extindere biserică - Sf. Spiridon al Trimitundei”, pe terenul atribuit inițial în folosință gratuită și extins în temeiul art. 7 din prezenta Hotărâre;

                Art. 9. După finalizarea lucrărilor de extindere a bisericii, aceasta să servească și ca o capelă a Spitalului Municipal, inclusiv cu program de vizitare a bolnavilor din Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea.

                Art. 10.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Parohia „Sfântul Spiridon al Trimitundei”.

                Art. 11.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

- Primarul Municipiului Oradea;

- PMO - Instituția Arhitectului Șef;

                - PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Delegări Gestiune;

- PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

- PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Cadastru;

- O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

- Parohia Ortodoxă Română "Sfântul Spiridon al Trimitundei" prin grija DPI – Serviciul Terenuri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 115

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila