Hotărârea nr. 114/2020

pentru aprobarea vânzării unei parcele, în suprafață de 1.800 mp, identificată cu nr. cadastral 192688 şi înscrisă în CF 192688 - Oradea, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă situat în mun. Oradea, str. Aleea Trandafirilor, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL                                         

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea vânzării unei parcele, în suprafață de 1.800 mp, identificată cu nr. cadastral 192688

şi înscrisă în CF 192688 - Oradea, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă   situat în mun. Oradea, str. Aleea Trandafirilor,

în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L.

                                                                                                 

              Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 177454/1 din 12.02.2020, și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 177454/2 din 12.02.2020, prin care prin Direcția Patrimoniu Imobiliar – Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafaţa de 1.800 mp, identificată cu nr. cadastral 192688 - Oradea, situată în mun. Oradea, str. Aleea Trandafirilor, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat de societatea Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L.

            Văzând că, potrivit CF nr. 192688 - Oradea, suprafaţa de 1.800 mp, teren identificat cu nr. cadastral 192688, este proprietatea privată a Municipiului Oradea.

            Ținând seama de faptul că, prin Contractul nr. 1724 din 12.07.2017, terenul solicitat a fost concesionat în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuinţe P + 5E.

            Luând în considerare că,

-          în baza Autorizaţiei de construire, nr. 451 din 15.03.2019, concesionara a edificat blocul de locuinţe, cu respectarea reglementărilor Planului Urbanistic Zonal şi a prevederilor contractului de concesiune;

-          prin Autorizația de luare în folosință, nr. 35 din 27.01.2020, respectiv prin Certificatul de atestare a edificării construcției, înregistrat la Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Finalizări Construcții sub nr. 22178 din 27.01.2020, se confirmă edificarea construcției asumate pe terenul cu nr. cadastral 192688.

Întrucât prin cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcţia Patrimoniu Imobiliar sub nr. 170308 din 06.02.2020, societatea Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L., a solicitat demararea procedurii pentru cumpărarea terenului aferent blocului construit, în conformitate cu prevederile contractului de concesiune.

            Potrivit art. 364 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

"Excepţii de la regulile privind procedura de vânzare  a bunurilor din domeniul privat

(1)    Prin excepţie de la prevederile art. 363 alin. (1), în cazul vânzării unui teren aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judeţean, după caz."

            Luând în considerare că, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 842 din 31.10.2019, s-a însuşit Raportul de evaluare, întocmit de către societatea evaluatoare Evalmob S.R.L. pentru stabilirea preţului de vânzare a terenului, situat în mun. Oradea, str. Aleea Trandafirilor, concesionat prin licitaţia publică aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 686 din 29.10.2015.

            Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicat și actualizat,

            Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al  Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2) și art. 364 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

                                                     Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ș t e:

 

            Art. 1.   Se aprobă vânzarea unei parcele de teren, identificată cu nr. cadastral 192688, înscrisă în CF 192688 - Oradea, (nr. de inventar 018057) în suprafață de 1.800 mp, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L. - proprietara imobilului - bloc de locuinţe edificat pe acest teren.

            Art. 2.   Preţul de vânzare pentru terenul menţionat la art. 1 din prezenta Hotărâre, este de 48  Euro / mp  + TVA, conform Raportului de evaluare însușit prin H.C.L. nr. 842 din 31.10.2019, reprezentând valoarea de 86.400 Euro, la care se adaugă TVA, care se achită într-o singură tranșă, în lei, la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

            Art. 3.   La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Contractul de concesiune nr. 1724 din 12.07.2017, încetează.

            Art. 4.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică, respectiv societatea Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L.

            Art. 5.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

-          Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

-          Primarul Municipiului Oradea;

-          PMO - Direcţia Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

-          PMO - Direcția Economică;

-      O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

-      societatea Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L. prin grija DPI – Serviciul Terenuri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 114

 

Hotărârea a fost adoptată cu 26 de voturi „pentru” și 1 vot „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila