Hotărârea nr. 112/2020

pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de apartamentare a blocurilor A.N.L. situate în mun. Oradea, str. Balogh István, imobile înscrise în CF 203343-C1, CF 203344-C1, CF 203345-C1, CF 203346-C1, CF 203347-C1 și în CF 203348-C1 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de apartamentare a blocurilor A.N.L.

situate în mun. Oradea, str. Balogh István, imobile înscrise în

CF 203343-C1, CF 203344-C1, CF 203345-C1, CF 203346-C1, CF 203347-C1 și în CF 203348-C1 - Oradea

 

            Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 169001 /1 din 05.02.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 169001 /12 din 05.02.2020 prin care se Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea documentației cadastrale, de apartamentare a blocurilor A.N.L. din municipiul Oradea, str. Balogh István, imobile înscrise CF 203343-C1, CF 203344-C1, CF 203345-C1, CF 203346-C1, CF 203347-C1 și în CF 203348-C1 – Oradea.

            Având în vedere că cele 132 de locuințe pentru tineri destinate închirierii din blocurile A.N.L., situate în municipiul Oradea, str. Balogh István, fac obiectul proprietăţii private ale Statului Român, fiind administrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrative -teritoriale în care acestea sunt amplasate, iar terenurile aferente constituie proprietate privată a UAT - Municipiul Oradea.

Ținând cont de elaborarea Referatelor de admitere (apartamentare) nr. 141200 din 10.12.2019, nr. 141215 din 10.12.2019, nr. 147668 din 24.12.2019, nr. 4430 din 16.01.2020, nr. 147653 din 24.12.2019, nr. 147659 din 24.12.2019 și a documentației cadastrale vizate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

            În baza art. 26 alin. (8) din Legea 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată și actualizată, precum și a art. 8 alin. (2^1) lit. c) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al  Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 362 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art. 1. Se aprobă apartamentarea blocurilor A.N.L. din municipiul Oradea, str. Balogh István, conform Referatelor de admitere (apartamentare) emise de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, anexă la prezenta Hotărâre.

                Art. 2.  Se aprobă deschiderea a câte 22 (douăzecișidouă) de noi coli de Carte Funciară, în vederea înscrierii imobilelor menționate la art. 1, astfel cum figurează în

2.1.  Anexa nr. 1 aferentă blocului ANL 1, situat în str. Balogh István nr. 16, (CF 203343 - C1),

2.2.  Anexa nr. 2 aferentă blocului ANL 2, situat în str. Balogh István nr. 14, (CF 203344 - C1),

2.3.  Anexa nr. 3 aferentă blocului ANL 3, situat în str. Balogh István nr. 12,  (CF 203345 - C1), 

2.4.  Anexa nr. 4 aferentă blocului ANL 4, situat în str. Balogh István nr. 10, (CF 203346 - C1),

2.5.  Anexa nr. 5 aferentă blocului ANL 5, situat în str. Balogh István nr. 8,  (CF 203347 - C1),

2.6.  Anexa nr. 6 aferentă blocului ANL 6, situat în str. Balogh István nr. 6,  (CF 203348 - C1), de la prezenta Hotărâre.

                Art. 3.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

                Art. 4.   Prezenta Hotărâre se comunică cu:

        - Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

        - Primarul Municipiului Oradea;

        - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

        - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

          - PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Delegări Gestiune;

          - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară - 2 ex.  

          

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 112

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Anexa nr. 1


la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.


din 18.02.2020


Documentație cadastrală de apartamentare

aferentă blocului ANL 1 din str. Balogh Istvăn nr. 16


suprafața utilă = 1.157,77 mp


cotă teren = 504 mp


CF 203343 - Oradea

Nr. cadastral 203343

suprafața construită desfășurată = 1.992 mp

ÎNAINTE de APARTAMENT ARE

DUPĂ APARTAMENTARE

NIVEL

APARTAMENTE

Suprafața construită (mp)

Suprafața utilă (mp)

Cotă teren (mp)

Cotă părți comune

w

1

Oh

H

..

203343-C1-U1

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 3,06 mp

£ ■ A-v?

70

1

5534

24,09

1/21

203343-C1-U2

Apartament compus din:

2 Camere.

Hol,

Bucătărie.

Baie."

69

li:? Av/tV? •> •

57,76

■> .

25,14

1/20

203343-C1-U3

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol.

Bucătărie,

Baie

-

57,59

1

*£*;

25,07

1/20 îșpr'.V,-■* ■        , ■

203343-C1-U4

Apartament compus din:

l CîHTicră,

Hol.

Bucătărie,

Baie ■

49

40,95 <C.

17,83

1/28

f'- 4*f               1

ETAJ 1

203343-C1-U5

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 3,06 mp si S = 5,39 mp

76

55,33

24,09

1/21

203343-C1-U6

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 3,06 mp

73

57,53

25,04

1/20

203343-C1-U7

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

Balcon cu S = 2,56 mp

69

55,01

23,95

1/21

203343-CLU8

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

Balcon cu S = 2,56 mp

69

54,84

23,87

1/21

203343-C1-U9

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie

48

40,95

17,83

1/28


CF 203343 - Oradea Nr. cadastral 203343

suprafața construită desfășurată = 1.992 mp

suprafața utilă

= 1.157,77 mp

cotă teren = 504 mp

ETAJ 2

203343-C1-U10

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

2 Balcoane cu S = 3,06 mp si S = 5,39 mp

76

55,33

24,09

1/21

203343-C1-U11

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

Balcon cu S = 3,06 mp

73

57,53

25,04

1/20

203343-C1-U12

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

Balcon cu S = 2,56 mp

69

55,01

23,95

1/21

203343-C1-U13

Apartament compus din:

2 Camere.

Hol,

Bucătărie,

Baie si

Balcon cu S = 2,56 mp

69

54,84

23,87

1/21

203343-C1-U14

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie

48

40,94

17,82

1/28

ETAJ 3

203343-C1-U15

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

2 Balcoane cu S = 3,06 mp și S - 5,39 mp

76

55,33

24,09

1/21

203343-C1-U16

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 3,06 mp

73

57,53

25,04

1/20

203343-C1-U17

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,56 mp

48

38,94

16,95

1/30

203343-C1-U18

Apartament compus din :

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,58 mp.

Terasa cu S = 17,48 mp

69

38,85

16,91

1/30

203343-C1-U19

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,77 mp,

Terasa cu S = 17,48 mp

69

38,66

16,83

1/30

CF 203343 - Oradea

Nr. cadastral 203343

203343-C1-U20

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 5,39 mp și S = 5,46 mp

82

58,91

25,64

1/20

suprafața construită desfășurată = 1.992 mp

suprafața utilă

= 1.157,77 mp

ETAJ 4

203343-C1-U21

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 5,39 mp și S = 3,12 mp

79

58,05

25,27

1/20

cotă teren = 504 mp

203343-C1-U22

Apartament compus din:

3 Camere,

Hol,

Bucătărie,

2 Băi și

2 Balcoane cu S - 5,67 mp și S = 10,89 mp

105

72,55

31,58

1/16

TOTAL

1.528

1.157,77

504

1

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.din 18.02.2020

Documentație cadastrală de apartamentare aferentă blocului ANL 2 din str. Balogh Istvân nr. 14

ÎNAINTE DE APARTAMENTARE

DUPĂ APARTAMENTARE

CF 203344 Oradea Nr. cadastral 203344

suprafața construită desfasurata = 1.992 mp

suprafața utilă

= 1.158,43 mp

cotă teren = 504 mp

NIVEL

APARTAMENTE

Suprafața construită (mp)

Suprafața utilă (mp)

Cotă teren (mp)

Cotă Părți comune (mp)

PARTER

203344-C1-U1

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 3,06 mp

70

55,34

24,08

1/21

203344-C1-U2

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie și

Baie

69

57,76

25,13

1/20

203344-C1-U3

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie și

Baie

69

57,9

25,06

1/20

203344-C1-U4

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie și

Baie

49

40,95

17,82

1/28

ETAJ 1

203344-C1-U5

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 3,06 mp și S = 5,39 mp

76

55,33

24,07

1/21

203344-C1-U6

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

Balcon cu S = 3,06 mp

73

57,75

25,13

1/20

203344-C1-U7

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,56 mp

69

55,01

23,93

1/21

203344-C1-U8

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,56 mp

69

54,84

23,86

1/21

203344-C1-U9

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie și

Baie

48

40,95

17,82

1/28

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.din 18.02.2020

Documentație cadastrală de apartamentare

aferentă blocului ANL 2 din str. Balogh Istvăn nr. 14

ETAJ 2

203344-C1-U10

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 3,06 mp și S = 5,39 mp

76

55,33

24,07

1/21

203344-G1-U11

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 3,06 mp

73

57,75

25,13

1/20

203344-C1-U12

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,56 mp

69

55,01

23,93

1/21

203344-C1-U13

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S - 2,56 mp

69

54,84

23,86

1/21

203344-C1-U14

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie și

Baie

48

40,94

17,81

1/28

ETAJ 3

203344-C1-U15

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 3,06 mp și S = 5,39 mp

76

55,33

24,07

1/21

203344-C1-U16

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 3,06 mp

73

57,75

25,13

1/20

203344-C1-U17

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,56 mp

48

38,94

16,94

1/30

203344-C1-U18

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie,

Balcon cu S = 2,58 mp și

Terasa cu S = 17,48 mp

69

38,85

16,90

1/30

203344-C1-U19

Apartament compus din:

Camera, Hol, Bucătărie, Baie, Balcon cu S = 2,77 mp și Terasa cu S = 17,48 mp

69

38,66

16,82

1/30

la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.

Anexa nr. 2 din 18.02.2020


Documentație cadastrală de apartamentare aferentă blocului ANL 2 din str. Balogh Istvân nr. 14

ETAJ 4

203344-C1-U20

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 5,39 mp și S = 5,46 mp

82

58,91

25,63

1/20

203344-C1-U21

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 5,39 mp și S = 3,12 mp

79

58,05

25,26

1/20

203344-C1-U22

Apartament compus din:

3 Camere,

Hol,

Bucătărie,

2 Băi și

2 Balcoane cu S = 5,67 mp și S = 10,89 mp

105

72,55

31,56

1/16

TOTAL

1.528

1.158,43

504

1

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.din 18.02.2020

Documentație cadastrală de apartamentare

aferentă blocului ANL 3 din str. Balogh Istvăn nr. 12

ÎNAINTE DE APARTAMENTARE

DUPĂ APARTAMENTARE

CF 203345 - Oradea Nr. cadastral 203345

suprafața construită desfășurată = 1.992 mp

suprafața utilă

= 1.157,77 mp

cotă teren = 504 mp

NIVEL

APARTAMENTE

Suprafața construită (mp)

Suprafața utilă (mp)

Cotă teren (mp)

Cotă părți comune

PARTER

203345-C1-U1

Apartament compus din:

2 Camere, Hol, Bucătărie, Baie și Balcon cu S = 3,06 mp

70

55,34

24,09

1/21

203345-C1-U2

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie

69

57,76

25,14

1/20

203345-C1-U3

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie

69

57,59

25,07

1/20

203345-C1-U4

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie

49

40,95

17,83

1/28

ETAJ 1

203345-C1-U5

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 3,06 mp si S = 5,39 mp

76

55,33

24,09

1/21

203345-C1-U6

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 3,06 mp

73

57,53

25,04

1/20

203345-C1-U7

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

Balcon cu S = 2,56 mp

69

55,01

23,95

1/21

203345-C1-U8

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

Balcon cu S = 2,56 mp

69

54,84

23,87

1/21

203345-C1-U9

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie

48

40,95

17,83

1/28

CF 203345 - Oradea Nr. cadastral 203345

suprafața construită desfășurată = 1.992 mp

suprafața utilă

= 1.157,77 mp

cotă teren = 504 mp

ETAJ 2

203345-C1-U10

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol.

Bucătărie,

Baie si

2 Balcoane cu S = 3,06 mp si S = 5,39 mp

76

55,33

24,09

1/21

203345-C1-U11

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

Balcon cu S = 3,06 mp

73

57,53

25,04

1/20

203345-C1-U12

Apartament compus din:

2 Camere, Hol.

Bucătărie,

Baie si

Balcon cu S ~ 2,56 mp

69

55,01

23,95

1/21

203345-C1-U13

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

Balcon cu S = 2,56 mp

69

54,84

23,87

1/21

203345-C1-U14

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie

48

40,94

17,82

1/28

ETAJ 3

203345-C1-U15

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

2 Balcoane cu S = 3,06 mp și S = 5,39 mp

76

55,33

24,09

1/21

203345-C1-U16

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 3,06 mp

73

57,53

25,04

1/20

203345-C1-U17

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,56 mp

48

38,94

16,95

1/30

203345-C1-U18

Apartament compus din :

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,58 mp,

Terasa cu S = 17,48 mp

69

38,85

16,91

1/30

203345-C1-U19

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,77 mp,

Terasa cu S = 17,48 mp

69

38,66

16,83

1/30

CF 203345 - Oradea Nr. cadastral 203345

suprafața construită desfășurată = 1.992 mp

suprafața utilă

= 1.157,77 mp

cotă teren = 504 mp

ETAJ 4

203345-C1-U20

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 5,39 mp și S = 5,46 mp

82

58,91

25,64

1/20

203345-C1-U21

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 5,39 mp și S - 3,12 mp

79

58,05

25,27

1/20

203345-C1-U22

Apartament compus din:

3 Camere,

Hol,

Bucătărie,

2 Băi și

2 Balcoane cu S = 5,67 mp și S = 10,89 mp

105

72,55

31,58

1/16

TOTAL

1.528

1.157,77

504

1

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.din 18.02.2020

Documentație cadastrală de apartamentare aferentă blocului ANL 4 din str. Balogh Istvăn nr. 10

ÎNAINTE DE APARTAMENTARE

DUPĂ APARTAMENTARE

CF 203346 Oradea

Nr. cadastral 203346

suprafața construită

desfasurata = 1.992 mp

suprafața utilă

= 1.158,43 mp

cotă teren = 504 mp

NIVEL

APARTAMENTE

Suprafața construită (mp)

Suprafața utilă (mp)

Cotă teren (mp)

Cotă Părți comune (mp)

PARTER

203346-C1-U1

Apartament compus din:

2 Camere.

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 3,06 mp

70

5534

24,08

1/21

203346-C1-U2

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie și

Baie

69

57,76

25,13

1/20

203346-C1-U3

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie și

Baie

69

57,9

25,06

1/20

203346-C1-U4

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie și

Baie

49

40,95

17,82

1/28

ETAJ 1

203346-C1-U5

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 3,06 mp și S = 5,39 mp

76

55,33

24,07

1/21

203346-C1-U6

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

Balcon cu S = 3,06 mp

73

57,75

25,13

1/20

203346-C1-U7

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,56 mp

69

55,01

23,93

1/21

203346-C1-U8

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,56 mp

69

54,84

23,86

1/21

203346-C1-U9

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie și

Baie

48

40,95

17,82

1/28

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.din 18.02.2020

Documentație cadastrală de apartamentare

aferentă blocului ANL 4 din str. Balogh Istvăn nr. 10

ETAJ 2

203346-C1-U10

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 3,06 mp și S = 5,39 mp

76

55,33

24,07

1/21

203346-C1-U11

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S - 3,06 mp

73

57,75

25,13

1/20

203346-C1-U12

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S - 2,56 mp

69

55,01

23,93

1/21

203346-C1-U13

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,56 mp

69

54,84

23,86

1/21

203346-C1-U14

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie și

Baie

48

40,94

17,81

1/28

ETAJ 3

203346-C1-U15

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 3,06 mp și S = 5,39 mp

76

55,33

24,07

1/21

203346-C1-U16

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 3,06 mp

73

57,75

25,13

1/20

203346-C1-U17

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,56 mp

48

38,94

16,94

1/30

203346-C1-U18

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie,

Balcon cu S = 2,58 mp și

Terasa cu S = 17,48 mp

69

38,85

16,90

1/30

203346-C1-U19

Apartament compus din:

Camera, Hol, Bucătărie, Baie,

Balcon cu S = 2,77 mp și Terasa cu S = 17.48 mp

69

38,66

16,82

1/30

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.din 18.02.2020

Documentație cadastrală de apartamentare

aferentă blocului ANL 4 din str. Balogh Istvăn nr. 10

ETAJ 4

203346-C1-U20

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S - 5,39 inp și S = 5,46 mp

82

58,91

25,63

1/20

203346-C1-U21

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 5,39 mp și S = 3,12 mp

79

58,05

25,26

1/20

203346-C1-U22

Apartament compus din:

3 Camere,

Hol,

Bucătărie,

2 Băi și

2 Balcoane cu S = 5.67 mp și S = 10,89 mp

105

72,55

31,56

1/16

TOTAL

1.528

1.158,43

504

1

Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.din 18.02.2020

Documentație cadastrală de apartamentare aferentă blocului ANL 5 din str. Balogh Istvân nr. 8

ÎNAINTE DE APARTAMENTARE

DUPĂ APARTAMENTARE

CF 203347 - Oradea Nr. cadastral 203347

suprafața construită desfășurată = 1.992 mp

suprafața utilă = 1.157,77 mp

cotă teren = 504 mp

NIVEL

APARTAMENTE

Suprafața construită (mp)

Suprafața utilă (mp)

Cotă teren (mp)

Cotă părți comune

PARTER

203347-C1-U1

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 3,06 mp

70

55,34

24,09

1/21

203347-C1-U2

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie

69

57,76

25,14

1/20

203347-C1-U3

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie

69

57,59

25,07

1/20

203347-C1-U4

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie.

Baie

49

40,95

17,83

1/28

ETAJ 1

203347-C1-U5

Apartament compus din;

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 3,06 mp si S = 5,39 mn

76

55,33

24,09

1/21

203347-C1-U6

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 3,06 mp

73

57,53

25,04

1/20

203347-C1-U7

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

Balcon cu S = 2,56 mp

69

55,01

23,95

1/21

203347-C1-U8

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

Balcon cu S = 2,56 mp

69

54,84

23,87

1/21

203347-C1-U9

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie

48

40,95

17,83

1/28

CF 203347 - Oradea Nr. cadastral 203347

suprafața construită desfășurată = 1.992 mp

suprafața utilă

= 1.157,77 mp

cotă teren = 504 mp

ETAJ 2

203347-C1-U10

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

2 Balcoane cu S = 3,06 mp si S = 5,39 mp

76

55,33

24,09

1/21

203347-C1-U11

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

Balcon cu S = 3,06 mp

73

57,53

25,04

1/20

203347-C1-U12

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

Balcon cu S = 2,56 mp

69

55,01

23,95

1/21

203347-C1-U13

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

Balcon cu S = 2,56 mp

69

54,84

23,87

1/21

203347-C1-U14

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie

48

40,94

17,82

1/28

ETAJ 3

203347-C1-U15

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

2 Balcoane cu S = 3,06 mp și S = 5,39 mp

76

55,33

24,09

1/21

203347-C1-U16

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 3,06 mp

73

57,53

25,04

1/20

203347-C1-U17

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,56 mp

48

38,94

16,95

1/30

203347-C1-U18

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,58 mp,

Terasa cu S = 17,48 mp

69

38,85

16,91

1/30

203347-C1-U19

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,77 mp,

Terasa cu S = 17,48 mp

69

38,66

16,83

1/30

CF 203347 - Oradea Nr. cadastral 203347

suprafața construită desfășurată = 1.992 mp

suprafața utilă

= 1.157,77 mp

cotă teren = 504 mp

ETAJ 4

203347-C1-U20

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 5,39 mp și S = 5,46 mp

82

58,91

25,64

1/20

203347-C1-U21

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S - 5,39 mp și S = 3,12 mp

79

58,05

25,27

1/20

203347-C1-U22

Apartament compus din:

3 Camere,

Hol,

Bucătărie,

2 Băi și

2 Balcoane cu S - 5,67 mp și S - 10,89 mp

105

72,55

31,58

1/16

TOTAL

1.528

1.157,77

504

1

Anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.din 18.02.2020

Documentație cadastrală de apartamentare aferentă blocului ANL 6 din str. Balogh Istvăn nr. 6

ÎNAINTE DE APARTAMENTARE

DUPĂ APARTAMENTARE

CF 203348 Oradea Nr. cadastral 203348

suprafața construită desfasurata = 1.992 mp

suprafața utilă = 1.158,43 mp

cotă teren = 504 mp

NIVEL

APARTAMENTE

Suprafața construită (mp)

Suprafața utilă (mp)

Cotă teren (mp)

Cotă părți comune (mp)

PARTER

203348-C1-U1

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 3,06 mp

70

55,34

24,08

1/21

203348-C1-U2

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie și

Baie

69

57,76

25,13

1/20

203348-C1-U3

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie și

Baie

69

57,9

25,06

1/20

203348-C1-U4

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie și

Baie

49

40,95

17,82

1/28

ETAJ 1

203348-C1-U5

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 3,06 mp și S = 5,39 mp

76

55,33

24,07

1/21

203348-C1-U6

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie si

Balcon cu S = 3,06 mp

73

57,75

25,13

1/20

203348-C1-U7

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,56 mp

69

55,01

23,93

1/21

203348-C1-U8

Apartament compus din:

2 Camere, Hol.

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,56 mp

69

54,84

23,86

1/21

203348-C1-U9

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie și

Baie

48

40,95

17,82

1/28

Anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.din 18.02.2020

Documentație cadastrală de apartamentare aferentă blocului ANL 6 din str. Balogh Istvăn nr. 6

\J 2

203348-C1-U10

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 3,06 mp și S = 5,39 mp

76

55,33

24,07

1/21

203348-C1-U11

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S - 3,06 mp

73

57,75

25,13

1/20

203348-C1-U12

Apartament compus din:

2 Camere,

55,01

23,93

1/21

W

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,56 mp

69

203348-C1-U13

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,56 inp

69

54,84

23,86

1/21

203348-C1-U14

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie și

Baie

48

40,94

17,81

1/28

ETAJ 3

203348-C1-U15

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 3,06 mp și S = 5,39 mp

76

55,33

24,07

1/21

203348-C1-U16

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 3,06 mp

73

57,75

25,13

1/20

203348-C1-U17

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

Balcon cu S = 2,56 mp

48

38,94

16,94

1/30

203348-C1-U18

Apartament compus din:

1 Cameră,

Hol,

Bucătărie,

Baie,

Balcon cu S = 2,58 mp și

Terasa cu S = 17,48 mp

69

38,85

16,90

1/30

203348-C1-U19

Apartament compus din:

Camera, Hol, Bucătărie, Baie,

Balcon cu S = 2,77 mp și Terasa cu S = 17,48 mp

69

38,66

16,82

1/30

la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.

Anexa nr. 6 din 18.02.2020


Documentație cadastrală de apartamentare aferentă blocului ANL 6 din str. Balogh Istvăn nr. 6

203348-C1-U20

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 5,39 mp și S = 5,46 mp

82

58,91

25,63

1/20

203348-C1-U21

Apartament compus din:

2 Camere,

Hol,

Bucătărie,

Baie și

2 Balcoane cu S = 5,39 mp și S = 3,12 mp

79

58,05

25,26

1/20

203348-C1-U22

Apartament compus din:

3 Camere,

Hol,

Bucătărie,

2 Băi și

2 Balcoane cu S = 5,67 mp și S = 10,89 mp

105

72,55

31,56

1/16

TOTAL

1.528

1.158,43

504

1