Hotărârea nr. 111/2020

privind aprobarea funcționării în Biroul nr. 10, situat la parterul clădirii Primăriei Municipiului Oradea, din Piața Unirii nr. 1, a unui punct de lucru pentru relațiile cu clienții a societății Electrica Furnizare S.A.

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL  BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL  LOCAL

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea funcționării în Biroul nr. 10, situat la parterul clădirii Primăriei Municipiului Oradea, din Piața Unirii nr. 1, a unui punct de lucru pentru relațiile cu clienții a societății Electrica Furnizare S.A.

 

     Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 171106/1 din 06.02.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 171106/2 din 06.02.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea funcționării în Biroul nr. 10, situat la parterul clădirii Primăriei Municipiului Oradea, din Piața Unirii nr. 1, a unui punct de lucru pentru relațiile cu clienții a societății Electrica Furnizare S.A.

Având în vedere următoarele aspecte:

-          prin adresa, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 2477 din 27.01.2020, Societatea Electrica Furnizare S.A. a solicitat punerea la dispoziție a unui spațiu în zona destinată furnizorilor de servicii de utilități, situată în incinta Primăriei din Oradea.

-          în trecut municipalitatea a demarat un proiect care presupune concentrarea unor puncte de lucru ale principalilor furnizori de servicii de utilități la parterul clădirii în care funcționează Primăria Municipiului Oradea, din Piața Unirii nr. 1, unde, într-un timp relativ scurt (30 de minute - timp în care municipalitatea asigură în curtea interioară a instituției parcarea gratuită a autoturismelor), cetățeanul să aibă posibilitatea de soluționa rapid și eficient probleme precum: eliberare avize, plata facturi utilități, întocmire contracte, plata impozite, etc.

     Luând în considerare Hotarârile Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 583 din 30.08.2011 și nr. 698 din 29.10.2015 privind aprobarea funcționării unor puncte de lucru pentru relații cu publicul ale S.C. Distrigaz Vest S.A., RER VEST S.A., RCS & RDS S.A., Companiei Naţională Poşta Română S.A., Termoficare Oradea S.A., CEC Bank S.A., a birourilor cu nr. 5, 6, 7, 8, 9 și 11, situate la parterul clădirii în care funcționează Primăria Municipiului Oradea, din Piața Unirii nr. 1,

     Scopul urmărit de municipalitate este acela de a oferi servicii publice la îndemâna și în favoarea cetățenilor.

     Văzând propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 171062 din 06.02.2020),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al  Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 362 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art.1. Se aprobă funcționarea în Biroul nr. 10, situat la parterul clădirii Primăriei Municipiului Oradea, din Piața Unirii nr. 1, a unui punct de lucru pentru relațiile cu clienții a societății Electrica Furnizare S.A., astfel:

- în spaţiul situat în mun. Oradea, str. Piața Unirii - parter, biroul nr. 10, având suprafaţa utilă de 20,57 mp,

             - prin încheierea unui Contract de închiriere pe o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 01.03.2020 până la data de 28.02.2021, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

                Art.2. Tariful pentru funcționarea biroului - punct de lucru pentru relațiile cu clienții a societății Electrica Furnizare S.A. este de 100 lei / lună, care se indexează anual cu rata inflației.

                Art.3. Toate lucrările și dotările cu privire la realizarea punctului de lucru pentru relațiile cu clienții a societății Electrica Furnizare S.A. sunt în sarcina acesteia.

                Art. 4. Se aprobă încheierea unor convenții de plată a utilităților cu beneficiarul spațiului mai sus menționat.

                Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

- Primarul Municipiului Oradea;

- PMO - Direcția Economică;

- PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 111

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila