Hotărârea nr. 110/2020

pentru aprobarea întocmirii contractelor de închiriere în favoarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România -Filiala Bihor, Asociației Județene Tir cu Arcul Bihor, Companiei Naționale Poșta Română S.A., Sifi BH Retail S.A., respectiv prelungirea contractelor de închiriere în favoarea Asociației Pro Polis, și a Asociației Clubul Sportiv White Lion Oradea, privind 6 spații cu altă destinație decât aceea de locuință ale Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea întocmirii contractelor de închiriere în favoarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România -Filiala Bihor, Asociației Județene Tir cu Arcul Bihor, Companiei Naționale Poșta Română S.A., Sifi BH Retail S.A., respectiv prelungirea contractelor de închiriere în favoarea

Asociației Pro Polis, și a Asociației Clubul Sportiv White Lion Oradea,

privind 6 spații cu altă destinație decât aceea de locuință ale Municipiului Oradea

 

                Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 171098/1 din 06.02.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 171098/2 din 06.02.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea întocmirii contractelor de închiriere în favoarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Asociației Județene Tir cu Arcul Bihor, Companiei Naționale Poșta Română S.A., Sifi BH Retail S.A., respectiv pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere în favoarea Asociației Pro Polis și a Asociației Clubul Sportiv White Lion Oradea referitoare la 6 spații cu altă destinație decât aceea de locuință ale Municipiului Oradea.

Având în vedere solicitările de prelungire ale contractelor de închiriere depuse de: Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Asociația Județeană Tir cu Arcul, Compania Națională Poșta Română S.A., Asociația Pro Polis, Sifi BH Retail S.A.,  Asociația Clubul Sportiv White Lion,

Ținând seama de propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 171062 din 06.02.2020).

În temeiul art. 362 alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al  Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 362 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art. 1. Se aprobă întocmirea contractelor de închiriere pentru 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință ale Municipiului Oradea, după cum urmează:

 

1.1.             în favoarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România - Filiala Bihor

  -     pentru spaţiul situat în mun. Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 1 - parter,

  -     având suprafaţa utilă de 29,39 mp,

         -      prin încheierea unui Contract de închiriere pe o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 01.04.2020,

                până la data de 31.03.2021.

 

1.2.       în favoarea Asociației Județene Tir cu Arcul Bihor

-          pentru spaţiul situat în mun. Oradea, Piața 1 Decembrie nr. 4 - 6,

-          având suprafaţa utilă de 46,38 mp,

-          prin încheierea unui Contract de închiriere pe o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 18.03.2020, până la data de 17.03.2022.

 

1.3.       în favoarea Companiei Naționale Poșta Română S.A.

-          pentru spaţiul situat în mun. Oradea, Piața Unirii nr. 1 - în cladirea Primăriei la parter (unde s-a efectuat o renumerotare a birourilor, respectiv biroul nr. 10 a devenit biroul nr. 8),

-          având suprafaţa utilă de 20,10 mp,

-          prin încheierea unui Contract de închiriere pe o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 01.04.2020, până la data de 31.03.2022.

 

 

1.4.      în favoarea Sifi BH Retail S.A.

-          pentru spaţiul situat în mun. Oradea, str. Piața București nr. 2,

-          având suprafaţa utilă de 5,30 mp,

-          prin încheierea unui Act adițional la Contractul de închiriere, nr. 2351 din 11.02.2015, privind prelungirea perioadei contractuale pe durata a 2 (doi) ani, începând cu data de 01.03.2020, până la data de 28.02.2022.

 

Art. 2. Se aprobă prelungirea duratei contractelor pentru 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință ale Municipiului Oradea, după cum urmează:

 

2.1.      în favoarea Asociației Pro Polis

-          pentru spaţiul situat în mun. Oradea, Piața 1 Decembrie nr. 4 - 6,

-          având suprafaţa utilă de 29,38 mp,

-          prin încheierea unui Act adițional la Contractul de închiriere nr. 46975 din 29.02.2016, privind prelungirea perioadei contractuale pe durata a 2 (doi) ani, începând cu data de 01.04.2020, până la data de 31.03.2022.

 

2.2.      în favoarea Asociației Clubul Sportiv White Lion Oradea

-          pentru spaţiul situat în mun. Oradea, str. Cuza Vodă nr. 22 - demisol,

-          având suprafaţa utilă de 63,06 mp,

-          prin încheierea unui Act adițional la Contractul de închiriere nr. 160777 din 30.03.2018, pentru prelungirea perioadei contractuale pe durata de 2 (doi) ani, începând cu data de 01.04.2020, până la data de 31.03.2022.

            Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar. 

            Art. 4.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

- Primarul Municipiului Oradea;

- PMO - Direcția Economică;

- PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 110

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila