Hotărârea nr. 11/2020

privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România

ROMÂNIA                                                                                                                            

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                 

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                             

CONSILIUL LOCAL                        

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România

 

 

 

               Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator,  înregistrat sub nr. 11551 din 17. 01.2020 și Raportul de specialitate nr. 11553/17.01.2020 prin care Direcţia Economică propune Consiliului Local aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România,

            Luând în considerare faptul că municipiul Oradea este afiliat la Asociaţia Municipiilor din România, ceea ce implică plata unei cotizaţii anuale faţă de aceasta în baza prevederilor statutului AMR art.11, lit.e.

            Ținând seama de prevederile art.35 alin.6  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

            În baza art.129 alin. (2) lit. b),   lit. e), alin. (4) lit. a), alin. 9 lit. c) si ale art. 139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

        

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ş t e :

 

 

Art.1. Se aprobă plata cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România pentru anul 2020 în cuantum de 110.703,50 lei, corespunzătoare unei cotizaţii de 0,50 lei/locuitor/an aplicată la numărul de 221.407 locuitori ai municipiului Oradea existent la  data de 01.01.2019.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului judeţului Bihor
  • Primarul municipiului Oradea
  • Direcţia Economică

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                               Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 11

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila