Proces verbal din 31.07.2019

Încheiat azi 31 iulie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  31 iulie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

              

 

 

În baza Dispoziției Primarului nr. 1690/23.07.2019 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local din data de 31 iulie 2019

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel,d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Peto Dalma Csilla, d-na. Kirei Melinda, d-l. Maci Mihai, d-nul Marinău Florin,d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-na Kirei Melinda,  d-l Marinău Florin și d-l.  Lezeu Ioan, d-na. Kecse Gabriela.

 

Lipsesc motivat: dl Mohan Aurel, d-na Peto Dalma Csilla, d-l Kis Gabor-Ferenc

 

Invitaţi: d-nul Eduard Florea - director  Direcția Economică, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora- Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian – director D.P.I., d-na Arina Moş – director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica – director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            d-l Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 31 iulie 2019 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea.

Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenți 24; lipsesc dl Mohan Aurel, d-na Peto Dalma Csilla, d-l Kis Gabor-Ferenc

 

 În aceste condiții ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri în condițiile legii.

 Propun adoptarea Proceselor verbale al ședinței anterioare și anume, le supun atenției dvs cu rugămintea să le votăm în bloc.

 

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

 

Atunci, supun aprobării dvs. Procesul verbal al ședinței ordinare din 13 iunie 2019, procesul -verbal al ședinței extraordinare din 24 iunie 2019 și Procesul verbal al ședinței extraordinare din 17 iulie 2019

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

 

Dau cuvântul președintelui de ședință, domnului Chiană Laurențiu Alin.

 

Poftiți domnule președinte!

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Da, mulțumesc.

Bună ziua!

 

Să începem ședința cuprinzând materialele propuse spre analiza şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Cap. I. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

 

Materialul nr. 1.

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de DetaliuConstruire sediu firma si spatiu de depozitare, str.Apateului, nr.58, nr.cad.160706, Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Matarialul nr. 2

Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta unifamiliala P+E si imprejmuire teren, str. Luceafarului, nr.3 nr.cad. 198858 – Oradea.

 

Discuții dacă sunt?  Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 3

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter S+P+3E, str. Roman Ciorogariu, nr.26, nr.cad.6472 – Oradea.

 

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 17

Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa si imprejmuire teren str. Plaiului, nr.13M nr.cad.160093, 160094, 9411 – Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 18

Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere casa, modificari interioare si renovare str. Miron Costin, nr.34A nr.cad. 186820, 4105 – Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 19

Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –   Construire imobil de locuinte colective  cu spatii comerciale  la parter str.Republicii, nr.77  nr.cad. 161429 – Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 20

Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire 2 locuinţe str. Nicolae Bolcaş nr.35, nr.cad.189508  – Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire  hale depozitare, reorganizare incinta zona str.Calea Borsului, nr.43, nr.cad.203509 – Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din UTR Lc în UTR Et; Construire spălătorie auto ecologică self-service, str. Bulevardul Decebal nr. cad. 158078, nr.topo.3099/3, topo.3101/3 - Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 34

 

Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială la art. 1 din HCL 494/13.06.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Urbanizare (Masterplan) in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial; PUZ –  etapa I - Construire hala logistica zona str.Matei Corvin, nr.cad. 204417, 204418, 204495, 204496, Oradea

 

Discuții dacă mai sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 41

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr.13, ap.1, înscris în CF nr. 189313-C1-U16.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Materialul nr. 42

Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul situat în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr.8-10, în condițiile Legii nr.153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității architectural – ambientale a clădirilor.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 43

Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul situat în Oradea, str. Parcul Traian nr.1, în condițiile Legii nr.153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității architectural – ambientale a clădirilor

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 84

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale/semicolective, str. Dimitrie Anghel, nr.cad. 204862 si nr.cad.204863 (provenit din nr.cad.155472) – Oradea

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

 

Materialul nr. 4

Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ciheiului din municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 13

Proiect de hotărâreprivind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului din municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  completării H.C.L. nr. 483/2019 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în Municipiul Oradea, prin contract de concesiune..

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

III. DASO

 

Materialul nr. 5

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea criteriilor de prioritate și punctajului aferent acestora în baza cărora se repartizează, spre închiriere, locuințele sociale aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar, a listei cu categoriile de persoane care pot beneficia de locuințe sociale, a modelului de cerere tip și a listei actelor doveditoare care vor fi depuse în completarea cererilor pentru solicitări de locuințe sociale

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

IV. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Materialul nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Școlii Gimnaziale ,,Dimitrie Cantemir din Oradea, în vederea scoaterii acestuia din funcţiune

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării la inflație a prețurilor și tarifelor practicate de societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru serviciile de furnizare apă, canalizare - epurare și canal pluvial, începând cu 01 august 2019.

 

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei Melinda

 

D-na Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

 

Buna ziua. Am dori să știm, de ce crește prețul la apa pluvial cu 8,89% având în vedere că celelalte creșteri sunt aproximativ jumătatea acestei creșteri, undeva la 4,2% medie?

 

Dau cuvântul d-nului viceprimar

 

D-nul Florin Birta – viceprimar al municipiului Oradea

 

Aceste creșteri se datorează ratei inflației și aici, diferit în funcție de anul și luna la care s-au modificat prețurile, s-au actualizat cu rata inflației, de ex. la canalizare pluvială a fost ultima dată, iunie 2013 de aceea este acea influență mai mare, la celelalte, apa de consum și canalizare, ultima reactualizare a prețurilor s-a facutt în anul 2018. Cu toate acestea, să nu uităm într-un clasament al prețului pe apă suntem pe locul 42 din 45.

 

Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot materialul

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL

 

Împotrivă? 4 SABAU-POPA LIVIU, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE

Abțineri? 2 KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA                                  

 

 

Materialul nr. 9

Proiect de hotărâre privind  integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Mai 2019.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcţiune.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA                                  

 

Împotrivă?

Abțineri? SABAU-POPA LIVIU, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE

 

Materialul nr. 12

Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administrația Domeniului Public SA.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere dintre Municipiul Oradea și societatea Termoficare Oradea S.A. în vederea realizării investiției ,,Unitatea de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent" și revocarea HCL nr. 367 din 24.04.2019

 

Discuții dacă sunt?

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei Melinda

 

D-na Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

 

In principiu suntem de acord cu acest proiect de hotărâre, întrebarea noastră este, că n-ar fi fost mai correct ca înaintea acelei hotărâri 367 din 24.04.2019, să fi întrebat ANAP și să nu votăm în mare grabă un proiect de hotărâre și să nu fim obligați la anularea acestuia și la revotarea acestuia?

 

Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA                                   

Împotrivă?

Abțineri? SABAU-POPA LIVIU, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE

 

Materialul nr. 24

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 31 iulie 2019 (prima convocare) şi în data de 01 august 2019 (a doua convocare)  .

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL

 

Împotrivă?

Abțineri? SABAU-POPA LIVIU, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA                                  

 

Materialul nr. 25

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii DISTRIGAZ VEST SA, de a vota „ pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a Şedinţei Extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 21 august 2019 (prima convocare) şi în data de 22 august 2019 (a doua convocare) 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL,

 

Împotrivă?

Abțineri? SABAU-POPA LIVIU, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA                                  

 

Materialul nr. 26

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea societății Termoficare Oradea S.A., în vederea scoaterii acestora din funcțiune      .

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA                                  

 

Împotrivă?

Abțineri? SABAU-POPA LIVIU, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE

 

Materialul nr. 27

Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2019

.

Discuții dacă sunt?

 

Dau cuvântul d-nului consilier Sabău Popa Liviu

 

D-nului Sabău Popa Liviu – consilier local al municipiului Oradea

 

Am văzut printre obiectivele de investiții, amenajare bolc de locuințe de serviciu, întrebarea este cine vor fi destinatarii ?

Dau cuvântul d-nului viceprimar

 

D-nul Florin Birta – viceprimar al municipiului Oradea

 

Locatarii acestor locuințe de serviciu vor fi angajații din Parcul Industrial.

 

Dau cuvântul d-nului consilier Sabău Popa Liviu

 

D-nului Sabău Popa Liviu – consilier local al municipiului Oradea

Care vor fi criteriile de atribuire?

 

Dau cuvântul d-nului viceprimar

 

D-nul Florin Birta – viceprimar al municipiului Oradea

 

Din numărul total al angajaților nu sunt toți care vin din alte orașe, alte localități sau alte județe. Probabil, o parte din ei sunt cei care locuiesc în Oradea și nu vor avea nevoie de cazare în acele locații, iar crieriile de departajare le vom face și vor fi aprobate tot aici în consiliul local, în discuții cu firmele pe care le vom avea în Parcul Industrial și în funcție de solicitările pe care le vor avea. Cu siguranță, acest număr de locuințe va fi insuficient pentru început, dar dacă vom găsi și alte locații, vom mai construi. Pentru că sunt firme care aduc muncitori, inclusiv din alte județe și nu au unde să îi cazeze în Oradea, solicită o cazare mult mai aproape și mai ieftină față de locul de muncă. Aceasta este rațiunea pentru care construim aceste locuințe.

 

Dau cuvântul d-nului consilier Sabău Popa Liviu

 

D-nului Sabău Popa Liviu – consilier local al municipiului Oradea

 

Tocmai de aceea v-am întrebat, dacă mergeți dimineață poate că sunt câteva sute de muncitori care vin dinafara municipiului Oradea. De aceea am întrebat de câte aprtamente este vorba, mă gândesc că nu este un bloc cu 200-300 de apartamente să satisfacă măcar parțial un procent semnificativ din necesitățile de acuma. Banuiesc că este vorba de 20-30 apartamente, ceea ce înseamnă 15-20 familii, ceea ce este puțin probabil pentru sute, mii de muncitori care vin dinafara municipiului Oradea, inclusv din județul Arad sau Hunedoara sau zona Beiușului. De aceea am întrebat criteriile de selecție, mă gândesc că există dacă s-a trecut acest obiect de investiții.

 

Dau cuvântul d-nului viceprimar

 

D-nul Florin Birta – viceprimar al municipiului Oradea

 

Mă bucur că mai nou vă gândiți la angajații și angajatorii din Parcul Industrial pe care până acum nu-I prea aplaudați, dar este un început și cum am mai spus criteriile vor fi probabil aprobate tot în ședința de consiliu local.

 

Dau cuvântul d-nului consilier Sabău Popa Liviu

 

D-nului Sabău Popa Liviu – consilier local al municipiului Oradea

 

Este ultima intervenție, pentru acești angajați din Parcul Industrial suntem cam singurii care am reusșit să le creștem veniturile, suntem singurii care am făcut ceva pentru ei.

 

Supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 28

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe şi a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 31.03.2019

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA                                  

Împotrivă?

Abțineri? SABAU-POPA LIVIU, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE

Materialul nr. 29

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui nou tip de legitimație de călătorie “Abonament Linii Expres”.

 

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei Melinda

 

D-na Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

 

Suntem pentru acest proiect de hotărâre. Întrebarea este, pe aceste linii se poate călători cu abonamentele valabile pe toate liniile sau doar cu acest tip de abonament.

 

Dau cuvântul d-nului director SC Termoficare Oradea SA

 

Necula Stănel – director general SC Termoficare Oradea SA

 

Si acum pe linia 31 și 32 se poate călători cu abonamentul care funcționează pe toate liniile.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 30

Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile pentru perioada iulie-octombrie 2019

 

Discuții dacă sunt?

 

Dau cuvântul d-nului consilier Sabău Popa Liviu

 

D-nului Sabău Popa Liviu – consilier local al municipiului Oradea

 

M-ar fi bucurat să văd la acest material un tabel precum cel de la Compania de Apă din care să rezulte că suntem pe antepenultima poziție la nivelul tarifului, din păcate la partea de Termoficare nu suntem așa. Deși avem orașe cu care ne comparăm Timișoara sau Cluj un tarif de producție mai mic, din păcate avem un tarif la populație mai mare. De aceea propunerea ar fi să se amâne materialul, să se refacă o analiză și să se țină cont și de nivelul veniturilor din Oradea, de nivelul mediu salarial, de banii de care dispune orădeanul și din care poate plăti fără să creeze o discordanță în balanța de plăți a fiecărei familii în așa fel încât, dacă tot orădenii și-au asumat o investiție, există sprijinul de la guvern prin proiectele de reabilitare a sistemelor unitare de termoficare, există spijinul pentru plata gazului peste 40 mil. lei care a rămas în bugetul autorității locale, să resimtă și orădenii acest lucru. Propunerea noastră este să se amâne materialul urmând ca să se facă o analiză .

Dau cuvântul d-nului viceprimar

 

D-nul Florin Birta – viceprimar al municipiului Oradea

 

Cred că dacă veți lua un tabel comparativ cu prețul gigacaloriei veți vedea că el este stabilit de ANRE și nu cred că sunt foarte mari diferențe de preț. Dar aici interine subvenția și așa cum știți noi am decis ca subvenția să fie cât mai mică pentru Termoficare, asta dacă dorim să continuăm investițiile pe care dorim să le facem în oraș, putem da și noi o subvenție și mai mare dar atunci oprim din investițiile pe care le avem în derulare mai ales în condițiile în care ați văzut ce se întâmplă cu predicitibilitatea banilor care merg de la primării înspre guvern, iar am pierdut o serie de bani de la guvernul României si atunci trebuie să continuăm investițiile pe care le avem cu cât mai puține subvenții. Dacă vrem să ne îndreptăm și noi spre Uniunea Europeană unde subvenția nu este foarte mult folosită trebuie să avem în continuare investiții pentru dezvoltarea acestei comunități și pentru dezvoltarea acestui oraș.

 

Dau cuvântul d-nului consilier Sabău Popa Liviu

 

D-nului Sabău Popa Liviu – consilier local al municipiului Oradea

 

Cred că amestecați un pic lucrurile, partea de termoficare de tip SACET se face prin program guvernamental, nu are legătură cu subvenția. Al doilea aspect, că l-ați amintit și mă văd nevoit să răspund la el. Nu s-a tăiat nici un ban de la municipalități doar ce depășeau cu 100% linia de contractare, s-a oprit. Pentru că este normal să fie o unitară nu să se absoarbă doar o municipalitate, două sau trei, să fie șanse egale pentru toate municipalitățile.

 

Dau cuvântul d-nului viceprimar

 

D-nul Florin Birta – viceprimar al municipiului Oradea

 

 

Subvenția de la termoficare se vede în toate investițiile din oraș, nu doar din cea de la SACET, eu când vorbeam de cele trei luni, nu vorbeam de supracontractarea pe fondurile europene și cred că știți și dumneavoastră despre ce bani este vorba.

 

Supunem spre aprobare propunerea de aprobare a acestui material.

 

Cine este pentru? SABAU-POPA LIVIU, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA                                  

 

Împotrivă? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL,

 

Abțineri?

Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL

Împotrivă? SABAU-POPA LIVIU, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE

Abțineri? KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA                                  

Materialul nr. 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Bilanţului energetic al SACET Oradea pe anul 2016 pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice şi a valorilor pierderilor de energie termică a societăţii Termoficare Oradea SA.

 

Discuții dacă sunt?

 

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei Melinda

D-na Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

 

Conform celor prezentate în Referatul de aprobare respectiv în Raportul de specialitate citez: “ În conformitate cu dispozițiile art. 35 alin. 1 lit. e din Legea 325 din 2006 a serviciului public cu alimentare termică, operatorii serviciului public alimentare cu energie termică au obilgația să întocmească anual și să urmărească bilanțul energiei termice. Întrebarea noastră este. Dacă acest bilanț energetic se face anual, cum de aprobăm cea din anul 2019 cea din anul 2016, cea din 2015 a fost aprobat în 27.11.2017, cea din 2014 în 27.07. 2016, după cum arată randamentul efectuării acestui bilanț cel din 2017 va fi aprobat peste doi ani.

 

Dau cuvântul d-nului director SC Termoficare Oradea SA

 

Necula Stănel – director general SC Termoficare Oradea SA

 

Obligația legală de a întocmi bilanțul nu mai este anuală de doi ani de zile, pentru că legea a fost modificată. Reușim să aducem bilanțul în fața dumneavoastră este pentru că, după o corespondență aproape de 6 luni de zile cu ANRE, am primit un răspuns cum că ANRE a absorbit ANRSC și că iese din sfera lor de competențe aprobarea bilanțului energetic și au făcut trimitere către aprobarea în consiliul local. Bilanțul energetic nu mai este o obligație, există un audit energetic care este altceva, iar bilanțul în sine ne ajută pe noi acum să regularizăm sume pe care avem le litigiu cu finanțele, în sensul că în care putem să ne recuperăm o mare parte din TVA ul prin care nu l-a acceptat controlul de la finanțe. Am făcut bilanțul nu doar ca să știm cum stăm din punct de vedere al finanțelor, ne ajută în raport cu o terță parte, Finanțele.

 

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei Melinda

 

D-na Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

 

Am înțeles. Dar ceea ce am citat este din Referatul de aprobare și Raportul de specialitate, dumneavoastră ați scris că .. aveți obligația să întocmiți bilanțul anual, dacă s-a modificat această lege de ce ați mai introdus acest text?

 

Dau cuvântul d-nului director SC Termoficare Oradea SA

 

Necula Stănel – director general SC Termoficare Oradea SA

 

Considerați, o eroare materială.

 

Alte întrebări. Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA                                  

 

Împotrivă?

Abțineri? SABAU-POPA LIVIU, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE

Materialul nr. 36

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Oradea pe anul 2019.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA                                  

Împotrivă?

Abțineri? SABAU-POPA LIVIU, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE

 

Materialul nr. 37

 Proiect de hotărâre privind aprobarea  utilizării  sumei de 33.600 mii lei din Fondul IID pentru realizarea lucrărilor aferente  Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort“  și  a   obiectivului de investiții   “Unitate de producţie cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (SF)

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA                                  

Împotrivă?

Abțineri? SABAU-POPA LIVIU, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE

Materialul nr. 38

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi suplimentarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2019

Discuții dacă sunt?

 

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei Melinda

 

D-na Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

 

La acest proiect de hotărâre avem observații de fond și observații de formă.

 

La observații de fond aș menționa, conform Referatului de aprobare la Proiectul de hotărâre prin adresa nr. 612 din 10.07.2019 APTOR solicită suplimentarea valorii alocate prin bugetul local cu titlul de cotizație cu suma de 414.200 lei pentru evenimentul dedicat Centenarului din 20 aprilie 2019 și pentru organizarea concursului internațional de atelaje din Oșorhei, ediția 2019. Din suma solicitată se vor suporta decontarea cheltuielilor astfel: pentru evenimentul din 20 aprilie suma de 300.000 lei, pentru organizarea concursului internațional de atelaje din Oșorhei, ediția 2019 – 114.200 lei. Conform art. 1 din proiectul de hotărâre se prevede următoarele: se aprobă rectificarea bugetului APTOR prin suplimentarea cu suma de 414.200 lei, valoarea totală a Asociației fiind de 17.927.200 lei conform activităților ce urmează a fi realizate. Având în vedere cele precizate și luând în considerare faptul că, primul eveniment a avut loc în 20 aprilie 2019 respectiv al doilea eveniment a avut loc între 19-21 iulie 2019 cum se vor deconta cheltuielile decontate ulterior organizării acestor evenimente? Cum s-au angajat aceste cheltuieli neavând bugetul necesar pentru ele ? Care sunt explicațiile asociației ? Cum a intuit suplimentarea prin aprobarea de consiliu local si votul majorității consilierilor locali în scopul adoptării hotărârii. Adresa nr. 612 prin care APTOR solicită supimentarea valorii suportate din bugetul local, de ce nu este atașată documentație? În situații similare unii amenințau cu denunț penal conducerea Consiliului Județean, noi de ce să comitem o greșeală? Statutul APTOR a fost aprobat prin HCL 690 din 2016 prevede că, cotizația anuală este o sumă fixă care este de 5000 lei / an pentru membrii fondatori și asociații cu excepția municipiului Oradea și societatea Eurobusiness Parc Oradea S.A. a căror contribuție fixă va fi de 300 mii lei, municipiul Oradea începând cu anul 2016 și respectiv 150 mii lei S.C. II Eurobusiness Parc Oradea S.A pentru anul 2016. Cotizația pentru anul 2015 din partea Eurobusiness Parc Oradea S.A fiind în suma de 25 mii lei și o sumă variabilă în funcție de disponibilitatea fiecăruia dintre membri. Membrii pot decide acordarea de cotizații suplimentare în funcție de disponibilitatea fiecăruia. Având în vedere prevederile din statutul asociației, corobarate cu art. 8 din actul adițional care prevede o contribuție fixă de 300 mii lei deși mai prevăde că membrii asociației pot suplimenta acordarea de cotizații în funcție de disponibilitate, este o diferență foarte mare între 300.000 lei și 6.200.000 lei care a fost aprobat și care acum se dorește a fi aprobat cu încă 414.200 lei, eu înțeleg că altfel se dorește evitarea controlului Curții de Conturi dar totul are o limită. Nu putem fi de acord cu această modalitate de eludare a prevederilor legale.

 

La observații de formă, putem spune că proiectul de hotărâre nr. 38, în cadrul bazei legale prevede la art. 29 din legea 273/2016 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare cu următorul cuprins: sumele rezultate din vânzarea în condițiile legii a unor bunuri aparținând domeniul privat al unitărților administrativ teritoriale, constituite venituri ale bugetelor locale și se cuprind în secțiunea de dezvoltare prin rectificare bugetară locală numai după încasarea lor. Acest art. nu are nici o legătură cu acest proiect de hotărâre. Tot aici este prevăzut art. 139 alin. 2 lit. a din OUG 57/2019, aici aș menționa că alin. 2 nu are lit. a.

 

Dau cuvântul d-nului viceprimar

 

D-nul Florin Birta – viceprimar al municipiului Oradea

 

In fiecare an discutăm despre sumele alocate APTOR dar toți ne dorim cât mai multe evenimente, cât mai frumoase evenimente. Eu cred că cei de la APTOR au făcut aceste cheltuieli pentru că aveau banii în buget dar au nevoie de rectificare pentru că nu este finalul anului, mai sunt evenimente care se organizează până la finalul anului și nu uitați că se apropie Carnavalul Florilor, nu cred că vrem să rămânem fără finanțare la Carnavalul Florilor dacă nu vom aproba acest buget. Cred că sunt organe competente care vor verifica cum s-au făcut aceste cheltuieli și dacă au fost făcute cheltuieli în neregulă, stați liniștiți, că cineva va plăti.

 

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei Melinda

 

D-na Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

 

Trebuia sa cerem bani pentru Carnavalul Florilor.

 

Dau cuvântul d-nului viceprimar

 

D-nul Florin Birta – viceprimar al municipiului Oradea

 

Trebuie să-I completăm cu bani în buget care au fost cheltuiți pe 20 aprilie și concursul de atelaje.

 

Dau cuvântul d-nului consilier Sabău Popa Liviu

 

D-nului Sabău Popa Liviu – consilier local al municipiului Oradea

 

Cand se votează bugetul APTOR se votează și o listă de evenimente aprobate de către consiliul local cu sumele aferente. Nu știu dacă este decizia unilaterală a APTOR să încalce o hotărâre, să stabilească alte activități decât cele prevăzute în hotărârea de consiliu local.

 

Dau cuvântul d-nului viceprimar

 

D-nul Florin Birta – viceprimar al municipiului Oradea

 

Dacă este decizia APTOR, Curtea de Conturi sau alte organe, pentru că nimeni nu se sustrage, va constata acest lucru, cei vinovați vor plăti pentru aceste lucruri.

 

Supun la vot materialul.

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL,

Împotrivă? 2 KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA                                  

Abțineri? SABAU-POPA LIVIU, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE, IONESCU ROMEO,

Materialul nr. 39

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea programului ”Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea domeniului IT în Municipiul Oradea aprobat prin HCL 1285/2018

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 40

Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, IONESCU ROMEO, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA                                   

Împotrivă?

Abțineri? SABAU-POPA LIVIU, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE

V. D.M.P.F.I.

Materialul nr. 11

Proiect de hotărâre privind modificarea Articolelor 3,4 si 5 din HCL nr. 391 / 14.05.2019 pentru revocarea HCL nr.276 din 17 aprilie 2019 și aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 33

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție ”Amenajare și pavare Strada Aurel Lazăr, Oradea în vederea transformării acesteia în zonă pietonală” cuprins în cadrul proiectului „Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”, cod SMIS 125104

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 44

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție“Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand “ZONA1” cuprins în cadrul proiectului “Crearea unor trasee pietonale și îmbunătățirea transportului public de persoane în zona centrală a Municipiului Oradea ” cos SMIS 125104.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 45

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție “Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand “ZONA 2”.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 46

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție: „Cresterea mobilitatii pietonale si ciclistice pe malul stang al Crisului Repede in municipiul Oradea” cuprins în cadrul proiectului „Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”, cod SMIS 125104.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 83

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere pentru lucrarea de interes public local „Construcție administrativă de tip parcare de interes public cu acces nelimitat” str. Iosif Vulcan, din mun. Oradea jud. Bihor.

 

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei Melinda

 

D-na Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

 

Intrebarea noastră este dacă s-a discutat în prealabil cu persoanle afectate de expropriere?

 

Dau cuvântul d-nului viceprimar

 

D-nul Mircea Mălan – viceprimar al municipiului Oradea

 

Au avut loc discuții cu proprietarii de acolo însă în ceea ce privește exproprierea nu este necesară o astfel de procedură, dar am discutat cu cei afectați și eu cred că proiectul va decurge cât se poate de firesc. Este o parcare absolutamente necesară, pentru că în urma lucrărilor de transformare a zonei centrale, sub multe aspecte în zonă pietonală dispar locurile de parcare de la sol, cele din Piața Ferdinand, de pe strada Aurel Lazăr, de pe strada Libertății și de pe strada Iosif Vulcan, prin urmare riveranii, dar și cei care accesează această zonă a orașului au nevoie de o parcare.

 

Supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, IONESCU ROMEO,

Împotrivă? SABAU-POPA LIVIU, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE

Abțineri? KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA                                  

VI. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

 

Dragi colegi, materialul care este postat face referire la un alt proiect, ceea ce vom supune dezbaterii este un alt proiect, prin urmare vă rog să supunem aprobării inițial a modificării Proiectului Ordinii de zi după care să trecem la supunea spre aprobare a proiectului.

 

Materialul nr. 23

Proiect de hotărâre privind darea acordului prealabil în vederea mutării Centrului de Permanență de pe strada Leagănului nr. 13 A, în Piața Ion Creangă nr. 2, Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

VII. BIROU RESURSE UMANE

Materialul nr. 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul  de specialitate al  Primarului municipiului Oradea şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Oradea..

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, IONESCU ROMEO, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA                                  

 

Împotrivă?

Abțineri? SABAU-POPA LIVIU, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE

VIII. COMPARTIMENT CONSILIUL LOCAL

 

Materialul nr. 35

Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului ca primul înlocuitor de drept al primarului.

 

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, IONESCU ROMEO, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA, SABAU-POPA LIVIU, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE                                 

Împotrivă?

Abțineri? BIRTA FLORIN ALIN,

IX. D.P.I.

 

Materialul nr. 47

            Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii prin care se solicită transmiterea din domeniu public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în domeniul public al  municipiului Oradea, județul Bihor, a sectorului de drum naţional din Centura Ocolitoare a municipiului Oradea,în lungime de 1, 042 km, respectiv de la poz. km. 6 + 707,39 la km. 7 + 750,26 în vederea realizării investiţiei de utilitate publică„Pasaj denivelat între Drumul de Centură al Municipiului Oradea şi str. Universităţii”

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 48

Proiect de hotărâre pentru însuşirea Rapoartelor de evaluare aferente terenurilor,proprietate a Municipiului Oradea, situate în Parcul industrial Eurobusiness I şi în Parcul industrial Eurobusiness II

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 49

Proiect de hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață de 9.704 mp, identificat cu nr. cadastral 179268 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea societății DONATIRO S.R.L

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 50

Proiect de hotărâre pentru aprobarea schimbării destinaţiei unor spaţii administrate de Consiliul Local al Municipiului Orad Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 32.117 mp și 193 mp, identificat cu nr. cadastral 193672, respectiv cu nr. cadastral 194214 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea,în favoarea societății Hahn Besitzgesellschaft S.R.L.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 51

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând teren, în suprafață de 30.435 mp,  situat în mun. Oradea, str. Calea Sântandreiului.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 52

Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 901 din 26.10.2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă "Dinamo",din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea,  în vederea realizării unor investiţii de interes local

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 53

Proiect de hotărâre pentru aprobarea transmiterii în administrarea Universității din Oradea a imobilului situat în strada Făgărașului, identificat cu nr. Cadastral 199645 - Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 54

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.275 mp, reprezentând clădirea și terenul în care funcționează Școala Gimnazială ”Szacsvay Imre”, situată în str. Mihai Eminescu nr. 28, proprietate publică a Municipiului OradeaDiscuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 55

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1006 din 25.10.2018, pentru aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă Episcop Ioan Alexi (tronson cuprins între str. Gheorghe Pituț - str. Cucului)”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.717 mp şi a construcţiilor (garduri) – proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 56

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 8.745 mp (din acte 8.000 mp) teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 1 din Aleea Peneș Curcanu

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 57

            Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184494 şi înscris în CF 184494 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ion Isaiu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției- casă edificată pe acest teren

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 58

            Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastralşi înscris în CF 166021 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției- casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 59

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184473, înscris în CF 184473 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ion Isaiu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 60

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184587, înscris în CF 180101 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 61

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastralşi înscris în CF 187742 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Emil Cioran(în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției- casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 62

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 180107, înscris în CF 180107 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției- casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 63

Proiect de hotărâre privind vânzarea a două parcele de teren, în suprafață de 250 mp fiecare, identificate cu nr. cadastrale şi înscrise în CF 180438 și CF 155762 - Oradea, situate în mun. Oradea, pe str. Victor Papilian și pe str. Bethlen Gabor (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcțiilor - case edificate pe aceste terenuri

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 64

Proiect de hotărâre privind vânzarea a două parcele de teren, în suprafață de 250 mp fiecare, identificate cu nr. cadastrale şi înscrise în CF 167110 și CF 174110 - Oradea, situate în mun. Oradea, str. Bethlen Gabor (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcțiilor - case edificate pe aceste terenuri

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 65

Proiect de hotărâre privind vânzarea a două parcele de teren, în suprafață de 250 mp fiecare, identificate cu nr. cadastrale 168976 și 166821, înscrise în CF 168976 și CF 166821, situate în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în  Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcțiilor - case edificate pe aceste terenuri.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 66

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 180227, înscris în CF 180227 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției- casă edificată pe acest teren

.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 67

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184627, înscris în CF 184627 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției- casă edificată pe acest teren

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 68

Proiect de hotărâre privind vânzarea a două parcele de teren, în suprafață de 250 mp fiecare, identificate cu nr. cadastrale 170039 și 173929, înscrise în CF 170039 și CF 173929, situate în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în  Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcțiilor - case edificate pe aceste terenuri.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 69

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 173833, înscris în CF 173833 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției- casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 70

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 382 mp, identificat cu nr. cadastral 194121, înscris în CF 194121 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Veteranilor, în favoarea proprietarului construcției- casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 71

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184588, înscris în CF 184588 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 72

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 382 mp, identificat cu nr. cadastral 194122, înscris în CF 194122 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Veteranilor, în favoarea proprietarului construcției- casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 73

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 180156, înscris în CF 180156 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției- casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 74

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 167336, înscris în CF 167336 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gabor (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției- casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 75

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169260, înscris în CF 169260 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției- casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 76

Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act adiţional la Contractul, nr. 282684 din 10.10.2016, privind exercitarea dreptului de acces pe terenurile Municipiului Oradea pentru realizarea de rețele subterane noi de către Societatea Telekom Romania Communications S.A.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, IONESCU ROMEO, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA,  BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE

 

Împotrivă?

Abțineri? SABAU-POPA LIVIU

 

Materialul nr. 77

Proiect de hotărâre pentru darea în folosință gratuită în favoarea Asociației Parteneriat pentru Educație, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului – proprietatea publică a municipiului Oradea, situate în municipiul Oradea, str. Piața Rahovei nr.1

.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 78

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere rețea termică primară în Piața Rahovei (pentru fostul corp de clădire al Colegiului Național „Iosif Vulcan”), Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 79

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării lucrărilor de intervenție de urgență la obiectivul Palatul Epsicopal Greco-Catolic din Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 80

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 445 din 29.05.2019pentru aprobarea suspendării obligației de plată a chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuință (chioșcuri) situate în incinta Bazinului Olimpic Oradea, deținute de către societatea Patri Sport S.R.L

.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 81

Proiect de hotărâre privind suspendarea obligației de plată a chiriei pentru spaţiul comercial situat în mun. Oradea, str. Patrioților nr. 4, ap. 17, utilizat de către societatea Active Dessert S.R.L..

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 82

Proiect de hotărâre pentru repartizarea a două locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 28.02.2019.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

INFORMARE

 

Materialul nr. 6

Informare – Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2019

 

Materialul nr. 16

Informare în vederea însușirii de către Consiliul Local a constatărilor Curții de Conturi legate de U.A.T. Municipiul Oradea și entitățile subordonate acestuia cuprinse în Raportul referitor la finanțele publice locale pe anul 2017 la nivelul județului Bihor.

 

Discuții dacă sunt?

 

Diverse

 

Dau cuvântul d-nului consilier Sabău Popa Liviu

 

D-nului Sabău Popa Liviu – consilier local al municipiului Oradea

 

Aș vrea să ne ajutați cu poziția executivului referitoare la situația de la Spitalul Municipal. Mă refer în special la secția de oncologie pediatrică, reducerea numărului de paturi la 2 paturi și la neprelungirea contractului, din păcate cu domnul doctor Ritlli, unul dintre specialiștii de marcă pe care îi are România în oncologie pediatrică, unul dintre foștii munistri ai sănătății căruia Oradea îi datorează destul de multe din punct de vedere al investițiilor în sistemul medical. Care este soluția pentru părinții care vor fi nevoiți, în loc să rămână la Oradea și să investim o parte din excedentul Spitalului Municipal care a existat și anul trecut în dezvoltarea secției de oncologie pediatrică în așa fel încât, oricum am auzit voci că oricum se duc la Cluj sau la Timișoara, hadeți să facem ceva să rămână aici. Este mai bine decât să reducem numărul de paturi și să-i trimitem spre Cluj și Timișoara, să ne uităm la excedentul acela cu care am terminat și anul trecut și haideți să facem ceva pentru copii aceștia. Multumesc.

 

Dau cuvântul d-nului viceprimar

 

D-nul Florin Birta – viceprimar al municipiului Oradea

 

În perioada următoare veți primi o poziție oficială a executivului despre aceste situații, dar cred că mai frumos ar fi să nu politizăm aceste cazuri de oncologie pediatrică și în următorea perioadă veți primi poziția noastră referitoare la aceste subiecte.

 

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei Melinda

 

D-na Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

 

Am primit în cursul zilei de ieri o sesizare prin fotografii, cum că pe bulevardul Magheru au fost scoase pietrele de lângă copaci. Are vreo semnificație sau doar aerisesc un pic rădăcinile copacilor?

 

Dau cuvântul d-nului viceprimar

 

D-nul Florin Birta – viceprimar al municipiului Oradea

 

 

Nu se taie nici un arbore acolo, probabil sunt ceva lucrări de aerisire a rădăcinilor.

 

d-l Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor și domnilor consilieri este cazul să-i mulțumim domnului președinte Chiană Laurențiu pentru colaborarea cu noi. V-aș ruga să faceți propuneri pentru funcția de președinte a consiliului local pentru următoarele 3 luni.

 

Dau cuvântul d-nului viceprimar

 

D-nul Florin Birta – viceprimar al municipiului Oradea

 

 

Aș vrea să-l propun ca și președinte de ședință pentru următoarele trei luni pe domnul Filimon Teofil.

 

d-l Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea

 

Acceptați?

 

Dau cuvântul d-nului consilier Filimon Teofil Laviniu.

 

D-na Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

 

Da, accept.

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, IONESCU ROMEO, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA,  BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE, SABAU-POPA LIVIU

Împotrivă?

Abțineri? FILIMON TEOFIL LAVINIU

 

Dacă mai sunt și alte intrvenții, dacă nu declar ședința închisă.

 

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                         SECRETAR AL MUNICIPIULUI ORADEA,

   Chiană Laurențiu Alin                                                          

                                                                                                                     Ionel Vila          

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

         Gyori Natalia