Proces verbal din 14.08.2019

Încheiat azi 14 august 2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  14 august 2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

            În baza Dispoziției Primarului nr. 1811/09.08.2019 a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 14 august 2019.

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana,  d-l Chiană Laurențiu Alin,  d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian,  d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-l Felea Adrian-Ioan, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Ionescu Romeo , d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai,  d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrean Daniel-Dumitru,  d-l Tau Ioan, d-na. Peto Dalma Csilla,   d-l Zdrîncă Ionel-Marius,

 

Lipsesc  motivați următorii consilieri locali: d-l Mohan Aurel George,  d-l. Dragoș Marcel – Daniel, d-l Negrea Adrian, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai.

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - Direcția Economică,  d-l Fortiș Radu - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian – director D.P.I., d-na Arina Moş – director D.A.S.O., d-na Lupșe Angela – director Fundația de Protejare  a Monumentelor Istorice,  reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            d-l Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 14 august  2019  a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri aleși în funcție, sunt prezenți acum 23. Lipsesc motivați următorii consilieri:  d-l consilier local Mohan Aurel, d-l Sabău Liviu, d-l Negrea Adrian  și d-l Dragos Marcel . În condiţiile acestea şedinţa noastră este legal constituită se pot adopta hotărâri în condițiile noului Cod administrativ. Inainte de a intra in ordinea de zi, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31 iulie 2019, act care a fost supus publicității la Compartimentul de specialitate a Consiliului Local.

 

 Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

            Dau cuvântul președintelui de ședință, d-l președinte Filimon  

 

            d-l Filimon Teofil  Laviniu – președinte de ședință

 

            Mulțumesc domnule secretar. Bună ziua tuturor. Înainte de a incepe ședința voi supune la vot borderoul cu materialele care vor fi supuse spre aprobare  și care au fost discutate în ședințele pe comisii.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

            Cap. I. DIRECTIA TEHNICĂ

            Pct. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie Reabilitarea și modernizarea racordului termic pentru punctul termic PT 3015 și extinderea rețelei de transport pe strada Tudor Vladimirescu , nr. cadastral 203005, Oradea

            Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

            Pct. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizare racord termic primar și instalare mini-punct termic la Grădinița nr.31, Bdul Decebal nr. 43,  municipiul Oradea”

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ,,MODERNIZARE STRADA CAIȘILOR - TRONSON STRADA IZVORULUI - STRADA PIERSICILOR"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN,                                       TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIREA,  DULCA CAMELIA MARIANA, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE, ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA-LIANA, FELEA ADRIAN-IOAN, NEGREAN DUMITRU – DANIEL,   KIREI MELINDA, KIS GABOR FERENC, KECSE GABRIELLA, PETO DALMA CSILLA,                                  

Împotrivă?

Abțineri?  BLAGA MARIANA, AVRAM NICOLAE IOAN

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de  investiţie: Legatura Calea Aradului - Strada Ogorului

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Clujului și str. Alexandru Donici din municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

            Pct. 8. Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Beldiceanu din municipiul Oradea

            Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

            Pct. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie “Relocarea retelelor de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala pe traseul noii linii de tramvai din municipiul Oradea”

            Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN,                                       TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIREA,  DULCA CAMELIA MARIANA, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE, ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA-LIANA, FELEA ADRIAN-IOAN, NEGREAN DUMITRU – DANIEL,   KIREI MELINDA, KIS GABOR FERENC, KECSE GABRIELLA, PETO DALMA CSILLA,                                  

Împotrivă?

Abțineri?  BLAGA MARIANA, AVRAM NICOLAE IOAN

 

            II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

            Pct. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării și înscrierii în evidențele contabile ale Municipiului Oradea a investiției ,,Drum de legătură între centura Municipiului Oradea (str. Cazaban)  și Comuna Sântandrei (str. Râturi)”

            Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

            Pct. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la HCL nr. 932/2017 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile externe în valoare de maxim 35.000.000 EURO, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii, modificată conform HCL nr. 947/2017

            Discuții dacă sunt? D-na. Kirei

            d-na. Kirei Melinda – consilier local

            Stimați domni viceprimari, domnilor consilieri, nu suntem experți în finanțe, provenim fiecare dintre noi cu diferite cunoștințe conform domeniilor noastre de activitate și a sudiilor noastre. Tocmai de aceea am considerat important la inceperea mandatului meu să subliniez și prin a propune o hotărâre la Consiliul Local afisarea Raportului Curții de conturi pe site-ul Primăriei ca să ne ajute să luăm hotărâri în beneficiul locuitorilor din Oradea. Atunci am primit răspuns că pentru acest lucru nu trebuie hotărâre de consiliu local că se subînțelege. Anul acesta nici în momentul de față nu se găsește pe site-ul Primăriei Raportul din anul acesta, s-ar putea să găsim informații și sugestii despre utilizarea creditelor luate. Totodată ne bucurăm că în ultimii doi ani am reusit să finalizăm din acest credit 10% din valoarea angajată și pentru 1/3 am găsit alte modalități de finanțare, dând astfel posibilitatea să finanțăm alte lucruri importante orașului din acest credit.

            d-l Filimon Teofil Laviniu – președinte de ședință

            Supun la vot materialul nr. 9

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN,                                       TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIREA,  DULCA CAMELIA MARIANA, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE, ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA-LIANA, FELEA ADRIAN-IOAN, NEGREAN DUMITRU – DANIEL,   KIREI MELINDA, KIS GABOR FERENC, KECSE GABRIELLA, PETO DALMA CSILLA,                                  

Împotrivă?

Abțineri?  BLAGA MARIANA, AVRAM NICOLAE IOAN

 

            Pct. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiţii - „Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri, Municipiul Oradea, judeţul Bihor”  ce urmează a fi semnată între Municipiul Oradea și Compania Națională de Investiții

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

            Pct. 11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 14 august 2019 (prima convocare) şi în data de 19 august 2019 (a doua convocare)

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN,                                       TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIREA,  DULCA CAMELIA MARIANA, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE, ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA-LIANA, FELEA ADRIAN-IOAN, NEGREAN DUMITRU – DANIEL,   Împotrivă?

Abțineri?  BLAGA MARIANA, AVRAM NICOLAE IOAN, KIREI MELINDA, KIS GABOR FERENC, KECSE GABRIELLA, PETO DALMA CSILLA,                                  

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 14 august 2019 (prima convocare) şi în data de 19 august 2019 (a doua convocare) 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN,                                       TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIREA,  DULCA CAMELIA MARIANA, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE, ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA-LIANA, FELEA ADRIAN-IOAN, NEGREAN DUMITRU – DANIEL,   Împotrivă?

Abțineri?  BLAGA MARIANA, AVRAM NICOLAE IOAN, KIREI MELINDA, KIS GABOR FERENC, KECSE GABRIELLA, PETO DALMA CSILLA,                                  

 

            Pct. 14. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Autorității Publice-Municipiul Oradea referitor la participarea societății Ecobihor SRL, în calitate de terț susținător-experiență profesională, la licitația ,, Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a instalației de tratare mecano-biologică Oradea”

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

            Pct. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume de maxim 180.000 lei +TVA din cota de dezvoltare instituită prin HCL nr. 568/2017 necesară pentru realizarea  de către operatorul RER VEST SA a  obiectivului de investiții Punct de colectare selectivă a deșeurilor aprobat prin HCL nr. 1066/2017   

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN,                                       TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIREA,  DULCA CAMELIA MARIANA, BIRTA FLORIN ALIN, MACI MIHAI,  MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE, ZDRÎNCA IONEL MARIUS, BUHAS CAMELIA-LIANA, FELEA ADRIAN-IOAN, NEGREAN DUMITRU – DANIEL,   KIREI MELINDA, KIS GABOR FERENC, KECSE GABRIELLA, PETO DALMA CSILLA,                                  

Împotrivă?

Abțineri?  BLAGA MARIANA, AVRAM NICOLAE IOAN

 

            III. DPI

            Pct. 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza  DTAC pentru lucrările de reabilitare fatade si refacere iluminat arhitectural la obiectivul Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

            La cap. „Diverse” dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu declar ședința închisă, vă doresc o bunăamiază plăcută.

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                     SECRETAR GENERAL,

                Filimon Teofil Laviniu                                                                         Ionel Vila

 

 

 

                      Întocmit,

               Teodora Silaghi