Hotărârea nr. 98/2019

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Analizei Cost-Beneficiu și indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Analizei Cost-Beneficiu și indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice

  • - Etapa III”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr 71592 din 18.02.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune aprobarea Studiului de fezabilitate, Analizei Cost-Beneficiu și indicatorilor tehnico-economici revizuiți, a Aplicației de Finanțare și a cofinanțării pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare,

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.b), lit.d); alin.4 lit.a), lit.d), lit.e), lit.f); alin.6 lit.a) pct.11, pct.14 respectiv art. 45 alin.2 lit. d din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate revizuit pentru proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III’, conform Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri și a Sintezei Indicatorilor Tehnico-economici ai acestei investiții - revizuită, conform Anexei nr. 2 a prezentei Hotărâri.

Art.2. Se aprobă Analiza Cost-Beneficiu revizuită (Anexa 3)

Art.3. Se aprobă susținerea unei politici tarifare referitoare la prețul plătit de populație (PLR) pe termen mediu, în conformitate cu evoluția acestuia considerată în Analiza cost-beneficiu, prezentată sintetic în Anexa 4 la prezenta Hotărâre.

Art.4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici centralizați revizuiți pentru proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa a III-a”:

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA

(în lei și euro la cursul 4,6606 lei/€ conform cu BNR din data de 21.02.2018)

147.928.455,70 lei / 31.740.216,93 euro

din care:

  • - construcții montaj (C+M)

101.906.248,36 lei / 21.865.478,31 euro

Durata de realizare:                       Durata de realizare a investiției este 36 luni.

Sursele de finanțare ale investiției:       Fonduri externe nerambursabile, buget local sau alte surse legal

constituite.

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri se revocă H.C.L. nr. 427/26.04.2018 privind aprobarea Studiului de feazabilitate, Analizei Cost-beneficiu și indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa a III-a”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Directorul general al S.C. Termoficare Oradea S.A., prin grija D.M.P.F.I.

  • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • •   Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • •   Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 19 februarie 2019 Nr. 98


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 9 voturi „abținere”