Hotărârea nr. 974/2019

pentru aprobarea completării și a modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 519 din 2019 privind vânzarea, prin licitaţie publică, a două parcele de teren, cu suprafețe de 103 mp și 1.319 mp - proprietate privată a Municipiului Oradea situate în zona străzii Valea Frumoasă (extravilan) și Calea Clujului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea completării și a modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 519 din 2019 privind vânzarea, prin licitație publică, a două parcele de teren, cu suprafețe de 103 mp și 1.319 mp - proprietate privată a Municipiului Oradea situate în zona străzii Valea Frumoasă (extravilan) și Calea Clujului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 429305/1 din 13.11.2019 și Raportul de specialitate nr. 429305/2 din 18.11.2019 întocmit de Direcția Patrimoniu Imobiliar prin care propune spre dezbatere proiectul de Hotărâre pentru aprobarea completării și a modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 519 din 13.06.2019 privind vânzarea, prin licitație publică, a două parcele de teren, cu suprafețe de 103 mp și 1.319 mp - proprietate privată a Municipiului Oradea - situate în zona străzii Valea Frumoasă (extravilan) și Calea Clujului.

Întrucât pe parcursul desfășurării etapei I a licitației anterioare, nu au fost întrunite condițiile pentru a vinde cele două imobile, urmând să fie organizată o nouă procedură de licitație.

Ținând seama că este necesară introducerea unui nou articol pentru aprobarea documentației de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 363 coroborate cu prevederile art. 312 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ.

Luând în considerare numărul redus al potențialilor cumpărători care s-au prezentat la prima etapă a licitației, se propune diminuarea pasului de licitație conform tabelui de la art. II din prezenta Hotărâre.

Față de cele mai sus menționate,

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art.139 alin.(2), art. 196 alin. (1) lit. a și art. 363 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I. Se aprobă completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 519 din 13.06.2019, cu un articol nou, care va avea următorul conținut:

”Art. 3*1. Se aprobă documentația de atribuire și procedura de vânzare, prin licitație publică cu strigare, pentru imobilele identificate conform tabelului de la art. 5, stabilite în conformitate cu prevederile art. 363 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. II. Se aprobă modificarea art. 5 din H.C.L. nr. 519 din 13.06.2019, care va avea următorul conținut:

"Art. 5. Se aprobă prețul de pornire al licitației și pasul de strigare, la care se, adaugă TVA, după cum urmează:

Nr. crt.

Suprafaț

-mp-

Nr. cadastral al parcelei/ Carte Funciară

Nr. de invent ar

Preț de pornire Euro/mp +TVA (extra/intravila n)

Pasul de strigare Euro/mp

Descriere parcelă

1.

103

201754

016363

4,5 (extravilan)

1 (in loc de 2,5 euro)

situată în zona străzii Valea Frumoasă

- fără acces direct la drum

2.

1.319

202651

016365

34 (intravilan)

1,5 (în loc de 5 euro)

situată în zona străzii Calea Clujului

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. IV. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • - se afișează pe site-ul oficial ww.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 974


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 974 din 28.11.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

aferentă procedurii de vânzare, prin licitație publică deschisă, cu strigare, a două parcele de teren, cu suprafețe de 103 mp și 1.319 mp - proprietate privată a Municipiului Oradea -situate în zona străzii Valea Frumoasă (extravilan) și Calea Clujului

CUPRINS

 • I. CAIETUL DE SARCINI-Anexa nr.4

 • II. FIȘA DE DATE A PROCEDURII

 • III. CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE - MODEL - Anexa nr.7

 • IV. FORMULARE ȘI MODELE DE DOCUMENTE - Anexa nr.1 și 2

- ORADEA -2019

II. FIȘA DE DATE A PROCEDURII PRIVIND VÂNZAREA IMOBILULUI PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUIO ORADEA situat în mun. ORADEA, str. Valea Frumoasă și pe str.Calea Clujului

CUPRINS:

 • A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND VÂNZĂTORUL

 • B. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE VÂNZARE

 • C. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

 • D. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR

 • E. ORGANIZAREA SI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE


Se aprobă, Ilie Bolojan

Primar

II. FIȘA DE DATE A PROCEDURII

PRIVIND VÂNZAREA IMOBILULUI PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI ORADEA cu suprafața de 103 mp și 1.319 mp

- situate în zona străzii Valea Frumoasă (extravilan) și Calea Clujului

 • A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND VÂNZĂTORUL

Vânzător: UAT Municipiul ORADEA ,

cu sediul în mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, jud. Bihor

codul fiscal: 4230487

telefon / fax: 0259-437.000, int. 223 sau 0259-408.812

e-mail: primarie@oradea.ro

persoană de contract: consilier

Procurarea documentației de atribuire

Documentația de atribuire se poate descărca de pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Oradea - www.oradea.ro, secțiunea licitații.

 • B. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE VÂNZARE

În data și ora stabilită în anunțul privind demararea procedurii de licitație pentru deschiderea ofertelor, la sediul Primăriei municipiului Oradea (mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1) vor fi prezenți membrii Comisiei de evaluare și ofertanții.

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Plicurile sigilate se predau Comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație. În partea introductivă a procesului verbal se va consemna faptul că plicurile cu ofertele prezentate au fost sau nu intacte, în sensul că partea lipită a acestuia a fost afectată / nu a fost afectată prin dezlipire sau altă modalitate de deschidere.

După deschiderea plicurilor în ședința publică, Comisia de evaluare descalifică ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute în documentația de atribuire sau care nu sunt redactate în limba română.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor, cel puțin două oferte să fie valabile. În cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

Sunt considerate oferte valabile și se califică ofertele care îndeplinesc toate criteriile de valabilitate prevăzute în Caietul de sarcini.

După analizarea conținutului plicului, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul comisiei de evaluare va întocmi un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, precum și ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul - verbal se semnează de către toți membrii Comisiei de evaluare și de către ofertanți.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

Pe baza evaluării ofertelor, secretarul Comisiei de evaluare întocmește procesul - verbal care trebuie semnat de toți membrii Comisiei.

În baza procesului - verbal, Comisia de evaluare întocmește, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

Autoritatea contractantă va încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare. Criteriul de atribuire a contractului de vânzare - cumpărare este cel mai mare preț ofertat, adjudecat minim la prețul de pornire plus primul pas.

Autoritatea contractantă va informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris prin fax, e-mail și cu confirmare de primire, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

În cadrul comunicării autoritatea contractantă:

 • -   va informa ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate.

 • -   va informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării de atribuire a contractului.

 • C.    INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării deciziei referitoare la excluderea ofertei, respectiv în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării deciziei referitoare la atribuirea contractului, ofertanții pot face contestații în scris împotriva modului în care au fost respectate dispozițiile legale care reglementează procedura de vânzare a bunurilor proprietate privată a unităților administrativ - teritoriale prin licitație publică.

Contestațiile se vor depune la sediul UAT - Municipiul Oradea, cu sediul administrativ în mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, jud. Bihor.

Comisia de soluționare a contestaților va fi numită prin dispoziție a primarului și va analiza și soluționa contestațiile în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea contractului de vânzare - cumpărare se realizează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.

 • D.    INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și ale prevederilor art. 336 din O.U.G. 57/2019.

Ofertele se redactează în limba română și se depun la sediul autorității contractante din mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, în plic sigilat, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

Fiecare participant poate să depună o singură ofertă.

Perioada de valabilitate a ofertei: până la semnarea contractului de vânzare - cumpărare a terenului.

Persoana interesată are obligația de a depune oferta în locul și până la data - limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei - limită pentru depunere vor fi returnate ofertanților fără a fi deschise.

I. PE PLICUL CU DOCUMENTELE DE CALIFICARE se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta, respectiv nume / denumire societate și adresa / sediul:

Documente de calificare la LICITAȚIA PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE PENTRU VÂNZAREA IMOBILULUI -teren situat în mun. ORADEA, str.înscris în CF- Oradea cu suprafața de.

Numele prenume / Denumirea_______________________________________________________

 • Adresa / Sediul ofertantului________________________________________________________________________

 • A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE ORA13:00”

Plicul va conține următoarele documente:

 • 1.   Fișa cu informații privind ofertantul (Formularul nr. 1) va conține:

 • ► denumire, sediu, formă juridică;

 • ► domeniul de activitate, capital social, membrii asociați, cifra de afaceri;

 • ► dacă are sau nu datorii către bugetul de stat sau bugetul local;

 • ► numele și prenumele persoanei ce urmează a participa la licitație.

 • 2.   Declarație de participare (Formularul nr. 2)

Ambele Formulare vor fi semnate de ofertant, fără ștersături sau modificări.

 • 3.   Acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților:

  • 3.1. PENTRU PERSOANE JURIDICE

   • 3.1.1.  certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului - în original,

din care să rezulte următoarele:

 • •  ofertantul nu este în faliment;

 • ofertantul nu are activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a desfășura

activități economice;

 • •  sediul social;

 • •  administratorul ofertantului.

 • 3.1.2.  certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetului statului - original,

din care să reiasă că ofertantul nu are datorii;

 • 3.1.3.  certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetului local - original,

din care să reiasă că ofertantul nu are datorii, eliberat de Direcția Economică din cadrul primăriei în a căror rază teritorială ofertantul are sediul social, precum și de la Primăria Oradea - în cazul în care ofertantul deține în proprietate bunuri impozabile în mun. Oradea, valabil la data deschiderii ofertelor;

 • 3.1.4. împuternicire / procură pentru participare la licitație - original,

dacă persoana care participă la licitație este alta decât administratorul ofertantului / ofertantul,

 • 3.1.5.  Cartea de identitate a persoanei care participă la licitație,

 • 3.1.6. Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului - xerocopie;

 • 3.2. PENTRU PERSOANE FIZICE

  • 3.2.1.  Cartea de identitate a persoanei care participă la licitație,

  • 3.2.2.  certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetului statului - original,

din care să reiasă că ofertantul nu are datorii;

 • 3.2.3.  certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetului local - original,

din care să reiasă că ofertantul nu are datorii, eliberat de Direcția Economică din cadrul primăriei în a căror rază teritorială ofertantul are domiciliul, precum și de la Primăria Oradea - în cazul în care ofertantul deține în proprietate bunuri impozabile în mun. Oradea, valabil la data deschiderii ofertelor;

 • 4.  Dovada taxei de participare - adeverință sau ordin de plată - original și copie, cu suma de 150 lei;

 • 5.  Dovada achitării garanției de participare - ordin de plată - original și copie, cu suma de

S 220 leipentru terenul situat pe Valea Frumoasă,

S 6.400 lei pentru terenul situat pe str. Calea Clujului.

 • E. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE

Anunțul privind demararea procedurii de licitație se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, precum și pe site-ul Primăriei www.oradea.ro. Anunțul de licitație se va trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Termenul limită de depunere a ofertelor este, ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Oradea (str. Piața Unirii nr. 1) - Sala - Relații cu Publicul (Piramidă), Ghișeele 1 - 2.

Ședința publică de licitație cu strigare se va desfășura în data de_______________, ora 13:00 în________a

Primăriei Oradea - Piața Unirii nr. 1, et..

 • F.  INFORMAȚII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE

Criteriul de atribuire a contractului de vânzare - cumpărare este cel mai mare preț ofertat.

Adjudecarea se face minim la prețul de pornire plus primul pas.

 • G. INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Contractul de vânzare - cumpărare va cuprinde următoarele clauze obligatorii:

 • ► părțile contractante;

 • ► obiectul contractului de vânzare - cumpărare;

 • ►  modalitățile de plată a prețului de vânzare rezultat în urma licitației, precum și a cheltuielilor ocazionate de încheierea contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică;

 • ► data de la care operează transmiterea dreptului de proprietate.

Anexele fac parte integrantă din prezenta documentație de licitație și sunt următoarele:

Anexa nr. 1. Declarație de participare.

Anexa nr. 2. Fișa ofertantului.

Anexa nr. 3. Hotărârile Consiliului Local al mun. Oradea nr.din..2019.

Anexa nr. 4. Caiet de sarcini Anexa nr. 1 la HCL nr. 519 din 13.06.2019.

Anexa nr. 5. Extras CF 201754 - Oradea, cu nr. cadastral 201754.

Anexa nr. 6. Extras CF 202651 - Oradea, cu nr. cadastral 202651.

Anexa nr. 7. Certificat de urbanism nr.și nr..

Anexa nr. 8. Contract de vanzare-cumparare, model.

FIȘA OFERTANTULUI

 • 1) Ofertant_______________________________________________________________________________

 • 2) Sediul societății sau adresa_________________________________________________________

 • 3) Telefon / Adresa de email_________________________________________________________

 • 4) Reprezentant legal______________________________________________________________

 • 5) Funcția________________________________________________________________________

 • 6) Cod fiscal / CNP_______________________________________________________________

 • 7) Nr. Înregistrare la Registrul Comerțului_____________________________________________

 • 8) Nr. Cont_______________________________________________________________________

 • 9) Banca___________________________________________________________________

 • 10) Capitalul social (mil. lei)____________________________________________________________

 • 11) Cifra de afaceri (mil. lei)________________________________________________________________

 • 12) Sediul sucursalelor (filialelor) locale -dacă este cazul

 • 13) Certificatele de înmatriculare a sucursalelor locale

Data                                 Ofertant

L.S.

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE

pentru vânzarea, prin licitație publică deschisă, a imobilului PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI ORADEA

situat în mun. ORADEA, str. Calea Sântandrei înscris în CF 205767 - Oradea cu nr. cadastral 205767

Către,

Primăria Municipiului Oradea, Direcția Patrimoniu Imobiliar

Urmare a anunțul publicitar apărut în publicația din data

de______________

Prin prezenta,

(denumire, numele și prenumele reprezentantului ofertantului)

manifest intenția fermă de participare la licitația publică deschisă pentru vânzarea, prin licitație publică deschisă cu strigare, a imobilului, proprietatea privată a Municipiului Oradea înscris în CF 205767 - Oradea, având nr. cadastral 205767, situat în mun. Oradea, str. Calea Sântandrei,

organizată în ședință publică la data ora de către Municipiul Oradea.

Am luat cunoștință de condițiile de participare la licitație, a condițiilor pentru încheierea contractului, a condițiilor respingerii ofertei, de pierdere a garanției de participare la licitație, prevăzute în Documentația de atribuire și îmi asum responsabilitatea pierderii lor în condițiile stabilite.

La locul, data și ora indicată de dumneavoastră pentru ședința publică cu strigare:

(persoană fizică)

în numele meu va participa dl./dna., posesor(posesoare) al(a) CI Seria, Nr., împuternicit prin Procura Notarială nr., din data de.., emisa de, să mă reprezinte și să semneze actele încheiate cu această ocazie.

(persoană juridcă)

în numele societății va participa dl./dna.__, posesor(posesoare) al(a) CI

Seria, Nr., împuternicit prin Delegația nr.sau Împuternicire nr., din data de.., emisa de, să reprezinte societatea și să semneze actele încheiate cu această ocazie.

Data                                                Ofertant