Hotărârea nr. 972/2019

pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 179408 - Oradea, privind un teren situat în str. Magnoliei, în curtea Palatului Baroc

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 179408 - Oradea, privind un teren situat în str. Magnoliei, în curtea Palatului Baroc

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 422203/1 din 06.11.2019, prin care se propune aprobarea documentației cadastrale a imobilului înscris în CF 179408 - Oradea, reprezentând teren ce aparține Municipiului Oradea.

Având în vedere că potrivit CF nr. 179408 - Oradea, terenul intravilan - în suprafață de 7.605 mp - este identificat cu nr. cadastral 10880, aflat în concesiunea Clubului Sportiv Sănătatea.

Văzând că o cotă parte din acest teren, respectiv suprafața de 1.260 / 7.605 mp, nu este utilizată de Clubul Sportiv Sănătatea, fiind în afara gardului ce împrejmuiește imobilul utilizat pentru terenuri de tenis, prin Hotărârea nr. 347 din 17.04.2019, Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat diminuarea suprafeței de teren concesionată în favoarea Clubului Sportiv Sănătatea Oradea, de la 7.605 mp la 6.345 mp. Diferența de suprafața rămasă din nr. cadastral 10880, de 1.260 mp, a fost transmisă în folosință, cu titlu gratuit, în favoarea Episcopiei Romano - Catolice de Oradea, în vederea reabilitării întregii zone verzi din jurul Palatului Episcopal și a Catedralei Diecezei de Oradea, care urmează să se amenajeze în cadrul proiectului finanțat din fonduri ale U.E. "Protejarea, promovarea și dezvoltarea parcului dendrologic Palatul Baroc”.

Ținând seama de faptul că lucrarea de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 10880 (actual 179408) a fost avizată de O.C.P.I. Bihor cu Referatul de admitere nr. 117520 din 15.10.2019.

În baza art. 27 din Legea 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin.(6) lit.a) și ale art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 179408, astfel:

Situația actuală (înainte de dezlipire/ dezmembrare)

Situația viitoare (după dezmembrare)

Nr. CF

Nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisa în CF - mp -

Nr. invent ar

Nr. cadastr al

Suprafața de teren măsurată -mp-

M e n ț i u n i reprezintă

179408-

Oradea

10880 (actual 179408)

7.605

00229

8

206050

6.347

Teren - aflat în concesiunea Clubului Sportiv Sănătatea Oradea

206051

1.260

Teren - aflat în folosința gratuită a Episcopiei Romano-Catolice de Oradea

Art. 2. Se aprobă deschiderea a două noi coli de Carte Funciară pentru înscrierea imobilelor dezmembrate la art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

  • >   206050 - având suprafața de 6.347 mp, proprietate publică a Municipiului Oradea,

  • >   206051 - având suprafața de 1.260 mp, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 3. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru; ;

  • - PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu și Delegări Gestiune;

  • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 972                                                         SECRETAR GENERAL

Ionel Vila