Hotărârea nr. 970/2019

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 733 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Izvorului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 733 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Izvorului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 434348/1 din 18.11.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 434348/2 din 18.11.2019 prin care se supune spre dezbatere proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 733 mp, reprezentând teren situat în strada Izvorului.

Având în vedere că suprafața de teren luat în studiu prin documentația cadastrală anexată, se constituie din numărul topo 5970/5, înscris în CF nr. 12345 - Oradea, este proprietatea Municipiului Oradea.

În vederea administrării eficiente a acestui teren;

În baza art. 27 din Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și ale art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 733 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

CF în care este înscris terenul

Nr. topo.

Nr. de inventa r

Suprafața ce se dezlipeșt e din nr. topo

Suprafaț a de teren înscrisă în CF

Reprezintă

733

12345-Oradea

5970/5

018040

733

830

Teren - proprietate privată

a Municipiului

Oradea

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar

  • •   Serviciul Terenuri;

  • •   PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

  • •   O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 970


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila