Hotărârea nr. 968/2019

pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale unor imobile, din sectorul cadastral 69, ce au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 2018, în vederea preluării acestora în proprietatea privată a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale unor imobile, din sectorul cadastral 69, ce au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 2018,

în vederea preluării acestora în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 435326/1 din 18.11.2019 și Raportul de specialitate nr.435326/2 din 20.11.2019 întocmit de Direcția Patrimoniu Imobiliar prin care se supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Oradea proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri din sectorul cadastral 69 cu categoria de folosință „arabil” și înscrierea acestor suprafețe de teren în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Văzând că, după încheierea procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în temeiul Legii nr. 165/2003, o parte din terenurile pe care le-a deținut Comisia Locală de aplicare a Legilor Fondului Funciar în vederea restituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate a persoanelor îndreptățite, a rămas la dispoziția acesteia.

Întrucât prin Hotărârea Consiliului Local nr. 410 din 26.04.2018, s-a aprobat ca din cele 40 ha de teren, neatribuite, rămase la dispoziția Comisiei municipale pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar, inventariate după încheierea procedurilor de reconstituire, suprafața de 20 ha să rămână la dispoziția Comisiei, având în vedere procesele încă aflate pe rolul instanțelor, ce au ca obiect restituiri sau reconstituiri de terenuri, iar restul de 20 ha să se predea Municipiului Oradea, conform reglementărilor legale.

Astfel, în vederea administrării și a punerii în valoare eficientă a acestor terenuri, se impune reglementarea situației juridice a acestora.

În baza prevederilor alin. (2) al art. 31 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, conform căruia „Terenurile neatribuite, rămase la dispoziția comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului.”

Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzănd proiectul de hotărăre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit.b) și ale art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă înscrierea în proprietate privată a Municipiului Oradea, a suprafețelor de:

 • - 1.450/9.880 mp teren, cu nr. topo 1078, înscris în CF 2315 - Episcopia Bihor;

 • - 2.086/4.172 mp teren, cu nr. topo 2119, înscris în CF 1609 - Episcopia Bihor;

 • -  209 / 417 mp teren, cu nr. topo 2120, înscris în CF 1609 - Episcopia Bihor;

 • -  131 / 525 mp teren, cu nr. topo 2121, înscris în CF 1996 - Episcopia Bihor;

 • - 1.042/4.168 mp teren, cu nr. topo 2122, înscris în CF 1996 - Episcopia Bihor;

 • - 1.486 / 8.908 mp teren, cu nr. topo 2888, înscris în CF 631 - Episcopia Bihor;

 • - 1.610/2.658 mp teren, cu nr. topo 3856, înscris în CF 1301 - Episcopia Bihor;

 • -  264 / 529 mp teren, cu nr. topo 2417, înscris în CF 766 - Episcopia Bihor;

 • - 2.949 / 5.899 mp teren, cu nr. topo 2418, înscris în CF 766 - Episcopia Bihor.

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.450 mp, astfel:

Suprafața nr. cad. nou constituit (mp.)

Nr.CF în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în CF (mp)

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo (mp)

M e n ț i u n i reprezintă

1.450

CF 2315 - Episcopia Bihor

1078

9.880

1.450

Teren intravilan

- proprietate privată a Municipiului Oradea

TOTAL

1.450

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren intravilan cu categoria de folosință „arabil”, proprietate privată a Municipiului Oradea.

Art. 4. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.468 mp, astfel:

Suprafața nr. cad. nou constituit (mp.)

Nr.CF în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în CF (mp)

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo (mp)

M e n ț i u n i reprezintă

3.468

CF 1609 - Episcopia Bihor

2119

4.172

2.086

Teren extravilan

- proprietate privată a Municipiului Oradea

2120

417

209

CF 1996 - Episcopia Bihor

2121

525

131

2122

4.168

1.042

TOTAL

3.468

Art. 5. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 4 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren extravilan cu categoria de folosință „arabil”, proprietate privată a Municipiului Oradea.

Art. 6. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.486 mp, astfel:

Suprafața nr. cad. nou constituit (mp.)

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în CF (mp)

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo (mp)

M e n ț i u n i reprezintă

1.486

CF 631 - Episcopia Bihor

2888

8.908

1.486

Teren extravilan

- proprietate privată a Municipiului Oradea

TOTAL

1.486

Art. 7. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 6 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren extravilan cu categoria de folosință „arabil”, proprietate privată a Municipiului Oradea.

Art. 8. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.610 mp, astfel:

Suprafața nr. cad. nou constituit (mp.)

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în CF (mp)

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo (mp)

M e n ț i u n i reprezintă

1.610

CF 1301 - Episcopia

Bihor

3856

2.658

1.610

Teren intravilan

- proprietate privată a Municipiului Oradea

TOTAL

1.610

Art. 9. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 8 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren intravilan cu categoria de folosință „arabil”, proprietate privată a Municipiului Oradea.

Art. 10. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.213 mp, astfel:

Suprafața nr. cad. nou constituit (mp.)

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în CF (mp)

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo (mp)

M e n ț i u n i reprezintă

3.213

CF 766 - Episcopia Bihor

2417

529

264

Teren extravilan

- proprietate privată a Municipiului Oradea

2418

5.899

2.949

TOTAL

3.213

Art. 11. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 10 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren extravilan cu categoria de folosință „arabil”, proprietate privată a Municipiului Oradea.

Art. 12. Se aprobă completarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, corespunzător cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 13. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar;

Art. 14. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • -   Primarul Municipiului Oradea;

 • -    PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

 • -   PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

 • -   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune

 • -    O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară - în 5 ex. (ptr. fiecare lucrare cadastrală).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 968


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila