Hotărârea nr. 967/2019

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a unui imobil, din sectorul cadastral 63,ce a făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 2018, în vederea preluării acestuia în proprietatea privată a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a unui imobil, din sectorul cadastral 63, ce a făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 2018,

în vederea preluării acestuia în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 436836/1 din 19.11.2019, și Raportul de specialitate nr. 436836/2 din 20.11.2019 întocmit de Direcția Patrimoniu Imobiliar prin care se supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Oradea proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând teren situat în sectorul cadastral 63 cu categoria de folosință „arabil”, respectiv înscrierea acestei suprafețe în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Văzând că, după încheierea procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în temeiul Legii nr. 165/2003, o parte din terenurile pe care le-a deținut Comisia Locală de aplicare a Legiilor Fondului Funciar în vederea restituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate a persoanelor îndreptățite, a rămas la dispoziția acesteia.

Întrucât prin Hotărârea Consiliului Local nr. 410 din 26.04.2018, s-a aprobat ca din cele 40 ha de teren, neatribuite, rămase la dispoziția Comisiei municipale pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar, inventariate după încheierea procedurilor de reconstituire, suprafața de 20 ha să rămână la dispoziția Comisiei, având în vedere procesele încă aflate pe rolul instanțelor, ce au ca obiect restituiri sau reconstituiri de terenuri, iar restul de 20 ha să se predea Municipiului Oradea, conform reglementărilor legale.

În vederea administrării și a punerii în valoare eficientă a acestor terenuri, se impune reglementarea situației juridice a acestora.

În baza prevederilor alin. (2) al art. 31 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, conform căruia „Terenurile neatribuite, rămase la dispoziția comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului.”

Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzănd proiectul de hotărăre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit.b) și ale art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art. 1. Se aprobă înscrierea în proprietate privată a Municipiului Oradea, a cotei de:

- 793 / 994 mp teren, din nr. topo 5546/2, înscris în CF 176347 - Oradea;

Art. 2. Se aprobă Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 793 mp, astfel:

Suprafața nr.cad.nou constituit

(mp.)

Nr. CF în care este înscris nr.

topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisa în CF

(mp)

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo

(mp)

M e n ț i u n i reprezintă

793

CF 176347-Oradea

5546/2

994

793

Teren intravilan

- proprietate privată a Municipiului Oradea

TOTAL

793

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren intravilan cu categoria de folosință „arabil”, proprietate privată a Municipiului Oradea.

Art. 4. Se aprobă completarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, corespunzător cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar;

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -    PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • -   PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • -   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune

  • -    O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 967


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila