Hotărârea nr. 965/2019

privind repartizarea a două locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finalăaprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr. 127 din 28 februarie 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind repartizarea a două locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr. 127 din 28 februarie 2019

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 431130/1 din 14.11.2019 și Raportul de specialitate nr.431130/2 din 19.11.2019 întocmit de Direcția Patrimoniu Imobiliar prin care se supune spre aprobare proiectul de hotărâre pentru repartizarea a două locuințe libere și astfel disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Oradea nr. 127 din 28.02.2019,

Având în vedere prevederile:

 • - art. 8 alin. (1) - (3) și art. 23 alin. (1) din Legea nr. 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - H.G. nr. 962 din 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată, cu completările și modificările ulterioare,

 • - Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 127 din 2019 pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea;

Ținând cont de faptul că, în prezent, în Municipiul Oradea sunt libere și astfel disponibile două locuințe, pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL.

În baza art. 15 alin. (5) din H.G. nr. 962 din 2001, s-a procedat la notificarea, în vederea depunerii documentelor justificative, a următorilor solicitanți din Listă, care au reconfirmat îndeplinirea criteriilor de acces, după cum urmează:

 • •   pentru închirierea unei locuințe cu 1 cameră situată în b-dul.Decebal nr. 65F, bl. ANL2, sc. A, et. 3, ap. 16: d-na. Batori Eva (poziția nr. 6 din Listă).

 • •   pentru închirierea unei locuințe cu 1 cameră situată în b-dul.Ștefan cel Mare nr. 13, bl. ANL, sc. B, et. 4, ap. 25: d-na. Cuibuș Dănuța - Ioana (poziția nr. 7 din Listă),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q” și alin.(8) lit „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă repartizarea spre închiriere a două locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția

Națională pentru Locuințe, disponibile în Municipiul Oradea, în favoarea următorilor solicitanți:

 • 1.1. d-nei. Batori Eva

 • - poziția 6 din Lista privind ordinea de prioritate - solicitări 1 cameră,

 • - în baza dosarului depus pentru solicitarea unei locuințe, înregistrat cu nr. 491130 din 18.12.2018,

 • - locuința disponibilă, situată în mun. Oradea, b-dul. Decebal nr. 65F, bl. ANL2, sc. A, et. 3, ap. 16.

 • 1.2. d-nei. Cuibuș Dănuța - Ioana

 • - poziția 7 din Lista privind ordinea de prioritate - solicitări 1 cameră,

 • - în baza dosarului pentru solicitare de locuință, înregistrat cu nr. 499336 din 27.12.2018,

 • - locuința disponibilă, situată în mun. Oradea, b-dul. Ștefan cel Mare nr. 13, bl. ANL, sc. B, et. 4, ap. 25.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarului Municipiului Oradea;

 • Direcției Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

 • Beneficiarii locuințelor prin grija Serviciului Locuințe, Spații Comerciale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 965


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila