Hotărârea nr. 964/2019

pentru aprobarea organizării unei sesiuni de depunere dosare în vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate în municipiul Oradea, județul Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea organizării unei sesiuni de depunere dosare în vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate în municipiul Oradea, județul Bihor

Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 423228/1 din 07.11.2019 și Raportul de specialitate nr.423228/2 din 15.11.2019 întocmit de Direcția Patrimoniu Imobiliar prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea organizării unei sesiuni de depunere dosare în vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea, județul Bihor.

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. 1, alin. 7, alin. 8 lit. c), d) și ale art. 15 alin. 1 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, actualizată.

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 783 din 26.09.2019 prin care s-au aprobat propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea, destinate închirierii, în mod exclusiv, tinerilor specialiști din sănătate în municipiul Oradea.

Având în vedere adresa nr. 139535 din 24.10.2019, prin care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice avizează favorabil propunerile de criterii aprobate prin HCL nr. 783 din 26.09.2019, sub rezerva efectuării unor modificări și completări;

Ținând cont de HCL nr. 862 din 31.10.2019 prin care s-au aprobat criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate în municipiul Oradea, județul Bihor.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, precum și Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001 actualizată,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d), alin. (7) lit. q, alin. (8) lit. „b” și art. 139 alin. (3) lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art. 1. Se aprobă organizarea sesiunii de depunere a cererilor, însoțite de acte doveditoare, de către solicitanții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate în municipiul Oradea, județul Bihor, în perioada 02.12.2019- 17.01.2020.

Art. 2. Se aprobă opisul cuprinzând actele justificative care vor fi anexate cererii, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă componența Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate în municipiul Oradea, județul Bihor, după cum urmează:

director executiv adj. - Direcția Patrimoniu Imobiliar director executiv - Direcția Juridică director executiv adj. - Direcția Economică reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Bihor reprezentant al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea reprezentant al Spitalului Municipal “Dr. Gavril Curteanu” șef Serviciu Locuințe, Spații Comerciale

 • - președinte comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie


Secretariatul comisiei (fără drept de vot) va fi asigurat de către: - un consilier din cadrul Serviciului Locuințe, Spații Comerciale.

Membrii și secretarul Comisiei se nominalizează prin dispoziția primarului.

Art. 4. Se aprobă componența Comisiei sociale de contestații a solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate în municipiul Oradea, județul Bihor, după cum urmează:

 • - președinte comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie


 • -   director executiv - Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • -   șef Serviciu Juridic Contencios

 • -   șef Birou Decontări Contracte

 • -   reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Bihor

 • -   reprezentant al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea

 • -   reprezentant al Spitalului Municipal “Dr. Gavril Curteanu”

 • -   consilier din cadrul Serviciului Locuințe, Spații Comerciale

Secretariatul comisiei (fără drept de vot) va fi asigurat de către: - un consilier din cadrul Serviciului Locuințe, Spații Comerciale

Membrii și secretarul Comisiei se nominalizează prin dispoziția primarului.

Art. 5. La finalul sesiunii de depunere, dosarele vor fi analizate de către Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate în municipiul Oradea, urmând ca Lista privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe să fie supusă spre aprobare Consiliului Local al muncipiului Oradea.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale.

 • •   membrii comisiilor prin grija Serviciul Locuințe, Spații Comerciale

 • •   se va publica pe site-ul oficial al municipiului Oradea www.oradea.ro

 • •   se va publica în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 964


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.964 din 28.11.2019

OPIS CU DOCUMENTE

Dosarul pentru obținerea unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate în municipiul Oradea, județul Bihor, trebuie să cuprindă următoarele acte:

 • 1.  Cerere tip (de la Centrul de Relații cu Publicul (Piramidă) din Primăria municipiului Oradea, parter), vizată de angajator. Cererea se depune individual și în nume propriu.

 • 2.  Actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familei sale care au împlinit 14 ani (dacă este cazul), în fotocopie;

 • 3.  Certificatele de naștere ale membrilor familiei sale cu vârsta sub 14 ani (dacă e cazul), în fotocopie;

 • 4.  Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în fotocopie;

 • 5.  Adeverință cu venitul lunar net realizat de solicitant, eliberată în luna depunerii solicitării, pentru ultimele 12 luni;

 • 6.  Adeverință cu venitul lunar net realizat de membrii familiei solicitantului încadrați în muncă, eliberată în luna depunerii solicitării, pentru ultimele 12 luni;

 • 7.  Documente autentificate din care să rezulte nivelul de studii (diplome, adeverințe etc.);

 • 8.  Documente autentificate din care să rezulte calitatea de medic rezident sau medic specialist;

 • 9.  Documente din care să rezulte situația locativă a solicitantului (copie după contractul de închiriere înregistrat la Administrația Finanțelor Publice / contract de comodat sau declarație de primire în spațiu dată de proprietarul apartamentului / titularul contractului de închiriere) și acte din care să rezulte suprafața locuibilă deținută cu chirie / tolerat (copie contract vânzare - cumpărare, adeverință asociația de proprietari, extras CF);

Notă:

 • •   în cazul în care apartamentul este închiriat de către solicitant, este obligatorie depunerea unei copii după contractul de închiriere înregistrat la Administrația Fiscală,

 • •   în cazul în care solicitantul este tolerat în spațiu într-un apartament / casă familială este necesară declarația notarială a proprietarului din care să rezulte suprafața locuibilă și numărul de persoane care locuiesc în imobil, gradul de rudenie / calitatea lor. Declarației notariale i se vor anexa fotocopii de pe actele de identitate ale persoanelor menționate anterior.

 • 10. Declarație notarială pe proprie răspundere cu următorul conținut:

Solicitantul și membrii familiei sale:

 • * nu dețin/nu au deținut în proprietate o locuință în municipiul Oradea;

 • • nu sunt beneficiarii unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Oradea.;

 • * nu realizează alte venituri decât cele pentru care au prezentat acte doveditoare la dosar;

 • 11. Certificat medical, în situația în care solicitantul sau un alt membru al familiei acestuia aflat în întreținerea sa, necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus (conform condițiilor stabilite prin O.U.G. nr. 40/1999 și avizat de organele medicale competente);

 • 12. Sentința (definitivă și irevocabilă) / certificat de divorț (dacă este cazul), în fotocopie;

 • 13. alte documente considerate ca fiind relevante în vederea susținerii cererii.