Hotărârea nr. 957/2019

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - parcelare teren si amplasare locuinte în zona str. Soarelului- str.Stupilor nr.cad. 156844, 195494, 195495, 153978 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - parcelare teren si amplasare locuințe în zonastr. Soarelului- str.Stupilor nr.cad. 156844,195494,195495,153978 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 394294/29.10.2019 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.394317/29.10.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind - parcelare teren si amplasare locuinte în zona str. Soarelului-Stupilor nr.cad. 156844 (vechi 14895), 195494, 195495, 153978 - Oradea, la initiativa beneficiarilor beneficiarului S.C. TIvOn S.R.L., proiect intocmit de catre arh. Delia Popa, specialist cu drept de semnatura RUR. Documentatia are ca scop stabilirea conditiilor de dezvoltare a unei zone rezidentiale de locuinte, rezolvarea circulatiei carosabile, circulatia juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara.

Terenul studiat este situat in intravilanul municipiului Oradea, in zona de dealuri, zona cu potential redus si mic de alunecare.

Conform PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR Lil- zona destinata locuințelor cu regim redus de înălțime dispuse în zone cu livezi și vii.

Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizează pe str. Soarelului si str. Stupilor.

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata totala de 11.109,0mp este identificat cu nr.cad.156844 insris in CF nr.156844 (vechi 14895), proprietar TIVON S.R.L, nr.cad. 195494 insris in CF nr.195494, nr.cad. 195495 insris in CF nr.195495, nr.cad. 153978 insris in CF nr.153978, proprietari Demian Florian si Demian Maria;

Rețele tehnico edilitare: În zonă exista rețele de energie electrica, rețelele de apă și canalizare pe str. Soarelului.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru parcelare teren si amplasare locuinte în zona str. Soarelului-str Stupilor nr.cad. 156844, 195494, 195495, 153978 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate.

Documentatia de urbanism este un Plan Urbanistic Zonal pentru o subzona din UTR LiL delimitata la Vest de str. Stupilor, la Est de str. Soarelului, la Nord de limita studita prin PUZ aprobat cu HCL 691/2009, iar la Sud de teritoriul studiat prin PUZ aprobat cu HCL 79/2011 si limitele cadastrale ale terenului care a generat PUZ-ul.

 • 1) Reglementari pentru terenul care a generat PUZ-ul:

Terenul care a generat PUZ-ul se va dezmembra in 13 loturi astfel: 11 loturi pentru construire de locuințe si 2 loturi avand destinația de drumuri private cu profil transversal de 4,0m, respectiv de 6,0m;

 • •   Suprafața minima lot va fi de 750mp.

 • •   Zonele de implantare a construcțiilor sunt figurate in planșa 3/U astfel:

 • -    retragerea față de aliniament minim 4,5m de la aliniamentul str. Stupilor și a drumului privat constituit din str. Stupilor, respectiv minim 3,0m de la aliniamentul drumului privat constituit din str. Soarelui;

 • -   retrageri față de limitele laterale: minim 3,0m;

 • -    retrageri minime față de limitele posterioare: minim 4,5m;

 • •   Pe fiecare parcela se va asigura minim un loc de parcare pe unitatea de locuit, conform reglementarilor PUG aprobat prin HCL 501/2016;

 • •   Functiuni admise: locuinte unifamiliale sau semicolective cu maxim 2 unitati locative si functiuni complementare in conditiile descrise in RLU afferent PUG specific UTR_ Liu;

 • •   Regim maxim de înălțime = S(D)+P+1E/M;

 • •  POT max = 35,0%;

 • •  CUT max = 0,9;

La intocmirea documentatiilor tehnice in vederea obtinerii autorizatiilor de construire se vor avea in vedere recomandarile “Expertizei geotehnice-Amplasament Oradea, str. Soarelului nr. cad. 156844, 195495, 195494 si 153978” privind riscurile naturale de instabilitate ale masivului de pamant pentru amplasament' intocmita de catre S.C. ARCON SERV S.R.L.,, expert tehnic, prof.univ.emeritdr.ing. Florian Roman.

 • 2) Circulații si accese

 •   Accesul la parcele se va realiza astfel:

 • -   indirect din str. Soarelului, pe un drum privat cu profil transversal de 4,0m, prevăzut cu zonă de întoarcere, care va deservi loturile 1,2,3;

 • -   indirect din str. Stupilor, pe un drum privat cu profil transversal de 6,0m, prevăzut cu zonă de întoarcere, care va deservi loturile 4, 5, 6, 7,10,11;

 • -    loturile 8 și 9 au acces direct din str. Stupilor

 • •   Se propune reglementarea str. Stupilor si a str. Soarelui, în dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal al 12,0m.

 • •   terenul destinat dezvoltarii retelei stradale va trece din domeniul privat in domeniul public, prin grija beneficiarilor si a Directiei Patrimoniului Imobiliar;

In acest sens există declaratia (autentificata notarial nr. 3231/28.10.2019) privind renuntarea la dreptul de proprietate asupra terenului necesar dezvoltarii retelei stradale (str. Soarelului si str. Stupilor) conform propunerilor din PUZ si a propunerii de dezmembrare intocmita de care ing.Porsztner Bela Csaba

Documentatia cadastrala si actul de renuntare se vor inregistra la Directia Imobiliara Oradea, in vederea trecerii terenului mai sus mentionat in domeniul public cu destinatia de drum public

 • 3) Asigurarea utilităților.

Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin bransare la retelele existente in zona, prin extinderea acestora pana la nivelul parcelelor prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor, conform declaratiei autentificate notarial nr. 3231/28.10.2019;

Autorizarea constructiilor pe parcelele studiate prin PUZ este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire pentru dotarea zonei cu retele de utilitati (apa, canalizare menajera si pluviala, energie electrica, drumuri balastate), urmand ca aceste dotari sa fie finalizate si receptionate pana la data luarii in folosinta a constructiilor autorizate pe parcelele studiate prin PUZ;

Aceasta mentiune se va inscrie in CF, prin grija Directiei Juridice si in autorizatiile de construire eliberate pentru constructiile de pe parcelele studiate, prin grija Institutiei Arhitectului Sef

Art.2 . Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ, au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobarii lor, termen in care prevederile prezentului PUZ trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, S.C. TIVON S.R.L. și proprietarilor Demian Florian și Demian Maria prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Directia Juridica;

 • - Directia Patrimoniu Imobiliar

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 957


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila