Hotărârea nr. 956/2019

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hala productie str. Johann Gutenberg, nr.14A nr.cad.151766 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hala producție str. Johann Gutenberg, nr.14A nr.cad.151766 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub. nr. 434788/18.11.2019 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 434892//18.11.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hala producție, str.Johann Gutenberg, nr.14A, nr.cad.151766 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.2934/24.05.2019, la initiativa beneficiarei SC PLASTOR SA, proiect elaborat catre SC Nova Proiect SRL, arh.Muth Octavian, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentatia are ca scop stabilirea conditiilor de amplasare a unei noi hale in incinta societatii, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitara;

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Oradea in partea de est a localitatii;

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016 si modificat 9prin indreptare eroarea materiala) prin HCL nr.334/17.04.2019, terenul studiat este situat in UTR Et - zona destinata activitatilor economice terțiare.

Regimul de înălțime maxim admis este (1-3S)+P+5E+ R);

POT maxim admis = 40,0%; CUT maxim admis = 2,2;

Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str.Johann Gutenberg.

Terenul studiat are o suprafata de 5709,0mp si este identificat cu nr.cad.151766 inscris in CF nr.151766, Oradea, proprietar SC PLASTOR SA

In prezent, in incinta exista 8 corpuri de cladire care se vor pastra

Rețele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiaza de existenta retelelor de apa, canalizare, energie electrica.;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire hala productie, str.Johann Gutenberg, nr.14A, nr.cad.151766 -Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se propune construirea unui corp de cladire nou in incinta SC PLASTOR SRL, cu destinataia hala productie,, conform proiectului nr.04/2019 intocmitde catre arh.Muth Octavian;

  • - Regim de inaltime: P;

  • - POT propus = 34,0%; - POT max = 40,0%;

  • - CUT propus = 0,39; - CUT max = 2,2;

Noul corp de cladire se va amplasa conform propunerii prezentate in plansa 04/U (retras la 4,0m fata de mejdia vestica, 17,0m fata de mejdia Nordica si 8,0m fata de corpul C1 existent;

Locurile de parcare si spatiile verzi aferente functiunilor se vor amenaja pe terenul identificat cu nr.cad.151706 (care se afla tot in proprietatea beneficiarei si care va face obiectul unei dezvolatari intr-o etapa ulteriara);

Circulații și accese:

Accesul in incinta se va realiza indirect din str.J.Gutenberg pe o alee carosabila de incinta cu profil de 6,0m ce va fi amenajata pe terenul identificat cu nr.cad.151706, teren ce se afla in proprietatea beneficiarei si asupra caruia se va institui drept de servitute; Asigurarea utilitatilor.: alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la retele edilitare existente;

Art.2 . Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobarii lor, termen in care prevederile prezentului PUD trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Compartimentul Urbanism si Avize,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, SC PLASTOR SA, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

  • -  Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Directia Juridica

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 956


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila