Hotărârea nr. 953/2019

privind aprobarea listei de priorități a solicitanţilor de locuinţe sociale în vederea închirierii, sesiunea 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorități a solicitanților de locuințe sociale în vederea închirierii, sesiunea 2019

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea înregistrat sub. nr. 435535/19.11.2019 și Rraportul de specialitate înregistrat sub nr. nr. 435536 din 19.11.2019 întocmit de către Primăria Municipiului Oradea - Direcția Juridică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea listei de priorități a solicitanților de locuințe sociale în vederea închirierii, sesiunea 2019,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q), alin. (8) lit. b) precum și al art. 139 alin. (3) lit. g) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă lista de priorități a solicitanților de locuințe sociale în vederea închirierii, sesiunea 2019, în funcție de punctajul și ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de locuințe pentru tineri construite din fondurile ANL aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar, conform Procesului verbal cu nr.433004/15.11.2019 și anexei acestuia, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Afișarea listei de priorități la sediul Direcției de Asistență Socială Oradea, str. Primăriei nr.42, și publicarea acesteia pe site-urile www.daso-oradea.ro și www.oradea.ro.

Art.3 Contestațiile împotriva Hotărârii Consiliului Local cu privire la lista de priorități a solicitanților de locuințe sociale în vederea închirierii, sesiunea 2019, se vor adresa instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului jud. Bihor

  • -   Direcția de Asistență Socială Oradea

  • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-urile www.daso-oradea.ro și www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 953


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila