Hotărârea nr. 951/2019

privind aprobarea modificării statului de funcţii cu numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării statului de funcții cu numărul de posturi al

Direcției de Asistență Socială Oradea

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 430145/13.11.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 430147/13.11.2019 prin care Direcția Juridică propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării statului de funcții cu numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea,

În urma susținerii examenului de promovare în grad profesional, un angajat din cadrul Centrului de Îngrijire de Zi al instituției, a promovat în gradul imediat superior celui deținut. Astfel, este necesar transformarea funcției contractuale de execuție, ocupată de inspector de specialitate grad profesional II din cadrul Centrului de îngrijire de Zi în inspector de specialitate grad profesional I,

Ținând cont de prevederile art.539 lit. b și art.541 alin (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată;

Personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea nu are atribuții care implică exercitarea prerogativelor de putere publică prevăzute la art 370 din O.U.G nr.57/2019,

Cu respectarea prevederilor:

  • >        O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată;

  • >        Legii nr.53/2003 Codul muncii, actualizată, republicată;

  • >         Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată;

  • >        H.G. nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, actualizată;

Luând în considerare încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit conform anexei la O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată,

Se menține numărul total de posturi din cadrul instituției de 539 din care: 55 funcții publice (9 de conducere, 46 de execuție), 234 posturi contractuale (16 de conducere, 109 de execuție, 109 de deservire) și 250 posturi contractuale de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, modificându-se statul de funcții cu numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) și art.139 alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul administrative,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă transformarea funcției contractuale de execuție ocupată, de inspector de specialitate grad profesional II din cadrul Centrului de Îngrijire de Zi al DAS Oradea, în inspector de specialitate grad profesional I.

Art.2. Se aprobă modificarea statului de funcții cu numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului județului Bihor

Primarul municipiului Oradea

Direcția de Asistență Socială Oradea

A.N.F.P. BUCUREȘTI, prin grija DASO

Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 951


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila