Hotărârea nr. 950/2019

pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul Consiliului Local Oradea pentru anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile aociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Oradea pentru anul 2020

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 420190/5.11.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 420195/5.11.2019 prin care Direcția Juridică propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Oradea pentru anul 2020.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 - asistenței sociale,, Hotărârii nr. 797 din 8 noiembrie 2017, privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, autoritățile administrației publice locale au atribuția de a elabora planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local, și cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice/private, bugetul estimat și sursele de finanțare.

Ținând seama de:

 • -  Adresa nr. 28960/02.10.2019 și procesul verbal nr. 28481/07.10.2019 prin care Direcția de Asistență Socială Oradea solicită furnizorilor de servicii sociale din municipiul Oradea transmiterea datelor necesare privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile propuse pentru a fi înființate în anul 2020, programul de contractare a serviciilor din fondurile publice, bugetul estimat și resursele de finanțare;

 • - Adresa nr. 29011/25.10.2019 prin care Direcția de Asistență Socială Oradea transmite spre consultare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Oradea pentru anul 2020;

Luând în considerare art. 3, alin. 2, lit.(b) din Regulament - Cadru din 8 noiembrie 2017 de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, aprobat prin Hotărârea nr.797 din 8 noiembrie 2017,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. b și art. 139 alin.(3) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrative,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1 Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Oradea pentru anul 2020.

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Oradea

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului jud. Bihor

 • -   Direcția de Asistență Socială Oradea

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

 • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

 • -   Se afișează pe site-ul www.daso-oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 950


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Consiliul Local al Municipiului Oradea

Direcția de Asistență Socială Oradea

Serviciul Programe Sociale

Str. Primăriei, nr. 42 410 209, Oradea Tel. +40 259441 677 Fax. +40 259441 678 E-mail: daso@rdsor.ro


PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL ORADEA PENTRU ANUL 2020

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ ORADEA 9                                                9

Date contact UAT: Adresă:Oradea, str.Primăriei nr.42

Județul Bihor/ Municipiul Oradea

Nr. Tel : + 40 259441677 Nr. Fax:..+ 40 259441678 E-mail: daso@rdsor.ro

CAPITOLUL I. DATE PRIVIND ADMINISTRAREA, ÎNFIINȚAREA, OBIECTIVELE ȘI FINANȚAREA SERVICIILOR SOCIALE

În conformitate cu:

 • > Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Oradea 2017-2023,

 • > Strategia de Dezvoltare locală a Municipiului Oradea 2015-2020, aprobată prin HCL nr.135/2015,

 • >  Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare,

 • >  Procesul-verbal cu nr. 28481/07.10.2019 încheiat ca urmare consultării publice, privind elaborarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, organizată cu furnizorii acreditați să acorde servicii sociale în Municipiul Oradea,

> Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului - cadrul al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului București se întocmește Planul anual de acțiune privind serviciile sociale oferite de Direcția de Asistentă Socială Oradea.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale poate fi modificat:

 • • ca urmare a unor modificări apărute în structura Direcției de Asistență Socială Oradea,

 • • ca urmare a modificării sau a apariției unor acte legislative.

Scopul Direcției de Asistență Socială Oradea este cunoașterea și evaluarea situației sociale a comunității locale, dezvoltarea și îmbunătățirea rețelei de servicii sociale existente în funcție de caracteristicile sociale locale, în vederea identificării măsurilor și acțiunilor necesare pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în scopul prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale și creșterea calității vieții.

Planul anual de acțiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătățire a sistemului de asistență socială, date privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, sursele de finanțare, respectând transpunerea în obiective a tuturor factorilor analizați în procesul de realizare și dezvoltare a unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale municipiului Oradea.

Planul anual de acțiune urmărește și dezvoltarea serviciilor promovate precum și crearea altora noi, pentru acoperirea unor cerințe tot mai mari, pe fondul accentuării gradului de sărăcie.

Caracteristicile principale ale planului de acțiune propus.

În cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea, serviciile oferite se adresează acelei părți a comunității care, din cauza lipsei de încredere în forțele proprii, a condițiilor materiale precare, lipsei de educație, stării de sănătate, lipsei unui spațiu locativ, nu poate să se susțină singură, să-și asigure cele necesare, fiind determinată să apeleze la comunitate, de a cărei implicare este nevoie în rezolvarea problemelor sociale. Aceste servicii se pot concretiza sub forma ajutoarelor materiale, bănești, obținerea unui spațiu locativ, a unui loc de muncă, de hrană caldă sau alimente de bază, care au ca finalitate reintegrarea persoanelor cu probleme sociale, aflate în situație de risc.

Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfășurarea de acțiuni ce vizează prevenirea situațiilor de risc și combaterea acestora prin educarea și informarea adecvată a tinerilor, părinților și familiilor în ansamblul lor.

Din perspectiva funcțională, acordarea serviciilor de asistență socială este concepută ca un sistem de acțiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major, dezvoltarea unui sistem realist de servicii sociale, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea calității vieții, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață demnă pentru toți locuitorii orașului.

Planul strategic se bazează pe respectarea următoarelor principii și valori:

 • a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație;

 • b) subsidiaritatea, potrivit, căreia, în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervine colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statul;

 • c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege;

 • d) respectarea, demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantat dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărei abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;

 • e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației particulare de viață a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul și cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mentală, precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului;

 • f)  parteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și private, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității stabilesc obiectivele comune, conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente pentru persoanele vulnerabile;

 • g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social și se implică activ în viața comunității, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activități voluntare desfășurate în folosul persoanelor vulnerabile;

 • h) transparență, potrivit căreia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • i)  nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni de protecție socială fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, apartenență politică, dizabilități, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată;

 • j)  eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și obținerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

 • k) eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;

 • l)  respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că acesta nu amenință drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;

 • m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale și creșterea calității vieții persoanei, și întărirea nucleului familial;

 • n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistență socială, potrivit căruia pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip;

 • o) proximitatea, potrivit c[reia serviciile sunt organizate c\t mai aproape de beneficiari, pentru facilitarea accesului ;i menținerea persoanei cât mai mult posibil]n propriul mediu viață;

 • p) complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural etc;

 • q) concurența și competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici și privați trebuie să se preocupe permanent de creșterea calității serviciilor acordate și să beneficieze de tratament egal pe piața serviciilor sociale;

 • r) egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

 • s)  confidențialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor referitoare la viața privată și situația de dificultate în care se află;

 • t)  echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispune resurse socioeconomice similare, pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

 • u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistență socială se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile și bunurile acestora;

 • v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.

 • A. Serviciile sociale existente la nivelul municipiului Oradea:

  Nr.

  Crt.

  Cod serv. soci., conf.

  Nomencla -torului serv.soci.

  Furnizori acreditați

  Denumirea serviciului social acreditat

  Capacitate

  Grad de ocupare

  Bugetele     estimate   pe         surse de         finanțare

  pentru        serviciile  sociale    existente        pe anul 2020

  Buget local

  Buget județean

  Buget de stat

  Contribuții persoane beneficiare

  Alte surse

  1

  8891

  Fundația Creștină Diakonia

  Centru de zi pentru copii din familii cu probleme sociale

  40

  100%

  14.000

  0

  0

  0

  350.000

  2

  8899-D-II

  Fundația de Scleroză

  Multiplă Bihor -M.S.

  Centru de servici de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

  40

  40

  20.000

  0

  0

  0

  90.000

  3

  8810ID-I

  Fundația de Scleroză

  Multiplă Bihor -M.S.

  Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilități

  40

  7

  0

  0

  0

  0

  10.000

  4

  8891 CZ-

  C-II

  Fundația Est Europa

  Centru de zi pentru copii

  35

  75%

  56.700

  0

  0

  0

  272.960

  5

  8899

  CPDH-I

  Asociația Caritas Eparhial Oradea

  Cantina Socială

  54

  55,55%

  32.400

  0

  0

  0

  207.600

  6

  8730 CR-

  V-I

  Asociația Caritas Eparhial Oradea

  Centru Rezidențial ”Casa Frențiu”

  52

  42,30%

  0

  0

  0

  748.000

  74.800

  7

  8899 CZ-

  D-I

  Asociația Româno-Germană Alsterdorf

  Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități psihice și intelectuale

  40

  40

  84.600

  0

  0

  0

  27.720

  8

  8899 CZ-

  PN-V

  Asociația Româno-Germană Alsterdorf

  Serviciul de Asistență Comunitară

  30

  26

  46.800

  0

  0

  0

  44.040

  9

  8790 CR-

  D-VII

  Asociația Româno-Germană Alsterdorf

  Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Apartamentul 1 Oradea

  5

  5

  0

  119.710

  0

  28.000

  12.000

  10

  8790 CR-

  D-VII

  Asociația Româno-Germană Alsterdorf

  Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Apartamentul 2 Oradea

  4

  4

  0

  95.768

  0

  25.000

  10.000

  11

  8790 CR-

  D-VII

  Asociația Româno-Germană Alsterdorf

  Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Apartamentul 3 Oradea

  4

  4

  0

  95.768

  0

  25.000

  10.000

  12

  8790 CR-

  D-VII

  Asociația Româno-Germană Alsterdorf

  Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Apartamentul 4 Oradea

  4

  4

  0

  154.748

  0

  27.000

  16.000

  13

  8790 CR-

  D-VII

  Asociația Româno-Germană Alsterdorf

  Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Apartamentul 5 Oradea

  6

  6

  0

  232.122

  0

  32.000

  24.000

  14

  8790 CR-

  D-VII

  Asociația Româno-Germană Alsterdorf

  Locuința Protejată pentru Persoane Adulte

  10

  10

  0

  386.870

  0

  40.000

  40.000

  cu Dizabilități Casa Frankfurt Oradea

  15

  8790 CR-

  D-VII

  Asociația Româno-Germană Alsterdorf

  Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Casa Franz Max Oradea

  10

  10

  0

  386.870

  0

  14.000

  40.000

  16

  8899 CZ-

  D-I

  Asociația Down Oradea

  Centrul de zi “Iedera” pentru tineri și adulți cu sindrom Down și alte dizabilități intelectuale

  30

  66,7%

  42.000

  0

  0

  0

  133.100

  17

  8891 CZ-

  C-III

  Asociația Down Oradea

  Centrul de zi “Iedera” pentru copiii cu sindrom Down

  30

  30%

  21.000

  0

  0

  0

  154.100

  18

  8899 CZ-

  D-I

  Asociația SOS Autism Bihor

  Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități SOS Autism

  25

  80%

  42.000

  20.000

  50.000

  10.000

  50.000

  19

  8810 ID-I

  Asociația “Pro Christo et Ecclesia”

  Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

  20

  95%

  0

  0

  0

  0

  DA

  20

  8810 ID-I

  Asociația “Rămâi Acasă”

  Unitate de îngrijire la domiciliu

  20

  50%

  0

  0

  0

  61.200 ron

  -

  21

  8730-CR-

  V-1

  Fundația Consistoria

  Efrem Beniamin

  Cămin pentru Persoane Vârstnice

  57

  74%

  7.500

  0

  0

  70.000

  20.000

  22

  8730-CR-

  V-1

  Fundația Consistoria

  Efrem Beniamin

  Cămin pentru Persoane Vârstnice Vasiliada

  36

  64%

  3.000

  0

  0

  40.000

  10.000

  23

  8899 SC-

  D-I

  Fundația Hospice

  Emanuel

  Serviciu Comunitar “Hospice Emanuel”

  60

  100%

  0

  0

  200.000

  0

  800.000

  24

  8790CRT-

  I

  Fundația El Sadai

  Centru Rezidențial pentru Tineri ân Dificultate

  30

  50%

  0

  0

  0

  0

  160.000

  25

  8790 CR-

  C-I

  Fundația Căminul Felix

  Centru rezidențial în case de tip familial

  192

  52,1%

  0

  0

  990.000

  0

  5.010.0000

  26

  8810 I D-1

  Federația Comunităților Evreiești din România

  - Cultul Mozaic

  Centrul care acorda servicii de îngrijire și Asistență la Domiciliu YAD BE YAD Oradea

  24

  21

  0

  0

  15.840

  0

  1.149.491,244

  27

  8790 SF-C

  Asociația Charitatis Sfântul Nicolae

  Serviciul social care asigură protecția copilului la asistent maternal profesionist

  3

  100%

  0

  0

  0

  0

  0

  28

  8899 CZ-

  PN-V

  Asociația Acțiunea Felix

  Serviciul social comunitar Acțiunea Felix

  30

  33%

  0

  0

  0

  0

  46.560

  29

  8790 CR-

  C-I

  Asociația de Tineret Mereu Împreună

  Centrul rezidențial de tip familial Mereu Impreună

  12

  100%

  0

  86.400

  0

  0

  884.400

  30

  8730-CR

  Asociaia Caritas Catolica

  Căminul de Bătrâni Sfânta Elisabeta

  34

  100%

  0

  0

  99.000

  963.600

  31

  8730-CR

  Asociaia Caritas Catolica

  Căminul de Bătrâni Sfântul Martin

  36

  92%

  0

  0

  99.000

  995.760

  32

  8899-

  CPDH

  Asociaia Caritas Catolica

  Cantina Socială

  35

  100%

  33.600

  0

  0

  89.265

  33

  8899 -ID

  Asociaia Caritas Catolica

  Centru de Îngrijire la Domiciliu

  25

  100%

  28.800

  0

  0

  77.000

  34

  8790 SF-C

  Fundația ”Casa Speranței”

  Servicii sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

  30

  16.66%

  0

  0

  0

  0

  100%

  35

  8891 CZ-

  C-II

  Direcția de Asistență Socială Oradea

  Centrul de Îngrijire de Zi

  65

  85%

  525.000

  525.000

  0

  0

  0

  36

  8790CRT-1

  Direcția de Asistență Socială Oradea

  Centrul social cu destinație multifuncțională ”Candeo”

  36

  33%

  376.000

  0

  0

  28.800

  0

  37

  8790CRT-1

  Direcția de Asistență Socială Oradea

  Centrul social cu destinație multifuncțională ”Dignitas”

  28

  86%

  354.000

  0

  0

  60.000

  0

  38

  8790CR-

  PFA-II

  Direcția de Asistență Socială Oradea

  Adăpostul de Noapte

  71

  58%

  402.000

  0

  0

  0

  0

  39

  8899 CZ-

  PN-V

  Direcția de Asistență Socială Oradea

  Centrul Comunitar Gutenberg

  47

  44%

  212.000

  0

  0

  0

  0

  40

  8899

  Direcția de Asistență Socială Oradea

  Servicii de acordare a hranei în regim de cantină social

  100

  80%

  474.135

  0

  0

  0

  0

  41

  8810

  Direcția de Asistență Socială Oradea

  Vizite la domiciliu pentru personae vârstnice

  40

  75%

  0

  0

  0

  0

  0

  42

  8899

  Direcția de Asistență Socială Oradea

  Centre Sociale Multifuncționale în cartiere

  100

  100%

  220.000

  0

  0

  0

  0

  43

  Direcția de Asistență Socială Oradea

  Transport accesibilizat pentru persoane cu dizabilități ACCES-OR

  7

  100%

  140.000

  0

  0

  0

  0

  44

  8899

  Direcția de Asistență Socială Oradea

  Creșe Oradea

  559

  100%

  10.168.000

  0

  0

  1.587.000

  0

  45

  Direcția de Asistență Socială Oradea

  Angajarea în baza contractelor individuale a asistentilor personali pt. persoanele cu handicap grav, în baza prevederilor      Legii

  nr.448/2006

  300

  100%

  11 552 400

  0

  0

  0

  0

  46

  Direcția de Asistență Socială Oradea

  Acordare beneficiilor sociale sub forma indemnizațiilor lunare persoanelor încadrate în grad de handicap grav, în baza prevederilor Legii nr.448/2006

  1700

  100%

  27 965 700

  0

  0

  0

  0

  47

  Direcția de Asistență Socială Oradea

  Furnizarea serviciilor de recuperare pentru copiii cu dizabilități din Municipiul Oradea

  50

  70%

  648 240

  0

  0

  0

  0

 • B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate pe raza municipiului Oradea.

  Furnizori acreditați

  Denumire serviciu social propus

  Cod serviciu social

  Categorie beneficiari

  Capacita necesară

  Capacitate clădire/ spațiu necesar -mp -

  Resurse umane necesare

  Bugetele estimate pe     surse     de       finanțare

  pentru       serviciile   sociale         propuse pentru

  a fi            înființate

  Justificare

  Buget local

  Buget județean

  Buget de stat

  Contribu ții persoane beneficia re

  Alte surse

  Nr.

  benef./ zi

  Nr.

  locuri

  Fundația Poarta

  Bucuriei

  Servicii sociale în comunitate

  8899CZ-

  PN-V

  Persoane adulte vulnerab ile

  5

  50 mp

  -

  -

  -

  Donați/ sponso rizări

  Direcția       de

  Asistență Socială Oradea

  Centru de zi

  8891

  Copii defavorizaț i aflați în risc     de

  abandon școlar

  60

  1258,60

  199.770,8

  0

  961.676,81

  0

  6.287.88

  7,43

  Proiect depus în cadrul Programul ui Operațion al Regional 20142020, Axa 4

  Asociația     “Pro

  Christo           et

  Centru de zi pentru copii

  Copii

  25

  0

  0

  0

  DA

  Ecclesia”

  Asociația     “Pro

  Christo           et

  Ecclesia”

  Program de ajutorare familii defavorizate

  Familii defavorizat e

  70

  0

  0

  0

  DA

  Asociația     “Pro

  Christo           et

  Ecclesia”

  Program ajutor social pentru vârstnici Adoptă o bunică

  Persoane în vârstă

  150

  0

  0

  0

  DA

  Asociația Nevăzătorilor din România Filiala interjudețeanî Bihor-Sălaj

  Centrul de asistență și suport pentru nevăzători

  8899 SC-

  D-I

  Nevăzători

  10

  105,61

  4

  DA

  DA

  Fundația Lampas

  Centru de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

  8899 CZ-

  VD-I

  Adulți

  65 mp

  4

  0

  0

  0

  0

  260.000

  Asociația Viața cu Autism

  Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități

  8899 CZ-

  D-I

  Persoane adulte cu dizabilități mentale

  12

  12

  100 mp

  Asistent social Psiholog Asistent social Psiholog Instructo r educație

  0

  0

  0

  7200

  Donații/ sponzori zări 25.200

  La nivelul mun.

  Oradea nu există servicii sociale suficiente pentru persoanele adulte cu dizabilităț.

  Asociația Națională a Surzilor di România - Filiala Bihor

  Servicii de asistență și suport pentru persoanele adulte ci dizabilități

  8899 CZ-

  D-I

  Persoane surde

  10-15

  35

  246 mp

  5

  Proiect de finanțare nerambu rsabilă

  Da

  Da

  Donații, sponsori zări

  Bugetul nu va fi diferențiat de bugetul furnizorului

 • C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice (pentru anul 2020), în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului operațional/direcției de acțiune prevăzută în ....................A 2. Se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile pentru activități

nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru 2019

Cod CPV

Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului- cadru

Sursa de finanțare

Procedura stabilită/ instrumente specific pentru derularea procesului de achiziție

Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii

Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului- cadn

Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire

Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire

Lei fără TVA

online / offline

Nu este cazul.

Anexă privind achizițiile directe

Nr.crt.

Obiectul privind achizițiile directe

2020

Cod CPV

Valoarea estimată

Lei,fără TVA

Sursa de finanțare

Data estimată pentru inițiere

Data estimată pentru finalizare

Nu este cazul.

Pentru anul 2020, Direcția de Asistență Socială Oradea își propune următorul obiectiv general:

Realizarea ansamblului de măsuri, acțiuni, activități profesionale, servicii specializate, pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale și creșterii calității vieții.

Nr. crt.

Obiectiv serviciu

Acțiuni/ Măsuri necesare pentru atingerea obiectivului

Termene

Rezultate așteptate

1

Organizarea, coordonarea și dezvoltarea structurii Creșe Oradea

1. Asigură îndrumarea și controlul activităților desfășurate în creșă, cu privire la exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, precum și a sarcinilor încredințate

Permanent

Desfășurarea activității în condiții optime, astfel încât să nu există incidente

2. Asigură un mod de abordare a activităților din creșe, centrat pe nevoile copilului și ale familiei

Permanent

3. Întocmește rapoartele, situațiile solicitate de către șeful ierarhic superior, instituții publice, parteneri, precum și a documentelor care asigură funcționarea în condiții optime a activității din cadrul creșelor

Permanent

4. Coordonează și se asigură de îndeplinirea procedurilor legale pentru achiziția de bunuri, servicii, obiecte de inventare și materiale necesare bunei funcționări a serviciilor de creșă;

Permanent

5. Dezvoltarea continuă a serviciilor oferite în creșă, în funcție de nevoile beneficiarilor

Permanent

1.

6. Asigura coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de către personalul creșei, propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc in mod corespunzător atribuțiile

Permanent

7. Dezvoltă parteneriate/ acțiuni ce au drept scop cunoașterea activității creșei de către părinți și de către comunitatea locală

Permanent

8. Ia toate măsurile și stabilește proceduri clare privind securitatea copiilor în creșă

Anual

9.Organizează sesiunea de înscriere la creșă, asigură respectarea procedurii de înscriere, prelucrează dosarele, gestionează baza de date , întocmește, liste cu copii înscriși/admiși, întocmește răspunsuri la solicitările de creșă

Luna iunie

10. Animarea, formarea continuă și valorizarea personalului, cultivă spiritul de echipă și exemplele pozitive ale experiențelor din creșe

Permanent

2.

Organizarea, coordonarea și monitorizarea Compartimentului Cabinete medicale Școlare

1. Repartizarea personalului medical necesar asigurării asistenței medicale antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor care frecventează unitățile de învățământ autorizate/acreditate din municipiul Oradea

Septembrie sau ori de câte ori este nevoie

Desfășurarea activității în condiții optime, astfel încât să nu există incidente

2.

2. Asigurarea îndeplinirii procedurilor legale pentru achiziția de bunuri, servicii, obiecte de inventare și materiale necesare bunei funcționări a cabinetelor de medicină școlară

Mai - august sau ori de câte ori este nevoie

3. Coordonarea, monitorizarea și evaluarea din punct de vedere administrativ al personalului medical din cadrul cabinetelor medicale școlare

Permanent

4. Asigurarea personalului medical la punctele de prim ajutor desemnate de către Primăria Munciipiului Oradea

Perioadă de caniculă iunie - august

3.

Inițierea,dezvoltarea și implementare parteneriatelor, programelor, proiectelor în colaborare cu instituții, organizații publice sau private și care au ca scop dezvoltarea serviciilor sociale

l.Colectarea, prelucrarea și administrarea datelor și informațiilor privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia și comunicarea acestora către serviciile publice de asistență socială de la nivelul județului, precum și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la solicitarea acestuia;

Trimestrial

2.Organizarea de sesiuni de consultări, colaborarea permanentă cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiar, încheierea de contracte de collaborate/parteneriatei;

Semestrial sau ori de câte ori este nevoie

3. Elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local și le propune spre avizare / aprobare Colegiului director / Consiliului Local;

Septembrie -octombrie

Realizează diagnoza socială la nivelul municipiului Oradea, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, realizarea de sondaje și anchete sociale, valorificarea potențialului comunității în vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;

2019-2020

Cu ajutorul diagnozei sociale să oferim soluții la problemele sociale identificate;

Să identificăm zonele prioritare de intervenție în domeniul social, în municipiul Oradea, pentru perioada 2020-2027; Să realizăm elaborarea unei harte a municipiului Oradea cu categoriile de beneficiari și servicii din sfera socială.

5.Elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani,

2019-2020

Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condițiile furnizării unor servicii sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătățirea calității vieții familiilor și

respectiv de 10 ani, pe care o supune spre avizare / aprobare Colegiului director / Consiliului local și răspunde de aplicarea acesteia;

persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială.

6.Promovare, recrutare și plasare voluntari în cadrul DASO, Gala Voluntarilor

Permanent sau ori de câte ori este nevoie

Creșterea calității serviciilor sociale furnizate de către DAS Oradea

7.Asigurarea implementării Legii nr. 34/1998

Septembrie - mertie

8.Întocmirea raportului de activitate al DASO

Ianuarie

4.

Asigurarea serviciilor integrate de îngrijire, supraveghere și educație a copiilor de vârsta antepreșcolară și dezvoltarea programelor de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora

Asigură servicii de îngrijire, supraveghere și educație a copiilor de vârstă antepreșcolară, cuprinsă între 10 luni și 3 ani;

Permanent

Desfășurarea activității în condiții optime, astfel încât să nu există incidente

Asigură un program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor de vârstă antepreșcolară,cuprinsă între 10 luni și 3 ani;

Permanent

Asigură supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și acordă primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz

Permanent

4.

Asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;

Permanent

Asigură consilierea, acordă sprijinul și dezvoltă o relație de parteneriat activ cu familiile copiilor care frecventează creșa, contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi

Permanent

5.

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi -

Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității,

Gestionarea circuitelor funcționale,

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică;

Permanent

Desfășurarea activității în condiții optime, astfel încât să nu există incidente

6.

Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective

Servicii curente

Imunizări

Triaj epidemilogic

Permanent

Desfășurarea activității în condiții optime, astfel încât să nu există incidente

7.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cornice Elaborarea raportărilor curente pentru sist. Informațional de sănătate

Eliberarea de documente medicale

Permanent

8

Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale

Acordarea de bilete de trimitere

Acordarea de scutiri medicale Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente

Permanent

9.

Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos

Inițierea/susținerea/participarea la programe/activități de educație pentru sănătate pentru copii

Permanent

9.

Consilierea/informarea/instruirea personalului din unit. De înv. și a părinților referitor la problemele de sănătate ale copiilor

10.

Recrutarea, promovarea motivarea și menținerea personalului care să ofere în funcție de nevoile instituției, combinația adecvată de competențe tehnice și potențial de a-și dezvolta cunoștințele și calitățile personale corespunzătoare pentru susținerea și dezvoltarea viitoare a instituției precum și motivarea și menținerea acestuia.

Întocmirea formalităților privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice și a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovărilor în clasă, grad profesional, răspunde de organizarea în condiții optime a procedurilor specifice concursurilor Întocmirea și gestionarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici precum și dosarele personale ale personalului contractual

Asigurarea de existența la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege. Întocmirea actelor administrative privind încheierea, modificarea, suspendarea și 4încetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă, precum și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația privind funcția publică și de legislația muncii pentru personalul din cadrul instituției Întocmirea și actualizarea Registrului de evidența al salariaților și baza de date privind evidența funcționarilor publici și a personalului contractual.

12 luni

Concursuri organizate - 8, Dosare profesionale gestionate -539, Declarații de avere și de interese - 80, Contracte/Acte aditionale -600,Referate/Decizii - 150 , Rapoarte salariat Revisal -600

11.

Gestionarea eficientă a procesului privind salarizarea personalului din cadrul instituției

Întocmirea și verificarea foii colective de prezență. Întocmirea statului de personal ori de câte ori intervin modificări privind componentele definitorii ale acestuia: structura organizatorică, numărul și categoria funcțiilor, numărul de angajați, drepturile salariale lunare sau noi angajări; Întocmirea statelor de plată pentru salariații instituției, în baza centralizării datelor din pontaje,      cereri de concedii de odihnă,

concediilor de boală; Întocmirea ordinele de plată privind drepturile/contribuțiile/reținerile salariale;Întocmirea declarațiilor -Declarația 112 , Declarația 100 și Declarația L153; ’                            ’           ’

12 luni

Planul anual de formare profesională -2, Referate de participare la programe de pregatire profesională - 20 Rapoarte vizita asistenți personali - 250 Parteneriate /Programe de instruire informare si suport -6

12.

Asigurarea unui sistem eficient și bine organizat de pregătire profesională care să răspundă cerințelor de dezvoltare profesională a personalului oferind oportunități de pregătire corespunzătoare nevoilor de pregătire atât ale organizației cât și ale fiecărui angajat al acesteia.

Planificarea și realizarea activităților de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii/beneficii sociale; Asigurarea instruirii în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, a asistenților personali și organizarea programelor de monitorizare,consiliere, informare și suport a acestora; Coordonarea activitatii de practica a studentilor

12 luni

Planul anual de formare profesională -2, Referate de participare la programe de pregatire profesională - 20 Rapoarte vizita asistenți personali - 250 Parteneriate /Programe de instruire informare si suport -6

13.

Asigurarea unui sistem operațional de evaluare a performanței profesionale a

Centralizarea, conform prevederilor legale, a fișelor de evaluare a performanțelor

13.

personalului care să identifice și să încurajeze buna performanță și totodată să depisteze performanțele necorespunzătoare în vederea adoptării măsurilor corective adecvate.

profesionale individuale ale personalului contractual și a rapoartelor de evaluare ale funcționarilor publici; Întocmirea referatelor privind propunerea de sancționare disciplinară a angajaților, pe baza raportului Comisiei de disciplină cu sancțiunea dispusă de directorul executiv și/sau a referatului șefilor ierarhici ai angajaților, în ceea ce privește mustrarea sau avertismentul scris, cu respectarea prevederilor legale

12 luni

Rapoarte de evaluare a performantelor individuale -550

Referate/decizii de sancționare -4

14.

Acordarea indemnizațiilor lunare persoanelor cu handicap grav în conformitate cu prevederile legale, monitorizarea,consilierea și informarea cu privire la modul de respectare a drepturilor acestora.

Verificarea și gestionarea îndeplinirii condițiilor legale de acordare a indemnizațiilor lunare, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului Întocmirea deciziilor de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a indemnizațiilor lunare; Colaborarea cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități și transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu.

Prelucrarea, verificarea și gestionarea platii beneficiarilor de indemnizații ale persoanelor cu handicap grav. Gestionarea și verificarea situției privind furnizarea serviciilor de recuperare a copiilor cu

12 luni

Dosare indemnizații lunare gestionate - 1500 Referate/Decizii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/ suspendare/încetare a indemnizațiilor lunare - 2100 Centralizatoare/Rapoarte cu beneficiarii de indemnizații lunare - 24 Situatii lunare cu prezența copiilor la CRCD - 12

dizabilități din municipul Oradea.

15.

Acordarea serviciilor de consiliere socială și psihologică, a activităților educaționale, de recreere și socializare și asistență socială pentru copiii proveniți din familii aflate în situații de risc social.

Promovarea serviciului la nivel de comunitate și identificarea de potențiali beneficiari

Permanent

Integrarea copiilor în programul Centrului de Îngrijire de Zi

16.

Dezvoltarea sistemului de activități privind asigurarea respectării, promovării și garantării drepturilor copilului în concordanță cu prevederile legale în vigoare urmărind principiul interesului superior al copilului, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa.

Identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa

2020

Copiii sunt informați cu privire la drepturile și îndatoririle lor și la serviciile publice pe care le pot accesa

Acordarea de servicii sociale de prevenire a separării copilului de părinții săi, precum și cele menite să îi sprijine pe aceștia în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condițiile legii.

Număr redus de copii cu abandon școlar

Consilierea și informarea familiilor asupra drepturilor și obligațiilor acestora și asupra serviciilor disponibile pe plan local.

Număr redus de copii victime ale neglijării, violenței, oricăror forme de abuz.

Vizitează periodic la domiciliu familiile și copiii care beneficiază de servicii și beneficii și urmărește modul de utilizare a beneficiilor, precum și familiile care au în îngrijire copii cu părinți plecați la muncă în străinătate

Copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate au acces la servicii de suport, respectiv la servicii de consiliere psihologică

Monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și

Copiii cunosc riscurile și efectele grave ale consumului de droguri sau de alte substanțe nocive

informațiilor relevante

16.

Asigură și monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și a comportamentului delicvent;

17..

Îmbunătățirea colaborării cu DGASPC Bihor, sprijinirea reciprocă în demersurile întreprinse în domeniul protecției drepturilor copilului

Urmărește evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa

O mai bună colaborare cu DGASPC Bihor în vederea soluționării cu celeritate a problemelor care îi privesc pe copii

Colaborează cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în domeniul protecției copilului și îi transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu.

Număr cât mai mic de copii separați temporar sau definitiv de familie.

Urmărește punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecția copilului/instanței de tutelă referitoare la prestarea de către părinții apți de muncă a acțiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială etc.

Centralizează trimestrial situația copiilor care prestează activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling și transmite centralizatorul DGASPC Bihor în care

copilul desfășoară activitatea, în primele 15 zile ale trimestrului pentru trimestrul anterior.

17.

Înaintează propuneri Primarului mun. Oradea, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecție specială, în condițiile legii;

18.

Acordarea de beneficii sociale pentru susținerea copilului și a familiei, care au în vedere nașterea, educația și întreținerea copiilor

Verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;

2020

Număr cât mai mic de copii aflați în situație de sărăcie sau excluziune socială

Pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor și transmiterea acestora către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială;

Preluarea, verificarea, raspunderea și introducerea în baza de date a datelor cuprinse în cererea pentru acordarea alocației de stat pentru copii.

Preluarea, raspunderea si verificarea dosarelor de alocație pentru susținerea familiei, emiterea dispozițiilor de acordare / modificare / încetare /respingere privind stabilirea dreptului. Efectuarea anchetei sociale la domiciliul familiei care solicită/beneficiază de alocația pentru susținerea familiei și introducerea în baza de date a datelor cuprinse în cerere și în actele justificative, verificarea tuturor

modificărilor și întocmirea dispozițiilor și referatelor de modificare sau de încetare și transmiterea pe baza de borderouri, la AJPIS Bihor, a dispozițiilor de acordare, modificare, sau încetare, până în data de 5 a lunii următoare;

18.

Verificarea documentației depuse de solicitant și a dosarelor privind acordarea indemnizației pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, a stimulentului de inserție, etc, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat și transmiterea către AJPIS Bihor pe baza de borderou a cererilor înregistrate, însoțite de documentele justificative.

Implementarea prevederilor legale privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate prin procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

Acordarea prestațiilor financiare excepționale, în situația în care familia care îngrijește copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situație excepțională și care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului.

19.

Dezvoltarea metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in

Verificarea în teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale necesare obținerii certificatelor de încadrare a copiilor în grad de handicap

2020

Copiii cu dizabilități au acces la servicii de depistare precoce, evaluare și reabilitare, copiii cu cerințe educaționale au acces la educație incluzivă

19.

vederea abilitării si reabilitării copiilor cu dizabilitati si/sau cerințe educaționale speciale

Verificarea pe teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale privind orientarea școlară și profesională a copiilor cu cerințe educaționale speciale;

Verificarea pe teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale necesare în vederea angajării asistenților personali ai minorilor cu dizabilități încadrati în gradul de handicap grav și care au dreptul de a beneficia de asistent personal

Monitorizarea copilului cu dizabilități, asigurată de RCP din cadrul DAS Oradea, prin delegarea responsabilității din partea managerului de caz, desemnat din cadrul DGASPC Bihor, pentru copiii din familie pentru care s-a aprobat un plan de abilitare-reabilitare.

Reevaluarea periodică a situației copiilor cu dizabilități în vederea urmăririi eficiența beneficiilor, a serviciilor și a măsurilor de intervenție

20.

Acordarea unor beneficii de asistență socială

Întocmirea documentației conform legislației în vigoare și respectarea procedurii specifice privind acordarea ajutorului social; Întocmirea documentației conform legislației în vigoare și respectarea procedurii specifice privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu

Permanent / perioada sezonului rece

Gestionarea corectă a tuturor dosarelor

20.

lemne pentru beneficiarii de ajutor social; Întocmirea documentației conform legislației în vigoare și respectarea procedurii specifice privind acordarea ajutorului de urgență; Întocmirea documentației conform legislației în vigoare și respectarea procedurii specifice privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi sau petrolieri.

21.

Ducerea la îndeplinire a unor măsuri privind acordarea de servicii sociale

Întocmirea documentației și respectarea procedurii specifice privind acordarea serviciilor de servire a hranei în regim de cantină de ajutor social; Întocmirea documentației și respectarea procedurii specifice privind înhumarea cadavrelor cu sau fără aparținători și a cadavrelor cu identitate necunoscută

Permanent

Gestionarea corectă a dosarelor / asigurarea înhumărilor

22.

Asigurarea unor măsuri de asistență socială pentru persoanele vârstnice și pentru alte categorii de persoane aflate în situație de vulnerabilitate socială

Asigurarea de activități specifice pentru combaterea marginalizării sociale a persoanelor vârstnice și a altor categorii vulnerabile (persoane cu handicap, copii proveniți din familii cu probleme sociale) în Centrele Sociale Multifuncționale din cartierele municipiului Oradea; Completarea Grilelor de evaluare/anchetelor sociale necesare în vedere internării persoanelor vârstnice în centre medico-sociale; Realizarea unor activități la domiciliul

Permanent

Soluționarea tuturor solicitărilor

22.

persoanelor vârstnice: consiliere, efectuarea de cumpărături de necesitate, obținerea rețetelor medicale, etc; Întocmirea documentației și eliberarea adeverinței pentru ocuparea unui loc din cele 10 rezervate municipalității la Centrul Medical Laser System SRL pentru persoanele care au nevoie de îngrijiri speciale sau paliative; Întocmirea documentației și a anchetei sociale pentru scutirea la plata penalităților la impozitul pe clădiri și terenuri; Întocmirea documentației și a anchetei sociale la solicitarea judecătoriei/tribunalului pentru acordarea ajutorului public judiciar; Întocmirea anchetei sociale necesară pt acordarea burselor sociale pentru studenți.

23.

Finalizare proiect

„Acordarea serviciilor de cazare și consiliere în centrele cu destinație multifuncțională Dignitas si Candeo, pentru tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială”

"-Preluare și verificare cerere și acte necesare

"- Asigurarea locurilor de cazare

"- Evaluare și consiliere

"-Facilitare a accesului pe piața muncii

"- Intermedierea obținerii unor servicii prestate de alte instituții

"-Întocmirea formalităților de finalizare a proiectului

05.09.2020

Diminuarea numărului de tineri aflați în situația de a nu avea un adăpost sigur, prin crearea de centre sociale cu destinație multifuncțională care să asigure găzduirea beneficiarilor pe perioadă determinată, precum și servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și servicii de reinserție socio-profesională; Creșterea calității vieții tinerilor din grupul țintă. Integrarea socio-profesională a beneficiarilor

24.

Finalizare proiect “Acordarea serviciilor de cazare și consiliere în cadrul centrlor de cazare temporară nr.2 și nr.3 pentru persoanele aflate în stare de risc social”

"-Preluare și verificare cerere și acte necesare

"- Asigurarea locurilor de cazare

"- Evaluare și consiliere

"-Facilitare a accesului pe piața muncii

"- Intermedierea obținerii unor servicii prestate de alte instituții

"-Întocmirea formalităților de finalizare a proiectului

24.06.2020

Integrarea socio-profesională a beneficiarilor

25.

Acordarea serviciilor de cazare, consiliere și informare a a persoanelor fară adopost, a celor aflate în dificultate sau în risc social de marginalizare/ excluziune socială

"-Preluare și verificare cerere și acte necesare

"-Asigurarea locurilor de cazare

"-Evaluare, consiliere și informare, educație extracuriculară

permanent

Asigurarea cazării și consilierii pentru solicitanți, în limita locurilor disponibile

26.

Întocmirea de anchete sociale

"-Preluare și verificare cerere și acte necesare

"-Efectuarea vizitei la adresa solicitantului

"-Întocmire ancheta socială

permanent

Întocmirea anchetelor sociale pt. toți solicitanții

27.

Organizarea sesiunii de depunere pentru solicitare de locuințe sociale

"-Preluare și verificare dosare

"-Întocmire punctaj

"-Analizarea dosarelor de către comisia de locuințe și întocmirea listei de priorități

01.12.2020

Verificarea și prelucrarea tuturor dosarelor

28.

Intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

"-Realizarea evaluării inițiale a gradului de risc din perspectiva acordării pe baza Fișei pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare

Asigurarea intervenției la toate solicitările, consilierea victimelor și agresorilor,

28.

pentru victimele violenței domestice.

" -Asigurarea măsurilor de protecție socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilități sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecție provizoriu sau ordinul de protecție și păstrează confidențialitatea asupra identității acestora

"-Realizarea demersurilor necesare pentru depășirea riscului imediat

de caz pentru victime și, după caz, pentru agresori

"-Intervenția în cazurile de violență domestică, la solicitarea organelor de poliție, atunci când prin ordinul de protecție provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidențial.

permanent

întocmirea fișelor de evaluare a riscurilor și transmiterea acesteia la DGASPC. Cazarea victimelor într-o locație confidențială. Cazarea agresorilor, la solicitarea acestora, în Adăpostul de Noapte din Oradea.

29.

Acordarea pachetelor cu hrană pentru persoanele defavorizate

"- Preluare și verificare cerere și acte necesare

"- Organizarea acțiunii de distribuire "- Acordarea pachetelor cu alimente, beneficiarilor eligibili

Conform termenelor legale

Distribuirea tuturor pachetelor alimentare

30.

Organizarea primirii/ expedierii și înregistrării corespondenței, astfel încât sistemul să fie accesibil conducătorului, angajaților și terților interesați cu abilitare în domeniu.

Utilizarea eficientă a programului CID la nivelul tuturor serviciilor din cadrul instituției.

31.12.20202

Transparență decizională.

30.

Întreprinderea măsurilor necesare astfel încât circuitele informaționale să asigure o difuzare rapidă, fluentă și precisă a informațiilor.

31.

Asigurarea unui flux al informațiilor, atât în interior, cât și în/din exterior, stabilirea tipurilor de informații, a conținutului, calității, frecvenței, surselor și destinatarilor acestora, care să permită îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu.

Stabilirea documentelor și a fluxurilor de date și informații care intră și ies din fiecare compartiment din cadrul instituției, a destinatarilor documentelor.

31.12.2020

Nr. de cetățeni informați corect cu privire la întocmirea documentației necesare acordării de servicii/beneficii sociale.

Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor către/ înspre celelalte servicii precum și îmbunătățirea mijloacelor de informare între acestea.

31.12.2020

Nr de cereri înregistrate pe tip de beneficiu.

32.

Organizarea primirii/ expedierii și înregistrării corespondenței, astfel încât sistemul să fie accesibil conducătorului, angajaților și terților interesați cu abilitare în domeniu.

Utilizarea eficientă a programului CID la nivelul tuturor serviciilor din cadrul instituției.

31.12.2020

Difuzarea rapidă și fluentă a informațiilor în cadrul instituției.

Întreprinderea măsurilor necesare astfel încât circuitele informaționale să asigure o difuzare rapidă, fluentă și precisă a informațiilor.

Permanent

33.

Promovarea imaginii instituției în relația cu cetățenii.

Informarea comunității prin mass media locală și publicarea pe site-ul instituției a informațiilor cu privire la acordarea beneficiilor și serviciilor sociale.

Permanent

Conștientizarea și sensibilizarea cetățenilor privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială.

34.

Achiziționarea de bunuri și servicii cu caracter administrativ aferente activităților instituției și asigurarea evidenței patrimoniului public /privat al DAS Oradea

Achiziția materialelor, a obiectelor de inventar, a activelor fixe și serviciiilor necesare desfășurării activităților DAS Oradea

31.12.2020

în funcție de necesarul de bunuri /servicii cu caracter administrativ solicitate de serviciile din structura DAS Oradea / an

Eliberarea din magazie a materialelor, obiectelor de inventar și activelor fixe

31.12.2020

Administrarea patrimoniului (Evidența tuturor mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din dotarea sediului DASO, în vederea gestionării conform prevederilor legale)

31.12.2020

Decizia privind aprobarea propunerilor Comisiei Centrale de inventariere a patrimoniului

35.

Asigurarea activității de transport prin parcul auto al instituției, inclusiv programul ACCES-OR

Urmărirea consumului de carburanți prin încadrarea în norma stabilită legal

31.12.2020

Un consum de carburant de maxim 1050L/ lună /total autovehicule

Întocmirea documentației necesară pentru justificarea consumurilor autovehiculelor din dotarea DASO

31.12.2020

Evidența aprovizionării cu carburanți prin bonuri BCF și evidența consumului zilnic de carburanți Foaie de parcurs /zi / autovehicul FAZ (Fișa de activitate zilnică a autovehiculelor) /lună /autovehicul

36.

Organizarea și efectuarea instruirii în domeniul situațiilor de urgență, în domeniul sănătății și securității în muncă, supravegherea sanătății lucrătorilor față de riscurile caracteristice locului de muncă, precum și eficientizarea activității de pază și securitate a instituției

Asigurarea condițiilor care să permită angajaților ca pe baza instruirii și cu mijl. tehnice pe care le au la dispoziție, să acționeze eficient pt. prevenirea și stingerea incendiilor

31.12.2020

Verificarea însușirii și aplicării de către personalul din cadrul instituției a măsurilor de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;

31.12.2020

Organizarea și asigurarea accesului în instituție și paza generală a a imobilelor

31.12.2020

37.

Asigurarea infrastructurii IT și a paginii web a instituției

Asigurarea conformității dezvoltării și actualizării site-ului DAS Oradea

31.12.2020

Asigurarea conformității funcționării tehnicii de calcul și a infrastructurii IT a DAS Oradea ’

31.12.2020

Asigurarea Backup la baza de date a aplicațiilor informatice INDECO și a înregistrărilor video de la camere de supraveghere pe NVR și DVD

31.12.2020

38

Asigurarea evidenței financiar- contabile conform normelor în vigoare și la termenele stabilite astfel încât situațiile

Verifică documentele justificative primite și întocmește notele contabile pentru toate operațiunile economico - financiare.

Anual

38.

financiare să ofere informații reale și să reprezinte fidel rezultatul patrimonial, activele, datoriile și poziția financiară

Realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate .

Annual

înregistrează în contabilitate documentele în mod sistematic și cronologic și întocmește balanța de verificare lunară, avându-se în vedere concordanța dintre conturile analitice și sintetice, registrul jurnal si registrul inventar .

Anual

Ține evidența sintetică a obiectelor de inventar, materialelor, debitorilor, furnizorilor, a cheltuielilor curente pe capitole, subcapitole si aliniate si verifică concordanța cu balanțele analitice .

Anual

Asigură organizarea și conducerea evidenței sintetice și analitice a cheltuielilor si veniturilor bugetare care reflectă încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar.

Anual

întocmeste si semnează ordinele de plată și efectuează plățile corespunzătoare activității curente, pe baza documentelor justificative întocmite de compartimentele de specialitate in conformitate cu prevederile legale;

Anual

Efectuarea operatiunilor de casierie cu încadrarea în plafonul de casa de 2.100 lei

Anual

Întocmește situațiile financiare lunare, trimestriale și anuale respectând regulile de întocmire și termenele de depunere. Exercită atribuții specifice utilizării funcționalităților sistemului național de raportare Forexebug .

Anual

Asigura executarea si decontarea sumelor stabilite in baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Anual

39.

Planificarea in condiții de legalitate a resurselor bugetare, parcurgerea etapelor procesului bugetar: angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor cu încadrarea în bugetul aprobat

Emiterea, verificarea si evidenta formularelor: “Propunere de angajare a cheltuielilor”, “Angajament bugetar” și “Ordonanțare de plată” în vederea efectuării plății cheltuielilor bugetare. Organizează, conduce si raspunde de evidența angajamentelor bugetare și legale .

Anual

Elaborează contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Anual

Întocmește situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal.

Anual

Desfășoară execuția bugetară la capitolele : 68.02 „Asigurări și asistență socială” , 65.02 „Învățământ” , 66.08 „Servicii de sănătate publică” și ține la zi plățile pe articole și alineate, și întocmește situații informative privind execuția bugetară

Anual

39.

Întocmește cererile de finanțare și decontul pentru cheltuieli de personal, pentru personalul medical din cabinetele medicale școlare și dentare și pentru cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare.

Anual

40.

Fundamentarea și elaborarea bugetului instituției și a propunerilor de rectificare a bugetului potrivit reglementărilor legale în vigoare, în vederea asigurării resurselor financiare necesare desfășurarii activității

Fundamentează și întocmește anual la termenele prevăzute de lege proiectul bugetului instituției.

Anual

Elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială;

Anual

Elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale în conformitate cu planul anual de acțiune

Anual

Urmărește periodic realizarea bugetului, verifică și întocmește propunerile de rectificare a bugetului, de modificare a alocațiilor trimestriale, de virări de credite, de repartizare pe trimestre .

Anual

41.

Implementarea unui sistem eficient de îndrumare, coordonare, monitorizare și control

Exercitarea controlului financiar preventiv prin asigurarea conformitatii datelor referitoare la legalitatea si regularitatea operatiunilor economice, incadrarea operatiunilor in limitele si destinatia creditelor bugetare sau de angajament cu incadrarea in termenul de trei zile lucratoare de la prezentarea documentelor

Anual

42.

Eficientizarea procesului de achiziții si urmărirea contractelor

Tine evidenta tuturor contractelor de achiziții publice aflate in curs de executare si atentioneaza serviciile de resort privind ajungerea la termen

Anual

Exercita atribuții specifice desfășurării procesului de achiziții publice : primește referatul de necesitate și caietul de sarcini întocmite de personalul compartimentului de specialitate care solicită achiziția , întocmește adresa de înaintare și le depune la SAP PMO ; preia documentele aferente achiziției de la SAP și le verifică; participă la elaborarea programului anual al achizițiilor publice și la actualizarea acestuia ; preia de la compartimentele de specialitate procesele verbale de recepție partială și finală și le transmite în maxim 7 zile de la data întocmirii acestora , respectiv de la data încetării contractului , la Serviciul Achiziții Publice pentru întocmirea actelor constatatoare pentru procedura de achiziție.

Anual

 • D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

 • 1. Serviciile sociale pentru care s-au depus solicitările de subvenție de la bugetul local pe anul 2020:

 • a) Furnizorul: Fundația Est Europa:

 • - Serviciul social: Centrul de zi pentru copii, cod serviciul social conform nomenclatorului: 8891 CZ-C-II,

 • b) Furnizorul: Asociația SOS Autism:

 • - Serviciul social: Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cod serviciul social conform nomenclatorului: 8899 CZ-D-I,

 • c) Furnizorul: Asociația Caritas Eparhial:

 • - Serviciul social: Cantină socială, cod serviciul social conform nomenclatorului: 8899 CPDH-I,

 • d) Furnizorul: Asociația Down Oradea România:

 • - Serviciul social: Centrul de zi Iedera pentru tineri și adulți cu sindrom Down și alte dizabilități intelectuale, cod serviciul social conform nomenclatorului: 8810 CZ-V-I,

 • - Serviciul social: Centrul de zi Iedera pentru copiii cu sindrom Down, cod serviciul social conform nomenclatorului: 8891 CZ-C-III,

 • e) Furnizorul: Fundația de Scleroză Multiplă MS Bihor:

 • - Serviciul social: Centrul de Zi destinat persoanelor adulte cu dizabilități, cod serviciul social conform nomenclatorului: 8810 CZ-V-I,

 • f) Furnizorul: Asociația Caritas Catolica:

 • - Serviciul social: Centrul de Îngrijire la domiciliu Oradea, cod serviciul social conform nomenclatorului: 8810 ID-I,

 • - Serviciul social: Cantină socială Oradea, cod serviciul social conform nomenclatorului: 8899 CPDH-I,

 • g) Furnizorul: Fundația Creștină Diakonia Cluj Punct de lucru Oradea:

 • - Serviciul social: Centrul de zi pentru copii din familii cu probleme sociale, cod serviciul social conform nomenclatorului: 8891 CZ-C-II,

 • h) Furnizorul: Fundația Consistoria Efrem Beniamin:

 • - Serviciul social: Cămin pentru Persoane Vârstnice, cod serviciul social conform nomenclatorului: 8730 CR-V-I,

 • - Serviciul social: Cămin pentru Persoane Vârstnice - Vasiliada, cod serviciul social conform nomenclatorului: 8730 CR-V-I,

 • i) Furnizorul: Asociația Româno - Germană Alsterdorf:

 • - Serviciul social: Centrul de Zi pentru persoane cu dizabilități psihice și intelectuale, cod serviciul social conform nomenclatorului: 8810 CZ-V-I,

 • - Serviciul social: Serviciu de asistență comunitară, cod serviciul social conform nomenclatorului: 8899 CZ-PN-V,

 • j) Furnizorul: Fundația Creștină Diakonia Filiala Oradea:

 • - Serviciul social: Unitatea de Îngrijire la Domiciliu, cod serviciul social conform nomenclatorului: 8810 ID-I.

 • 2. Capitolul de cheltuieli curente, pentru care se pot acorda subvenții este: CAP. 680250, ART. 5911;

 • 3. Bugetul solicitat al programului de subvenționare este de 622.700 lei.

CAPITOLUL II. PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE INFORMARE A PUBLICULUI CU PRIVIRE LA SERVICIILE SOCIALE EXISTENTE LA NIVEL LOCAL/JUDEȚEAN ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 6 DIN Hotărârea Guvernului nr. 797/2017

 • 1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială: a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale - se publică pe pagina proprie de internet *;

  Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale este publicată pe pagina proprie de internet ?

  Da

  Nu

  * Se va bifa răspunsul cu X

  X

 • b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local -se publică pe pagina proprie de internet *;

  Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul

  Da

  Nu

  consiliului județean/consiliului local este publicat pe pagina proprie de internet ?

  * Se va bifa răspunsul cu X

  X

 • c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. -                   se actualizează cel

puțin lunar *;

Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. sunt actualizate cel puțin lunar ?

Da

Nu

* Se va bifa răspunsul cu X

X

 • d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați - se publică pe pagina proprie de internet*;

  Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați sunt publicate pe pagina proprie de internet ?

  Da

  Nu

  * Se va bifa răspunsul cu X

  X

 • (i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate/de nivel local (și din județ) și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar *;

  lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate/de nivel local (și din județ) și a serviciilor sociale acordate de aceștia este actualizată lunar?

  Da

  Nu

  * Se va bifa răspunsul cu X

  X

  Denumire furnizor

  Denumire serviciu furnizor

  Serviciu licențiat

  Serviciu nelicențiat

  Asociația Abolishion

  Asociația Abolishion

  -

  Asociația Acțiunea Felix

  Asociația Acțiunea Felix

  -

  Serviciul Social

  Comunitar Acțiunea Felix

  Asociația Agnulli Dei

  Asociația Agnulli Dei

  -

  Asociația Anima Caritabila

  Asociația Anima Caritabila

  -

  Asociația SOS Autism Bihor

  Asociația SOS Autism Bihor

  Asociația Anima Caritabila

  Asociația Caritas Catolica

  Asociația Caritas Catolica

  Cămin de bătrâni Sfântul Martin

  Asociația Caritas Catolica

  Asociația Caritas Catolica

  Cămin de bătrâni Sfânta Elisabeta

  Asociația Caritas Catolica

  Asociația Caritas Catolica

  Centrul de îngijire la domiciliu Oradea

  Asociația Caritas Catolica

  Asociația Caritas Catolica

  Cantina socială Oradea

  Asociația Caritas Eparhial Oradea

  Asociația Caritas Eparhial Oradea

  Cantina socială

  Asociația Charitatis Sfântul Nicolae

  Asociația Charitatis Sfântul Nicolae

  Serviciul social care asigură protecția copilului la asistent maternal profesionist

  Asociația Consult Pro Education

  Asociația Consult Pro Education

  -

  Asociația Curcubeul Copiilor

  Asociația Curcubeul Copiilor

  Centrul de plasament nr.2 Oradea

  Asociația de tineret "Mereu Împreună"

  Asociația de tineret "Mereu Împreună"

  Centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi - Centru rezidențial tip

  familial "Mereu Împreună"

  Asociația Deficienților Locomotori Bihor

  Asociația Deficienților Locomotori Bihor

  -

  Asociația Down Oradea România - A.D.O.R.

  Asociația Down Oradea România - A.D.O.R

  Centrul de zi Iedera pentru tineri și adulți cu sindrom Down și alte dizabilități intelectuale

  Asociația Down Oradea România - A.D.O.R

  Asociația Down Oradea România - A.D.O.R

  Centrul de zi Iedera pentru copiii cu sindrom Down

  Asociația Filantropia Oradea

  Asociația Filantropia Oradea

  -

  Casa de tip familial (Oradea, str. D. Bolintineanu)

  Asociația Filantropia Oradea

  Asociația Filantropia Oradea

  -

  Casa de tip familial (Oradea, str. Grâului)

  Asociația Filantropia Oradea

  Asociația Filantropia Oradea

  -

  Servicii în comunitate, pentru persoane adulte, în conformitate cu Ordinul nr.2126/2014

  Asociația Gospa

  Asociația Gospa

  -

  Asociația Help & Care

  Asociația Help & Care

  -

  Asociația Medic Asist

  Asociația Medic Asist

  -

  Asociația Mustard Seed Jersey Romania

  Asociația Mustard Seed Jersey Romania

  -

  Asociația Națională a Surzilor din România-

  Filiala Bihor

  Asociația Naționalăa Surzilor din România-Filiala Bihor

  -

  ANSR - Filiala Bihor

  AsociațiaNevăzătorilor din România-Filiala Interjudețeană Bihor - Sălaj

  AsociațiaNevăzătorilor din România-Filiala Interjudețeană Bihor - Sălaj

  -

  Asociația Nu te voi uita

  Asociația Nu te voi uita

  -

  Asociația Pro Christo et Ecclesia, Filiala Oradea

  Asociația Pro Christo et Ecclesia, Filiala Oradea

  Serviciul social de îngrijire la domiciliu

  Asociația Pro Christo et Ecclesia, Filiala Oradea

  Asociația Pro Christo et Ecclesia, Filiala Oradea

  -

  Program de ajutorare a familiilor defavorizate

  Asociația Pro Christo et Ecclesia, Filiala Oradea

  Asociația Pro Christo et Ecclesia, Filiala Oradea

  -

  Club creștin pentru copii

  Asociația pentru Servicii Sociale Comunitare Pro Humanitas

  Asociația pentru Servicii Sociale Comunitare Pro Humanitas

  -

  Asociația Pflege und Betruung

  Asociația Pflege und Betruung

  -

  Asociația Rămâi Acasă

  Asociația Rămâi Acasă

  Unitate de îngrijiri la domiciliu

  Asociația Româno

  - Germană Alsterdorf

  Asociația Româno

  - Germană Alsterdorf

  Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități apartament 1

  Oradea

  Asociația Româno

  - Germană Alsterdorf

  Asociația Româno

  - Germană Alsterdorf

  Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități apartament 2

  Oradea

  Asociația Româno

  - Germană Alsterdorf

  Asociația Româno

  - Germană Alsterdorf

  Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități apartament 3

  Oradea

  Asociația Româno

  - Germană Alsterdorf

  Asociația Româno

  - Germană Alsterdorf

  Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități apartament 4

  Oradea

  Asociația Româno

  - Germană Alsterdorf

  Asociația Româno

  - Germană Alsterdorf

  Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități apartament 5

  Oradea

  Asociația Româno

  - Germană Alsterdorf

  Asociația Româno

  - Germană Alsterdorf

  Locuința protejată pentru persoane

  adulte Casa Frankfurt Oradea

  Asociația Româno

  - Germană Alsterdorf

  Asociația Româno

  - Germană Alsterdorf

  Locuința protejată pentru persoane

  adulte Casa Franz Max Oradea

  Asociația Româno

  - Germană Alsterdorf

  Asociația Româno

  - Germană Alsterdorf

  Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități psihice și mintale

  Asociația Româno

  - Germană Alsterdorf

  Asociația Româno

  - Germană Alsterdorf

  Serviciul de asistență comunitară

  Asociația Smiles

  Asociația Smiles

  Centrul de reintegrare socială -cămin pentru persoane vârstnice Oradea

  Asociația Shemaya

  Asociația Shemaya

  -

  Filiala Oradea a Asociației

  Comunitatea Surorilor Franciscane sub Ocrotirea Sfintei Familii din Mallersdorf

  Oradea

  Filiala Oradea a Asociației

  Comunitatea Surorilor

  Franciscane sub Ocrotirea Sfintei Familii din Mallersdorf Oradea

  Centru social de zi "Sfântul Francisc"

  pentru copii cu dizabilități-

  Oradea

  Oradea

  Fundația Aliabis

  Fundația Aliabis

  -

  Fundația Casa Speranței

  Fundația Casa Speranței

  Serviciu Social de tip familial pentru copilul aflat în plasament la asistent maternal

  Fundația Căminul Felix

  Fundația Căminul Felix

  Centrul rezidențial în case de tip familial

  Fundația Consistoria Efrem Beniamin Oradea

  Fundația Consistoria Efrem Beniamin Oradea

  Cămin pentru persoane vârstnice - Vasiliada

  Fundația Consistoria Efrem Beniamin Oradea

  Fundația Consistoria Efrem Beniamin Oradea

  Cămin pentru persoane vârstnice

  Fundația Copiii Făgăduinței

  Fundația Copiii Făgăduinței

  Centru de zi pentru copii defavorizați

  Fundația Creștină

  Diakonia Filiala Oradea

  Fundația Creștină

  Diakonia Filiala Oradea

  Unitatea de îngrijire la domiciliu

  Fundația de caritate non profit Emanuel Speranța României

  Fundația de caritate non profit Emanuel Speranța României

  -

  Casa de tip familial "Brain Nobel"

  Fundația de caritate non profit Emanuel Speranța României

  Fundația de caritate non profit Emanuel Speranța României

  -

  Casa de tip familial nr.2

  Fundația de caritate non profit Emanuel Speranța României

  Fundația de caritate non profit Emanuel Speranța României

  -

  Casa de tip familial nr.5

  Fundația de Scleroză Multiplă MS Bihor

  Fundația de Scleroză Multiplă MS Bihor

  Centrul de zi destinat persoanelor adulte cu dizabilități

  Fundația de Scleroză Multiplă MS Bihor

  Fundația de Scleroză Multiplă MS Bihor

  Îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități

  Fundația El Șadai

  Fundația El Șadai

  Centrul rezidențial pentru tineri în dificultate

  Fundația Est Europa

  Fundația Est Europa

  Centrul de zi pentru copii

  Fundația Gong

  Fundația Gong

  -

  Fundația Hospice Emanuel

  Fundația Hospice Emanuel

  Serviciu comunitar - Hospice Emanuel

  Fundația Inimă Albastră

  Fundația Inimă Albastră

  -

  Fundația În Brațe

  Fundația În Brațe

  -

  Fundația Lampas

  Fundația Lampas

  -

  Fundația Mihai Neșu

  Fundația Mihai Neșu

  -

  Centrul de recuperare Sfântu Nectarie

  Fundația My Brother's Keeper International

  Fundația My Brother's Keeper International

  Centrul de consiliere și informare pentru femei cu sarcina nedorită - PULS

  Fundația People to People

  Fundația People to People

  Centrul Restore - centru pentru integrare/reintegrare pentru victimele traficului de persoane

  Fundația Poarta Bucuriei

  Fundația Poarta Bucuriei

  -

  Fundația Sfântul Apostol Andrei - Oradea

  Fundația Sfântul Apostol Andrei - Oradea

  Serviciul de asistență comunitară Sfântul Apostol Andrei Oradea

  Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic

  Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic

  Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu Yad Be Yad Oradea

  Fundația Creștină Diakonia

  Fundația Creștină Diakonia

  Centrul de zi pentru copii din familii cu probleme sociale

  Fundația Sfântul Francisc

  Fundația Sfântul Francisc

  Casa de tip familial Sfânta Angela

 • (ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul / tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial / anual *;

  serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul / tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. sunt actualizate trimestrial /anual ?

  Da

  Nu

  * Se va bifa răspunsul cu X

  X

 • (iii) situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivel local (la nivelul județului) - se actualizează cel puțin anual *.

  situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivel local (la nivelul județului) sunt actualizate cel puțin lunar?

  Da

  Nu

  * Se va bifa răspunsul cu X

  X

e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale A4 - se actualizează cel puțin trimestrial *;

Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale A4 sunt actualizate cel puțin trimestrial?

Da

Nu

* Se va bifa răspunsul cu X

Nu este cazul.

* Toate aceste activități de la punctul 1. menționat mai sus se vor realiza în conformitate cu ORDINUL nr. 1.086 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului - cadru privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local precum și în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017

 • 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi

Autoritățile și instituțiile publice au obligația să informeze în timp util asupra oricăror acțiuni publice organizate de acestea, să faciliteze accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public și crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și autoritatea publică. În vederea asigurării unui echilibru între dreptul la libertatea de exprimare și de informare asupra activităților desfășurate de către Direcția de Asistență Socială Oradea în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege rolul și atribuțiile DAS Oradea, site-ul instituției este structurat în așa fel încât acoperă întreaga sferă de activitate a instituției, personalul, organizarea și atribuțiile acestuia, conducerea instituției și programul de audiențe, istoricului instituției, Regulamentul de Organizare și Funcționare al DAS Oradea și al Creșe Oradea, Regulamentul Intern, Codul de Etică și de Integritate, transparența plăților și a veniturilor salariale, serviciile, birourile, compartimentele și centrele din cadrul instituției, proiectele sociale și protocoalele de colaborare cu sectorul ONG și alte servicii publice de interes local și acte necesare întocmirii dosarelor pentru diferite beneficii și servicii sociale, formulare tipizate, concursuri, legislație specifică.

Activitățile de informare a publicului, campaniile de informare și sensibilizare a comunității, campaniile de promovare a serviciilor sociale, mesajele de interes public și întâlnirile cu furnizorii de servicii sociale și voluntari se realizează prin intermediul comunicatelor de presă, care se postează pe site-ul instituției și se transmit mass mediei.

Campaniile de informare și sensibilizare a comunității:

 • -   sesiuni de informare privind acordarea serviciilor și a beneficiilor sociale cu diverse tematici: vârstnici, persoane cu handicap, persoane și familii vulnerabile;

 • -   activități de educație cu copiii din Centrul de Îngrijire de Zi Oradea în vederea dezvoltării spiritului civic, a dezvoltării personale, a promovării unor valori morale și sociale prin intermediul unor activități culturale și artistice diverse, vizionarea unor spectacole de teatru, adecvate vârstei, vizite la muzee și diverse instituții;

 • -  întâlniri de lucru cu furnizorii de servicii sociale din municipiul Oradea în vederea diseminării informațiilor către toți factorii implicați, conlucrând la prevenirea și intervenția precoce în situații problematice în cazul persoanelor vulnerabile.

 • -   seminarii cu profesioniști în domeniu pentru identificarea și intervenția în posibile cazuri de traumă, abuz și adicții, cu participarea angajaților, respectiv cadrele medicale din cabinetele medicale școlare, psihologi, coordonatoare creșe.

 • -   activități de socializare, activități tematice, ateliere de creație la centrele multifuncționale din cartiere, activități pentru a depăși mai ușor situația de vulnerabilitate și singurătatea

 • -   activități informativ - preventive la centrele multifuncționale din cartiere, în colaborare cu instituții publice, persoane juridice, voluntari, în vederea conștientizării abuzului față de vârstnici, o problemă socială a întregii comunități internaționale, care afectează sănătatea și drepturile a milioane de persoane din lume, dese ori ignorat de societate.

 • -  informări privind intervențiile echipei mobile în cazuri de violență domestică.

- Sesiuni de informare cu privire la obligațiile care le revin părinților în situația în care intenționează să plece la muncă în străinătate, ținând seama de faptul că lipsa acestora ori a reprezentantului legal poate determina limitarea accesului copiilor la servicii de sănătate, educație și servicii/beneficii sociale.

Campanii de promovare a serviciilor sociale:

 • -  programul „Școala părinților” program care se adresează în special părinților care au copii cu vârste între 10 luni și 3 ani și care frecventează creșa. Obiectivul principal al acestui program este prezentarea principiilor cheie care îi vor ajuta pe părinți să înțeleagă mai bine nevoile copiilor și să dezvolte o relație de atașament sigur cu copiii lor, relație care stă la baza dezvoltării la copii a empatiei, a stimei de sine și a abilității de gestionare a emoțiilor.

 • -  organizarea unor evenimente tematice, cu expunerea produselor lucrate manual de către persoanele cu dizabilități, în cadrul unor protocoale de colaborare cu furnizorii privați de servicii sociale, în scopul sensibilizării comunității asupra problemelor cu care se confruntă persoanele cu handicap.

 • -  marcarea Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități prin organizarea unor întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice si ai sectorului ONG, obiectivul acestora fiind promovarea unei mai bune înțelegeri în ceea ce privește problemele cu care se confruntă persoanele cu handicap și susținerea demnității și a drepturilor acestora.

 • -   oferirea unor spectacole de muzică cu interpreți renumiți, persoanelor vârstnice cazate în Centrul de Reintegrare de pe str.Vămii nr.34.

 • -   stimularea cunoașterii de sine, a sentimentul de apartenență și a sentimentul de competență, prin vizite la Centrele Sociale cu Destinație Multifuncțională Dignitas și Candeo, a specialiștilor în diferite domenii.

 • -   Tabără de vară pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, în cadrul campaniei „Singuri acasă - ai grijă de copiii tăi oriunde te afli!".

 • -  programul „O șansă în plus" - meditații gratuite la matematică și limba română, program care se adresează elevilor din clasele V - Vll ce provin din familii cu dificultăți financiare, familii monoparentale sau care întâmpină alte probleme sociale, cu scopul îmbunătățirii rezultatelor școlare.

 • -   Campania „Nu muncești, nu primești”, prin care se verifică și monitorizează zilnic activitatea de curățenie desfășurată la blocurile situate pe str. Voltaire și străzile adiacente.

 • -   organizarea anuală a Galei Voluntarilor din domeniul social, eveniment care are ca scop evidențierea sprijinului oferit comunității de către voluntari și organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea în municipiul Oradea.

 • -  sprijin anual Asociației Down Oradea, pentru organizarea Zilei Mondiale a Sindromului Down, în vederea sensibilizării comunității pentru participarea la viața comunitară, drepturi și viață de calitate pentru persoanele cu Sindrom Down.

 • -   organizarea anuală a Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.

  Nr.

  Tematică

  Scurtă descriere

  10

  Sesiuni de informare

  Modalități de acordare a serviciilor și a beneficiilor sociale pentru diferite categorii de persoane:vârstnici, persoane cu handicap, persoane vulnerabile, de pe raza municipiului Oradea.

  4

  Campania

  „ Singuri acasă -ai grijă de copiii tăi oriunde te afli! ”

  Program de educație parentală destinat părintelui care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului după plecarea celuilalt părinte la muncă în străinătate, precum și persoanelor desemnate a se ocupa de creșterea și îngrijirea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Întâlniri cu părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul, pentru utilizarea unor metode de consiliere care să faciliteze comunicarea în familie și rezolvarea problemelor. Organizarea întâlnirilor pentru identificarea resurselor existente la nivel local, a instituțiilor și organizațiilor care pot sprijini serviciul public de asistență socială

  în identificarea familiilor vulnerabile: școala, poliția, biserica și cultele recunoscute, medicul de familie, spitalele, organizațiile neguvernamentale acreditate în domeniul protecției copilului.

 • 3. Telefonul verde

Nr.

Tematică

Scurtă descriere

..................

...............

Nu este cazul

4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.

Nr.

Tematică

Scurtă descriere

Ori de câte ori se impune

Activități de educație cu copiii din Centrul de Îngrijire de Zi

Activități culturale și artistice diverse, vizionarea unor spectacole de teatru, vizite la muzee și diverse instituții. Scopul acestor activități este dezvoltarea spiritului civic, a dezvoltării personale, a promovării unor valori morale și sociale.

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială

Nr.

Tematică

Scurtă descriere

12

„ Școala părinților ”

Programul se adresează în special părinților care au copii cu vârste cuprinse între 10 luni și 3 ani și care frecventează creșa. Obiectivul principal al programului este prezentarea principiilor cheie care îi vor ajuta pe părinți să înțeleagă mai bine nevoile copiilor și să dezvolte o relație de atașament sigură cu copiii lor. Subiectele abordate sunt: adaptarea copiilor la creșă, îmbolnăvirile specifice sezonului rece, alimentația

sănătoasă, dezvățarea de scutec, dezvoltarea limbajului, etc.

2

Campanie de screening în creșele orădene

Diagnosticare precoce a întârzierilor de limbaj, a tulburărilor cognitive, inclusiv a celor de spectru autist, la copiii din creșele orădene. Proiectul vine în sprijinul părinților acestor copii, oferind asistență din partea specialiștilor.

1

Gala

Voluntarilor din

Domeniul Social

Evenimentul are ca scop evidențierea sprijinului oferit comunității de către voluntari și organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea în municipiul Oradea.

1

Ziua Mondială a Sindromului Down

Sprijin pentru organizarea acestui eveniment, în vederea sensibilizării comunității pentru participarea la viața comunitară, drepturi și viață de calitate pentru persoanele cu Sindrom Down.

1

Ziua

Internațională a Persoanelor Vârstnice

Sărbătorirea persoanelor vârstnice, a celor care pentru noi reprezintă un exemplu, o manifestare a respectului comunității față de această categorie.

1

Ziua

Internațională a

Persoanelor cu

Dizabilități

Organizarea unor târguri la sediul instituției, cu expunerea produselor lucrate manual de către persoanele cu dizabilități, pentru sensibilizarea comunității asupra problemelor cu care se confruntă acestea.

 • 6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc..

  Nr.

  Tematică

  Scurtă descriere

  Ori de câte ori se impune

  Stimularea cunoașterii de sine, a sentimentului de apartenență și a sentimentului        de

  competență,     tinerilor

  proveniți din sistemul de

  Vizite la Centrele Sociale cu Destinație Multifuncționale Dignitas și Candeo a specialiștilor din diferite domenii.

  protecție a copilului.

  2

  Oferirea de spectacole de muzică cu interpreți renumiți vârstnicilor din Centrul de reintegrare de pe str. Vămii nr. 34

  Semestrial

  Întâlniri de lucru cu furnizorii de servicii sociale din municipiul Oradea.

  Diseminarea informațiilor către toți factorii implicați, în vederea prevenirii și intervenția precoce în situații problematice în cazul persoanelor vulnerabile.

  3

  Seminarii           cu

  profesioniști din diferite domenii de interes în asistență socială

  Participarea angajaților, respectiv cadrele medicale din cabinetele medicale școlare, personalul din cadrul creșelor, psihologi pentru identificarea și intervenția în posibile cazuri de traumă, abuz și adicții.

 • 7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.

  Nr.

  Tematică

  Scurtă descriere

  12

  „ Școala părinților ”

  Programul se adresează în special părinților care au copii cu vârste cuprinse între 10 luni și 4 ani și care frecventează creșa. Obiectivul principal al programului este prezentarea principiilor cheie care îi vor ajuta pe părinți să înțeleagă mai bine nevoile copiilor și să dezvolte o relație de atașament sigură cu copiii lor. Subiectele abordate sunt: adaptarea copiilor la creșă, îmbolnăvirile specifice sezonului rece, alimentația sănătoasă, dezvățarea de scutec, dezvoltarea limbajului, etc.

  2

  Campanie de screening în creșele orădene

  Diagnosticare precoce a întârzierilor de limbaj, a tulburărilor cognitive, inclusiv a celor de spectru autist, la copiii din creșele orădene. Proiectul vine în sprijinul părinților acestor copii,

  oferind asistență din partea specialiștilor.

  1

  Ziua Mondială a Sindromului Down

  Sprijin pentru organizarea acestui eveniment, în vederea sensibilizării comunității pentru participarea la viața comunitară, drepturi și viață de calitate pentru persoanele cu Sindrom Down.

  1

  Ziua

  Internațională a

  Persoanelor cu

  Dizabilități

  Organizarea unor târguri la sediul instituției, cu expunerea produselor lucrate manual de către persoanele cu dizabilități, pentru sensibilizarea comunității asupra problemelor cu care se confruntă acestea.

  10

  Sesiuni de informare

  Modalități de acordare a serviciilor și a beneficiilor sociale pentru diferite categorii de persoane:vârstnici, persoane cu handicap, persoane vulnerabile, de pe raza municipiului Oradea.

  4

  Campania

  „ Singuri acasă -ai grijă de copiii tăi oriunde te afli! ”

  Program de educație parentală destinat părintelui care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului după plecarea celuilalt părinte la muncă în străinătate, precum și persoanelor desemnate a se ocupa de creșterea și îngrijirea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Întâlniri cu părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul, pentru utilizarea unor metode de consiliere care să faciliteze comunicarea în familie și rezolvarea problemelor. Organizarea întâlnirilor pentru identificarea resurselor existente la nivel local , a instituțiilor și organizațiilor care pot sprijini serviciul public de asistență socială în identificarea familiilor vulnerabile: școala, poliția, biserica și cultele recunoscute, medicul de familie, spitalele, organizațiile neguvernamentale acreditate în domeniul protecției copilului.

  1

  Programul „ O șansă în plus ”

  Meditații gratuite la matematică și limba română, program care se adresează elevilor din clasele V - Vll ce provin din familii cu dificultăți financiare, familii monoparentale sau care întâmpină

  alte probleme sociale, cu scopul îmbunătățirii rezultatelor școlare

  5

  Stimularea cunoașterii de sine, a sentimentul de apartenență și a sentimentul de competență

  Vizite la Centrele Sociale cu Destinație Multifuncțională Dignitas și Candeo, a specialiștilor în diferite domenii

 • 8. Mesaje de interes public transmise prin presă

  Nr.

  Tematică

  Scurtă descriere

  Ori de câte ori se impune

  Modificări legislative intervenite

  Comunicate de presă

CAPITOLUL III. PROGRAMUL DE FORMARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A PERSONALULUI CARE LUCREAZĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR SOACIALE

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din cadrul DAS Oradea:

 • a) Cursuri de perfecționare

  Nr. de persoane

  Buget estimat

  Personalul de specialitate

  55

  28 000

 • b) Cursuri de calificare

  Nr. de persoane

  Buget estimat

  Științe ale educației, Psihopedagogie, Prevenirea abuzului neglijării și a exploatării copilului, Noțiuni de igienă

  30

  15000

 • c) Sesiuni de instruire pentru:

c.1 personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate,

c.2 asistenți personali,

c.3 îngrijitori informali

c.4 voluntari

Nr. de persoane

Buget estimat

....

265

7500

 • d) Organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară:

  Teme de interes

  Nr. de persoane

  Buget estimat

  -

  -

  -

 • e) Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național:

  Teme de interes

  Nr. de persoane

  Buget estimat

  -

  -

  -

f) Altele:

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/ Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:

a) pentru asistenți sociali A8

nr.

buget estimat

........

b) pentru psihologi

nr.

buget estimat

...

c) etc.

Implementarea Planului de acțiune, se face cu participarea tuturor compartimentelor instituției, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor și a altor factori interesați din comunitate. Monitorizarea și evaluarea Planului de acțiune se face de către DAS Oradea.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA

DIRECTOR EXECUTIV

ARINA MOȘ


SERVICIUL PROGRAME SOCIAL

ADINA CIUCIOIU

SERVICIUL ECONOMIC FINANCIAR ADMINISTRATIV DANIELA DĂRĂBAN

ÎNTOCMIT IMOLA PĂLL-ZSIGMOND