Hotărârea nr. 948/2019

privind aprobarea modificării art. 1 din H. C. L. nr. 857/26. 10. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea modificării art. 1 din H. C. L. nr. 857/26. 10. 2017

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 440.221/21.11.2019 și Raportul de specialitate nr.440232/21.11.2019 prin care se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din H. C. L. nr. 857/26.10.2017,

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. m), art.139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 857/26. 10. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici rezultați din studiile de fezabilitate pentru Modernizare strada Episcop Ion Alexi (tronson între str. Poet Gheorghe Pituț - str. Cucului); Modernizare str. Cardinal Alexandru Todea; Modernizare str. Cucului (tronson între str. Matei Corvin - str. Ion Pop Reteganul);

Modernizare strada Poet Gheorghe Pitut (tronson intre str. Matei Corvin-Calea Bihorului);

Modernizare strada Ion Pop Reteganul tronson cuprins între str. Poet Gheorghe Pituț-Cucului;

Modernizare strada Macului (tronson intre str. Ion Bogdan-Calea Bihorului), care va avea următorul conținut:

DENUMIRE OBIECTIV

CATEGORIE STRADĂ

LUNGIME STRADĂ

LUNGIME CANALIZARE PLUVIALĂ

VALOARE INVESTIȚII

valoare C+M

DURATA DE EXECUȚIE

J

EȘALONAREA

INVESTIȚIEI

J

m

m

m

lei incl. TVA

lei incl. TVA

LUNI

Modernizare strada Episcop Ion Alexi (tronson intre str. Poet Gheorghe Pitut-str. Cucului)

III

630,37

398

2.499.968,50

1.948.071,23

4

ANI

Modernizare str. Cardinal Alexandru Todea

III

410,08

469

1.850.178,04

1.613.013,22

3

ANI

Modernizare strada Cucului (tronson intre str. Matei Corvin-str. Ion Pop Reteganul)

III

653,46

783

2.898.913,15

2.448.501,33

4

ANI

Modernizare strada Poet Gheorghe Pitut (tronson intre str. Matei Corvin-Calea Bihorului)

III

1073,32

633

4.509.121,61

3.044.518,32

5

ANI

Modernizare strada Ion Pop Reteganul tronson cuprins între str. Poet Gheorghe Pituț-Cucului

III

667,7

306

2.653.774,96

1.988.325,97

4

ANI

Modernizare strada Macului (tronson intre str. Ion Bogdan-Calea Bihorului)

III

822,5

657

3.415.090,29

2.833.311,72

5

ANI

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiție se va face conform programelor de investiții aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Tehnică

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o   Instituția Prefectului județului Bihor

o   Primarul municipiului Oradea

o Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

o Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

o Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 948


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila