Hotărârea nr. 947/2019

privind aprobarea demararii procedurii de achizitie a serviciilor pentru intretinerea si amenajare a 9 parcuri din Municipiul Oradea: Lot 1 - Parc Petofi, Lot 2 - Parc Traian, Lot 3 – Parc in zona Pietei Ghioceilor, Lot 4 – Parc Sala Sporturilor, Lot 5 – Parc 1 Decembrie, Lot 6 – Parc I.C. Bratianu, Lot 7 – Parc Libertatii, Lot 8 – Parc Onisifor Ghibu si Lot 9 – Parc Salca II din Municipiul Oradea, finalizata pentru fiecare lot in parte, cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (202

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE privind aprobarea demarării procedurii de achiziție a serviciilor pentru intretinerea si amenajare a 9 parcuri din Municipiul Oradea: Lot 1 - Parc Petofi, Lot 2 - Parc Traian, Lot 3 - Parc in zona Pieței Ghioceilor, Lot 4 - Parc Sala Sporturilor, Lot 5 - Parc 1 Decembrie, Lot 6 - Parc I.C. Bratianu, Lot 7 - Parc Libertatii, Lot 8 - Parc Onisifor Ghibu si Lot 9 - Parc Salca II din Municipiul Oradea, finalizata pentru fiecare lot in parte, cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2020-2023)

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 437677/20.11.2019 și Raportul de specialitate nr. 437678 din data de 20.11.2019 intocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea demarării procedurii de achiziție a serviciilor pentru intretinerea si amenajare a 9 parcuri din Municipiul Oradea: Lot 1 - Parc Petofi, Lot 2 - Parc Traian, Lot 3 - Parc in zona Pieței Ghioceilor, Lot 4 - Parc Sala Sporturilor, Lot 5 - Parc 1 Decembrie, Lot 6 - Parc I.C. Bratianu, Lot 7 - Parc Libertatii, Lot 8 - Parc Onisifor Ghibu si Lot 9 - Parc Salca II din Municipiul Oradea, finalizata pentru fiecare lot in parte, cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2020-2023).

Tinand cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a), lit.d), alin. 7 lit. n), respectiv art.139 alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aproba demararea procedurii de achizitie a serviciilor pentru intretinerea si amenajare a 9 parcuri din Municipiul Oradea: Lot 1 - Parc Petofi, Lot 2 - Parc Traian, Lot 3 - Parc in zona Pietei Ghioceilor, Lot 4 - Parc Sala Sporturilor, Lot 5 - Parc 1 Decembrie, Lot 6 - Parc I.C. Bratianu, Lot 7 - Parc Libertatii, Lot 8 - Parc Onisifor Ghibu si Lot 9 - Parc Salca II din Municipiul Oradea, finalizata pentru fiecare lot in parte, cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2020-2023).

Art.2. Se aproba valorea maxima estimata de 4.594.454,60 lei fara TVA a serviciilor pentru intretinerea si amenajare a 9 parcuri din Municipiul Oradea: Lot 1 - Parc Petofi, Lot 2 - Parc Traian, Lot 3 - Parc in zona Pietei Ghioceilor, Lot 4 - Parc Sala Sporturilor, Lot 5 - Parc 1 Decembrie, Lot 6 - Parc I.C. Bratianu, Lot 7 - Parc Libertatii, Lot 8 - Parc Onisifor Ghibu si Lot 9 - Parc Salca II din Municipiul Oradea, finalizata pentru fiecare lot in parte, cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2020-2023).

Valorile maxime si minime ale acordului cadru/contractului subsecvent privind achizitia serviciilor pentru intretinerea si amenajarea celor 9 parcuri sunt:

Lot 1 - Parc Petofi

-valoarea maxima a acordului cadru de servicii este de 449.187,56 lei (fara TVA) / valoare maxima contract subsecvent 149.729,19 lei (faraTVA);

-valoarea minima a acordului cadru de servicii este de 149.729,19 lei (fara TVA) / valoare minima contract subsecvent 59.891,68 lei (fara TVA).

Lot 2 — Parc Traian

-valoarea maxima a acordului cadru de servicii este de 109.435,32 lei (fara TVA) / valoare maxima contract subsecvent 36.478,44 lei (fara TVA);

-valoarea minima a acordului cadru de servicii este de 36.478,44 lei (fara TVA) / valoare minima contract subsecvent 14.591,38 lei (fara TVA).

Lot 3 - Parc in zona Pietei Ghioceilor

-valoarea maxima a acordului cadru de servicii este de 257.486,96 lei (fara TVA) / valoare maxima contract subsecvent 85.828,99 lei (fara TVA);

-valoarea minima a acordului cadru de servicii este de 85.828,99 lei (fara TVA) / valoare minima contract subsecvent 34.331,60 lei (fara TVA).

Lot 4 - Parc Sala Sporturilor

-valoarea maxima a acordului cadru de servicii este de 127.825,31 lei (fara TVA) / valoare maxima contract subsecvent 42.608,44 lei (fara TVA);

-valoarea minima a acordului cadru de servicii este de 42.608,44 lei (fara TVA) / valoare minima contract subsecvent 17.043,38 lei (fara TVA).

Lot 5 - Parc 1 Decembrie

-valoarea maxima a acordului cadru de servicii este de 1.358.864,06 lei (fara TVA) / valoare maxima contract subsecvent 452.954,69 lei (fara TVA);

-valoarea minima a acordului cadru de servicii este de 452.954,69 lei (fara TVA) / valoare minima contract subsecvent 181.181,88 lei (fara TVA).

Lot 6- Parc I.C. Bratianu

-valoarea maxima a acordului cadru de servicii este de 1.158.563,53 lei (fara TVA) / valoare maxima contract subsecvent 386.187,84 lei (fara TVA);

-valoarea minima a acordului cadru de servicii este de 386.187,84 lei (fara TVA) / valoare minima contract subsecvent 154.475,14lei (faraTVA).

Lot 7 - Parc Libertatii

-valoarea maxima a acordului cadru de servicii este de 394.548,85 lei (fara TVA) / valoare maxima contract subsecvent 131.516,28lei (faraTVA);

-valoarea minima a acordului cadru de servicii este de 131.516,28 lei (fara TVA) / valoare minima contract subsecvent 52.606,51 lei (fara TVA).

Lot 8 - Parc Onisifor Ghibu

-valoarea maxima a acordului cadru de servicii este de 89.440,56 lei (fara TVA) / valoare maxima contract subsecvent 29.813,52 lei (fara TVA);

-valoarea minima a acordului cadru de servicii este de 29.813,52 lei (fara TVA) / valoare minima contract subsecvent 11.925,41 lei (fara TVA).

Lot 9 - Parc Salca II

-valoarea maxima a acordului cadru de servicii este de 649.102,45 lei (fara TVA) / valoare maxima contract 216.367,48 lei (faraTVA);

-valoarea minima a acordului cadru de servicii este de 216.367,48 (fara TVA) / valoare minima contract subsecvent 86.546,99 lei ( fara TVA).

Art.3. Se aproba caietele de sarcini privind achizitia serviciilor pentru intretinerea si amenajare a 9 parcuri din Municipiul Oradea: Lot 1 - Parc Petofi, Lot 2 - Parc Traian, Lot 3 - Parc in zona Pietei Ghioceilor, Lot 4 - Parc Sala Sporturilor, Lot 5 - Parc 1 Decembrie, Lot 6 - Parc I.C. Bratianu, Lot 7 - Parc Libertatii, Lot 8 - Parc Onisifor Ghibu si Lot 9 - Parc Salca II din Municipiul Oradea.

Art.4. Se împuternicește Municipiul Oradea, prin Primar, să opereze modificările necesare urmare a solicitărilor formulate in acest sens de catre specialistii Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice si / sau cele care se vor dovedi justificate urmare a solicitarilor de clarificari formulate de ofertanti, în documentațiile de atribuire, în vederea finalizării procedurii de achizitie.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică si Serviciul Achiziții Publice.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • ■   Primarul Municipiului Oradea

  • ■   Direcția Tehnică

  • ■   Direcția Economică

  • ■   Serviciul Achiziții Publice

  • ■   Direcția Juridica

  • ■   Se afiseaza pe sițe-ul insțițuției www.oradea.ro si se publica in Monitorul Oficial al Județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 947


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila