Hotărârea nr. 945/2019

privind aprobarea prelungirii termenului de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii-„Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea – Etapa-III-a”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investitii-„Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea - Etapa-III-a”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 415154/05.11.2019 și Raportul de specialitate nr. 415157/05.11.2019, întocmit de către Direcția Tehnică-Serviciul Lucrari si Servicii Publice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea prelungirii termenului de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii-„Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea - Etapa-III-a”,

Potrivit Actelor aditionale nr. 7 si respectiv nr. 16 la Contractul nr.109967/28.06.2001 privind concesionarea serviciului de iluminat public si modernizarea acestuia in Municipul Oradea , SC Luxten Lighting Co SA a executat incepind cu 2015,lucrari de extindere/modernizare a iluminatului public in Municipiul Oradea-Etapa-III-a,

Avind in vedere necesitatea continuarii lucrarilor de modernizare si extindere a sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată , privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin.(2) lit. (b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. n), respectiv art.139 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de executie a lucrarilor prevazute in Actul aditional nr.7 si respectiv nr.16, la Contractul nr. 109967/28.06.2001 pina la data de 30.06.2020,in aceleasi conditii contractuale si incheierea unui Act Aditional la contract privind prelungirea termenului de executie in consecinta.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică,Directia Economica,Directia Juridica.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o Instituția Prefectului Județului Bihor

o Primarul Municipiului Oradea

o   Direcția Tehnică

o  Direcția Economică

o   Directia Juridica

o   Serviciul Lucrări Servicii Publice

o Se afiseaza pe site-ul institutiei www.oradea.ro si se publica in Monitorul Oficial al Judetului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 945


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila