Hotărârea nr. 944/2019

privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, privind prelungirea duratei acestuia cu o perioada de maxim 2 ani, de la data de 23.01.2020 pana la data de 23.01.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea incheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, privind prelungirea duratei acestuia cu o perioada de maxim 2 ani, de la data de 23.01.2020 pana la data de 23.01.2022

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 436648 din 19.11.2019 și Raportul de specialitate nr. 436.660 din 19.11.2019 intocmit de Directia Tehnica - Serviciul Lucrări Servicii Publice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea incheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, privind prelungirea duratei acestuia cu o perioada de maxim 2 ani, de la data de 23.01.2020 pana la data de 23.01.2022.

Avand in vedere:

 • -    art.116 alin (4) din Legea nr.100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii: ‘’(4)Contractele de concesiune încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse

dispozițiilor legii în vigoare la data la care acestea au fost încheiate, în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.’’

 • -    art.14 alin (2) litera a ai alin (3) din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 (*actualizata*) a serviciului de salubrizare a localitatilor:

"(2)Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decat durata necesara amortizarii investitiilor, fara a depasi 49 de ani. Aceasta durata nu poate fi prelungita decat in urmatoarele conditii:

a)pentru motive de interes general, caz in care durata contractului nu poate fi prelungita cu mai mult de 2 ani;

(3)Prelungirea va fi decisa, in conditiile alin. (2), de consiliul local, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau de asociatia de dezvoltare comunitara, dupa caz.”

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. n), art.139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aproba incheierea unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, privind prelungirea duratei acestuia cu o perioada de maxim 2 ani, de la data de 23.01.2020 pana la data de 23.01.2022.

Art. 2. Pentru perioada 23.01.2020 pana la data de 23.01.2022 toate clauzele contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008 raman in vigoare

Art. 3. Perioada de prelungire a contractului nr.106.588/22.01.2008 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea, cu o perioada de maxim 2 ani, de la data de 23.01.2020 pana la data de 23.01.2022, incheiata prin act additional, va inceta de drept in cazul in care procedura de achizitie aflata in derulare pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare se va atribui unui operator, dupa intrarea in vigoare a noului Contract de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare in Municipiul Oradea la data inceperii prestarii activitatilor specifice privind:

 • i.  măturatul, spălatul, stropirea, întreținerea căilor publice si intretinerea spatiilor verzi aferente cailor publice;

 • ii.  curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • iii.  colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Directia Economica.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • ■   Institutia Prefectului Județului Bihor

 • ■   Primarul Municipiului Oradea

 • ■   Direcția Tehnică

 • ■   Direcția Economică

 • ■   Directia Juridica

 • ■   Serviciul Achizitii Publice

 • ■   Se afiseaza site-ul institutiei www.oradea.ro si se publica in Monitorul Oficial al Judetului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 944


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila