Hotărârea nr. 935/2019

privind aprobarea participării Municipiului Oradea ca membru asociat în Asociația Atletic Club Oradea CAO 1910 și a unor măsuri privind organizarea acesteia

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Municipiului Oradea ca membru asociat în Asociația Atletic Club Oradea CAO 1910 și a unor măsuri privind organizarea acesteia

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 442553 din data de 25.11.2019 și Raportul de specialitate nr. 442558 din 25.11.2019 întocmit de Direcția Economică și Direcția Juridică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea participării Municipiului Oradea ca membru asociat în Asociația Atletic Club Oradea CAO 1910 și a unor măsuri privind organizarea acesteia

Ținând seama de adresa nr. 381.444/23.10.2019 prin care ACS CAO 1910 propune consiliului local al Municipiului Oradea asocierea în club în vederea promovării fotbalului orădean.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2) , lit. b), lit. d), lit. e), alin. 4, lit. a), alin. (7), lit. f), alin. (9), lit. a), și art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea ca membru asociat în Asociația Club Sportiv CAO 1910.

Art. 2. Se aprobă participarea A.P.T.O.R ca membru asociat în Asociația Club Sportiv CAO 1910.

Art. 3. Se numesc următorii reprezentanți ai Municipiului Oradea în organele de conducere și control ale Asociației Club Sportiv CAO 1910:

 • -   reprezentant Adunarea Generală a Asociaților din partea Municipiului Oradea - dl. Eduard Florea

 • -   membru Consiliul Director din partea Municipiului Oradea - dl. Șerban Sere

 • -   cenzor din partea Municipiului Oradea - d-na. Mocanu Ioana Teodora

Art. 4. Se aprobă modificarea corespunzătoare a documentelor constitutive ale Asociației Club Sportiv CAO 1910 conform Anexei nr. 1 prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă încheierea între Asociația Club Sportiv Municipal CAO 1910 și CSM Oradea a unui protocol de colaborare privind activitățile sportive și utilizarea în comun a bazei sportive deținute de municipalitate.

Art. 6. Se aprobă cotizația Municipiului Oradea pentru anul competitional 2019-2020, în cuantum de 184.000 lei, din care 50.000 lei în anul 2019 și 134.000 lei în anul 2020.                 '

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredințează Primarul Municipiului Oradea, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Juridică

 • •  APTOR

 • •   ACS CAO 1910, prin grija Direcției Economice

 • •   Se publică în M.O. al jud. Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 935


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Proiect de hotărâre a adunării generale a asociaților ACS CAO 1910

 • I.  ASOCIAȚII.

 • 1. MAL FLORIN, cetatean roman, avand CNP 1780421050015, nascut in Mun. Oradea, jud. Bihor, cu domiciliul in Oradea, str. Bistriței nr.8A, Jud Bihor, identificat cu CI seria XH, nr. 886132, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 31.07.2013

 • 2. CHEREJI MARIUS - MIRCEA, cetățean român, avand CNP 1761213052851, nascut în Mun. Marghita, Jud. Bihor, cu domiciliul Oradea, str. Cosminului, nr. 2, bl. X9, ap. 2, Jud Bihor, identificat cu CI seria ZH, nr. 258419, eliberată de SPCLEP Oradea, la data de 11.07.2019

 • 3. BOLDIȘ MARCEL LEONTIN, cetatean roman, avand CNP 1801226055055, nascut in Mun. Oradea, jud. Bihor, cu domiciliul in Oradea, str. Italiana, nr.33, BL Z6, AP. 35, Jud Bihor, identificat cu CI seria ZH, nr. 040601, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 07.12.2015

 • 4. TORJOC IOAN - NICOLAE, cetatean roman, avand CNP 1781223054652, nascut in Mun. Oradea, jud. Bihor, cu domiciliul in Oradea, str. Aluminei, nr.68, BL B4, sc. F, et. 1, ap. 6, Jud Bihor, identificat cu CI seria ZH, nr. 221944, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 03.12.2018

 • 5. ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS cetatean roman, avand CNP 1740611052130, nascut in Oraș Ștei, jud. Bihor, cu domiciliul in Oradea, str. Izvorului, nr. 91A, Jud Bihor, identificat cu CI seria ZH, nr. 127476, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 31.05.2017

 • 6. DEMIAN MARIANA-NELI, cetățean român, având CNP 2681227051100, nascută in mun. Beius, Jud. Bihor, cu domiciliul în Oradea, Str. Apateului nr. 68, jud. Bihor, identificată cu CI seria XH, nr. 844936, eliberata de SPCLEP Oradea la data de 20.12.2012.

Cu participarea reprezentanților desemnați ai MUNICIPIULUI ORADEA; ASOCIAȚIA pentru PROMOVAREA TURISMULUI ÎN ORADEA SI REGIUNE (APTOR) și ASOCIAȚIEI TRANSPORTATORILOR RUTIERI BIHOR.

Întruniți în Adunare generală, la sediul Asociației, am hotărât cu unanimitate de voturi: modificarea si completarea Statutului Asociației Clubul Sportiv CAO 1910 după cum urmează:

 • 1.      Articolul 11, punctul 11.1. din Statut, se va modifica după cum urmează:

„ ACS CAO 1910 are următoarele categorii de membri:

 • -       Membri asociați - cotizanți, respectiv persoanele fizice care au constituit asociația și au contribuit moral și material la constituirea acesteia, precum și orice alte persoane fizice și/sau juridice de drept public și/sau privat care se asociază ulterior constituirii asociației și contribuie la desfășurarea activităților acesteia prin plata unei cotizații de asociere precum și a unei cotizații lunare sau anuale

 • -       Membri asociați, respectiv persoanele fizice și/sau juridice care susțin activitățile asociației prin diverse acțiuni de promovare, prezentare, popularizare etc. fără a achita o cotizație

 • -       Membri sportivi, respectiv persoanele fizice care se înscriu în asociație în baza unui acord de instruire sportivă sau care sunt legitimați ca sportivi în cadrul asociației

 • -       Membri susținători, respectiv persoanele fizice și/sau juridice care contribuie material și moral pentru realizarea scopului asociației

 • -       Membri de onoare, respectiv persoanele fizice și/sau juridice care au adus și aduc servicii deosebite clubului sportiv sau care îl sprijină substanțial din punc de vedere financiar ”

 • 2.      Articolul 12, punctul 12.3. din Statut, se va completa după cum urmează: „Orice persoana fizica care doreste sa obtina calitatea de membru asociat-cotizant va trebui sa aiba varsta implinita de 18 ani la data formularii cererii de dobandire a calitatii de membru asociat-cotizant iar în cazul persoanelor juridice acestea vor trebuie să fie entități care să funcționeze în conformitate cu prevederile legale în vigoare și împotriva cărora să nu fie deschisă vreo procedură de insolvență.

 • 3.      Articolul 13, punctul 13.1 alin. 2 se va completa după cum urmează: „-membrii asociați cotizanți și membrii asociați persoane fizice sau reprezentanții desemnați ai membrilor asociati-cotizanti persoane juridice și ai membrilor asociați persoane juridice au dreptul de a fi alesi în Consiliul Director, sau pentru funcții în orice alt organ de conducere, administrativ sau consultativ, reglementat de prezentul Statut sau care este creat de către Consiliul Director, în conformitate cu regulamentele aplicabile”;

 • 4.      Articolul 13, punctul 13.1 alin. 3 se va completa după cum urmează: „- de a participa direct sau prin reprezentanți în activități sportive și activități sociale, recreative, culturale sau științifice, pe care Clubul le organizează în favoarea membrilor asociati-cotizanti și membrilor asociați în conformitate cu normele și regulamentele prevăzute de Consiliul Director;

 • 5.      Articolul 13, punctul 13.1 alin. 4 se va modifica după cum urmează: „- de a participa direct sau prin reprezenanți la evenimentele sportive organizate de asociatie, în conformitate cu alocările de locuri care sunt atribuite membrilor asociati-cotizanti și membrilor asociați la orice moment dat, în funcție de disponibilitățile existente. Consiliul Director, în conformitate cu condițiile pe care le stabilește, poate atribui locuri alocate membrilor asociati-cotizanti și membrilor asociați ai asociatiei, în dotări ale asociatiei, în funcție de necesități și evenimente.

 • 6.      Articolul 14, punctul 14.1. din Statut, se va completa după cum urmează: „Membrii asociati-cotizanti, respectiv membrii asociați și reprezentanții acestora dacă este cazul vor avea următoarele obligatii:”

 • 7.      Articolul 14, punctul 14.1. din Statut, se va completa cu nou alineat după cum urmează: „membrii asociați cotizanți și membrii asociați - persoane juridice au obligația să își numească reprezentanți persoane fizice pentru reprezentarea intereselor în cadrul adunărilor generale și membri persoane fizice în Consiliul Director”

 • 8.      Articolul 18, punctul 18.2. din Statut, se va modifica după cum urmează: ”Membrii asociati-cotizanti și membrii asociați pot participa si vota la Adunarea Generala in mod direct în cazul persoanelor fizice iar în cazul persoanelor juridice prin reprezentanții desemnați de acestea.

 • 9.       Se elimină din statut art. 18.3 în integralitate.

 • 10.     Se elimină din cuprinsul statului alineatele 4 și 5 ale articolului 18, punctul 18.4 în integralitate

 • 11.     Se modifică articolul 18, punctul 18.4 alin. 10 care va avea următorul conținut: ”- de a numi membrii Consiliului Director și a membrii Comisiei Financiare”

 • 12.     Se modifică articolul 18, punctul 18.6 care va avea următorul conținut: „Adunarea Ordinară este cea care trebuie în mod obligatoriu să fie ținută în fiecare an, în termen de patru luni calendaristice de la finalul anului financiar, și la care, oricare dintre competențele Adunării enumerate în articolele precedente, pot fi exercitate”

 • 13.     Se modifică articolul 18, punctul 18.7 care va avea următorul conținut: „Adunările Extraordinare vor fi cele ținute în timpul anului financiar, care nu sunt obligatorii sau ordinare, și care pot trata oricare dintre aspectele enumerate privind funcționarea asociației”

 • 14.     Se modifică articolul 18, punctul 18.20 care va avea următorul conținut: „Atunci când membrii asociati-cotizanti și membrii asociați sunt cei care solicită să fie convocată o Adunare, acest lucru trebuie să se facă în scris, cu susținerea a cel puțin 30% dintre membrii asociati-cotizanti și membrii asociați declarând în mod expres obiectul Adunării și propunând textul Ordinii de Zi. Consiliul Director nu va fi obligat să convoace o Adunare atunci când subiectul propus de către membrii asociati-cotizanti sau membrii asociați se referă la o chestiune care a fost deja tratată și soluționată de către Adunare, în timpul celor 6 luni dinaintea datei cererii.”

 • 15.     Se modifică articolul 18, punctul 18.35 care va avea următorul conținut: „Secretarul va redacta un proces verbal succint al Adunării, care va fi semnat de membrii asociati-cotizanti și membrii asociați prezenți sau reprezentanții acestora și va avea aprobarea Președintelui.

 • 16.     Se modifică articolul 19, punctul 19.1 care va avea următorul conținut: „Consiliul Director este organul de conducere al Clubului, format din mai mulți membri asociati-cotizanti și membri asociați sau din reprezentanții membrilor asociați cotizanți și membrilor asociați persoane juridice, cu rolul de a promova și conduce activitățile asociatiei, prin acte de administrare, conducere, reprezentare, dispunere și execuție -care sunt necesare pentru a îndeplini obiectivele asociatiei, deciziile Adunării Generale și ceea ce este detaliat în acest Statut.

 • 17.     Se modifică articolul 19, punctul 19.2 care va avea următorul conținut: „Consiliul Director este alcătuit din 3 membri și ulterior constituirii dintr-un numar maxim de 15 membrii.”

 • 18.     Se modifică articolul 19, punctul 19.3 care va avea următorul conținut: „Funcțiile care alcătuiesc Consiliul vor fi, cel puțin și necesar, cele de Președinte și 2 Vicepreședinți fiind completate ulterior prin decizia Consiliului însuși, cu până la trei alți Vicepreședinți si pana la 9 membri simpli. In prima ședință a Consiliului Director acesta va hotărî numirea unui secretar din cadrul personalului administrativ al asociației.

 • 19.     Se modifică articolul 19, punctul 19.5 lit. i) care va avea următorul conținut: „acțiuni de natură financiară și managerială, organizarea, monitorizarea și controlul departamentului financiar, contabilitate și de resurse de capital ale asociatiei, fără ca acest lucru să fie în detrimentul drepturilor Adunării Generale;

 • 20.     Se completează articolul 19, punctul 19.5 cu lit. m) și n) astfel:

m) de a determina cuantumurile taxelor ordinare sau de acces pentru membrii asociati-cotizanti și membrii asociați;

n) de a determina taxele sau cotizațiile extraordinare;

 • 21.     Se modifică articolul 19, punctul 19.9 care va avea următorul conținut: „Atributiile departamentului financiar contabil sunt următoarele:

 • a) de a fi responsabil pentru departamentul financiar și economic al asociatiei, de a prezenta Consiliului Director propuneri care să fie adoptate, în privința acestor aspecte, și de a autoriza plăți prin semnătură;

 • b) de a ține toate evidențele contabile și documentele asociatiei;

 • c) de a monitoriza Bugetul anual, furnizând rapoarte anuale Consiliului Director și făcând propunerile adecvate, atunci când au loc devieri;

 • d) de a întocmi Raportul pentru lichidarea anului financiar și Bugetul, pe care Consiliul Director trebuie să le depună anual la Adunarea Generală, de a propune efectuarea de audituri stipulate de Statut și de a semna, cu aprobarea Președintelui, documentele definitive care sunt aprobate de Consiliul Director, cu privire la aceste aspecte;

 • e) de a controla mișcările fondurilor asociatiei și starea depozitelor și de a le face să corespundă cu ceea ce este notat în registrele contabile;

 • f) de a da chitanțe pentru taxe și alte plăți efectuate de membrii asociati-cotizanti ai asociatiei;

 • g) orice alte atributii prevazute de prezentul Statut.

 • 22.     Se modifică articolul 19, punctul 19.11 care va avea următorul conținut: „Mandatul Consiliului Director va fi simultan pentru toți membrii și va fi de 5 ani calendaristici. Mandatul primului Consiliu Director de dupa constituirea asociatiei, va incepe cu data infiintarii asociatiei.”

 • 23.     Se modifică articolul 19, punctul 19.12 care va avea următorul conținut: „Atunci când Consiliul Director este reînnoit din motiv de încetare anticipată a termenului precedent, noul Consiliu Director își va începe mandatul de la momentul preluării funcției, ceea ce va avea loc în termen de zece zile calendaristice de la data alegerii. În acest caz, durata termenului va fi de 5 ani calendaristici”

 • 24.     Se modifică articolul 19, punctul 19.14 care va avea următorul conținut: „Ocuparea posturilor libere în Consiliul Director, pentru fiecare mandat, sau numirea unui nou Consiliu Director se face prin Hotărârea Adunării Generale în conformitate cu prevederile prezentului Statut. Adunarea Generală va trebui convocată în cel mult 30 de zile de la apariția situației care presupune modificarea componenței Consiliului Director.”

 • 25.     Se modifică articolul 19, punctul 19.15 care va avea următorul conținut: „Funcțiile în Consiliul Director pot fi, de asemenea, ocupate temporar, în cazul în care totalitatea funcțiilor nu a fost acoperită de alegeri sau pentru a-i înlocui pe cei care pleacă sau sunt suspendați din funcțiile lor în timpul termenului de mandat, în conformitate cu cele reglementate de acest articol. Această situație a ocupării temporare a posturilor vacante va fi supusă următoarelor reguli:

 • a) Numirea va fi decisă de Consiliul Director, la propunerea Președintelui;

 • b) Numirea va fi provizorie și va fi condiționată de ratificarea de către următoarea Adunare Generală care va fi ținută; dacă nu este ratificată, persoana va fi înlăturată imediat din funcție, fără ca aceasta să afecteze valabilitatea acțiunilor sale efectuate în timpul perioadei provizorii în care persoana respectivă a deținut mandatul;

 • c) Durata termenului de mandat va fi perioada rămasă pentru Consiliul Director ca întreg, dacă această persoană nu a fost numită pentru substituirea unui membru al Consiliului Director atunci când termenul de mandat este în suspendare, în care caz termenul de mandat al înlocuitorului va fi limitat la perioada suspendării menționate și se va termina de îndată ce persoana înlocuită revine în post.”

 • 26.     Se modifică articolul 19, punctul 19.17 care va avea următorul conținut: „Dacă demisia, renunțarea sau încetarea mandatului membrilor Consiliului Director are loc într-un mod simultan și generalizat, Adunarea Generală a Asociaților va hotărâ numirea unui nou Consiliu Director în termen de cel mult 30 de zile de la data la care Consiliul Director și-a încetat activitatea.”

 • 27.     Se modifică articolul 19, punctul 19.18 care va avea următorul conținut: In cazul in care un membru desemnat in Consiliul director se retrage, el are obligația sa notifice in scris intentia sa, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice inainte, demisia operand la data implinirii preavizului.

 • 28.     Se elimină din statut în integralitate art. 19 punctul 19.19;

 • 29.     Se modifică articolul 22, punctul 22.1 care va avea următorul conținut: „Membrii eligibili vor fi toti membrii asociati-cotizanti și membrii asociați sau reprezentanții acestora în cazul persoanelor juridice care satisfac urmatoarele conditii, in ziua numirii de către Adunarea Generală:

 • a) Să fie majori și să nu fie în incapacitate din punct de vedere legal;

 • b) Să nu fi fost sancționat disciplinar de către asociatie, pentru o încălcare foarte gravă, în timpul unei perioade de 3 ani înainte de convocarea alegerilor;

 • c) Sa nu fi suferit condamnari penale.”

 • 30. Se elimină din statut în integralitate art. 23; art. 24; art. 25; art. 26; art. 27; art. 28; art. 29, art. 30 și art. 31;

 • 31. Se aprobă dobândirea calității de:

Membru asociat cotizant - MUNICIPIUL ORADEA, ASOCIAȚIA TRANSPORTATORILOR RUTIERI BIHOR;

Membru asociat - ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI ÎN ORADEA SI REGIUNE (APTOR)

 • 32. Se aprobă retragerea din calitatea de membru-asociat cotizant în conformitate cu prevederile art. 16.1 lit. a) din statut a următorilor: MAL FLORIN, CHEREJI MARIUS - MIRCEA, BOLDIȘ MARCEL LEONTIN, TORJOC IOAN - NICOLAE, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS, și DEMIAN MARIANA-NELI

 • 33. Noii asociați hotărăsc reprezentativitatea in Consiliul Director, respectiv MUNICIPIUL ORADEA va desemna candidații pentru funcția de Președinte și un vicepreședinte.

 • 34. Se aprobă numirea membrilor Consiliului Director după cum urmează:

_________________- Președinte

________________- Vicepreședinte

________________- Vicepreședinte

 • 35. Toate celelalte articole din Statut rămân neschimbate.

Semnaturi:

ASOCIATI MEMBRII FONDATORI

Președinte MAL FLORIN

Vicepreședinte

CHEREJI MARIUS - MIRCEA

Vicepreședinte

BOLDIȘ MARCEL LEONTIN

Secretar

DEMIAN MARIANA NELI

Trezorier

TORJOC IOAN - NICOLAE

Membru

ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS

MEMBRII COOPTAȚI

Membri asociați cotizanți

Membru asociat

MUNICIPIUL ORADEA Prin

APTOR Prin

ASOCIAȚIA TRANSPORTATORILOR RUTIERI BIHOR Prin