Hotărârea nr. 934/2019

privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 4.339 mpcu societatea Carbenta Com SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele și pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiționale ulterioare asupra terenului în suprafață totală de 4.339 mpcu societatea Carbenta Com SRL

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 441.940/25.11.2019 și Raportul de specialitate nr. 441.950/ 25.11.2019 întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de încheia în numele și pe seama Municipiului Oradea, în calitate de Proprietar, Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiționale ulterioare, asupra terenului în suprafață totală de 4.339 mp, de sub nr. cadastral 193217, categoria de folosință curți construcții, înscris în Cartea Funciară nr. 193217 a localității Oradea în favoarea societății Carbenta Com SRL, în calitate de Rezident al Parcului Industrial Eurobusiness I și Contractul de administrare si de prestări servicii conexe nr./,

Având în vedere adresa societății Agenția de Dezvoltare Oradea SA nr. 1.288 din 25.11.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 441.720 din 25.11.2019

În conformitate cu art. 693, alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

Luând în considerare Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu art.129 alin.(2), lit. c) și lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. n), art.139 alin.(3) lit. g), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rezultatele negocierii directe purtate de către Comisia de negociere cu viitorul rezident societatea Carbenta Com SRL, conform Anexei nr. 1 reprezentate de Minuta nr. 1.284/25.11.2019 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv aprobarea valorii prețului de folosință a terenului (Redevența) în cuantum de 15 (cincisprezece) euro/mp/25 ani, fără TVA, respectiv de 0,60 euro/mp/an fără TVA.

Art.2. Se mandatează Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, în calitate de Administrator al Parcului Industrial Eurobusiness I, să încheie în numele și pe seama Municipiului Oradea, în calitatea de Proprietar Contractul de administrare si de prestari servicii conexe nr./(Anexa nr. 3) care se va încheia între Municipiul Oradea, societatea Agenția de Dezvoltare Oradea SA și societatea Carbenta Com SRL cu includerea clauzelor negociate în Minuta nr. 1.284/25.11.2019.

Art.3. Se aprobă proiectul Actului de constituire a dreptului de superficie care se va încheia între Municipiul Oradea, reprezentat prin societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA și societatea Carbenta Com SRL - în calitate de superficiar, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se mandatează Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, în calitate de Administrator al Parcului Industrial Eurobusiness I, să încheie în numele și pe seama Municipiului Oradea, în calitatea de Proprietar, Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiționale ulterioare, asupra terenului în suprafață totală de 4.339 mp, nr. cadastral 193217, categoria de folosință curți construcții, înscris în Cartea Funciară nr. 193217 a localității Oradea în favoarea Societății Carbenta Com SRL, în calitate de Rezident al Parcului Industrial Eurobusiness I.

Art.5. Se mandatează Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, în calitate de Administrator al Parcului Industrial Eurobusiness I ca pe durata constituirii dreptului de superficie să încaseze de la Rezident, în numele și pe seama Municipiului Oradea, atât prețul superficiei (redevența), cât și orice alte sume izvorâte din Actul de constituire a dreptului de superficie (inclusiv accesoriile) respectiv din Actele adiționale ulterioare, fără obligația Administratorului de a restitui Proprietarului sumele achitate de către Societatea Carbenta Com SRL în temeiul Actului de constituire a dreptului de superficie.

Art.6. Se mandatează Directorul General al Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, doamna Silaghi Teodora Alina, pentru ca în numele si pe seama Municipiului Oradea, în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 4.339 mp, nr. cadastral 193217, categoria de folosință curți construcții, înscris în Cartea Funciară nr. 193217 a localității Oradea, să îndeplinească toate formalitatile legate de publicitatea imobiliară și să semneze la biroul notarial toate actele care se impun în acest sens.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală

Oradea SA.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Primarul municipiului Oradea

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Direcția Economică

o Direcția Juridică

o Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 934


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila