Hotărârea nr. 933/2019

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea societății Termoficare Oradea S.A., în vederea scoaterii acestuia din funcţiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea societății Termoficare Oradea S.A., în vederea scoaterii acestuia din funcțiune

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 440.734/22.11.2019 și Raportul de specialitate nr. 440.739/22.11.2019 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a activului fix „Tronson cu o lungime de 195 m din incinta societății SC SIFI BH EST SA (magistrala termof. nr.4)”, identificat prin nr. de inventar 26054D/2, cu o valoare de 218.378,89 lei în vederea scoaterii din funcțiune/casării.,

Luând în considerare:

 • •  adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 17.852/18.11.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 437.376/20.11.2019 (anexa nr. 2),

 • •   OG 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale,

 •   art. 361, alin. (2), din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 •   art. 31 al contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 1/196/06.08.2013,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7) lit. n) și art. 139, alin (3), lit. g) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activului fix „Tronson cu o lungime 195 m din incinta societății SC SIFI BH EST SA (magistrala termof. nr.4)”, identificat prin nr. de inventar 26054D/2, cu o valoare de 218.378,89 lei, prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, activ aflat în administrarea societății Termoficare Oradea SA.

Art.2. Trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea se face în vederea scoaterii din funcțiune/ a casării activuli fix cuprins în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. După scoaterea din funcțiune și casarea activului fix cuprins în anexa nr. 1 atât Municipiul Oradea cât și societatea Termoficare Oradea SA își vor actualiza corespunzător evidențele contabile/extracontabile prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și societatea Termoficare Oradea SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • •   Direcția Juridică

 • •  Societatea Termoficare Oradea SA

 • •   A.D.I. Termoregio

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 933


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila