Hotărârea nr. 932/2019

privind aprobarea acordării de premii olimpicilor din unitățile de învățământ de stat dinMunicipiu Oradea care au obținut rezultate deosebite în anul şcolar 2018-2019 la olimpiadele naționale școlare organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea acordării de premii olimpicilor din unitățile de învățământ de stat din

Municipiu Oradea care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2018-2019 la olimpiadele naționale școlare organizate de Ministerul Educației Naționale

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 437974/20.11.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 437980/20.11.2019 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea acordării de premii olimpicilor din unitățile de învățământ de stat din Municipiul Oradea care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2018 - 2019 la olimpiadele naționale școlare organizate de Ministerul Educației Naționale

Luând în considerare:

  • -   prevederile art.14 și art.49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

  • -   art.110 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4 ) lit. a), alin. (7) lit. a) , art.139 alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Aprobarea acordării de premii olimpicilor din unitățile de învățământ de stat din Municipiul Oradea, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2018-2019 la olimpiadele naționale școlare organizate de Ministerul Educației Naționale, în cuantum de 600 lei/beneficiar conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobarea acordării de premii cadrelor didactice care au pregătit olimpicii din unitățile de învățământ de stat din Municipiul Oradea în cuantum de 600 lei/beneficiar conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Sumele aferente premiilor se vor achita din bugetul local, capitolul 51.02.01.03 „Autorități executive”, articol bugetar 20.30.30 ,,Alte cheltuieli cu bunuri si servicii’’.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Biroul Resurse Umane.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Direcția Economică

  • •   Biroul Resurse Umane

  • •   Unități de învățământ, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 932


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Municipiul Oradea

Anexa


Lista cu elevii care au obtinut rezultate deosebite (premiul I, II, III si mențiune) la olimpiadele naționale in anul scolar 2018-2019 si cu profesorii care i-au pregătit

Nr. crt

Nume si prenume elev

Unitatea de invatamant

Numele si prenumele profesorului care l-a pregatit

Materia

Premiul obtinut

An de studiu

1

ÂRVA NORBERT ÂKOS

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" ORADEA

BĂTHORIEVA

MATEMATICĂ

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

X

2

BALAȘ MARIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”OLTEA DOAMNA” ORADEA

BUDĂU SANDA

RELIGIE ORTODOXĂ

PREMIUL III (DIPLOMĂ MEN)

VI

3

BALINT CĂTĂLIN DANIEL

LICEUL ORTODOX „EPISCOP ROMAN CIOROGARIU” ORADEA

DULCA ALEXANDRU

RELIGIE ORTODOXĂ

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XII

4

BEDE ÂKOS MÂTE

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" ORADEA

BĂTHORIEVA

MATEMATICĂ

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

X

5

BIRTALAN CSABA ADRIAN

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU"

ORADEA

KELEMEN ERZSEBET

INFORMATICĂ ȘI TIC

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XI

6

BODNÂR MONIKA BRIGITTA

LICEUL REFORMAT "LORÂNTFFY ZSUZSANNA" ORADEA

KOVĂCS CLARA

MATEMATICĂ

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

VIII

7

BORZCRISTINA

LICEUL GRECO-CATOLIC ”IULIU MANIU” ORADEA

OSTAHIE DUMITRU-TRAIAN

RELIGIE GRECO-CATOLICĂ

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

IX

8

CATONA ANAMARIA CHRISTIANA

LICEUL TEOLOGIC ROMANO - CATOLIC "SZENT LÂSZLO" ORADEA

BENEDEKMATILDA-RAMONA

RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ

PREMIUL II (DIPLOMĂ MEN)

VIII

9

CORDOVAN ADELINA BEATRICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OLTEA DOAMNA” ORADEA

CORDOVAN IONEL

LIMBA RROMANI

PREMIUL I (DIPLOMA MEN)

VIII

10

CREȚ FLORIN

LICEUL ORTODOX „EPISCOP ROMAN CIOROGARIU” ORADEA

RUS RADU VALER

RELIGIE ORTODOXĂ

PREMIUL II (DIPLOMĂ MEN)

X

11

DEJEU GEORGIANA CĂTĂLINA

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ”BETEL” ORADEA

CENTEA IULIU

RELIGIE ALIANȚA EVANGHELICĂ(DISCIPLI NE TEOLOGICE)

PREMIUL II (DIPLOMĂ MEN)

XI

12

DIVIN JUDIT

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" ORADEA

BĂTHORIEVA

MATEMATICĂ

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

X

13

DUCA ESTERA

COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL ORADEA

FILIP MARNELA-

LIDIA,VINȚELER DORU-LUCIAN

ANALIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XII

14

FÂNDLY GERGO-ZOLTÂN

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" ORADEA

HIBÂCSKO GIZELLA ELISABETA

INFORMATICĂ ȘI TIC

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XII

15

FERICEL GEORGE-IULIAN

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA

CORBU SORINA-CARMEN

BIOLOGIE

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

IX

16

FLORUȚA NAOMI

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ”BETEL” ORADEA

CENTEA IULIU

RELIGIE ALIANȚA EVANGHELICĂ(DISCIPLI NE TEOLOGICE)

PREMIUL II (DIPLOMĂ MEN)

X

17

FURTOS BIANCA LIANA

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU"

ORADEA

IAS VIOLETA-FLORICA

RELIGIE ORTODOXĂ

PREMIUL I (DIPLOMA MEN)

IX

18

GABRIAN ANDREEA MIHAELA

LICEUL TEORETIC "AUREL LAZĂR” ORADEA

FARCAȘ TABITA-SAMIDA

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XI

19

GLODEAN ANA

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ”BETEL” ORADEA

BOTA OTILIA CODRUȚA

LIMBA FRANCEZA

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

IX

20

HAIDĂU JULIEN

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ”BETEL” ORADEA

FLORUȚ GABRIEL-LEONTIN

RELIGIE ALIANȚA EVANGHELICĂ(DISCIPLI NE TEOLOGICE)

PREMIUL II (DIPLOMĂ MEN)

XII

21

IANCU IONUȚ BOGDAN

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST ”EMANUEL” ORADEA

POP MARIUS

RELIGIE ALIANȚA EVANGHELICĂ(DISCIPLI NE TEOLOGICE)

PREMIUL I (DIPLOMA MEN)

X

22

IMRE ERIK

LICEUL REFORMAT "LORÂNTFFY ZSUZSANNA" ORADEA

PAP ANIKO

RELIGIE

REFORMATĂ(DISCIPLINE TEOLOGICE)

PREMIUL II (DIPLOMĂ MEN)

XI

23

IOVA VLAD

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA

LUNCAN ANIȚA

CHIMIE

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

IX

IOVA VLAD

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA

LUNCAN ANIȚA

FIZICĂ CHIMIE BIOLOGIE

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

X

IOVA VLAD

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA

LUNCAN ANIȚA, CORBU SORINA-CARMEN, MITITEAN VIOREL

BIOLOGIE, FIZICĂ, CHIMIE

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

IX

24

KALMAN SUHA SOFIA

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA

PAULOANA-ELENA

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

IX, X, XI, XII

25

KOCS SÂNDOR ROBERT

LICEUL REFORMAT "LORÂNTFFY ZSUZSANNA" ORADEA

PAP ANIKO

RELIGIE

REFORMATĂ(DISCIPLINE TEOLOGICE)

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XI

26

KOVÂCS LÂSZLO - ISTVÂN

LICEUL TEOLOGIC ROMANO - CATOLIC "SZENT LÂSZLO" ORADEA

BENEDEKMATILDA-RAMONA

RELIGIE ROMANO-

CATOLICĂ(DISCIPLINE

TEOLOGICE)

PREMIUL I (DIPLOMA MEN)

IX

27

LAZĂR MIHNEA

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA

SONEA CIPRIAN BOGDAN

PROIECTE

EDUCAȚIONALE

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XI

28

FARCAȘ IOANA DIANA

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA

SONEA CIPRIAN BOGDAN

PROIECTE

EDUCAȚIONALE

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

X

29

DEAC IULIAN TEODOR

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA

SONEA CIPRIAN BOGDAN

PROIECTE

EDUCAȚIONALE

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XI

30

MAIORANO SUANNACHIARA

LICEUL ”DON ORIONE” ORADEA

INDIG DELIA-SIMONA

LIMBA ITALIANA

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

X

31

MÂJERCSIK SZILÂRD - ATTILA

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" ORADEA

ANTAL MÂRIA TUNDE

RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ

PREMIUL III (DIPLOMĂ MEN)

X

32

MAJOROS ANDRÂS

LICEUL TEOLOGIC ROMANO - CATOLIC "SZENT LÂSZLO" ORADEA

KONRÂD ERZSEBET-KATALIN

RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ(DISCIPLINE TEOLOGICE)

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XII

33

MĂRCUȚ CĂTĂLIN - CIPRIAN

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI” ORADEA

CHIȘ ANGELA-ANIȘOARA

CONSTRUCȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XI

34

PÂL ANASZTÂZIA - DIANA

LICEUL TEOLOGIC ROMANO - CATOLIC "SZENT LÂSZLO" ORADEA

BENEDEKMATILDA-

RAMONA

RELIGIE ROMANO-

CATOLICĂ(DISCIPLINE

TEOLOGICE)

PREMIUL II (DIPLOMĂ MEN)

X

35

PÂPAI NATALIA

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU"

ORADEA

KURUCZ EVA-EMESE

RELIGIE REFORMATĂ

PREMIUL III (DIPLOMĂ MEN)

XII

36

PARUȘ ȘTEFAN

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU"

ORADEA

NICOARA FLORIN-LIVIU

MATEMATICĂ

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

V

37

PĂTROC RAREȘ VLĂDUȚ

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU"

ORADEA

CRĂCIUN ILIE-VIOREL

ISTORIE

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XII

38

PAVEL PAUL MARIUS

COLEGIUL TEHNIC

TRAIAN VUIA ORADEA

LĂCĂTUȘUIOANA-

SIMONA, VARGA

VIOLETA-MAGNOLIA,

POPA VOICHIȚA

INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XII

39

RUGE RALUCA IOANA MARIA

LICEUL TEHNOLOGIC

SANITAR ”VASILE VOICULESCU” ORADEA

POP IOANA-MARIA

RELIGIE ORTODOXĂ

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

VII

40

SABAU FLORIN VLAD

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU"

ORADEA

LUNCAN CORINA IOANA

INFORMATICĂ

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XI

41

ȘANDOR AMALIA- DIANA

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ”BETEL” ORADEA

LUCATUDOR

RELIGIE ALIANȚA EVANGHELICĂ(DISCIPLI NE TEOLOGICE)

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

IX

42

ȘANDOR ANA-MARIA-ȘTEFANIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

"DACIA” ORADEA

SIMINA DIANA-RAMONA

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

VII

43

SAVA SEBASTIAN ADRIAN

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST ”EMANUEL” ORADEA

TAMAȘ IOAN-CLAUDIU

RELIGIE ALIANȚA EVANGHELICĂ(DISCIPLI NE TEOLOGICE)

PREMIUL I (DIPLOMA MEN)

IX

SAVA SEBASTIAN ADRIAN

LICEUL TEOLOGIC

BAPTIST ”EMANUEL” ORADEA

IȘTOC-ZEMBREA

FLORIN-DĂNUȚ

ISTORIE

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

IX

44

SFÂRLE ALEXANDRA MARIA

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU"

ORADEA

OLA RAMONA

LIMBA GERMANA

PREMIUL I (DIPLOMA MEN)

IX

SFÂRLE ALEXANDRA MARIA

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU"

ORADEA

OLA RAMONA

LIMBA GERMANA

PREMIUL II (DIPLOMĂ MEN)

IX

45

SIMON TIMEA

LICEUL TEOLOGIC ROMANO - CATOLIC "SZENT LÂSZLO" ORADEA

BENEDEK MATILDA-RAMONA

RELIGIE ROMANO-

CATOLICĂ(DISCIPLINE

TEOLOGICE)

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XI

SLAVOIA ALEXANDRU

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU"

ORADEA

LUNCAN ANIȚA

CHIMIE

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

X

SLAVOIA ALEXANDRU

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU"

ORADEA

JURCA ANDREEA-LUMINIȚA

FIZICĂ

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

X

46

SLAVOIA ALEXANDRU

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GoJdU"

ORADEA

LUNCAN ANIȚA, ANDERSON DoRA-ANI,

JURCA ANDREEA-

LUMINIȚA, PORTELECHI

BIANCA-ANCUȚA

BIOLOGIE, FIZICĂ, chimie,geografie

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

X

SLAVOIA ALEXANDRU

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GoJdU"

ORADEA

ANDERSON DORA-ANI, JURC ANDREEA-LUMINIȚA, PORTELECHI BIANCA-ANCUȚA, LUNCAN ANIȚA

GEOGRAFIE

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

X

47

SMAUSZ MARC EDUARD

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GoJdU"

ORADEA

LUNCAN ANIȚA MITITEAN VIOREL

CHIMIE FIZICA

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

X

48

SOLYOM IBOLYA

COLEGIUL NAȚIONAL

"MIHAI EMINESCU"

ORADEA

KURUCZ EVA-EMESE

RELIGIE REFORMATĂ

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XI

49

ȘURTEA MARC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”OLTEA DOAMNA” ORADEA

TOCACIU VERONICA-CODRINA

LIMBA GERMANA

PREMIUL II (DIPLOMĂ MEN)

VII

50

SZABO IBOLYA - CSILLA

LIC. TEOLOGIC ROMANO-

CATOLIC ”SZENT LASZLO” ORADEA

HEGYES FLORENTINA-

LUMINIȚA

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

PREMIUL II (DIPLOMĂ MEN)

VIII

51

SZEGHALMI GABRIELLA -NORA

LICEUL TEOLOGIC ROMANO - CATOLIC "SZENT LÂSZLO" ORADEA

NYIRO SZABOLCS -ISTVÂN

RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

IX

52

TAAR ALEXANDRA-ANDREEA

LICEUL TEOLOGIC ROMANO - CATOLIC "SZENT LÂSZLO" ORADEA

RÂZMÂN ENIKO

LIMBA ȘI LITERATURA maghiAră

PREMIUL II (DIPLOMĂ MEN)

IX

53

ȚEPELE ELIAS GAVRIL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

"NICOLAE BĂLCESCU"

ORADEA

FARC AURELIANA-ALINA-DORINA

LIMBA GERMANA

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

VIII

54

TOMESCU DRAGOȘ-GEORGE-ILIE

LICEUL GRECO-CATOLIC ”IULIU MANIU” ORADEA

OSTAHIE DUMITRU-TRAIAN

RELIGIE GRECO-CATOLICĂ

PREMIUL I (DIPLOMA MEN)

X

55

VIDUJ OLIVER-ARON

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Szacsvay imre, ORADEA

MOLNÂR TUNDE EVA

MATEMATICĂ

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

V

56

LIANU - POPA ION

LICEUL DE ARTE ORADEA

PETRILA RODICA-GEORGETA

CLARINET

PREMIUL II (DIPLOMĂ MEN)

VII

57

ILISZ DOMINIKAUGUSTIN

LICEUL DE ARTE ORADEA

JÂMBOR ELISABETA

PIAN

PREMIUL I

IX

58

CATONAABEL EMANUEL

LICEUL DE ARTE ORADEA

PETER IZABELA

PIAN

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XI

59

BUZLE COSMIN SAMUEL

LICEUL DE ARTE ORADEA

BONȚU AURICA

CANTO CLASIC

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XI

60

SĂSEREAN EVELIN

LICEUL DE ARTE ORADEA

RACZ ERVIN-GYULA

PICTURĂ

PREMIUL III (DIPLOMĂ MEN)

XI

61

RIMAI FRIDA BIANKA

LICEUL DE ARTE ORADEA

DAVID VIORICA-MARIA-PAULINA

GRAFICĂ

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XII

62

DURGHEU ADELA FLORINA

LICEUL DE ARTE ORADEA

PANAIT NADA-CAMELIA

PICTURĂ

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XII

63

SZEKELY ATTILA - MARK

LICEUL DE ARTE ORADEA

DAMASCHIN DORIN, PETERELENA

DESIGN VESTIMENTAR

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XII

64

BUGHIU GEORGE

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA

LUNCAN ANIȚA

CHIMIE

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

VIII

65

BIRO PATRIK- JOSHUA

CN MIHAI EMINESCU

ARENDAȘ LEONTIN-ALIN

RELLIGIE GRECO CATOLOCA

PREMIUL II (DIPLOMĂ MEN)

XII

66

TRUBACS DANIEL-IOSIF

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL” ORADEA

BERIAN SERGIU

FIZICA

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

XI

67

DRIMBE OANA PAULA

COLEGIUL NATIONAL ”IOSIF VULCAN”

BELTECHI LIOARA-MARIA, LEVAI MIHAELA-IOANA

OLIMPIADA

ANIMATORILOR PENTRU

ACTIVITATI EXTRACURICULARE

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

X

68

MICLEA LUANA CĂTĂLINA

COLEGIUL NATIONAL "IOSIF VULCAN”

BELTECHI LIOARA-MARIA, LEVAI MIHAELA-IOANA

OLIMPIADA

ANIMATORILOR PENTRU

ACTIVITATI EXTRACURICULARE

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

X

69

MOȚ MELANIA MARIA

COLEGIUL NATIONAL "IOSIF VULCAN”

BELTECHI LIOARA-MARIA, LEVAI MIHAELA-IOANA

OLIMPIADA

ANIMATORILOR PENTRU

ACTIVITATI EXTRACURICULARE

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

X

70

GUI DAVID EMANUEL

COLEGIUL TEHNIC

TRAIAN VUIA ORADEA

NEGREAN ALEXANDRINA-SIMONA

MECANICA

MENȚIUNE (DIPLOMĂ MEN)

IX