Hotărârea nr. 93/2019

privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare teren pentru amenajare Parc Industrial Eurobusiness IV, str. Corneliu Baba, nr. cad. 203248 – Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amenajare Parc Industrial Eurobusiness IV, str. Corneliu Baba, nr. cad.203248 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 70168/15.02.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amenajare Parc Indusrial Eurobusiness IV - str. Corneliu Baba, nr. cad.203248 - Oradea, elaborat la inițiativa Agentiei de Dezvoltare Locala Oradea, in baza certificatului de urbanism nr.4652/10.08.2018, in scopul determinarii conditiilor de parcelare a unui teren situat pe str. Corneliu Baba, in vederea amenajarii unui parc industrial, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, circulatia juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara.

Amplasamentul luat in studiu este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea de vest a localitatii,.

Conform PUG sprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat partial in UTR Et - zona destinata activitatilor economice tertiare si partial in UTR UEi - zona de urbanizare destinata activitatilor industriale.

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata de 65162 mp, este identificat cu nr.cad.203248 inscris in CF nr.203248, Oradea, provenit din alipirea nr.cad.164110 (nr.vechi 11145) si nr.cad.164007 (nr.vechi 11149), in proprietatea privata Municipiului Oradea.

Legatura zonei cu municipiul se realizeaza pe str.Corneliu Baba.

Rețele tehnico edilitare: Din punct de vedere tehnic al accesibilitatii si a cooperarii in domeniul edilitar amplasamentul se afla in imediata apropierea unor retele de apa, canalizare, energie electrica existente pe str.Corneliu Baba

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. c) si ale art. 45 alin. (2) lit.e) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amenajare Parc Indusrial Eurobusiness IV, str.Corneliu Baba, nr.cad.203248, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul local de urbanism aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Aria studiata prin PUZ are o suprafata de cca.180000mp cuprinzand parcelele identificate cu nr.cad.11143-:-11149, arie propusa a fi inclusa in UTR Ei - zona destinata activitatilor industriale, cu o dezvoltare etapizata, prima etapa fiind reglementata prin prezenta documentatie de urbanism;

Se propune o parcelare a terenului care a generat PUZ-ul conform prevederilor din plansa “03’-Plan Reglementari” aferenta proiectului nr.1453/2018, in vederea amenajarii unui nou parc industrial.

In interiorul parcului se disting urmatoarele zone functionale;

- subzona Ei destinata unitatilor industriale si de depozitare (24 parcele );

- subzona Is destinata activităților complementare, de susținere a profilului funcțional al zonei (administrative, comerciale, sociale, educaționale, cultural, locuințe de serviciu permanente sau temporare, cu condiția ca acestea să fie destinate exclusiv angajaților, spatii de cazare ale instituțiilor de învățământ/cercetare) -(lot 25 cu suprafata de 5970,0mp);

Reglementari urbanistice:

 • - suprafața parcelelor in Ei: 1500-3300,0mp;

 • - front la strada: minim 35,0m;

 • - POTmaxim= 60%, CUT maxim= 1,50 (pentru Ei) si 2,8 (pentru Is);

 • - H max 25,0m (regim de înălțime de (1 -3s)+P+5E+R);

 • - retragerea față de aliniament: minim 10,0m (corpul principal de clădire);

 • -  retrageri minime față de limitele laterale: jumatate din inaltimea cladirilor dar nu mai putin de 5,0m;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare: jumatate din inaltimea cladirilor dar nu mai putin de 5,0m;

 • - amenajare locuri de parcare aferente functiunilor in incinta, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

 • - Spatii verzi: minim 20% din suprafata lotului,

Dezvoltarea retelei stradale in interiorul zonei studiate si legatura in teritoriu:

Pentru asigurarea accesului la parcele s-au prevazut drumuri industriale interioare, conform propunerii prezentate in plansa U.03’:

Accesul la amplasament se va realiza din str.Corneliu Baba, iar circulatia in incinta se va desfasura pe un drum public cu profil transversal de 17,0m (carosabil 8,0m); Se prevede realizarea unei legaturi cu drumul expres ce va lega Splaiul Crisanei de inelul ocolitor catre autostrada A3;

Asigurarea cu utilitati: se va realiza prin racordul la retelelor de alimentare cu apa, canalizare menajera, energie electrica, existente in imediata vecinatate.

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ au un termen de valabilitate de 7 ani de la data aprobarii lor.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanis si Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -     Compartimentul Urbanis si Avize,

 • -     Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Agentiei de Dezvoltare Locala Oradea, prin grija Compartimentul Urbanis si Avize

 • -     Directia Patrimoniului Imobiliar ;

 • -     Directia Tehnica;

 • -      Directia Juridica;

 • -    OCPI - Cartea Funciara;

 • -     Instituția Prefectului județului Bihor

 • -     Primarul Municipiului Oradea

 • -     Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 19 februarie 2019 Nr. 93


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”