Hotărârea nr. 929/2019

privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru stabilirea unor măsuri privind creanțele fiscale aferente mijloacelor de transport din evidența fiscală a Primăriei Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 439579 din data de 21.11.2019 și Raportul de specialitate nr. 439583/21.11.2019 întocmit de Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea stabilirea unor măsuri privind creanțele fiscale aferente mijloacelor de transport din evidența fiscală a Primăriei Municipiului Oradea.

Având în vedere cele prezentate mai sus și ținând cont de următoarele prevederi:

  • •   pct. 126 (3) din Secțiunea a 4-a - Declararea și datorarea impozitului pe mijloacele de transport din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

  • •   art. 185 (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală privind instituirea posibilității acordării înlesnirilor la plată de către organul fiscal local;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a” și art. 139 alin. (3) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ.

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă scăderea din evidențele fiscale locale a autoturismelor pentru care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

  • a. Proprietarii - persoane fizice depun o declarație notarială privind scoaterea din uz/folosință/dezmembrare

a autoturismului

  • b. Autoturismul nu are/nu a avut poliță RCA în ultimii 5 ani

  • c.  Autoturismul nu are/nu a avut ITP valabil în ultimii 5 ani

  • d. Proprietarul - persoană fizică nu înregistrează obligații restante față de bugetul local la data solicitării scăderii din evidențe a autoturismului

Scăderea din evidențe a autoturismului se va face cu data depunerii declarației notariale menționate anterior.

Art.2. Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întâriere datorate pentru autoturismele cărora li s-a aplicat măsura sechestrului prin deposedare. Scutirea se acordă de la data întocmirii procesului verbal de sechestru.

Art.3. Luarea în evidențele fiscale, dar nevizarea de către organul fiscal a fișelor de înmatriculare a mijloacelor de transport dobândite de persoane fizice sau firme care, la data dobândirii, înregistrează obligații de plată restante față de bugetul local.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredințează Direcția Economică, Direcția Juridică.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Direcția Economică

  • •   Se publică în M.O. al jud. Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 929


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila