Hotărârea nr. 925/2019

pentru modificarea art. 1 pct. 4 din H.C.L. 1285/2018 privind programul „Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea domeniului IT în Municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

pentru modificarea art. 1 pct. 4 din H.C.L. 1285/2018 privind programul „Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea domeniului ITîn Municipiul Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 436285 din 19.11.2019 și Raportul de specialitate nr. 436317 din 19.11.2019 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificarii art. 1 pct. 4 din HCL 1285/2018 privind programul „Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea domeniului IT în Municipiul Oradea

În conformitate prevederile art. 1, art. 2 lit.c) art. 9, art.16 din Legea nr.31/16.11.1990 privind societățile

Luând în considerare prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art.129, alin. (2) lit. b) și lit. c), alin. (4) lit. a) , alin. (7) lit. a) și lit.e), art. 139 alin. 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1, pct. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 1285/2018 privind programul „Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea domeniului IT în Municipiul Oradea, potrivit anexei parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Agenția de Dezvoltare Locală Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Direcția Economică

  • •  Agenția de Dezvoltare Locală Oradea

  • •   Se publică în M.O. al jud. Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 925


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Anexa 1 H.C.L. 925/2019

Art.1. (4)Constituirea unui fond de investiții local, constituit din aportul Municipiului Oradea și a unor companii din domeniul tech, cu scopul sprijinirii firmelor locale de tip start-up din domeniul IT - se modifică astfel:

„Art.1. (4). Constituirea unui fond de investiții local, format din aportul Municipiului Oradea și a unor companii din domeniul tech, cu scopul sprijinirii firmelor locale de tip start-up din domeniul IT

Fondul de investiții va fi administrat de o asociație - ONG înființată de Municipiul Oradea (prin Agenția de Dezvoltare Locală Oradea) împreună cu companii cu experiență în domeniul IT&C.

Capitalul social al asociației va fi format din aportul Municipiului Oradea de 300.000 euro, la care se va adăuga aportul partenerilor privați (5.000 euro/partener).

Partenerii privați vor fi selectați printr-o procedură publică, transparentă, criteriile de selecție fiind următoarele:

  • -  Suma aportului initial la capitalul asociației (fondul de investiții) este de 5.000 euro, ce urmează a fi vărsați la momentul constituirii societății

  • -  experiență în administrarea unor companii din domeniul IT&C (vechime, număr de angajați, cifră de afaceri)

Constituirea societății, actul constitutive și statutul vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Oradea, după selectarea partenerilor privați.

Fondul de investiții va fi destinat susținerii companiilor inovatoare de tehnologie cu potențial ridicat de expansiune, din domenii precum cele ale serviciilor IT și software, securitate cibernetică, inteligență artificială, transformare digitală, soluții IT pentru sănătate, FinTech etc.

Selecția firmelor de start-up va fi facută de o echipă de specialiști în domeniu desemnați de asociații din cadrul fondului de investiții. Activitatea firmelor finanțate prin fondul de investiții va trebui să fie înregistrată în Municipiul Oradea, iar prin contractul de finanțare al start-up-urilor se vor impune condiții privind:

  • -  ponderea personalului care trebuie să își desfășoare activitatea în Oradea/Zona Metropolitană Oradea

  • -  ponderea din capitalul social al start-up-ului cedat în favoarea fondului de investiții

  • -   durata și condițiile finanțării, etc.„