Hotărârea nr. 924/2019

pentru aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 1.050/2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administratie la Societatea Termoficare Oradea SA pentru mandatul 2018-2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 1.050/2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari în sarcina Consiliului de Administratie la Societatea Termoficare Oradea SA pentru mandatul 2018-2022

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 439.000/21.11.2019 și Raportul de specialitate nr. 439.009/21.11.2019 întocmit de către Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea anexei la H.C.L. nr. 1.050/2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administratie la Societatea Termoficare Oradea SA pentru mandatul 2018-2022,

Ținând cont de adresa nr. 438.823/20.11.2019 și de prevederile:

  • -   OUG nr. 109/2011 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

  • -   H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

  • -   Legea nr. 31/1990 a societăților

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 1.050/2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administratie la Societatea Termoficare Oradea SA pentru mandatul 2018-2022, conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al societății Termoficare Oradea SA și reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Judetului Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Direcția Economică;

  • •   Direcția Juridică;

  • •   Societatea Termoficare Oradea SA;

  • •   reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA., prin grija SC Termoficare Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 924


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila