Hotărârea nr. 921/2019

privind retragerea concesionării de la societateaTermoficare Oradea SA a unor active fixe aflate în administrarea acesteia în baza contractului de delegare nr. 196/1/06.08.2013 încheiat între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele şi pe seama municipiului Oradea şi societatea Termoficare Oradea S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind retragerea concesionării de la societateaTermoficare Oradea SA a unor active fixe aflate în administrarea acesteia în baza contractului de delegare nr. 196/1/06.08.2013 încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele și pe seama municipiului Oradea și societatea Termoficare Oradea S.A.

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 434.944/18.11.2019 și Raportul de specialitate nr. 435.010/18.11.2019 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea retragerea concesionării de la societatea Termoficare Oradea SA a activelor fixe ,,PT 810 str. Cantemir-Cicero”, identificat prin nr. de inventar 13641, cu o valoare de 100.238,71 lei, „Electropompă Lotru L 100/PT 810” identificat prin nr. de inventar 25353, cu o valoare de 3.013,49 lei, „Schimbător de căldură seria 1761/PT 810” identificat prin nr. de inventar 25458, cu o valoare de 4.242,99 lei, „Electropompă Grundfos CR/PT 810” identificat prin nr. de inventar 25467, cu o valoare de 845 lei, „Electropompă Grundfos CR/PT 810” identificat prin nr. de inventar 25467A, cu o valoare de 853,76 lei, ,,PT 810 -instalație” identificat prin nr. de inventar 30470, cu o valoare de 186.838,26 lei, „Automatizare PT 810” identificat prin nr. de inventar 3047001, cu o valoare de 10.507,53 lei, ,,SCP VICARB V13/PT 810” identificat prin nr. de inventar 31480, cu o valoare de 3.881 lei, „Electropompă SADU 50-40/PT 810” identificat prin nr. de inventar 42251, cu o valoare de 28,02 lei, „Electropompă SADU 50-40/PT 810” identificat prin nr. de inventar 42252, cu o valoare de 28,02 lei și „Teren PT 810 str. Cantemir-Cicero, suprafață 245 mp”, identificat prin nr. de inventar 012122, cu o valoare de 113.855,17 lei, precum și trecerea activelor fixe prezentate în anexele numerotate de la nr. 1 la nr. 10 la prezenta hotărâre, a căror valoare totală este de 310.476,78 lei din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea în vederea scoaterii din funcțiune,

Luând în considerare:

 • •  adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 17.755/15.11.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 433.416/15.11.2019 completată prin adresa nr. 17.853/18.11.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 437.380/20.11.2019 (anexa nr. 12),

 • •   OG 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale,

 •   art. 361, alin. (2), din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 • •   art. 31 al contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 1/196/06.08.2013,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7) lit. n) și art.139, alin (3), lit. g) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se retrage dreptul de concesiune de la societatea Termoficare Oradea SA asupra activelor fixe ,,PT 810 str. Cantemir-Cicero”, identificat prin nr. de inventar 13641, cu o valoare de 100.238,71 lei, „Electropompă Lotru L 100/PT 810” identificat prin nr. de inventar 25353, cu o valoare de 3.013,49 lei, „Schimbător de căldură seria 1761/PT 810” identificat prin nr. de inventar 25458, cu o valoare de 4.242,99 lei, „Electropompă Grundfos CR/PT 810” identificat prin nr. de inventar 25467, cu o valoare de 845 lei, „Electropompă Grundfos CR/PT 810” identificat prin nr. de inventar 25467A, cu o valoare de 853,76 lei, ,,PT 810 - instalație” identificat prin nr. de inventar 30470, cu o valoare de 186.838,26 lei, „Automatizare PT 810” identificat prin nr. de inventar 3047001, cu o valoare de 10.507,53 lei, ,,SCP VICARB V13/PT 810” identificat prin nr. de inventar 31480, cu o valoare de 3.881 lei, „Electropompă SADU 50-40/PT 810” identificat prin nr. de inventar 42251, cu o valoare de 28,02 lei, „Electropompă SADU 50-40/PT 810” identificat prin nr. de inventar 42252, cu o valoare de 28,02 lei și „Teren PT 810 str. Cantemir-Cicero, suprafață 245 mp”, identificat prin nr. de inventar 012122, cu o valoare de 113.855,17 lei, prezentate în anexele numerotate de la nr.1 la nr. 11 la prezenta hotărâre, prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013, încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele și pe seama municipiului Oradea și societatea Termoficare Oradea SA.

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe prezentate în anexele numerotate de la nr. 1 la nr. 10 la prezenta hotărâre, a căror valoare totală este de 310.476,78 lei.

Art.3. Trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea se face în vederea scoaterii din funcțiune/ a casării activelor fixe cuprinse în anexele numerotate de la nr. 1 la nr. 10 la prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și societatea Termoficare Oradea SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • •   Direcția Juridică

 • •  Societatea Termoficare Oradea SA

 • •   A.D.I. Termoregio

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 921


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila