Hotărârea nr. 920/2019

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vederea scoaterii din funcţiune ca urmare a inventarierii pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vederea scoaterii din funcțiune ca urmare a inventarierii pe anul 2018

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 436638/19.11.2019 și Raportul de specialitate nr. 436655/19.11.2019 întocmit de Direcția Economică- Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea trecerea unor active fixe din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea în valoare de 2.777.168,95 lei în vederea scoaterii din funcțiune și a casării

În conformitate cu art. 2 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și al unitaților administrativ teritoriale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin (7) lit. n), art. 139, alin. (3), lit. g), si art. 361, alin (2) din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe în valoare de 2.777.168,95 lei evidențiate pe următoarele locuri de folosință:

  • a)  Gospodărie Comunală” - 141.536,38 lei constând în active fixe instalatie ceasuri analog și termometre și casă de odihnâ ca urmare a deteriorarii fizice (anexa nr.1).

  • b)  Societatea Termoficare Oradea SA” - 2.635.630.32 lei constând în active fixe schimbătoare caldură care au un grad de uzură ridicat, nu mai pot fi utilizate, durată de folosință expirată si contoare de apa caldă si energie termica care trebuie inlocuite pentru citirea la distanta (anexa nr. 2)

  • c)   "Spatii cu alta destinatie’’- 2,25 lei constând în latrinâ, ca urmare a deteriorarii fizice (anexa nr.3)

Art.2. Trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea se face pentru scoaterea din funcțiune a activelor fixe menționate la art. 1.

Art.3. Sumele rezultate din valorificarea activelor fixe sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma dezmembrării acestora constituie potrivit legii venituri ale bugetului local al municipiului Oradea.

Art.4. După scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe, Municipiul Oradea, societatea Termoficare Oradea SA își vor actualiza corespunzător evidențele contabile/extracontabile.

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredinteaza Direcția Economică, și societatea

Termoficare Oradea SA

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o   Primarul Municipiului Oradea

o   Instituția Prefectului Județului Bihor

o Direcția Economică

o societatea Termoficare Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 920


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila