Hotărârea nr. 918/2019

privind menținerea preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea conform HCL nr. 578/2019 până la promovarea unei noi hotărâri de Consiliu Local al Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind menținerea prețurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea conform HCL nr. 578/2019 până la promovarea unei noi hotărâri de Consiliu Local al

Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 435.728/19.11.2019 și Raportul de specialitate nr. 435.745/19.11.2019 întocmit de către Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus menținerea prețurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea conform H.C.L. nr. 578/2019 până la promovarea unei noi hotărâri de Consiliu Local al Municipiului Oradea,

Având în vedere:

 • >  adresa nr. 17.692/14.11.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 433.415/15.11.2019 înaintată de către societatea Termoficare Oradea SA,

 • >  Decizia ANRE nr. 1.850/30.10.2019 prin intermediul căreia s-a aprobat prelungirea perioadei de aplicare a Deciziilor privind aplicarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN și a prețului reglementat pentru energia termică livrată în SACET în perioada iulie-octombrie 2019, printre care se numără și decizia ANRE nr. 1.244/28.06.2019,

Ținând cont de prevederile:

 • art. 8, alin.2, lit. d), e) din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică,

 • art. 43, alin. 5, din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,

 • OG nr. 36 din 2 august 2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, actualizată,

 • Ordinului nr. 66/2007 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare,

 • deciziei ANRE nr. 1.244 din 28.06.2019,

 • deciziei ANREnr. 1.850 din 30.10.2019,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin (2), lit. d), alin. (4), lit. c), alin. (7) lit. n) art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă menținerea prețurilor energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea conform H.C.L. nr. 578/2019 până la promovarea unei noi hotărâri de Consiliu Local al Municipului Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se incredințează societatea Termoficare Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului judetului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Juridică

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •   societatea Termoficare Oradea SA

 • •  ADITERMOREGIO

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 918


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila