Hotărârea nr. 916/2019

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aferente sectoarelor Canal I şi SPAU aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aferente sectoarelor Canal I și SPAU aflate în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA, în vederea

scoaterii din funcțiune

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 423959 din 07.11.2019 și Raportul de specialitate nr. 424081 din 07.11.2019 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aferente sectoarelor Canal I și SPAU aflate în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune

În conformitate cu:

  • •   art. 18 alin.17 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 263.571/2010,

  • •   art. 2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și a unităților administrativ teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin (7) lit. n), art. 139, alin. (3), lit. g), si art. 361, alin (2) din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA, a căror valoare este de 32.200,49 lei, conform anexei nr.1 si anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea se face în vederea scoaterii din funcțiune a casării activelor fixe cuprinse în anexa nr. 1 si anexa nr. 2.

Art. 3. După scoaterea din funcțiune/casarea activelor fixe cuprinse în anexa nr. 1 si anexa nr. 2, atât Municipiul Oradea cât și Societatea Compania de Apă Oradea SA își vor actualiza corespunzător evidențele contabile /extracontabile aferente.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea Compania de Apă Oradea SA.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Direcția Economică

  • •   Direcția Tehnică

  • •   Societatea Compania de Apă Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 916


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila