Hotărârea nr. 915/2019

privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 433714 din 15.11.2019 și Raportul de specialitate nr. 433718 din 15.11.2019 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2020,

Având în vedere art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la 30 aprilie ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice.

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor "Pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 4,6%>”.

Propunerile de modificare a impozitelor și taxelor pentru anul următor sunt grupate în 2 categorii:

 • 1. Indexarea cu indicele general al inflației Codul Fiscal obligă autoritățile locale să indexe anual impozitele și taxele cu un indeice comunicat de Ministerul Finanțelor Publice.

Inflație pe 2019 aplicată pentru 2020: 4,6%

 • 2. Majorări ale taxelor existente sau adoptarea unor noi taxe locale/speciale.

Principii urmărite:

 • • Impozitarea echitabilă (egală) a unor situații/bunuri similare

 • • Corectarea unor situații/fenomene prin utilizarea taxelor sau a unor cote adiționale(impozitele și taxe ca parghie fiscală)

 • • Colectarea unor fonduri suplimentare pentru susținerea programelor de investiții șiacoperirea pierderii de resurse bugetare generate de modificările legislative.

Având în vedere prevederile legale:

 • ■    art. 20 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

 • ■    Titlul IX - Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

 • ■   Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139 alin. (3), lit. c) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2020, după cum urmează:

 • A. Impozitul pe clădiri

Nivelurile stabilite în sume fixe precum și cuantumul valorilor impozabile sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr. 1 - pag. 1-10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • a. Cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile rezidențiale și clădirile - anexă în cazul persoanelor fizice), se stabilește la 0,118 %;

 • b. Cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor fizice), se aplică diferențiat astfel:

 • a. Cota generală se menține la 0,7 %din valoare impozabilă a clădirii;

 • b. Prin excepție, impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota prevăzută la art. 458 alin. (1), se stabilește la 0,9 % din valoare impozabilă a clădirii dacă:

 • a. valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, este mai mică decât valoarea de impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015,

 • b. valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, este mai mică decât valoarea de impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015,

 • c. valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, este mai mică decât valoarea de impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015.

 • c. Cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile rezidențiale în cazul persoanelor juridice), se menține la 0,2 % - care devine in final 0,3% (0,2%+0,1%) prin aplicarea cotei aditionale de 50% in baza art. 489 din Legea 227/2015.

 • d. Cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor juridice), se menține la 1,15 %

 • e. Cota prevăzută la art. 460 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referință în cazul persoanelor juridice), se menține la 5% - care devine in final 7,5% (5%+2,5%) prin aplicarea cotei aditionale, de 50% in baza art. 489 din Legea 227/2015.

 • f.  Majorarea impozitului pe cladiri pentru imobilele neîngrijite se menține la 500%. Majorarea se va calcula asupra impozitului pe clădiri, rezultat în urma aplicării cotelor adiționale (acolo unde este cazul).

 • g. Majorarea impozitului pe clădiri cu 50%, în cazul spațiilor comerciale din aria teritorială de aplicare descrisă în HCL nr. 827/2017 privind aprobarea regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea, în care nu se desfășoară activități economice (neutilizate/închise) mai mult de 30 de zile calendaristice într-un an. Majorarea se aplică începând cu anul următor constatării.

În sensul prezentelor reglementări, sunt considerate activități economice strict cele desfășurate în concordanță cu cele înscrise în certificatul ONRC pentru spațiul comercial respectiv.

 • h. Majorarea impozitului pe clădiri cu 50%,în cazul nedeținerii unui contract de furnizare a serviciilor de canalizare menajeră, acolo unde există rețea publică, iar descărcarea apelor uzate este posibilă gravitational, fără realizarea unor investiții de către proprietar. Majorarea se aplică tuturor construcțiilor edificate identificate la numărul administrativ respectiv. Majorarea nu se aplica persoanelor fizice si juridice care detin statii de epurare avansata care respecta conditiile de descarcare a apelor epurate in mediul natural (Autorizatie de mediu , Autorizatie de gospodarire a apelor)

 • i.  În cazul rezidenților parcurilor industriale din municipiul Oradea, care au aplicat pentru o schema de ajutor de minimis/regional, impozitul pe clădiri se reduce cu50% față de nivelul standard.

 • j.  Majorarea, începând cu anul 2021, a impozitului pe clădiri cu 50% pentru clădirile care sunt racordabile (prin branșamente și racorduri, fără a necesita extinderea rețelei), dar nu detin contracte de furnizare a energiei termice in sistem centralizat sau de furnizare a gazelor naturale. Exceptie: solutii de incalzire pe baza de energie electrica (centrala electrica, pompe de caldura, panouri radiante/fotovoltaice),cazane pe gaz petrolier lichefiat, soluții de încălzire cu gradredus de poluare. Sunt cuprinse: sobe pe combustibil solid, cazane/centrale pe combustibil solid/lichid, instalatii de incalzire pe lemne sau derivate din lemn, etc.

 • k. Majorarea impozitului pe cladiri cu 50%, pentru constructiile la care au fost realizate extinderi/au fost construite fără autorizație de construire, pana la data intrarii in legalitate a acestora.

 • B. Impozitul pe terenuri

 • l. Nivelurile stabilite în sume fixe precum și cuantumul valorilor impozabile sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2020 constituind Anexa nr. 1 pag. 11 - 15, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Majorarea impozitului pe terenurile neîngrijite se menține la 500%.

 • 3. Majorarea cu 50% a impozitului pe terenul aferent clădirilor din aria teritorială de aplicare descrisă în H.C.L. nr. 827/2017 privind aprobarea regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea, unde există spații comerciale în care nu se desfășoară activități economice (neutilizate/închise) mai mult de 30 de zile calendaristice într-un an. Majorarea se aplică începând cu anul următor constatării.

În sensul prezentelor reglementări, sunt considerate activități economice strict cele desfășurate în concordanță cu cele înscrise în certificatul ONRC pentru spațiul comercial respectiv.

 • 4. Majorarea cu 50% a impozitului pe terenurile construibile, fără construcții edificate, având front stradal la străzile din Ansamblul urban „Centrul istoric Oradea” conform HCL nr. 827/2017 privind aprobarea regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea.

 • 5. Majorarea cu 50% a impozitului pe terenurile construibile, fără construcții edificate, având front stradal pe arterele principale ale orașului.

 • 6. În cazul rezidenților parcurilor industriale din municipiul Oradea, care au aplicat pentru o schema de ajutor de minimis/regional, impozitul pe teren se reduce cu 50% față de nivelul standard.

 • C. Impozitul pe mijloacele de transport Nivelurile stabilite în sume fixe precum și cuantumul valorilor impozabile sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr.1 pag. 16-22, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Cota prevăzută la art.470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (impozitul pentru mijloacele de transport hibride), se menține la 50 %;

 • D.   Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor

Nivelurile stabilite în sume fixe precum și cuantumul valorilor impozabile sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr.1 pag. 22 - 27, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.;

 • E.   Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama și publicitate

Nivelurile stabilite în sume fixe precum și cuantumul valorilor impozabile sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr. 1 pag. 29, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.;

Cota prevăzută la art.477 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate), se menține la 3%, aplicată la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate - exclusiv TVA;

 • F.  Impozitul pe spectacole

Nivelurile stabilite în sume fixe precum și cuantumul valorilor impozabile sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr. 1 pag. 29, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.;

Cotele prevăzute la art.481 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 se mențin după cum urmează:

 • ■  0% în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, sau orice competiție sportivă internă sau internațională

 • ■  2% in cazul unui spectacol de circ sau in cazul prezentării unui film la cinematograf

 • ■  5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate anterior

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Oradea de a stabili prin dispoziție lista construcțiilor și a terenurilor cărora li se aplică cota de majorare a impozitului pe clădire, respectiv pe teren prevăzute la art. 1, lit. A, pct. 8, 10-11 și lit. B, pct. 5.

Art. 3. Se aprobă bonificațiile prevăzute la art. 462 (2), la art. 467 (2) și la art. 472 (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru plata cu anticipație până la data de 31 martie, a impozitelor locale datorate pentru întregul an de către contribuabili după cum urmează:

 • A. În cazul achitării la Primărie - sala ghișeelor, poștă, C.E.C., prin P.O.S. sau prin ordin de plată:

 • ■   4 % în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice și juridice;

 • ■   4 % în cazul impozitului pe teren persoane fizice și juridice;

 • ■   4 % în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice și juridice;

 • B. În cazul achitării online prin intermediul site-urilor www.oradea.ro și www.ghiseul.ro:

 • ■   8% în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice și juridice;

 • ■   8% în cazul impozitului pe teren persoane fizice și juridice;

 • ■   8% în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice și juridice.

Această măsură are ca scop încurajarea plăților online și reducerea numărului de contribuabili de la ghișee și a timpilor de așteptare la plata impozitelor și taxelor locale.

Art. 4.    (1) Se aprobă criteriile de stabilire a cotelor adiționale prevazute la art. 489 din Legea 227/2015

privind Codul Fiscal, dupa cum urmeaza, insa nelimitandu-se la acestea, urmatoarele:

 • a.   necesitatea pastrarii, in general, a unui nivel al fiscalității locale comparabil cu anii anteriori in vederea asigurării caracterului predictibil al impozitelor si taxelor locale, politică publică asumată de municipalitate in ultimii ani

 • b.   necesitatea asigurării sustenabilității strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea pe perioada 2015 - 2020 aprobată prin HCL 135/2015

 • c.   necesitatea asigurării de servicii publice de calitate pentru locuitorii municipiului

 • d.   determinarea actualizării masei impozabile astfel incât să se elimine discrepanțele și să fie devină cu piața imobiliară locală

 • e.   alte criterii avand la baza considerente de natura economica, sociala, determinate de necesitățile bugetului local (creșterea atractivității Centrului Istoric, impulsionarea activităților economice, exploatarea eficientă a patrimoniului imobiliar construit, valorificarea terenurilor construibile din intravilanul localității, îmbunătățirea aspectului urban al localității - artere și centrul istoric, eficiența sistemului public de canalizare, sănătatea publică a cetățenilor, etc.)

 • (2) Cotele adiționale sunt cuprinse în valoarea pentru anul 2020 din anexele la prezenta hotărâre

 • (3) În cazul cumulării mai multor cote adiționale aferente aceluiași tip de venit se va aplica o cotă cumulată de maxim 50% conform prevederii art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

 • (4) Cotele adiționale se cumulează cu majorările de impozite pe clădire și/sau teren prevăzute pentru imobilele neîngrijite/neîntreținute.

Art. 5. Se aprobă procedura de acordare a scutirilor reglementate de art. 456 alin 1, art. 464 alin 1 si art. 469 alin 1 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante prevăzută la art. 185 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală conform Anexei nr. 35 și Anexei nr. 44, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă acordarea de facilități fiscale constând în scutirea impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren și/sau a impozitului pentru autoturisme, cu respectarea dupa caz, a procedurilor mentionate la art. 5 - 9 din prezenta hotărâre, pentru următoarele categorii de clădiri, terenuri dupa caz, astfel:

 • a)  clădirile, terenurile și un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război stabilite la Anexa nr. 36

 • b)  clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent acesteia și un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare stabilite la Anexa nr. 37

 • c)  clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent și un singur mijloc de transport la alegere

 • d)  aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate stabilite la Anexa nr. 38

 • e)  un singur mijloc de transport aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 stabilite la Anexa nr. 39

 • f)   clădirile și terenurile afectate de calamități naturale stabilite la Anexa nr. 40

 • g)  clădirea și terenul folosite ca domiciliu prevăzute în Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare stabilite la Anexa nr. 41

 • h)  clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare - stabilite la Anexa nr. 42;

 • i)   clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. x) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - in conditiile in care se constată că sunt in stare tehnică buna/foarte bună in urma aplicării procedurii stabilite la Anexa nr. 43.

 • j)   clădirile utilizate de O.N.G. - uri, exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ stabilite la Anexa nr. 45

 • k)  clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale stabilite la Anexa nr. 46

 • l)   clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice și în zonele construite protejate- in conditiile in care se constată că sunt in stare tehnică buna/foarte bună in urma aplicării Regulamentului privind stabilirea conditiilor de acordare a facilității pentru clădirile monument istoric si pentru cele amplasate in zone de protectie ale monumentelor istorice și în zonele construite protejate

 • m) clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare (eroi Revolutie), respectiv terenurile aferente acestor clădiri.

 • n)  clădirile/terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

 • o)  clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Art. 7.

 • 1. Acordarea, conform art. 476 alin 2 din legea 227/2015, scutirii la plata taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor pentru:

 • a. lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parțial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;

 • b. lucrări destinate păstrării integrității fizice și a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice, în concordanță cu reglementările cuprinse în documentațiile de urbanism întocmite potrivit legii;

 • c. lucrări executate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • 2. Scutirea se acordă pe bază de cerere, depusă la compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Oradea o dată cu documentația necesară eliberării certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin.1.

Art. 8.

 • a. Adoptarea/mentinerea, conform art. 484 alin 2 din Legea 227/2015 privind codul fiscal si a HCL 366/2009, a următoarelor taxe speciale:

 • a.  taxa specială pentru promovarea turistică in procent de 3% aplicat la valoarea fara TVA a tarifelor de cazare, instituită începând cu anul 2016 conform regulamentului de instituire, Anexa nr. 49, la prezenta hotărâre.

 • b. taxe speciale pentru emiterea în regim de urgență a certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire/desființare, a autorizațiilor de luare în folosință și/sau adeverințelor de notare sau radiere eliberate de Instituția Arhitectului Șef, conform Anexei nr. 3, la prezenta hotărâre.

 • c.  taxa specială de salubrizare datorată de persoane fizice neconstituite în asociații de proprietari conform Regulamentului aprobat prin HCL 703/2009 modificată prin HCL 1026/17.12.2009, conform Anexei nr. 4, la prezenta hotărâre.

 • d. taxe speciale pentru emiterea/vizarea acordului de functionare si inregistrarea orarelor de functionare a unitatilor comerciale pe raza Municipiului Oradea reglementate de OUG 99/2000, conform procedurii prevăzute in Anexa nr. 5, la prezenta hotărâre.

 • e.  taxele aferente activității de stare civilă și de evidență a persoanelor, conform Anexei nr. 6 și Anexa nr. 7, la prezenta hotărâre.

 • f.  taxe speciale practicate de municipalitate prin Directia Monitorizare Cheltuieli de Functionare si Organizare Evenimente, conform Anexelor nr. 8 (prestări servii) și 9 (Taxa locală privind traficul greu - conform Regulamentului în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr. 362/26.05.2010), la prezenta hotărâre.

În cazul plății on-line a taxei de trafic greu, verificarea deținerii autorizației se realizează prin consultarea bazei de date electronice.

 • g.  taxe speciale practicate de Direcția Patrimoniu Imobiliar pentru serviciile prestate, conform Anexei nr. 10, la prezenta hotărâre.

 • h.  instituirea taxei speciale pentru intretinerea terenurilor neîngrijite aparținând domeniului public adiacente imobilelor proprietatea persoanelor fizice sau juridice conform Regulamentului cuprins în Anexa nr. 51 la prezenta hotărâre

 • i.   alte taxe speciale, conform Anexei nr. 11, la prezenta hotărâre.

 • b. Aprobarea procedurilor/regulamentelor de instituire a taxelor speciale, după cum urmează:

 • a. Regulamentul general de instituire a taxelor speciale, conform Anexei nr. 47, la prezenta hotărâre.

 • b. Regulamentul de instituire taxelor speciale pentru emiterea acordului/autorizației și înregistrarea orarelor de funcționare a unităților comerciale pe raza Municipiului Oradea, conform Anexei nr. 48, la prezenta hotărâre.

 • c. Regulamentul de instituire a taxei speciale pentru promovarea turistică, conform Anexei nr. 49, la prezenta hotărâre.

Art. 9. Se aprobă instituirea conform art. 486 alin 2 din Legea 227/2015 privind codul fiscal, a următoarelor taxe locale:

 • a.   Taxe locale aferente serviciilor de vizitare și ghidaj in cadrul complexul cultural turistic Cetatea Oradea,conform Anexei nr. 12, la prezenta hotărâre.

 • b.   Taxe locale pentru vizitarea Turnului Primăriei municipiului Oradea, conform Anexei nr. 14, la prezenta hotărâre.

 • c.   Taxe locale pentru vizitarea obiectivului turistic Sinagoga Neologă ”Zion” din Oradea str. Independenței nr. 22**, conform Anexei nr. 15, la prezenta hotărâre.

 • d.   Taxele locale privind atribuirea și eliberarea autorizațiilor pentru transport în regim taxi, autorizațiilor taxi, a autorizațiilor de dispecerat și transport de persoane cu curse regulate speciale pe raza municipiului Oradea, conform Anexa nr. 16, la prezenta hotărâre.

Pentru accesul la obiectivele turistice cuprinse în pachetul de promovare Oradea City Card, tarifele se reduc cu 50% față de nivelul aprobat în anexe.

Art. 10. Se aprobă practicarea/aplicarea in anul 2020 a următoarelor tarife pentru inchirierea spatiilor destinate organizarii de reuniuni, administrate de municipalitate prin Directia Monitorizare Cheltuieli de Functionare si Organizare Evenimente, conform Anexei nr. 17, la prezenta hotărâre..

Art. 11. Sancțiunile și contravențiile pentru cazurile de incalcare/nerespectare a legislatiei fiscale sunt detaliate in Anexa nr. 2, la prezenta hotărâre.

Art. 12. Aprobarea practicarii/aplicarii in anul 2020 de către Direcția Patrimoniu Imobiliar a următoarelor tarifele/ taxe/ sancțiuni:

 • a.  referitor la ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal, taxele de referință sunt detaliate în Anexa nr. 18, la prezenta hotărâre.

 • b.  referitor la sancțiunile ce urmează a fi aplicate în cursul anului 2020 pentru ocuparea abuzivă a domeniului public sau privat a municipiului Oradea/Statului Român, acestea sunt detaliate în Anexa nr. 19, la prezenta hotărâre.

 • c.  referitor la utilizarea unor terenuri, proprietate a municipiului Oradea/Statului Român, tarifele de referință sunt detaliate în Anexa nr. 20, la prezenta hotărâre.

 • d.  referitorla tarifele reglementate privind accesul rețelelor de comunicații electronice pe proprietățile municipiului Oradea, acestea sunt detaliate în Anexa nr. 21, la prezenta hotărâre.

 • e.  referitor la desfășurarea jocurilor de artificii, taxa de referință pentru desfășurarea acestor activități sunt detaliate în Anexa nr. 22, iar regulamentul pentru eliberarea acordului este cuprins în anexa 50, la prezenta hotărâre.

 • f.   referitor la închirierea Stadionului Municipal „Iuliu Bodola”, situat în mun. Oradea, str. Olimpiadei nr. 1, respectiv aStadionului "Motorul”, situat în Oradea, strada Clujului nr. 202, tarifele de referință sunt detaliate în Anexa nr. 24, la prezenta hotărâre.

 • g.  referitor la accesul la patinoarul din cadrul Orășelului Copiilor situat în mun. Oradea, str. C. Coposu nr. 8 și închirierea patinelor, tarifele de referință sunt detaliate în Anexa nr. 25, la prezenta hotărâre.

 • h.  referitor la utilizarea sălilor de aniversare amplasate în incinta Orășelului Copiilor, tarifele de referință sunt detaliate în Anexa nr. 26, la prezenta hotărâre.

 • i.   referitor la închirierea suprafețelor destinate activităților comerciale amplasate în incinta Orășelului Copiilor, tarifele de referință sunt detaliate în Anexa nr. 27, prezenta hotărâre.

Art. 13. Aprobarea practicarii/aplicarii in anul 2020 de către Clubul Sportiv Municipal a următoarelor tarife:

 • a.  referitorla închirierea suprafețelor din incinta sălii sporturilor „ANTONIO ALEXE”, tarifele de referință sunt detaliate în Anexa nr. 28, la prezenta hotărâre;

 • b. referitorla accesul la bazele sportive și de agrement (bazin olimpic și bazin acoperit), tarifele de referință pentru anul 2017 sunt cele prevăzute conform Regulamentului în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr. 397/2009 și H.C.L. nr. 577 din 30.08.2011 și sunt detaliate în Anexa nr. 29, la prezenta hotărâre.

 • c.  referitor la închirierea terenurilor de tenis situate în mun. Oradea, str. Splaiul Crișanei nr. 87 - Baza Sportivă loșia, tarifele de referință sunt detaliate în Anexele nr. 30 și 31, la prezenta hotărâre.

 • d.  referitorla închirierea terenurilor de fotbal, tenis si baschet din Parcul Sportiv Salca III, tarifele de referință sunt detaliate în Anexa nr. 32, la prezenta hotărâre.

 • e. practicate de sectia de fotbal, tarifele de referință sunt detaliate în Anexa nr. 33, la prezenta hotărâre.

Art. 14.

 • (1) Aprobarea practicarii/aplicarii in anul 2020 de către societatea Administrația Domeniului Public SA a tarifelor prezentate in Anexa nr. 34, la prezenta hotărâre.

 • (2) Mandatarea Consiliului de Administrație al societății Administrația Domeniului Public, să aprobe tarife pentru evenimentele ocazionale organizate în incinta Aquapark Nymphaea Oradea.

 • (3) Mandatarea Consiliului de Administrație al societății Administrația Domeniului Public, să aprobe tarifele de închiriere/licitație pentru Centrul de afaceri Rogerius/Piețe agroalimentare date în administrarea companiei.

Art. 15. Modificarea nivelului amenzilor pentru nerespectarea orarului de funcționare prevăzut prin H.C.L. 597/2018, art. 13, astfel noul nivel al acestora va fi de 1.000 lei.

Art. 16. Modificarea Regulamentului de eliberare a Acordului și a Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe teren apartinand domeniului public al Municipiului Oradea si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere,strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi (definite potrivit Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi) - anexă a Hotărârii Consiliului Local 1315/2018, după cum urmează:

Capitolul 5, alin. (5) se completează punctul referitor la memoriul tehnic din PAC după cum urmează:

“(5) Cererea pentru emiterea Avizului și va fi însoțită de următoarele documente în copie:

...

• Memoriu tehnic din P.A.C. vizat spre neschimbare conform Autorizației de Construire (obligatoriu se va preciza suprafața afectată)

...

Capitolul 5 - după alin. (5) Art. 5.se introduc două noi aliniate (5*1) și (5*2)

(5*1) În cazul operatorilor de utilități publice (energie electrică, energie termică, apă-canal și gaze naturale), la Cererea depusă pentru emiterea Avizului se vor atașa BI/CI al reprezentaților legali și Certificatul unic de înregistrare numai în situația în care au intervenit schimbări față de documente depuse la cereri anterioare.

(5*2) În cazul operatorilor de utilități publice (energie electrică, energie termică, apă-canal și gaze naturale), plata taxelor aferente solicitărilor de emitere a Avizului de executie a lucrarilor aferent retelelor tehnico-edilitare se realiza lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, pe baza unui centralizator al tuturor documentațiilor verificate în vederea emiterii Avizelor din luna precedentă. Pentru sumele neachitate se vor datora majorări de întârziere în cuantumul creanțelor bugetare locale,

Capitolul 5-la Art. 5 (8) se elimină paragraful 2 după cum urmează:

Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare se poate prelungi o singură dată din motive temeinic justificate și doar pentru lucrările de:

o     modernizare, extindere retele tehnico-edilitare de orice fel;

o    modernizare, extindere retele tehnico-edilitare de orice fel și branșamente și/sau racorduri, aflate în execuție

la momentul solicitării prelungirii.

Capitolul 6 - după alin. (5) Art. 6.se introduc două noi aliniate (5*1) și (5*2)

(5*1) În cazul operatorilor de utilități publice (energie electrică, energie termică, apă-canal și gaze naturale), la Cererea depusă pentru emiterea Avizului se vor atașa BI/CI al reprezentaților legali și Certificatul unic de înregistrare numai în situația în care au intervenit schimbări față de documente depuse la cereri anterioare.

(5*2) În cazul operatorilor de utilități publice (energie electrică, energie termică, apă-canal și gaze naturale), plata taxelor aferente solicitărilor de emitere a Avizului de executie a lucrarilor aferent retelelor tehnico-edilitare se realiza lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, pe baza unui centralizator al tuturor documentațiilor verificate în vederea emiterii Avizelor din luna precedentă. Pentru sumele neachitate se vor datora majorări de întârziere în cuantumul creanțelor bugetare locale,

Modelele cererilor prevăzute la Cap. 14 din regulamentul menționat se modifică în consecință, în corelare cu modificările de mai sus ale regulamentului

Art. 17. Completarea art. 23.4 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților în zone publice aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2010 cu modificări ulterioare, după cum urmează:

’- Orarul de funcționare al teraselor în zona istorică va fi pana la ora 2300, corelat cu orarul spațiului din care se asigură servirea”

Art. 18. Actualizarea, urmare a adoptării Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a cadrului legislativ cuprins în Hotărârile Consiliului Local nr. 711/2014, 716/2016 și 908/2015, conform anexei nr. 52 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19. Potrivit prevederilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările ulterioare, aprobarea plafonului minim al creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligatia de a publica pe pagina de internet proprie, lista debitorilor persoane fizice si juridice, care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, dupa cum urmeaza:

 • ■  5.000 lei, inclusiv, in cazul persoanelor juridice;

 • ■  1.000 lei, inclusiv, in cazul persoanelor fizice;

Art. 20. În conformitate cu dispozițiile art. 46 alin (6) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, Direcția Economică, fiind un centru de imprimare masivă, va emite înștiințări de plată, somații și titluri executorii care vor fi valabile și în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii și ștampila organului emitent.

Art. 21. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Patrimoniu Imobiliar, Clubul Sportiv Municipal și Administrația Domeniului Public Oradea.

Art. 22. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Primarul municipiului Oradea,

o   Instituția Prefectului județului Bihor,

o  Direcția Economică,

o   Direcția Juridică,

o Direcția Patrimoniu Imobiliar Oradea,

o   Direcția Tehnică,

o   Arhitectul Șef,

o Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Municipiului Oradea,

o Direcția Asistență Socială Oradea

o Clubul Sportiv Municipal,

o Administrația Domeniului Public Oradea

o O.T.L. Oradea

o Poliția Locală Oradea

o Serviciul Agricol

o se publică în M.O. și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 915


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Anexa nr. 1 la HCLnr. 915/2019

TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE, TAXELE ȘI TARIFELOR LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE DE MUNICIPIUL ORADEA ÎN ANUL FISCAL 2020

CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite și taxe locale

CAPITOLUL I - Consideratii generale (art. 453 din legea 227/2015)

 • a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață;

 • b) clădire - orice construcție situată deasupra solului și/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosința sa, și care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente și altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereții și acoperișul, indiferent de materialele din care sunt construite;

 • c) clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivnițe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje și altele asemenea;

 • d) clădire cu destinație mixtă - clădire folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial;

 • e) clădire nerezidențială - orice clădire care nu este rezidențială;

 • f) clădire rezidențială - construcție alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii;

 • g) nomenclatură stradală - lista care conține denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum și titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate rurală și urbană și reprezintă evidența primară unitară care servește la atribuirea adresei domiciliului/reședinței persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum și a fiecărui imobil, teren și/sau clădire;

 • h) rangul unei localități - rangul atribuit unei localități conform legii;

 • i) zone din cadrul localității - zone stabilite de consiliul local, în funcție de poziția terenului față de centrul localității, de rețelele edilitare, precum și de alte elemente specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale, conform documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, registrelor agricole, evidențelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidențe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.

CAPITOLUL II - IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI (art. 455-462 din legea 227/2015)

 • 1. Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care codul fiscal si hotararea de stabilire a impozitelor locale nu prevede altfel.

 • 2. Incepand cu anul 2016 impozitul/taxa pe clădiri se calculeaza diferit in functie de scopul in care e utilizata acea clădire, fiind definite trei categorii, astfel:

 • •  clădire rezidențială - construcție alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii;

 • •  clădire nerezidențială - orice clădire care nu este rezidențială;

 • •  clădire cu destinație mixtă - clădire folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial;

 • 3. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri.

IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE

Valorile impozabile în cazul clădirilor REZIDENȚIALE deținute de PERSOANE FIZICE (Art. 457 alin. (1))

 • •  Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor rezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0,118 % asupra valorii impozabile a clădirii.

 • •  Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

  Tipul clădirii

  Nivelurile practicate în anul 2019

  Valoarea impozabilă - lei/m2 -

  Nivelurile aplicabile în anul 2020 Valoarea impozabilă - lei/m2 -

  Indice modif. 2020/2019

  Cu instalații de apa, canalizare, electrice si incalzire (condiții cumulative)

  Fara instalații de apa, canalizare, electrice si incalzire

  Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative)

  Fara instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire

  A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

  1.013

  608

  1.060

  636

  1,046

  B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

  304

  203

  318

  212

  1,046

  C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

  203

  177

  212

  185

  1,046

  D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

  127

  76

  133

  80

  1,046

  E.În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă, încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

  75% din suma care s-ar aplica clădirii

  F.În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă, încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

  50% din suma care s-ar aplica clădirii

 • •  În cazul unei clădiri care are pereții exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai sus valoarea impozabilă corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

 • •  Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuință, ale scărilor și teraselor neacoperite.

 • •  Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

 • •  Asupra valorilor stabilite prin tabelul de mai sus intervine aplicarea anumitor coeficienți și procente în vederea stabilirii valorii impozabile a clădirilor

 • 1. Coeficienții de corecție în cazul impozitului pe clădiri în funcție de zona în care este situată clădirea sunt următorii:

  Zona A

  Zona B

  Zona C

  Zona D

  2,5

  2,4

  2,3

  2,2

 • 2.  În cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientii din tabelul de mai sus se reduc cu 0,10

 • 3.  Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează

 • a)     cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință

 • b)     cu 30%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 si 100 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

 • c)     cu 10%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 si 50 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând, în principal, creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale și funcționale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

 • 4.  Majorarea impozitului pe clădiri cu 50 %, în cazul nedeținerii unui contract de furnizare a serviciilor de canalizare menajeră, acolo unde există rețea publică, iar descărcarea apelor uzate este posibilă gravitational, fără realizarea unor investiții de către proprietar. Majorarea se aplică tuturor construcțiilor edificate, identificate la numărul administrativ respectiv. Majorarea nu se aplică persoanelor fizice și juridice care dețin stații de epurare avansată și respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural (Autorizație de mediu, Autorizație de gospodărire a apelor).

 • 5.  Majorarea cu 50%, începând cu anul 2021, a impozitului pe cladirile care sunt racordabile (prin branșamente și racorduri, fără a necesita extinderea rețelei), dar nu detin contracte de furnizare a energiei termice in sistem centralizat sau de furnizare a gazelor naturale. Exceptie: solutii de incalzire pe baza de energie electrica (centrala electrica, pompe de caldura, panouri radiante/fotovoltaice), cazane pe gaz petrolier lichefiat, soluții de încălzire cu gradredus de poluare. Sunt cuprinse: sobe pe combustibil solid, cazane/centrale pe combustibil solid/lichid, instalații de incalzire pe lemne sau derivate din lemn, etc.

 • 6.  Majorarea impozitului pe cladiri cu 50%, pentru constructiile la care au fost realizate extinderi/au fost construite fără autorizație de construire, pana

la data intrarii in legalitate a acestora._______________________________________________4_______________________________________________________________________________________

Valorile impozabile în cazul clădirilor REZIDENȚIALE deținute de PERSOANE JURIDICE (Art. 460)

 • 1. Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor rezidențiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0,3 %asupra valorii impozabile a clădirii.

 • 2. Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

 • a)  ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;

 • b)  valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • c)  valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

 • d)  valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

 • e)  în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • f)   în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz

 • 2. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Prevederea nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.

 • 3. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 7,5% (5%+ 2,5%, respectiv aplicarea unei cote adiționale de 50%, in baza art. 489 din legea 227/2015 si a hcl-ului).

 • 4. În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită de 0,3%, va fi datorată de proprietarul clădirii.

 • 5. Majorarea impozitului pe clădiri cu 50 %, în cazul nedeținerii unui contract de furnizare a serviciilor de canalizare menajeră, acolo unde există rețea publică, iar descărcarea apelor uzate este posibilă gravitational, fără realizarea unor investiții de către proprietar. Majorarea se aplică tuturor construcțiilor edificate, identificate la numărul administrativ respectiv.

 • 6. Majorarea cu 50%%, începând cu anul 2021, a impozitului pe cladirile care sunt racordabile (prin branșamente și racorduri, fără a necesita extinderea rețelei), dar nu detin contracte de furnizare a energiei termice in sistem centralizat sau de furnizare a gazelor naturale. Exceptie: solutii de incalzire pe baza de energie electrica (centrala electrica, pompe de caldura, panouri radiante/fotovoltaice), cazane pe gaz petrolier lichefiat, soluții de încălzire cu gradredus de poluare. Sunt cuprinse: sobe pe combustibil solid, cazane/centrale pe combustibil solid/lichid, instalații de incalzire pe lemne sau derivate din lemn, etc.

 • 7. Majorarea impozitului pe cladiri cu 50%, pentru constructiile la care au fost realizate extinderi/au fost construite fără autorizație de construire, pana la data intrarii in legalitate a acestora.

IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI IN CAZUL CLĂDIRILOR NEREZIDENȚIALE

Valorile impozabile în cazul clădirilor NEREZIDENȚIALE deținute de PERSOANE FIZICE (Art. 458)

 • 1. Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor nerezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0,70 % asupra valorii impozabile a clădirii.

 • 2. Prin excepție, impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota prevăzută la art. 458 alin. (1), se stabilește la 0,90% din valoare impozabilă a clădirii dacă:

 • a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, este mai mică decât valoarea de impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015,

 • b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, este mai mică decât valoarea de impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015,

 • c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, este mai mică decât valoarea de impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015.

 • 3. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • 4. În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile stabilite pentru cladirile rezidențiale

 • 5. Impozitul pe clădiri se majorează cu 50 %, în cazul spațiilor comerciale din aria teritorială de aplicare descrisă la pct. 6, în care nu se desfășoară activități economice (neutilizate/închise) mai mult de 30 de zile calendaristice într-un an. Majorarea se aplică începând cu anul următor constatării.

 • 6. Aria teritorială de aplicare o reprezintă zona centrală din cadrul Centrului Istoric al municipiului Oradea reprezentată de:

 • -  str. Republicii (tronson de la Magazinul Crișu - str. losif Vulcan)

 • -  str. losif Vulcan (tronson cuprins între str. Republicii și Piața Ferdinand)

 • -  Piața Ferdinand

 • -  Str. Madach Imre

 • -  Str. Patrioților

 • -  Str. Moscovei (tronson cuprins între str. Republicii și str. Patrioților)

 • -  Piața Unirii

 • -  Str. Vasile Alecsandri

 • -  Str. Independenței (tronson cuprins între Piața Uniri și Piața 1 Decembrie)

 • 7. Măsura prezentată la pct. 5, nu se aplică spațiilor comerciale închise, în cazurile enumerate mai jos:

 • -  Renovare/amenajare/reabilitare sub durata de valabilitate a autorizației de construire

 • -  Decesul asociatului unic, administratorului, managerului, șefului structurii de vânzare cu amănuntul sau al altui angajat care lucrează în aceasta, după caz

 • -  Concediul personalului angajat în structura de vânzare respectivă

 • -  Inventar

 • -  Schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activități comerciale desfășurate în acea structură

 • -  Suspendarea activității ca urmare a deciziei organelor de control abilitate

 • -  Cazuri de forță majoră

 • 8. Majorarea impozitului pe clădiri cu 50 %, în cazul nedeținerii unui contract de furnizare a serviciilor de canalizare menajeră, acolo unde există rețea publică, iar descărcarea apelor uzate este posibilă gravitational, fără realizarea unor investiții de către proprietar. Majorarea se aplică tuturor construcțiilor edificate, identificate la numărul administrativ respectiv. Majorarea nu se aplică persoanelor fizice și juridice care dețin stații de epurare avansată și respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural (Autorizație de mediu, Autorizație de gospodărire a apelor)

 • 9. Majorarea cu 50%%, începând cu anul 2021, a impozitului pe cladirile care sunt racordabile (prin branșamente și racorduri, fără a necesita extinderea rețelei), dar nu detin contracte de furnizare a energiei termice in sistem centralizat sau de furnizare a gazelor naturale. Exceptie: solutii de incalzire pe baza de energie electrica (centrala electrica, pompe de caldura, panouri radiante/fotovoltaice), cazane pe gaz petrolier lichefiat, soluții de încălzire cu gradredus de poluare. Sunt cuprinse: sobe pe combustibil solid, cazane/centrale pe combustibil solid/lichid, instalații de incalzire pe lemne sau derivate din lemn, etc.

 • 10. Majorarea impozitului pe cladiri cu 50%, pentru constructiile la care au fost realizate extinderi/au fost construite fără autorizație de construire, pana la data intrarii in legalitate a acestora.

Valorile impozabile în cazul clădirilor NEREZIDENȚIALE deținute de PERSOANE JURIDICE (Art. 460)

 • 1. Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor nerezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 1,15 % asupra valorii impozabile a clădirii.

 • 2. Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

 • a)  ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;

 • b)  valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare la data evaluării;

 • c)  valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

 • d)  valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

 • e)  în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • f)   în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

 • 3. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Prevederea nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.

 • 4. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 7,5% (5%+ 2,5%, respectiv aplicarea unei cota adiționale, de 50% in baza art. 489 din legea 227/2015 si a HCL-ului).

 • 5. În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită de 1,15 %, va fi datorată de proprietarul clădirii.

 • 6. Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

 • a)  ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;

 • b)  valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare la data evaluării;

 • c)  valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

 • d)  valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

 • e)  în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • f)  în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

 • 7. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Prevederea nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.

 • 8.  În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 7,5% (5%+ 2,5%, respectiv aplicarea unei cota adiționale, de 50% in baza art. 489 din legea 227/2015 si a hcl-ului).

 • 9.  În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită de 0,9%, va fi datorată de proprietarul clădirii.

 • 10. Impozitul pe clădiri se majorează cu 50 %, în cazul spațiilor comerciale din aria teritorială de aplicare descrisă la pct. următor, în care nu se desfășoară activități economice (neutilizate/închise) mai mult de 30 de zile calendaristice într-un an. Majorarea se aplică începând cu anul următor constatării.

 • 11. Aria teritorială de aplicare o reprezintă zona centrală din cadrul Centrului Istoric al municipiului Oradea reprezentată de:

 • - str. Republicii (tronson de la Magazinul Crișu - str. losif Vulcan)

 • - str. losif Vulcan (tronson cuprins între str. Republicii și Piața Ferdinand)

 • - Piața Ferdinand

 • - Str. Madach Imre

 • - Str. Patrioților

 • - Str. Moscovei (tronson cuprins între str. Republicii și str. Patrioților)

 • - Piața Unirii

 • - Str. Vasile Alecsandri

 • - Str. Independenței (tronson cuprins între Piața Uniri și Piața 1 Decembrie)

 • 12. Măsura prezentată la pct. 10, nu se aplică spațiilor comerciale închise, în cazurile enumerate mai jos:

 • - Renovare/amenajare/reabilitare sub durata de valabilitate a autorizației de construire

 • - Decesul asociatului unic, administratorului, managerului, șefului structurii de vânzare cu amănuntul sau al altui angajat care lucrează în aceasta

 • - Concediul personalului angajat în structura de vânzare respectivă, inventar

 • - Schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activități comerciale desfășurate în acea structură

 • - Suspendarea activității ca urmare a deciziei organelor de control abilitate, cazuri de forță majoră

 • 13. Majorarea impozitului pe clădiri cu 50 %, în cazul nedeținerii unui contract de furnizare a serviciilor de canalizare menajeră, acolo unde există rețea publică, iar descărcarea apelor uzate este posibilă gravitational, fără realizarea unor investiții de către proprietar. Majorarea se aplică tuturor construcțiilor edificate identificate la numărul administrativ respectiv. Majorarea nu se aplică persoanelor fizice și juridice care dețin stații de epurare avansată și respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural (Autorizație de mediu, Autorizație de gospodărire a apelor)

 • 14. În cazul rezidenților parcurilor industriale din municipiul Oradea, care au aplicat pentru o schemă de ajutor, impozitul pe clădiri se reduce cu 50% față de nivelul standard.

 • 15. Majorarea cu 50%%, începând cu anul 2021, a impozitului pe cladirile care sunt racordabile (prin branșamente și racorduri, fără a necesita extinderea rețelei), dar nu detin contracte de furnizare a energiei termice in sistem centralizat sau de furnizare a gazelor naturale. Exceptie: solutii de incalzire pe baza de energie electrica (centrala electrica, pompe de caldura, panouri radiante/fotovoltaice), cazane pe gaz petrolier lichefiat, soluții de încălzire cu grad redus de poluare. Sunt cuprinse: sobe pe combustibil solid, cazane/centrale pe combustibil solid/lichid, instalatii de incalzire pe lemne sau derivate din lemn, etc.

 • 16. Majorarea impozitului pe cladiri cu 50%, pentru constructiile edificate fara autorizatie de construire, pana la data intrarii in legalitate a acestora.

IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL CLĂDIRILOR MIXTE

Calculul impozitului pe clădirile cu destinație MIXTĂ aflate în proprietatea PERSOANELOR FIZICE(Art. 459)

 • 1. În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial

 • 2. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform regulilor stabilite pentru clădirile rezidențiale.

 • 3. Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 • -  în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform regulilor stabilite pentru clădirile rezidențiale.

 • -  în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform regulilor stabilite pentru clădirile nerezidențiale.

Calculul impozitului pe clădirile cu destinație MIXTĂ aflate în proprietatea PERSOANELOR JURIDICE(Art. 460)

 • 1. În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor rezidențiale detinute de persoanele juridice, cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor nerezidențiale - pers juridice.

IMPOZITUL PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE DETINUTE DE PERSOANELE FIZICE, ALTELE DECAT CELE DE DOMICILIU

In cazul persoanelor fizice care detin in proprietate in Municipiul Oradea una sau mai multe clădiri rezidentiale in afara celei de domiciliu impozitul pe cladiri se va calcula dupa cum urmeaza (pe baza declaratiilor depuse de contribuabilii persoane fizice sau a informatiilor din evidenta fiscală):

 • a)  prin aplicarea cotei de 0,118 % pentru cladirea de domiciliu situata în Municipiul Oradea

 • b)  prin aplicarea cotei de 0,118% pentru prima cladire rezidentială dobandită, situată in Oradea, in cazul in care domiciliul său nu corespunde cu adresa niciuneia dintre aceste cladiri (prima cladire dobandita este asimilata cladirii de la adresa de domiciliu)

 • c)  prin aplicarea cotei aditionale de 50% aplicată la cota stabilita prin hotararea consiliului local (care este 0,118% pentru anul 2020) pentru urmatoarele cladiri rezidentiale inafara celor de la lit A sau B.

Nu intra sub incidenta prezentei prevederi cladirile rezidentiale ale persoanelor fizice dobandite prin succesiune legala si cladirile nerezidentiale ale acestora.

CAPITOLUL III - IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN (art. 463-467 din legea 227/2015)

 • 1. Orice persoană care are în proprietate un teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazul în care codul fiscal si hotararea de stabilire a impozitelor locale nu prevede altfel.

 • 2.  Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, în condiții similare impozitului pe teren.

 • 3. Taxa pe teren se plătește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosință. Pe perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.

 • 4. În cazul terenului care este deținut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv

 • 5.  Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

 • 6.  In cazul condominiilor, stabilirea suprafetei de teren ocupate de cladiri (apartamente), aferent fiecărui apartament, se calculeaza pe baza datelor din Acordul de asociere/statutul deținut de fiecare Asociatie de proprietari, raportat la suprafata terenului si suprafata utila a apartamentelor.

 • 7.  Impozitul pe terenul aferent clădirilor din aria teritorială de aplicare descrisă la pct. 8, unde există spații comerciale în care nu se desfășoară activități economice (neutilizate/închise) mai mult de 30 de zile calendaristice într-un an, se majorează cu 50%. Majorarea se aplică începând cu anul următor constatării.

 • 8. Aria teritorială de aplicare o reprezintă zona centrală din cadrul Centrului Istoric al municipiului Oradea reprezentată de:

 • -  str. Republicii (tronson de la Magazinul Crișu - str. Iosif Vulcan)

 • -  str. Iosif Vulcan (tronson cuprins între str. Republicii și Piața Ferdinand)

 • -  Piața Ferdinand

 • -  Str. Madach Imre

 • -   Str. Patrioților

 • -  Str. Moscovei (tronson cuprins între str. Republicii și str. Patrioților)

 • -   Piața Unirii

 • -  Str. Vasile Alecsandri

 • -  Str. Independenței (tronson cuprins între Piața Unifi și Piața 1 Decembrie)

 • 9. Măsura prezentată la pct. 7, nu se aplică terenurilor aferente clădirilor cu spații comerciale închise, în cazurile enumerate mai jos:

 • -  Renovare/amenajare/reabilitare sub durata de valabilitate a autorizației de construire

 • -  Decesul asociatului unic, administratorului, managerului, șefului structurii de vânzare cu amănuntul sau al altui angajat care lucrează în aceasta, după caz

 • -  Concediul personalului angajat în structura de vânzare respectivă

 • -  Inventar

 • -  Schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activități comerciale desfășurate în acea structură

 • -  Suspendarea activității ca urmare a deciziei organelor de control abilitate

 • -  Cazuri de forță majoră

 • 10. Impozitul pe terenurile construibile, fără construcții edificate, având front stradal pe arterele principale ale orașului se majorează cu 50% începand cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • Artere principale: Bulevardul Dacia, Bulevardul Decebal, Bulevardul Stefan Cel Mare, Calea Aradului, Calea Armatei Romane, Calea Borșului, Calea Clujului, Calea Mareșal Alex. Averescu, Dimitrie Cantemir, Matei Corvin, Nufarului, Transilvaniei, Tudor Vladimirescu.

 • ■  Constatarea terenurilor construibile fără construcții edificate se face de catre Politia Locala Oradea prin intocmirea unei note de constatare care va cuprinde identificarea proprietarului, analiza regimului de construibilitate al terenului și va fi însotita de fotografii ale amplasamentului.

 • ■  Majorarea impozitului se aplică până la data finalizării construcției prin obținerea autorizației de luare în folosință.

 • ■  Dacă în cursul anului calendaristic intervine înstrăinarea terenului, majorarea impozitului se va aplica în continuare noului proprietar.

 • ■  Prin dispoziția Primarului Municipiului Oradea se va stabili lista terenurilor amplasate pe arterele principale ale orașului pentru care se va aplica majorarea impozitului prevăzută de prezenta reglementare.

 • 11. Impozitul pe terenurile construibile, fără construcții edificate, având front stradal la străzile din Ansamblul urban „Centrul istoric Oradea” se majorează cu 50% începand cu data de 1 ianuarie a anului urmator conform HCL nr. 827/2017 privind aprobarea regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea. (Ansamblul urban „Centrul istoric Oradea” - http://arhitectsef.oradea.ro/ans urban.php)

 • 12. În cazul rezidenților parcurilor industriale din municipiul Oradea,care au aplicat pentru o schemă de ajutor, impozitul pe teren se reduce cu50% față de nivelul standard.

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

Impozitul pe terenul cu construcții și terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții

1. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona

NIVELURILE PRACTICATE ÎN ANUL 2019 - lei/ha **) -

Niveluri conform Cod Fiscal

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2020 - lei/ha **) -

Indice modif. 2020/2019

Persoane juridice

Persoane fizice

Persoane juridice/fizice

Persoane juridice

Persoane fizice

Juridice/ Fizice

A

11.000

9.400

6.970,17-17.424,40

11.500

9.800

1,045/1,043

B

8.200

7.000

5.268,67-13.172,17

8.600

7.300

1,048/1,043

C

5.600

4.800

3.605,68-9.013,18

5.900

5.000

1,053/1,042

D

2.600

2.300

1.712,65-4.282,63

2.700

2.400

1,038/1,043

1.     În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa

pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in următorul tabel:

Nr.

Crt

Zona

Categoria de folosință

Nivelurile practicate în anul 2019 - lei/ha-

Nivelurile aplicabile în anul 2020 - lei/ha-

Indice modif. 2020/2019

Zona

Zona

A

B

C

D

A

B

C

D

1

Teren arabil

210

157

142

112

220

164

149

117

1,046

2

Pășune

157

142

112

97

164

149

117

101

1,046

3

Fâneață

157

142

112

97

164

158

117

101

1,046

4

Vie

345

262

210

142

361

291

220

149

1,046

5

Livadă

397

345

262

210

415

361

274

220

1,046

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

210

157

142

112

220

164

149

117

1,046

7

Teren cu ape

112

97

60

x

117

101

63

x

1,046

8

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9

Neproductiv

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nivelurile din tabelul anterior s-au obținut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin Legea 227/2015 a coeficientului de corecție corespunzător prevăzut la art. 465 alin. (5) din Legea nr 227/2015 (respectiv coeficientul 5 aferent localitatii de rang I) și a cotei aditionale de 50% permisă de art. 489 din legea 227/2015 privind codul fiscal si aprobată prin HCL.

2. In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor legate de impozitul pe terenul amplasat in extravilan numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

 • b) au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. A

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in următorul tabel:

Nr. Crt

Zona

Categoria de folosință

Nivelurile practicate în anul 2019 - lei/ha-

Nivelurile aplicabile în anul 2020 - lei/ha-

Indice modif. 2020/2019

Zona

A

B

1

Teren cu construcții

116

111

121

1,046

2

Arabil

188

180

197

1,046

3

Pășune

105

100

110

1,046

4

Fâneață

105

100

110

1,046

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. Crt.5.1

206

198

215

1,046

5.1

Vie până la intrarea pe rod

0

0

0

-

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. Crt.6.1

210

201

220

1,046

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

0

0

0

-

7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. Crt.7.1

60

57

63

1,046

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

0

0

0

-

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

22

21

23

1,046

8.1

Teren cu amenajări piscicole

127

122

133

1,046

9

Drumuri și căi ferate

0

0

0

-

10

Teren neproductiv

0

0

0

-

Notă: Valorile din tabelul anterior s-au obținut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin Legea 227/2015 a unor cote adiționale, conform prevederilor art. 489 din Codul Fiscal.

•Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și schimbarea categoriei de folosință se pot face numai pe bază de documente, anexate la declarația făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare și categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice.

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT (art. 468-472 din legea 227/2015)

 • 1. Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în codul fiscal prevede altfel.

 • 2. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

 • 3. Impozitul pe mijloacele de transport se plătește la bugetul local al unității administrativ teritoriale unde persoana își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

 • 4. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

 • 5. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50% conform hotărârii consiliului local.

 • 6. În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

 • 7. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport.

 • 8. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3sau fracțiune din aceasta)

Tipuri de mijloace de transport

NIVELURILE PRACTICATE ÎN ANUL 2019

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2020

Indice modif. 2020/2019

Lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluriși autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv

10,5

11

1,047

2. Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

11,5

12

1,043

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3, inclusiv

23

24

1,043

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3, inclusiv

92

96

1,044

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm3, inclusiv

185

194

1,048

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

372

389

1,046

7. Autobuze, autocare, microbuze

31

32

1,032

8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv *

39

41

1,051

9. Tractoare înmatriculate

23

24

1,043

Valorile din tabelul anterior s-au obținut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin Legea 227/2015 a unor cote aditionale, conform prevederilor art. 489 din Codul Fiscal.

* se includ și autovehiculele de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcție atât transportului de persoane cât și de bunuri, automobile mixte, autospecializate

II. Vehicule înregistrate

Tipuri de mijloace de transport

Valori practicate în anul 2019

Valori propuse prin Legea 227/2015

Valori aplicabile în anul 2020

1. Vehicule cu capacitate cilindrică                                                                        lei/200 cm3

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 citf

4

2,03 - 4,05

4

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cim

5

4,05 - 6,08

5

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

100 lei/an

50,67 - 152,01 lei/an

100 lei/an

III. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa tota transport este egal cu suma coresp

lă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de >unzătoare prevăzută în tabelul următor: *

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul, în lei, în anul 2019

Impozitul, în lei, în anul 2020**

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Vehicule cu 2 axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

142

0

151

2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

142

395

151

419

3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

395

555

419

588

4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

555

1.257

588

1.332

5. Masa de cel puțin 18 tone

555              1.257

588

1.332

Vehicule cu 3 axe

1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

142

248

151

263

2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

248

509

263

540

3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

509

661

540

701

4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

661

1.019

701

1.080

5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1.019

1.583

1.080

1.678

6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1.019

1.583

1.080

1.678

7. Masa de cel puțin 26 tone

1.019

1.583

1.080

1.678

Vehicule cu 4 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

661

670

701

710

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

670

1.046

710

1.109

3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1.046

1.661

1.109

1.761

4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.661

2.464

1.761

2.612

5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.661

2.464

1.761

2.612

6. Masa de cel puțin 32 tone

1.661

2.464

1.761

2.612

* Nivelul acestor impozite nu se poate modifica prin hotărâre de consiliu local, ci doar prin ordonanță/hotărâre de guvern. ** Niveluri stabilite prin O.U.G. 79/2017.

IV. În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul, în lei, în anul 2019

Impozitul, în lei, în anul 2020**

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Vehicule cu 2+1 axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

64

0

68

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

64

147

68

156

5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

147

344

156

365

6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

344

445

365

472

7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

445

803

472

851

8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

803

1.408

851

1.492

9. Masa de cel puțin 28 tone

803

1.408

851

1.492

Vehicule cu 2+2 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

138

321

146

340

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

321

528

340

560

3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

528

775

560

822

4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

775

936

822

992

5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

936

1.537

992

1.629

6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.537

2.133

1.629

2.261

7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2.133

3.239

2.261

3.433

8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2.133

3.239

2.261

3.433

9. Masa de cel puțin 38 tone

2.133

3.239

2.261

3.433

Vehicule cu 2+3 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.698

2.363

1.800

2.505

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.363

3.211

2.505

3.404

3. Masa de cel puțin 40 tone

2.363

3.211

2.505

3.404

Vehicule cu 3+2 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.500

2.083

1.590

2.208

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.083

2.881

2.208

3.054

3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.881

4.262

3.054

4.518

4. Masa de cel puțin 44 tone

2.881

4.262

3.054

4.518

Vehicule cu 3+3 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

853

1.032

904

1.094

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.032

1.542

1.094

1.635

3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.542

2.454

1.635

2.601

4. Masa de cel puțin 44 tone

1.542

2.454

1.635

2.601

* Nivelul acestor impozite nu se poate modifica prin hotărâre de consiliu local, ci doar prin ordonanță/hotărâre de guvern. ** Niveluri stabilite prin O.U.G. 79/2017.

V. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzutăla pct IV, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE PRACTICATE ÎN ANUL 2019

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2020

Indice modif. 2020/2019

1. Până la 1 tonă, inclusiv

10

10

1,000

2. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

36

38

1,055

3. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

57

60

1,052

4. Peste 5 tone

69

72

1,043

Valorile din tabelul anterior s-au obținut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin Legea 227/2015 a unor cote aditionale, conform prevederilor art. 489 din Codul Fiscal.

VI. În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Tipuri de mijloace de transport pe apă

NIVELURILE PRACTICATE ÎN ANUL 2019

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2020

Indice modif. 2020/2019

Impozitul, în lei

Impozitul, în lei

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

23

24

1,043

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

60

63

1,050

3. Bărci cu motor

225

235

1,044

4. Nave de sport și agrement *) (intre o si 800)

550

575

1,045

5. Scutere de apă

225

235

1,044

6. Remorchere și împingătoare:

x

x

X

a) până la 500 CP inclusiv

598

626

1,047

b) peste 500 CP și până la 2.000 CP, inclusiv

973

1.018

1,046

c) peste 2.000 CP și până la 4.000 CP, inclusiv

1.496

1.565

1,046

d) peste 4.000 CP

2.394

2.504

1,046

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta

195

204

1,046

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

x

x

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv

195

204

1,046

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone și până la 3.000 tone, inclusiv

300

314

1,046

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

524

548

1,046

Valorile din tabelul anterior s-au obținut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin Legea 227/2015 a unor cote aditionale, conform prevederilor art. 489 din Codul Fiscal.

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban

Art. 474 alin.(1)Instituția Arhitectului Șef

Nivelurile practicate în anul 2019 Taxa, în lei

Nivelurile propuse prin legea 227/2015

Nivelurile aplicabile în anul 2020 Taxa, în lei

Indice modif. 2020/2019

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism:

a) Până la 150 m2, inclusiv

6

între 5,30-6,36

7

1,167

b) Între 151 și 250 m2, inclusiv

7

între 6,08 - 7,09

8

1,143

c) Între 251 și 500 m2, inclusiv

9

între 7,09-9,12

10

1,111

d) Între 501 și 750 m2, inclusiv

12

între 9,12-12,16

13

1,083

e) Între 751 și 1.000 m2, inclusiv

15

între 12,16-14,19

16

1,067

f) Peste 1.000 m2

15 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

14,19 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

16 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

1,067

Valorile din tabelul anterior s-au obținut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin Legea 227/2015 a unor cote aditionale, conform prevederilor art. 489 din Codul Fiscal.

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

Art. 474 alin. (10) - Instituția Arhitectului Șef

Niveluri 2019

Nivelurile propuse prin legea 227/2015

Niveluri 2020

Indice modif. 2020/2019

1 leu/mp excavări 4 lei/mp foraje

între 0-15,20 lei pentru fiecare m2 afectat

1 leu/mp excavări 4 lei/mp foraje

-

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor

Art. 474 alin. (14) - Instituția Arhitectului Șef

Niveluri 2019

Nivelurile propuse prin legea 227/2015

Niveluri 2020

Indice modif. 2020/2019

10 lei pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

între 0-8,11 lei pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

10 lei pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

-

Valorile din tabelul anterior s-au obținut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin Legea 227/2015 a unor cote aditionale, conform prevederilor art. 489 din Codul Fiscal.

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

Art. 474 alin. (15) - Instituția Arhitectului Șef

Niveluri 2019

Nivelurile propuse prin legea 227/2015

Niveluri 2020

Indice modif. 2020/2019

10 lei pentru fiecare racord

între 0-13,17 lei pentru fiecare racord

10 lei pentru fiecare racord

0 %

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean

Art. 474 alin (4) - Instituția Arhitectului Șef

Niveluri 2019

Nivelurile propuse prin legea 227/2015

Niveluri 2020

Indice modif. 2020/2019

15 lei

între 0-15,20 lei

20 lei

1,333

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

Art. 474 alin. (16) - Instituția Arhitectului Șef

Niveluri 2019

Nivelurile propuse prin legea 227/2015

Niveluri 2020

Indice modif. 2020/2019

10 lei

între 0-9,12 lei

14 lei

1,4

Valorile din tabelul anterior s-au obținut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin Legea 227/2015 a unor cote aditionale, conform prevederilor art. 489 din Codul Fiscal.

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

Art. 475 alin. (1) - Direcția de Sănătate Publică

Niveluri 2019

Nivelurile propuse prin legea 227/2015

Niveluri 2020

Indice modif. 2020/2019

20 lei

între 0 - 20,27 lei

20 lei

0 %

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale.

Art. 486 alin. (5) - Instituția Arhitectului Sef

Niveluri propuse prin legea 227/2015

Între 0 - 32,43 lei inclusiv

1. Eliberare extras din documentații de urbanism aprobate PUG, PUZ, PUD și DTAC, DTAD, DTOE pe suport de hârtie sau suport digital (raster la 200dpi):

Niveluri practicate în anul 2019

Niveluri aplicabile în anul 2020

Indice modif. 2020/2019

A4 sau Splansa <= 0,1 (m2) sau Sraster<= 5 (mil. Pixeli)

A3 sau 0,1 < Splansa <= 0,2 (m2) sau 5 < Sraster<= 10 (mil. Pixeli) A2 sau 0,2 < Splansa <= 0,4 (m2) sau 10 < Sraster<= 20 (mil. Pixeli) A1 sau 0,4 < Splansa <= 0,7 (m2) sau 20 < Sraster<= 50 (mil. Pixeli)

10 lei

10 lei

0 %

15 lei

15 lei

0 %

20 lei

20 lei

0 %

25 lei

25 lei

0 %

A0 sau 0,7 < Splansa <= 1 (m2) sau 50 < Sraster<= 100 (mil. Pixeli)

28 lei

30 lei

1,071

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător Art. 475 alin. (2) - Direcția Juridică (Reg. Agricol)

Taxa emitere practicată în 2019

Nivelurile propuse prin legea 227/2015

Taxa emitere aplicabilă în 2020

Indice modif. 2020/2019

80 lei

între 0-80 lei

80 lei

0 %

Taxa pentru eliberarea carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

Art. 475 alin. (2) - Direcția Juridică (Reg. Agricol)

70 lei

între 0-80 lei

70 lei

0%

Taxă completare anuală a carnetului de comercializare a produselor din sectorul Agricol - Direcția Juridică (Reg. Agricol)

-

-

20 lei

X

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității *)**) ***) - calculată pe fiecare punct de lucru

-datorată de persoanele a căror activitate se este inregistrată în grupele 561 -Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN

Art. 475 alin. (3)- Direcția Economică

Pentru suprafețele < 100 mp., destinate exclusiv deservirii clienților!

Taxa propusă prin legea 227/2015 - intre 0 si 4.000 lei, pentru suprafete sub 500 mp

Zona

Taxa emitere/vizare practicată în anul 2019

Taxa emitere/vizare aplicabilă în anul 2020

Indice modif. 2020/2019

A

1.500/750 lei

+ 28 lei/mp/an VN

1.600/800 lei + 35 lei/mp/an VN

1,067

B

1.200/600 lei + 28 lei/mp/an VN

1.300/650 lei + 35 lei/mp/an VN

1,083

C

1.000/500 lei + 28 lei/mp/an VN

1.100/550 lei + 35 lei/mp/an VN

1,1

D

800/400 lei + 28 lei/mp/an VN

900/450 lei + 35 lei/mp/an VN

1,125

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității *)**) ***)_ calculată pe fiecare punct de lucru

-datorată de persoanele a căror activitate este inregistrată în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN

Art. 475 alin. (3)- Direcția Economică

Pentru suprafețele cuprinse intre 100 mp și 500 mp, destinate exclusiv deservirii

A

3.000/1.500 lei + 28 lei/mp/an VN

3.150/1.575 lei + 35 lei/mp/an VN

1,050

B

2.800/1.400 lei + 28 lei/mp/an VN

2.950/1.475 lei + 35 lei/mp/an VN

1,054

C

2.600/1.300 lei + 28 lei/mp/an VN

2.750/1.375 lei + 35 lei/mp/an VN

1,058

D

2.400/1.200 lei + 28 lei/mp/an VN

2.550/1.275 lei + 35 lei/mp/an VN

1,063

clienților!

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității *)**)***)_ calculată pe fiecare punct de lucru

-datorată de persoanele a căror activitate este inregistrată în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN

Art. 475 alin. (3)- Direcția Economică

Pentru suprafețele peste 500 mp, destinate exclusiv deservirii clienților

Nivelurile min-max stabilite prin Legea 227/2015 - 4000 si 8000 lei, pentru suprafețe mai mari de 500 mp

A

4.000 lei/2000 lei + 28 lei/mp/an VN

4.200 lei/2.100 lei + 35 lei/mp/an VN

1,05

B

1,05

C

1,05

D

1,05

*) Termenul de plată a taxei de viză este de 31 martie anul în curs.

**) În cazul unităților de alimentație publică (CAEN 561 și 563), taxa de viză anuală este 0 lei în condițiile desfășurării de activități culturale conform Procedurii cuprinse în Anexa 48, cu excepția unităților de alimentație publică situați în Pasajul Vulturul Negru

Pentru unitățile de alimentație publică localizate în Pasajul Vulturul Negru, taxa pentru eliberarea autorizației/vizei anuale se calculează prin cumulare valorii fixe (lei/an) cu valoarea variabilă (35 lei/mp/an) și nu va depăși valoarea maximă de 4.200 lei/an.

Investițiile în turism realizate în ultimii ani au condus la transformarea orașului într-o destinație turistică importantă. Construcția Aquaparkului Nymphaea, infiintarea de muzee, reconstrucția pieței centrale a orașului, reabilitatea Cetății Oradea, amenajarea promendei pe malurile Crișului Repede, infiintarea si amenajarea de parcuri si spatii verzi, lărgirea spațiilor pietonale, amenajarea de piste pentru biciclete și programul ambițios de reabilitare al fațadelor imobilelor din centrul istoric sunt doar câteva dintre componentele investiționale orientate spre turism și creșterea spațiilor ambientale din oraș.

Investițiile realizate alături de elemente precum, poziția geografică, resursele naturale, istoria și patrimoniu arhitectural concură la definirea unei destinații tustice cu un potențial deosebit.

Arthitectura veche a clădirilor atrage numeroși turiști atrași de numeroasele clădiri monument istoric, multe dintre ele reabilitate și redate circuitului economic. Calitatea spațiilor din vecinătatea obiective turistice este la fel de importantă precum obiectivul în sine. În cazul obiectivelor turistice împrejmuite, administratorul obiectivelor asigură salubrizarea spațiilor limitrofe, iar Municipiul Oradea asigură salubrizarea spațiilor publice din vecinătatea obiectivelor turistice.

O situație aparte este întâlnită în cazul Pasajului Vulturul Negru, reabilitat în cursul anului 2017, unul din monumentele arhitectonice reprezentative pentru Oradea. Spațiul public, constând în pasajul care conectează străzile Independenței și Vasile Alecsandri cu Piața Unirii, este tranzitat deopotrivă de locatari, turiști și clienții localurilor și magazinelor amplasate în pasaj.

Salubrizarea spațiului reprezentat de Pasajul Vulturul Negru se realizează în prezent, cu o frecvență similară altor spații publice (măturat zilnic), iar în plus se realizează spălarea pardoselii pasajului (săptămânal).

În fapt, datorită prezenței în pasaj a mai multor cluburi cu program extins de funcționare și cu un număr mare de clienți pe perioada nopții, salubrizarea spațiului se impune a fi realizată cu o frecvență mărită. Calitatea spațiului public este puternic afectată de clienții localurilor cu program de noapte, iar acțiunile standard de salubrizare sunt insuficiente.

Ținând cont de situația prezentată, propunem insitituirea unei componente variabile a taxei de autorizare/viza anuale pentru operatorii din domeniului alimentației publice prezenți în pasaj. Din sumele colectate se va asigura suplimentarea serviciilor de salubrizare - constând în spălarea pardoselilor cu o frecvență mai mare, singura operațiune de salubrizare eficientă în cazul pasajului.

Principalii beneficiari ai spațiului public salubrizat suplimentar sunt comercianții și localurile din Pasajul Vulturul Negru care trebuie primesc și în cursul zilei numeroși clienți/vizitatori.

Nivelul componentei variabile a taxei/vizei anuale va fi fundamentă pe baza operațiunilor de spălare suplimentară ce se vor realiza în Pasajul Vulturul Negru.

Concret, modul de calcul cuprinde:

 • -  Suprafața pavajului din Pasajul Vulturul Negru este de 1362,80 mp

 • -  Costul activității de spălare: 201,85 lei / 1000 mp

 • -  Număr de spălări suplimentare a pardoselii 3/săptămână (V, S, D)

Cost total anual aferent operațiunilor suplimentare:

201,85 lei / 1000 mp x 1362,8 mp x 3 zile x 52 săptămâni = 42.912 lei/an

Componenta variabilă a taxei/vizei anuale pentru salubrizarea Pasajului Vulturul Negru va fi calculată și stabilită anual, prin exprimare în lei/mp de suprafață de servire (lei/UM).

Costul anual aferent operațiunilor suplimentare de salubrizare se raportează la suprafața totală a spațiilor de deservire ale unităților de alimentație publică autorizate în Pasajul Vulturul Negru.

Calculul componentei variabile datorate de fiecare unitate de alimentație publică se va calcula prin înmulțirea nivelului anual, stabilit lei/UM, cu mp ai suprafaței proprii de servire al fiecărui contribuabil autorizat care desfășoară activitate de alimentație public.

Exemplu:

 • -  Costul anual al operațiunilor suplimentare 42.912 lei

 • -  Suprafața totală de servire al tuturor SC autorizate 1200 mp

Rezultă, Valoarea taxei (lei/UM) 35 lei/mp/an

- Suprafața de servire al operatorului X:

98,85 mp


- componenta variabilă datorată de operatorul X:          3.460 lei/an

In prezent sunt localizați în pasaj 13 operatori de alimentație publică, cu suprafețe de servire cuprinsă între 12 mp și 98,85 mp.

Valoarea componentei variabile a taxei/vizei anuale va fi între 420 lei/an - 3.460 lei/an.

VALORILE LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII LUATĂ ÎN CALCUL LA STABILIREA TAXELOR PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE/

respectiv la regularizarea autorizațiilor de construire in cazul persoanelor fizice - clădiri rezidențiale/nerezidentiale

- Instituția Arhitectului Șef -

Cuantumul taxelor de autorizare/desfiintare in cazul clădirilor rezidente/nerezidente detinute de persoane fizice se calculează inmultind:

 • - suprafața desfasurata a construcțiilor

 • - cota procentuala corespunzatoare (0,5%, 1% sau 0,1%)

 • - valoarea lucrărilor de constructii care poate fi:

 • valoarea impozabila calculata conform art. 457 din Legea 227/2015 - conform tabelului de la anexa 1 din prezentul material

 • valoarea calculata conform tabelului urmator, pentru tipurile de constructii mentionate in tabel (tipuri care nu se regasesc in tabelul din anexa 1)

Lei/mp

Nr. Crt.

Specificație

ZONA

Niveluri practicate în anul 2019

Niveluri aplicabile în anul 2020

1

ȘARPANTA

- II -

90

94

2

Compartimentări, amenajari /mp. suprafața

-II-

200

209

Goluri in pereți, plansee/mp. Suprafețe perete modificat

-II-

350

366

3

Schimbarea tamplariei exterioare la cladiri reprezentand monumente, inclusiv pentru cladiri situate in zona de protectie ale acestora in ... /mp. gol pentru tamplarie

-II-

470

492

4

Zugraveli si vopsitorii exterioare

-II-

10

10

5

Lemn

-II-

50

52

Plasa de sarma

-II-

50

52

Panouri din tabla si stalpi metalici

-II-

75

78

Caramida, panouri prefabricate

-II-

85

89

CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

-Instituția Arhitectului Șef+Directia Economică

Art. 478 alin. (2)

NIVELURILE PRACTICATE ÎN ANUL 2019

Niveluri propuse prin legea 227/2015

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2020

Indice modif. 2020/2019

lei/m2 sau fracțiune de m2

lei/m2 sau fracțiune de m2

lei/m2 sau fracțiune de 2 m

- % -

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

38

între 0 și 32,43 inclusiv

48

1,26

b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate

28

între 0 și 23,31 inclusiv

35

1,25

Notă: Modul de organizare, autorizare și desfășurare a activității de reclamă și publicitate, precum și amenzile stabilite pentru nerespectarea acestora, sunt prevăzute în Regulamentul adoptat în baza HCL nr. 641 din 23 octombrie 2014.

Valorile din tabelul anterior s-au obținut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin Legea 227/2015 a unor cote aditionale, conform prevederilor art. 489 din Codul Fiscal.

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă

- Direcția Economică + Politia Locala

NIVELURILE PRACTICATE ÎN ANUL 2019

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2020

a) în cazul videotecilor

-

-

b) în cazul discotecilor

-

-

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă - Art. 481

- Direcția Economică + Politia Locala

NIVELURILE PRACTICATE ÎN ANUL 2019

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2020

1. Spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională

0% teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, competiție sportivă internă sau internațională 2% pentru prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ

0% teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, competiție sportivă internă sau internațională

2% pentru prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ

2. Oricare alta manifestare artistica decat cele enumerate la punctul 1

5% pentru altele

5% pentru altele

Impozitul pe spectacole NU se aplică pentru spectacolele, manifestările artistice organizate de către Primăria Oradea prin Asociația pentru Promovarea Turismului si Direcția Monitorizare Cheltuieli de Funcționare si Organizare Evenimente,Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural si Fundația de Protejarea Monumentelor Istorice din judetul Bihor

SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul PERSOANELOR FIZICE

Nr. crt

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2019

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2020

Indice modif. 2020/2019

1

Art. 493 alin. 3) Legea 227/2015

- Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 71de lei la 283 de lei,

Contravenția prevăzută la lit. b)-d) se sancționează cu amendă de la 282,74 de lei la 705,33 de lei.

Art. 493 alin. 3) Legea 227/2015

- Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 74 de lei la 296 de lei,

Contravenția prevăzută la lit. b)-d) se sancționează cu amendă de la 295 de lei la 737 de lei.

1,046

2

Art. 493 alin. 4) Legea 227/2015

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 329 lei la 1.599 lei.

Art. 493 alin. 4) Legea 227/2015

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 344 lei la 1.673 lei.

1,046

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul PERSOANELOR JURIDICE

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2019

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2020

Indice modif. 2020/2019

1

Art. 294 alin. (6) Legea 227/2015

- Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 284 de lei la 1.131 de lei,

Contravenția prevăzută la lit. b)-d) se sancționează cu amendă de la 1.131 de lei la 2.821 de lei.

Art. 294 alin. (6) Legea 227/2015

- Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 297 de lei la 1.184 de lei,

Contravenția prevăzută la lit. b)-d) se sancționează cu amendă de la 1.183 de lei la 2.951 de lei.

1,046

2

Art. 493 alin 4) si 5) Legea 227/2015

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.317 de lei la 6.397 de lei.

Art. 493 alin 4) si 5) Legea 227/2015

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.378 de lei la 6.691 de lei.

1,046

Nr. crt.

Specificație

Nivel aplicat 2019

Nivel propus 2020

Cine aplică

1.

Nerespectarea art. 458 alin. (10), privind solicitarea și obținerea autorizației de foraje și excavări.

2.000

2.000

Poliția Locală

2.

Nerespectarea art. 458 alin. (15), privind solicitarea și obținerea autorizației pentru lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu.

2.000

2.000

Poliția Locală

3.

Nerespectarea art. 475 alin 3, privind solicitarea și obținerea autorizației pentru desfășurarea activității de alimentație publică.

2.000

2.000

Poliția Locală

4.

Desfășurarea jocurilor de artificii fără acordul Primăriei și fără achitarea taxelor datorate, nerespectarea amplasamentului, a perioadei sau a duratei de timp aprobate

1.000-2.500

2.500

Poliția Locală

NOTA:

Contravențiilor prevăzute li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Nivelul si modalitatea de aplicare a taxelor speciale percepute pentru emiterea în regim de urgență a certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire/ desființare, a autorizațiilor de luare în folosință și/sau adeverințelor de notare sau radiere, eliberate de Instituția Arhitectului Șef

1. Taxele speciale percepute în vederea emiterii în regim de urgență a certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire/ desființare, a autorizațiilor de luare în folosință și/sau adeverințelor de notare sau radiere, eliberate de Instituția Arhitectului Șef sunt următoarele:

lei

Tip taxa de urgență

Nivel aplicat 2019

Nivel propus 2020

Indice modif. ”20/”19

Taxa de urgență pentru eliberarea certificatului de urbanism - pentru eliberarea în regim de urgență de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării/depunerii documentației complete - conform Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

150

200

1,33

Taxa de urgență pentru eliberarea autorizațiilor de construire/desființarepentru categorii de construcții la care se acceptă documentația tehnică cu conținut simplificat, conform anexei nr. 2 la Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare (branșament, racorduri la utilități, anexe , împrejmuiri, panouri, firme, organizare de șantier) - pentru eliberarea în regim de urgență de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării/depunerii documentației complete - conform Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

150

200

1,33

Taxa de urgență pentru eliberarea autorizațiilor de construire/desființarepentru celelalte categorii de construcții si instalații aferente care nu intră în categoria precedentă, inclusiv desființări - , pentru eliberarea în regim de urgență de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării/depunerii documentației complete - conform Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

500

500 lei - construcții rezidențiale individuale 1.000 lei - construcții rezidențiale colective 1.500 lei - alte construcții

1,00

2,00

3,00

Taxa de urgență pentru eliberarea autorizației de luare în folosință și/sau adeverinței de notare sau radiere - pentru eliberarea în regim de urgență de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării/depunerii documentației complete - conform Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

150

200

1,33

Taxa de urgență pentru eliberarea certificat de atestare (notare/radiere constructii) - pentru eliberarea în regim de urgență de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării/depunerii documentației complete - conform Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

-

100

x

Taxa de urgență pentru eliberare adeverințe diverse eliberate de Instituția Arhitectului Șef- pentru eliberarea în regim de urgență de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării/depunerii documentației complete -conform Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

-

100

x

Taxa de urgență pentru eliberare adeverințe intravilan/extravilan - pentru eliberarea în regim de urgență de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării/depunerii documentației complete - conform Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

-

100

x

 • 2. Taxele speciale menționate anterior se aplică numai în cazul în care persoanele fizice sau juridice solicită eliberarea documentelor în regim de urgență.

 • 3. Excepție de la prezentele prevederi fac acele autorizații de construire/desființare care se emit potrivit art. 7 alin. (16) al Legii nr. 50/1991 cu completările și modificările ulterioare, pentru “lucrări de intervenții în primă urgență” obligatorii în caz de pericol public, avarii, accidente tehnice, calamități ori alte evenimente cu caracter excepțional și pentru care autorizația se emite de către autoritatea administrației publice competente, în regim de urgență, fără perceperea taxelor suplimentare.

 • 4. Termenele pentru eliberarea în regim de urgență a certificatului de urbanism, autorizațiilor de construire/desființare și a celor de luare în folosință și/sau adeverințelor de notare curg de la depunerea documentației complete conform normelor legale în vigoare.

 • 5. Taxele de urgență instituite sunt suplimentare taxelor pentru eliberarea documentelor în regim normal, stabilite conform Hotărârii Consiliului Local și a Codului Fiscal.

TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE datorată în cazul în care nu există contract de salubrizare

- Direcția Economică + Poliția Locală -

Taxa specială de salubrizare

Taxa specială de salubrizare

Niveluri practicate în anul 2019

Niveluri aplicabile în anul 2020

14/lei /lună pentru fiecare persoană fizică

20/lei /lună pentru fiecare persoană fizică

Taxele speciale pentru emiterea/vizarea acordului de funcționare si inregistrarea orarelor de funcționare a unitatilor comerciale pe raza

Municipiului Oradea instituite in baza Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

Nr. Crt

DENUMIREA SERVICIULUI PENTRU PERCEPEREA TAXEI

Tarife practicate în anul 2019

Tarife aplicabile în anul 2020

Cine aplică

1.

Taxa pentru eliberarea acordului de funcționare pentru agenți economici *

60 lei

60 lei

Direcția Economică

2.

Taxa modificare orar de funcționare pentru agenți economici

40 lei

40 lei

Direcția Economică

3.

Taxa pentru vizarea anuală a acordului de funcționare

30 lei

30 lei

Direcția Economică

* se aplică agenților economici ce desfășoară activități comerciale și prestări servicii altele decât codurile CAEN 5610 - restaurante, CAEN 5630 - baruri și CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive, conform procedurii privind instituirea taxelor speciale pentru emiterea avizului/vizarea acordului de funcționarea si inregistrarea orarelor de funcționare a unitatilor comerciale pe raza Municipiului Oradea

Procedura privind instituirea taxelor speciale pentru emiterea acordului/autorizației și înregistrarea orarelor de funcționare a unităților comerciale se regăsește în Anexa nr. 45.

TAXE SPECIALE ȘI TARIFE AFERENTE ACTIVITĂȚII DE STARE CIVILĂ

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) -

Nr. crt

Specificație

Taxe practicate în anul 2019

Taxe aplicabile în anul 2020

Indice modif. 2020/2019

1.*

Tarif de închiriere sala mare (Traian Moșoiu) sau Casa Casătorilor din Cetatea Oradea pentru evenimente speciale în repausul săptămânal - sâmbătă, duminică și sărbătorile legale

250 lei /

20 minute

250 lei /

20 minute

0 %

2.*

Tarif de închiriere sala mică (Rimanoczi Kalman) pentru evenimente speciale în conexitate cu închirierea sălii mari (Traian Moșoiu) în repausul săptămânal - sâmbătă, duminică și sărbătorile legale

100 lei /

20 minute

100 lei /

20 minute

0 %

3.

Taxa specială de permisiune fotografiere și înregistrare video, la căsătorie

50 lei / eveniment

50 lei / eveniment

0%

4.*

Taxă închiriere sală ceremonii în Casa Căsătoriilor (Cetatea Oradea) în cursul săptămânii (luni - vineri)

60 lei /

15 minute

60 lei /

15 minute

0%

5.

Taxă pentru recuperarea cheltuielilor de deplasare la oficierea căsătoriilor în afara locațiilor stabilite - sala mare a primăriei și Casa Căsătoriilor din Cetatea Oradea

1.000 lei / eveniment

1.000 lei / eveniment

0%

6.

Taxă pentru desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă

500 lei

600 lei

1,2

* Tarifele menționate în tabel includ T.V.A.

TAXE AFERENTE ACTIVITĂȚII DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) -

Nr. crt

Specificație

Taxe practicate în anul 2019

Taxe aplicabile în anul 2020

Indice modif. 2020/2019

1.

Taxa privind contravaloarea cărții de identitate **

7 lei

7 lei

0%

2.

Taxa privind contravaloarea cărții de identitate provizorii**

1 leu

1 leu

0%

3.

Taxa privind furnizarea de date cu caracter personal, în condițiile legii, pentru persoanele fizice / juridice

1 leu/pers

1 leu/pers

0%

4

Taxa speciala de urgenta pentru eliberarea cartii de identitate(termen 24 ore) ***

-

20 lei

X

Notă:

** Se suportă din bugetul Consiliului Local al municipiului Oradea, cheltuielile pentru eliberarea actelor de identitate în situația în care se schimbă denumirea străzilor sau se renumerotează imobilele.

***Taxa nu se percepe în situația în care sistemul informatic (SNIEP) nu va fi funcțional

TAXE SPECIALE PRACTICATE DE MUNICIPALITATE

PRIN DIRECȚIA MONITORIZARE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE SI ORGANIZARE EVENIMENTE

»                                                                                                                              f                            J

Nr crt

Denumirea serviciului pentru perceperea taxei

Categorii de beneficiari

Format

Tarife practicate în anul 2019

Tarife aplicabile în anul 2020

Cine aplică

1.

Taxă pentru multiplicarea (xeroxarea) documentelor (în piramidă)

Contribuabili

A4 alb negru

1 leu / pagină

1 leu / pagină

D.M.C.F.O.E

A3 alb negru

2 lei / pagină

2 lei / pagină

2.

Taxă pentru toate instituțiile subordonate Consiliului Local, care solicită servicii de listare color sau alb negru sau de multiplicare acte la linia de tipărire din cadrul PMO *)

Instituții Publice

A4 alb negru

Hârtia se asigură de către solicitant

Hârtia se asigură de către solicitant

D.M.C.F.O.E

A4 color

A3 alb negru

A3 color

3.

Taxă pentru toate instituțiile care nu sunt subordonate Consiliului Local și care solicită servicii de listare color sau alb negru sau de multiplicare acte la linia de tipărire din cadrul PMO *)

Instituții Publice

A4 alb negru

Nu se mai asigură servicii de listare, multiplicare, etc

Nu se mai asigură servicii de listare, multiplicare, etc

D.M.C.F.O.E

A4 color

A3 alb negru

A3 color

") sumele încasate reprezintă recuperarea cheltuielilor materiale în cotă parte, realizate de către instituțiile cu imprimarea documentelor (curent, toner, piese consumabile aparatură, reparații, etc)

Notă:Taxele se achită anticipat, iar punerea la dispoziție a hârtiei se face înainte cu cel puțin o zi de momentul programării la listare sau multiplicare.

TAXA LOCALĂ DE TRAFIC GREU

- Direcția Monitorizare -

Nr. crt

DENUMIREA SERVICIULUI PENTRU PERCEPEREA TAXEI

Tarife practicate în anul 2019

Tarife aplicabile în anul 2020

1.

Eliberare autorizației pentru 12 ore - numai prin SMS (include taxa operator de telefonie)

8 euro

8 euro

2.

Eliberarea autorizației pentru o zi

50

50

3.

Eliberarea autorizației pentru o lună

400

400

4.

Eliberarea autorizației pentru un an

2.000

2.000

TAXE SPECIALE PRACTICATE DE DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR PENTRU SERVICIILE PRESTATE

Nr. crt

Specificație

Tarif aplicat 2019

Tarif propus 2020

Indice modif. 2020/201

1.

Eliberare acorduri pentru separare branșament apă

 • - persoane fizice

 • - agenți economici

40

120

40 120

0 %

0 %

2.

Eliberare acorduri schimbare destinație imobil

 • - persoane fizice

 • - agenți economici

40

120

40 120

0%

0 %

3.

Eliberare acorduri pentru modificări constructive ale imobilelor

 • - persoane fizice

 • - agenți economici

40

200

40 200

0%

0%

4.

Eliberare acorduri pentru efectuarea de construcții (pe mejdie, modificare PUD și alte asemenea)

 • - persoane fizice

 • - agenți economici

40

200

40 200

0%

0%

5.

Eliberare acorduri/avize solicitate Serviciului Terenuri cu termen de soluționare

 • - 30 de zile

 • - 7 zile

100 lei/document

200 lei/document

100 lei/document

200 lei/document

0%

0%

6.

Adeverințe si copii xerox dupa diferite documente din cazierul juridic al imobilelor pentru:

 • - populatie

 • - agenti economici

10

50

10 50

0%

0%

7.

Eliberare adeverințe necesare furnizorilor de utilități și diverse instituții publice, pentru persoane fizice

10

10

0%

ALTE TAXE SPECIALE

Nr. crt

DENUMIREA SERVICIULUI PENTRU PERCEPEREA TAXEI

Tarife practicate în anul 2019

Tarife aplicabile în anul 2020

Cine aplică

1

Taxa pentru verificarea documentației tehnice în vederea emiterii acordului Direcției Tehnice în vederea obținerii autorizației pentru lucrari de branșamente si racorduri

104 lei

110 lei

Direcția Tehnică

2

Taxa pentru verificarea documentației tehnice în vederea emiterii acordului Directiei Tehnice în vederea obținerii Autorizației de construire pentru lucrari de extindere retele, reabilitare, modernizare, reparații retele tehnico-edilitare

552 lei/km

575 lei/KM

Direcția

Tehnică

3

Taxa pentru verificarea documentației tehnice în vederea emiterii Avizului de executie a lucrarilor de branșamente, racorduri

NOTĂ: taxa se datorează pentru perioada de timp scursă între data începerii lucrărilor și cea a terminării lucrărilor (cu zona afectată adusă la starea inițială) Taxa menționată se aplică și pentru prelungirea avizului.

110 lei- persoane fizice

10 lei/mp/zi

Direcția Tehnică

520 lei- persoane juridice

Direcția

Tehnică

4

Taxa pentru verificarea documentației tehnice în vederea emiteriiAvizului de executie a lucrarilor de extindere retele, reabilitare, modernizare, reparatii retele tehnico-edilitare 4 din taxă pentru cei care realizează lucrări corelate cu modernizare străzii

NOTĂ: taxa se datorează pentru perioada de timp scursă între data începerii lucrărilor și cea a terminării lucrărilor (cu zona afectată adusă la starea inițială) Taxa menționată se aplică și pentru prelungirea avizului.

1.103 lei/km - persoane fizice

0,5 lei/mp/zi

0,25 lei/mp/zi în cazul lucrărilor corelate cu lucrările de modernizare al străzilor

Direcția

Tehnică

5.515 lei/km - persoane juridice

Direcția

Tehnică

5

Taxa pentru montare stâlpi pentru Electrica, telefonie, iluminat, etc. -beneficiari persoane fizice

110 lei/stâlp

115 lei/stâlp

Direcția Tehnică

6

Taxa pentru montare stâlpi pentru Electrica, telefonie, iluminat, OTL, etc. -beneficiari persoane juridice

520 lei/stâlp

545 lei/stâlp

Direcția Tehnică

7

Taxa pentru emitere Aviz de executie a lucrarilor in regim de urgenta (avarie)

NOTĂ: taxa se datorează pentru perioada de timp scursă între data începerii lucrărilor și cea a terminării lucrărilor (cu zona afectată adusă la starea inițială)

110 lei

15 lei/mp/zi, 30 lei/mp/zi în caz de prelungire

Direcția

Tehnică

8

Taxa înregistrare Certificat de performanță energetică

50 lei

55 lei

Direcția Tehnică

9

Taxa pentru avizul Comisie de circulație, beneficiari persoane fizice

55 lei

60 lei

Direcția Tehnică

10

Taxa pentru avizul Comisie de circulație, beneficiari persoane juridice

110 lei

115 lei

Direcția Tehnică

11

Taxa pentru întocmire de hărți tematice și documentații de urbanism în format electronic - vector

10 lei + 0,5 lei/ strat/ HA

10 lei + 0,5 lei/ strat/HA

Arhitect Șef

12

Taxă pentru întocmirea hărților tematice pe suport de hărtie și suport digital (raster la 200 dpi)

28 lei/ strat/ mp

30 lei/ strat/ mp

Arhitect Șef

13

Taxa pentru eliberarea adeverintei de intravilan / extravilan

25 lei/adeverință

100 lei/adeverinta

Arhitect Șef

14

Taxa pentru eliberarea adeverintelor de notare/radiere a constructiilor

25 lei/adeverință

100 lei/certificat

Arhitect Șef

15

Taxa adeverinta notare constructii anterioare anului 2001

-

100 lei + 10% din valoarea impozabila

Arhitect Șef

16

Taxa avizC.M.U.A.T.

25 lei

25 lei

Arhitect Șef

17

Taxa suplimentară pentru analiza în C.M.U.A.T. a construcțiilor ilegale (cladiri, corpuri cladiri noi)

120 lei

500 lei

Arhitect Șef

18

Taxa suplimentară pentru analiza în C.M.U.A.T. a construcțiilor ilegale (anexe, imprejmuiri, modificari, lucrari importanta redusa)

120 lei

200 lei

Arhitect Șef

19

Taxa pentru activitățile de informare și consultare a publicului pentru planurile urbanistice tip PUZ

50 lei

50 lei

Arhitect Șef

20

Taxa pentru activitățile de informare și consultare a publicului pentru planurile urbanistice tip PUZ - PUD

50 lei +

10 lei/fiecare destinatar

100 lei + 10 lei/fiecare destinatar

Arhitect Șef

21

Taxa suplimentara pentru activitățile de informare și consultare a publicului pentru planurile urbanistice tip PUZ - PUD (inclusiv identificare adrese destinatari)

50 lei +

10 lei/fiecare destinatar

100 lei + 10 lei/fiecare adresa

Arhitect Șef

22

Taxa emitere aviz oportunitate

-

50 lei

Arhitect Șef

23

Taxa emitere aviz Arhitect Sef - PUZ

-

200 lei

Arhitect Șef

24

Taxa emitere aviz Arhitect Sef - PUD

-

100 lei

Arhitect Șef

25

Taxa aviz circulatie vehicol in scop publicitar (fara sonor)

-

200 lei/zi

Arhitect Șef

26

Taxa pentru afișe publicitare și anunțuri de mică publicitate

1 leu/mp/zi

5 lei/mp/zi

Arhitect Șef

27

Taxa acord de publicitate temporară și aviz Instituția Arhitectului Șef

10 lei/mp

10 lei/mp

Arhitect Șef

28

Taxă înaintare documentații de urbanism în Consiliul Local

100 lei/documentație

100 lei/documentație

Arhitect Șef

29

Taxa pentru amplasare totem publicitar/panouri publicitare, inclusiv cele direcționale, amplasate pe teren domeniu public

120 lei/mp/an, dar nu mai puțin 1 mp

200 lei/mp/an, dar nu mai puțin 1 mp

Arhitect Șef

30

Taxa închiriere stâlp electric pentru amplasare indicatoare și casete publicitare

100 lei/stâlp/lună

150 lei/stâlp/lună

Arhitect Șef

31

Taxa pentru identificarea documentelor din arhiva instituției, inclusiv copiere în limita a maxim 5 pagini

15 lei/dosar

15 lei/dosar

Serv. cu atribuții

32

Taxa pentru copierea documentelor din arhiva instituției.

1 leu/A4

1 leu/A4

Serv. cu atribuții

2 lei/ A3

2 lei/ A3

Serv. cu atribuții

33

Taxa pentru emiterea pe loc a certificatului de atestare fiscală în regim de urgență, inclusiv securizare cu timbru sec

25 lei

30 lei

Direcția Economică

34

Taxa pentru securizare cu timbru sec a certificatului de atestare fiscală

-

15 lei

Direcția Economică

35

Taxa pentru furnizarea de informații privind bunurile si obligatiile de plata cu care contribuabilii figurează în evidențele fiscale, inclusiv adeverinte/abonament pentru consultarea bazelor de date (costul abonamentului se achită anticipat

20 lei/ persoană verificată sau

2.000 lei/ an-abonament

20 lei/ persoană verificată

sau

2.000 lei/ an-abonament

Direcția Economică

36

Taxa pentru viză de conformitate autentic cu originalul

50 lei/document

50 lei/document

Serv. cu atribuții

37

Taxa pentru emiterea adeverințelor emise de Registrul Agricol

10 lei

10 lei

Serv. cu atribuții

38

Taxa pentru cheltuieli de executare silita

10 lei/contribuabil

Direcția Economică

39

Taxa operare pe loc a declaratiilor fiscale

10 lei/declaratie fiscala

Direcția Economică

40

Taxa de identificare state de plată in arhiva institutiei pentru stabilirea stagiului de cotizare

2 lei/stat de plată

2 lei/stat de plată

Serv. cu atribuții

41

Taxă pentru întocmirea proceselor verbale de constatare a construcțiilor realizate fără autorizație de construire mai vechi de 3 ani (cladiri, corpuri cladiri noi)

5.000 lei

Direcția Economică

42

Taxă pentru întocmirea proceselor verbale de constatare a construcțiilor realizate fără autorizație de construire mai vechi de 3 ani (ex: anexe)

2.000 lei

Direcția Economică

TAXE LOCALE AFERENTE SERVICIILOR DIN CADRUL MUZEULUI ORAȘULUI ORADEA - COMPLEX CULTURAL

Nr. crt

DENUMIREA SERVICIULUI PENTRU PERCEPEREA TAXEI

Taxe practicate în anul 2019

Taxe aplicabile în anul 2020

Cine aplică

1.

Taxa ghidaj expoziții

 • -   Adulți

 • -   Prescolari/elevi/studenti/pensionari/grup (min 10 persoane)

 • -  Elevi în cadrul programului MEC ”SCOALA ALTFEL”

5 lei/pers adulta

3 lei

prescolari/elevi/studenti/pensionari/grup Accesul se face pe baza de grup organizat minim 10 persoane

1 leu / elev programul”Scoala Altfel”

10 lei/pers adulta

5 lei

prescolari/elevi/studenti/pensionari/grup Accesul se face pe baza de grup organizat minim 10 persoane

3 lei / elev programul”Scoala Altfel”

Muzeul Orașului Oradea -Complex Cultural

2.

Taxa vizitare expozitii

 • -   Adulți

 • -   Prescolari/elevi/studenti/pensionari/grup (min 10 persoane)

 • -  Elevi în cadrul programului MEC ”SCOALA

ALTFEL”                        ’

5 lei/pers adulta

3 lei

prescolari/elevi/studenti/pensionari/grup

1 leu / elev programul MEC ”Scoala Altfel”

10 lei/pers adulta

5 lei

prescolari/elevi/studenti/pensionari/grup

3 lei / elev programul MEC ”Scoala Altfel”

Muzeul Orașului Oradea -Complex Cultural

3.

Taxa specială permisiune filmare/fotografiere profesională în Muzeul Cetății și orașului Oradea, cu solicitare prealabilă conform Regulamentului de acces și vizitare a obiectivului turistic

100 lei/oră

100 lei/oră

Muzeul Orașului Oradea -Complex Cultural

4.

 • ■  Copiii cu vârste de până la 7 ani

 • ■  Persoanele cu handicap

 • ■  1 iunie - ziua internațională a copilului

 • ■  12 octombrie - ziua orașului Oradea

 • ■  Evenimente desfășurate în cadrul programului -Noaptea muzeelor

 • ■  Parteneriate cu ONG in vederea promovarii obiectivelor turistice

Gratuit

Gratuit

Muzeul Orașului Oradea -Complex Cultural

5.

Taxa organizare eveniment

130 lei+TVA/eveniment

130 lei+TVA/eveniment

Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural

6.

Taxapentru organizare evenimente private in spatiile muzeale din Cetate (cu supraveghere personal si respectarea regulamentului pe evenimente si amenjare)

-

2.500 lei+TVA/eveniment

Muzeul Orașului Oradea -Complex Cultural

7.

Taxa pentru organizare evenimente private in spatiile muzeale din Cetate

-

1.000 lei+TVA/eveniment

Muzeul Orașului Oradea -Complex Cultural

8.

Taxa pentru organizare evenimente private in spatiile muzeale din alte sectii situate in oras (cu supraveghere personal si respectarea regulamentului pe evenimente)

-

4.000 lei+TVA/eveniment

Muzeul Orașului Oradea -Complex Cultural

9.

Vânzarea articolelor de promovare turistică se va face la nivelul tarifelor stabilite prin Hotărârile Consiliului Local pentru articolele respective.

Notă:Taxele se aplică în toate spațiile gestionate de Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural.Sumele incasate vor fi utilizate pentru acoperirea costurilor de funcționare si organizare de evenimente..

TARIFE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN INCINTA COMPLEXULUI CULTURAL TURISTIC CETATEA ORADEA

A

SPAȚII - tarif de închiriere

Specificație

Tarife practicate în anul 2019

Tarife propuse pentru anul 2020

1.

Sală repetiții

25 lei/oră inclusiv TVA

50 lei/oră+ TVA

2.

Sală multifuncțională(include în funcție de cerințe: video proiector, ecran proiecție, laptop sau mobilier suplimentar dotoarilor existente)

50,00 lei/oră sau 300,00 lei /zi inclusiv TVA

100,00 lei/oră sau 500,00 lei /zi + TVA

3.

Amfiteatrul din Bastionul Ciunt (Teatrul de Vara)

300,00 lei/spectacol (pentru utilizarea scenei) sau 500,00 lei/spectacol (pentru utilizarea scenei si a anexelor) inclusiv TVA

600,00 lei/spectacol (utilizarea scenei si a anexelor) + TVA

B

Tarif de închiriere pentru cășuțe/standuri demontabile/scaune (lei/căsuță sau stand/zi) (cu excepția evenimentelor publice organizate de Primărie sau instituții/structuri subordonate acesteia)

1.

Căsuță lemn demontabilă (lei/casuță/zi) inclus montaj

100,00 + TVA lei/căsuță/zi

150,00 + TVA lei/căsuță/zi

2.

Stand mobil demontabil (lei/stand/zi)

50,00 + TVA lei/stand/zi

75,00+ TVA lei/stand/zi

3.

Taxa inchiriere scaun de plastic (in sit. In care se vor distruge se va achita o taxa de 15 lei/scaun)

5 lei/scaun

5 lei/scaun

C

TEREN - taxa ocupare loc public

Specificație

Tarife practicate în anul 2019

Tarife propuse pentru anul 2020

1.

Tonete produse diverse (nealimentare)

5,00 lei/mp/zi inclusiv TVA

5,00 lei/mp/zi + TVA

2.

Chioșcuri produse diverse (nealimentare)

5,00 lei/mp/zi inclusiv TVA

5,00 lei/mp/zi + TVA

3.

Comercializare carte, presă, papetărie

1,00 lei/mp/zi inclusiv TVA

1,00 lei/mp/zi + TVA

4.

Standuri în fața unității

5,00 lei/mp/zi inclusiv TVA

5,00 lei/mp/zi + TVA

5.

Comerț sezonier în fața unităților de alimentație publică - TERASE

10,00 lei/mp/lună inclusiv TVA

10,00 lei/mp/lună + TVA

6.

Mașini de înghețată, lăzi frigorifice, dozatoare, dulapuri frigorifice

10,00 lei/mp/zi inclusiv TVA

10,00 lei/mp/zi + TVA

7.

Comerț ambulant și alte asemenea (pop-corn, vată pe băț, porumb fiert, ș.a.)

10,00 lei/mp/zi inclusiv TVA

10,00 lei/mp/zi + TVA

Nota: tariful de închiriere include taxa pentru ocuparea domeniului public. Tarifelor menționate li se aplică cota legală de TVA.

În cazul în care standurile/casutele tip închiriate vor fi deteriorate, cel care le-a solicitat va plăti contravaloarea reparației sau a achiziționării unui stand/casuța. Tarifelor menționate li se aplică cota legală de TVA.

TAXE LOCALE PENTRU VIZITAREA TURNULUI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ORADEA

Nr. crt

DENUMIREA SERVICIULUI PENTRU PERCEPEREA TAXEI

Taxe practicate în anul 2019

Taxe aplicabile în anul 2020

Cine aplică

1

Evenimente cu caracter privat, fotografii și filmări profesionale cu solicitare prealabilă conform Regulamentului de acces și vizitare a obiectivului turistic

100 lei/oră

100 lei/oră

Fundația de protejare a monumentelor istorice

2

Adulți

5 lei / persoana

10 lei / persoana

3

 • ■  Elevi

 • ■  Studenți

 • ■  Pensionari

 • Grupuri organizate mai mari de 10 persoane

3 lei / persoana

5 lei / persoana

4

Elevi în cadrul programul aprobat de Ministerul Educației Naționale si Cercetării Științifice ”ȘCOALA ALTFEL”

1 leu / persoană

3 lei / persoană

5

 • ■  Copiii cu vârste de până la 7 ani

 • ■  Persoanele cu handicap

 • ■  1 iunie - ziua internațională a copilului

 • ■  12 octombrie - ziua orașului Oradea

 • ■  Evenimente desfășurate în cadrul programului - Noapteamuzeelor

 • ■  Parteneriate cu ONG in vederea promovarii obiectivelor turistice

Gratuit

Gratuit

Nota:Sumele incasate vor fi utilizate pentru acoperirea costurilor de funcționare si organizare de evenimente.

TAXE LOCALE PENTRU VIZITAREA OBIECTIVULUI TURISTIC SINAGOGA NEOLOGĂ ”ZION”, DIN ORADEA STR. INDEPENDENȚEI NR. 22

Nr. crt

DENUMIREA SERVICIULUI PENTRU PERCEPEREA TAXEI

Taxe practicate în anul 2019

Taxe aplicabile în anul 2020

Cine aplică

1

Evenimente cu caracter privat, fotografii și filmări profesionale cu solicitare prealabilă conform Regulamentului de acces și vizitare a obiectivului turistic

100 lei/oră

100 lei/oră

Fundația de protejare a monumentelor istorice

2

Adulți

5 lei/persoană

10 lei / persoana

3

 • ■  Elevi

 • ■  Studenți

 • ■  Pensionari

 • Persoane cu handicap

 • Grupuri organizate mai mari de 10 persoane

3 lei/persoană

5 lei / persoana

4

Elevi în cadrul programul aprobat de Ministerul Educației Naționale si Cercetării Științifice ”ȘCOALA ALTFEL”

1 leu/persoană

3 lei / persoană

5

 • ■  Copiii cu vârste de până la 7 ani

 • ■  Persoanele cu handicap

 • ■  1 iunie - ziua internațională a copilului

 • ■  12 octombrie - ziua orașului Oradea

 • ■  Evenimente desfășurate în cadrul programului - Noapteamuzeelor

 • ■  Parteneriate cu ONG in vederea promovarii obiectivelor turistice

Gratuit

Gratuit

Nota:Sumele incasate vor fi utilizate pentru acoperirea costurilor de funcționare si organizare de evenimente.

Taxele locale privind atribuirea și eliberarea autorizațiilor pentru transport în regim taxi,autorizațiilor taxi, a autorizațiilor de dispecerat și transport de persoane cu curse regulate speciale pe raza municipiului Oradea

TAXIMETRIE

- Direcția Tehnică -

Nr crt.

Specificație

Tarife practicate în anul 2019 - lei -

Tarife aplicabile în anul 2020 - lei -

1.

Eliberarea autorizației pentru transportul de persoane, mărfuri sau bunuri

320

335

2.

Vizarea autorizației pentru transportul de persoane, mărfuri sau bunuri

55

60

3.

Eliberarea autorizației taxi pentru transportul de persoane, mărfuri sau bunuri

55

60

4.

Prelungirea autorizației taxi pentru transportul de persoane, mărfuri sau bunuri

35

40

5.

Eliberarea autorizației de dispecerat

1.060

1.100

6.

Prelungirea autorizației de dispecerat

530

550

7.

Modificarea autorizatiei de dispecerat taxi ocazionată deschimbarea sediului

55

60

8.

Modificarea autorizatiei de transport și a autorizatiei taxi ocazionată deschimbarea sediului

55

60

9.

Modificarea autorizației taxi ocazionată deînlocuirea autovehiculului

55

60

10.

Modificarea autorizației taxi ocazionată detrecerea autovehiculului din leasing in proprietate

55

60

11.

Modificarea autorizației de transport și a autorizației taxi ocazionată de modificarea formei de organizare, conform O.U.G. nr. 44/2008

55

60

12.

Transferarea autorizației taxi ( în cazurile prevăzute de lege și regulament )

55

60

13.

Viza listelor de tarife practicate

15

20

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ȘI CURSE REGULATE SPECIALE

1.

Eliberarea autorizației de transport pentru efectuarea curselor regulate cu tramvaie/troleibuze

500

525

2.

Eliberarea licenței de traseu pentru curse regulate

300

315

3.

Înlocuirea autorizației de transport ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului profesional al acestuia

500

525

4.

Înlocuirea licenței de traseu pentru curse regulate, ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului profesional al acestuia

300

315

5.

Eliberarea duplicatului autorizației de transport sau a licenței de traseu

300

315

6.

Taxă pentru utilizarea stațiilor destinate transportului prin curse regulate speciale locale și județene **

0,25 lei / oprire

0,25 lei / oprire

* T arife ** Tern

e aferente activității de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale tenul scadent de plată este 31.03 și 30.09.

ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII ***

1.

Eliberarea certificatului de înregistrare pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării

30

31

*** Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor care nu se supune înmatriculării, este stabilită prin H.C.L. nr. 672/09.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării și unele reguli privind circulația acestora în municipiul Oradea.

TARIFE PRACTICATE PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR, DESTINATE ORGANIZĂRII DE REUNIUNI, ADMINISTRATE DE MUNICIPALITATE PRIN DIRECȚIA MONITORIZARE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE SI ORGANIZARE EVENIMENTE

9                                                                                                                9                         9

Nr crt

Specificație

Categorii

Tarife practicate în anul 2019

Tarife propuse pentru anul 2020

Interval orar 8-15

Interval orar 15-20*)

Interval orar 8 - 20*)

Interval orar 8-15

Interval orar 15-20*)

Interval orar 8 - 20*)

Luni - Vineri

Luni - Vineri se tarifează la oră

Sâmbătă -Duminică se tarifează la oră

Luni - Vineri

Luni - Vineri se tarifează la oră

Sâmbătă -Duminică se tarifează la oră

1.

Tarife de închiriere Sala Mare „Traian Moșoiu” din Pița Unirii nr. 1 (include în funcție de cerințe: servicii de sonorizare, video proiector, ecran proiecție, laptop, sistemul de traducere simultană,)

Agenți economici

500 lei / zi

150 lei / oră

200 lei / oră

300 lei / oră

500 lei / zi 150 lei / oră

200 lei / oră

300 lei / oră

Instituții Publice, Asociații, Fundații, ONG, Partide politice, etc.

200 lei / zi 50 lei / oră

75 lei / oră

100 lei / oră

200 lei / zi 50 lei / oră

75 lei / oră

100 lei / oră

2.

Tarife de închiriere Sala Mică „Rimler Karoly” din Piața Unirii nr. 1, (include în funcție de cerințe: servicii de sonorizare, video proiector, ecran proiecție, laptop)

Agenți economici

300 lei / zi

100 lei / oră

150 lei / oră

200 lei / oră

300 lei / zi 100 lei / oră

150 lei / oră

200 lei / oră

Instituții Publice, Asociații, Fundații, ONG, Partide politice, etc.

150 lei/zi

40 lei / oră

60 lei / oră

90 lei / oră

150 lei/zi 40 lei / oră

60 lei / oră

90 lei / oră

3.

Tarife de închiriere Sala „Florica Ungur” din Piața Regele Ferdinand nr. 4 (include în funcție de cerințe: servicii de sonorizare, video proiector, ecran proiecție, laptop) **)

Agenți economici

400 lei / zi

100 lei / oră

120 lei / oră

180 lei / oră

400 lei / zi 100 lei / oră

120 lei / oră

180 lei / oră

Instituții Publice, Asociații, Fundații, ONG, Partide politice, etc.

200 lei / zi 50 lei / oră

75 lei / oră

100 lei / oră

200 lei / zi 50 lei / oră

75 lei / oră

100 lei / oră

) se închiriază doarîn cazurileexcepționale, când interesele municipiului o impun.

**) închirierile pentru o perioadă mai mare de 2 luni (minim 4 ore/lună), doar pentru această sală, beneficiază de o reducere de 25% la tarife.

Notă: Tarifele se achită anticipat, cu cel puțin o zi înainte de data rezervării. În situația închirierilor de sală, care presupun vânzare de bilete prin angajații instituției noastre, se va percepe un procent de 5% din total valoare bilete vândute.

TAXE PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC/ COMERȚ STRADAL ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PE DOMENIUL PUBLIC - Direcția Patrimoniu Imobiliar -

Nr. crt

Specificație

Tarif 2019

Lei/mp/zi

Tarif 2020

Lei/mp/zi

Indice modif. 2020/2019

I. Tarife pentru ocuparea temporară a domeniului public - tarifele includ TVA

1.

Comerț stradal pe Tonete, Chioșcuri și alte asemenea (pop-corn, vată pe băț, porumb fiert, etc)

5,00

5,00

0 %

2.

Comercializare carte, presă, papetărie

1,00

1,00

0 %

3.

Standuri în fața unității, mașini de înghețată, lăzi frigorifice, dozatoare, dulapuri frigorifice, manechine, etc

5,00

5,00

0 %

4.

Comerț sezonier în fața unitatilor de alimentatie publica - TERASE

0,90/mp/zi - zona 0

150 lei/mp/an - zona 0

0,90/mp/zi - zona 0 150 lei/mp/an - zona

0 %

0,72/mp/zi - zona 1

120 lei/mp/an zona 1

0,72/mp/zi - zona 1 120 lei/mp/an zona 1

0 %

0,60/mp/zi - zona 2

100 lei/mp/an zona 2

0,60/mp/zi - zona 2 100 lei/mp/an zona 2

0 %

II. Preț de pornire pentru ocuparea domeniului public prin licitație publică ptr. evenimente ocazionale/sezoniere (cu excepția evenimentelor publice organizate de Primăria Municipiului Oradea - tarifele includ TVA

5,00

5,00

0 %

lll. Taxă pentru depozitarea materiale de construire, schele, containere, si alte asemenea (fără desfășurare de activitate economică)

2,50

2,50

0 %

IV. Taxe și tarife pentru activități desfășurate pe domeniul public (cu excepția evenimentelor organizate (și) de Primăria Municipiului Oradea, Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural si Fundația de Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor)

1.

Distribuire pliante publicitare

5,00 lei/persoana/zi

10,00 lei/persoana/zi

2,00

2.

Activități promoționale, și alte asemenea

0,50lei/mp/zi

5,00lei/mp/zi

10,00

3.

Circuri, menajerii, parcuri de distracție, servicii de agrement

0,50lei/mp/zi

1,50lei/mp/zi

3,00

4.

Festivaluri, târguri, expoziții

0,50lei/mp/zi

0,50lei/mp/zi

0 %

5.

Activități social - culturale (altele decât cele scutite de la taxă), strângere de semnături și alte asemenea

0,50lei/mp/zi

0,50lei/mp/zi

0 %

Notă: Tarifele menționate la pct. 2, 3, 4 și 5 se aplică la întreaga suprafață pe care o va ocupa sau bloca evenimentul și includ TVA

Zona 0:Piața Unirii, str. Independenței, Piața 1 Decembrie, , str. V.Alecsandri, str. Primăriei, Piața Ferdinand, str. E. Mircea Chitul, Calea Republicii-pietonal, str. Moscovei, str. Roman Ciorogariu cuprinsă între Calea Republicii și str. Szigligeti Ede, str.M. Eminescu cuprinsă între Calea Republicii și str. Treboniu Laurean,, str. Dunării, str. Nicolae Jiga pana la intersectia cu str. Treboniu Laurean, str. Parcul Traian, str. A. Lazăr, B-dul General Magheru.

Zona 1: B-dul Dacia, B-dul Decebal, str. Republicii intre magazinul Crișul și Piața București, B-dul Stefan cel Mare, Piața București, str. C. Coposu, str. Transilvaniei, Calea Aradului, str. Cazaban, str. Armatei Romane- Universității, str. Avram lancu, str. Cuza Vodă, str. luliu Maniu,str. Nufărului,str. D. Cantemir, Piața Independenței.

Zona 2: Include străzile necuprinse în zona 0 și 1.

V. Tarife pentru activitățile desfășurate pe domeniul public în cadrul evenimentelor publice organizate de Primăria Municipiului Oradea

Nr crt

Specificație

Tipul de activitate desfășurată

Tarife practicate în 2019

Tarife aplicabile în anul 2020

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 1

Varianta 2

1.

Tarife pentru ocuparea domeniului public (parcuri, platou parcare, etc.) pentru evenimente publice organizate de către Primăria Oradea

NOTĂ: Tarifele includ T.V.A.

Activitate de alimentație publică, comercializare mâncăruri, cozonac secuiesc, plăcintă, popcorn, porumb fiert, must, vin, castane și alte asimilate - construcții proprii

Sub 5 zile: 50 lei/mp/zi Peste 5 zile: 25 lei/mp/zi

Minim 10% din încasări, pe baza Z - ului casei de marcat

Sub 5 zile: 50 lei/mp/zi Peste 5 zile: 25 lei/mp/zi

Minim 10% din încasări, pe baza Z - ului casei de marcat

Activitate nealimentară, comercializare artizanat, produse tradiționale, jucării, lănțișoare, brățări, produse de decor, tablouri și alte asimilate - construcții proprii

15 lei mp/zi

15 lei mp/zi

Activitate de distracție și agrement, jocuri gonflabile, tir cu arcul, parc de distracții și alte asimilate

10 lei/mp/zi

10 lei/mp/zi

Activitate de informare, instruire, promovare, etc., exceptând orice activități comerciale - desfășurate de Instituții publice, asociații, fundații

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

2.

Tarif de închiriere pentru căsuțe de lemn/standuri demontabile (lei/căsuță sau stand/zi)

Căsuță lemn demontabilă(lei/căsuță/zi)

75 lei/căsuță/zi + tva’

Minim 10% din încasări, pe baza Z - ului casei de marcat

100 lei/căsuță/zi + tvA

Minim 10% din încasări, pe baza Z - ului casei de marcat

Stand mobil demontabil (lei/stand/zi)

40 lei/stand/zi + TVA

50 lei/stand/zi + TVA

NOTĂ:Tarifele se pot aplica de catre: Direcția de Patrimoniu Imobiliar, Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea si regiune si Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural

Tariful de închiriere a căsuțelor/standurilor includ taxa pentru ocuparea domeniului public, dar nu includ consumul de utilități care se achită organizatorului.

Tarifele se achită integral înainte de fiecare eveniment, cu excepția celor care depășesc 5 zile.

În cazul aplicării variantei 2 de taxare/tarifare, plata se face în ziua următoare emiterii Z-ului de casă.

Tarifele se reduc cu 50% în cazul zilelor în care organizatorul evenimentului stabilește un program mai mic de 6 ore.

Tarife/procentul din vânzări reprezintă valori minime de start pentru licitațiile organizate.

Producătorii și meșteșugarii care dețin autorizații conform legii beneficiază de reducere de 30% din tarife.

Nota: tariful de închiriere include taxa pentru ocuparea domeniului public. Tarifelor menționate li se aplică cota legală de TVA.

În cazul în care standurile/casutele tip închiriate vor fi deteriorate, cel care le-a solicitat va plăti contravaloarea reparației sau a achiziționării unui stand/casuța

CUANTUMUL AMENZILOR

CE URMEAZĂ A FI APLICATE PENTRU OCUPAREA ABUZIVĂ A DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT a Municipiului Oradea / Statului Român

- Direcția Patrimoniu Imobiliar -

Nr. crt.

Specificație

Nivel parcticat în anul 2019

Nivel aplicabil în anul 2020

I. Contravenții pentru activități de comerț sau alte activități economice practicate pe domeniul public al municipiului Oradea

1.

Desfășurarea diverselor activități pe domeniul public fără autorizare din partea Administratorului terenului

500- 1.000

1.000

2.

Ocuparea domeniului public, sau privat al Municipiului Oradea/Statului Român fără achitarea taxelor legale

500- 1.000

1.000

3.

Nerespectarea amplasamentului, perioadei, suprafeței ocupate sau a tipului de mobilier stradal aprobat

500 - 1.000

1.000

4.

Neîntreținerea mobilierului urban și a curățeniei în zona învecinată prin efectuarea periodică a lucrărilor de modernizare, igienizare si salubrizare a locului public; neîntreținerea spațiilor verzi din vecinătatea amplasamentului precum și nerespectarea altor condiții de autorizare a ocupării domeniului public prevăzute în Regulament si convenție/contractul de închiriere/concesiune a terenului

500- 1.000

1.000

5.

Neeliberarea domeniului public în urma somației scrise și/sau continuarea activității după ce s-a dispus oprirea acesteia

500- 1.000

1.000

6.

Refuzul nejustificat al comerciantului de a se supune controlului

500-1.000

1.000

II. Contravenții pentru utilizarea terenurilor proprietate a Statului Roman / municipiului Oradea

1.

Neeliberarea terenului in termenul și condițiile stabilite de administrator

500 - 1.000

1.000

2.

Neîntreținerea terenului și a zonelor adiacente prin efectuarea periodică a lucrărilor de igienizare si toaletare

500- 1.000

1.000

3.

Neinscripționarea numărului contractului/ Declarației de impunere pe garaj, copertina auto, magazie de lemne (ex. CI 30, DI 30)

500- 1.000

1.000

4.

Cultivarea gradinilor de legume si zarzavat în zona blocurilor de locuințe

500 - 1.000

1.000

5.

Executarea de marcaje sau dispozitive pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public

500-1.000

1.000

6.

Neîntreținerea sau neamenajarea spațiilor verzi din vecinătatea terenului închiriat

500 - 1.000

1.000

7.

Utilizarea domeniului public, sau privat al Municipiului Oradea/Statului Roman fara detinerea unui titlu pentru teren (conventie/contract), respectiv fara achitarea taxelor legale

500- 1.000

1.000

8.

Nepermiterea accesului administratorului terenului pe terenurile Statului Român/munipiului Oradea

500-1.000

1.000

NOTĂ:Contravențiilor prevăzute li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

TARIFE PENTRU UTILIZAREA TERENURILOR PROPRIETATE A MUNICIPIULUI ORADEA / STATULUI ROMÂN - Direcția Patrimoniu Imobiliar -

- lei/mp/an -

Nr. Crt.

Specificație

Tarife practicate în anul 2019 lei/mp/an

Tarife aplicabile în anul 2020 lei/mp/an

Indice modif. 2020/2019

1.

Terenuri aferente locuințelor (ocupate de construcții si / sau curte-gradina), anexelor gospodărești, accese la locuinte.

 • 2.5 - zona A 2,2 - zona B 2,0 - zona C

 • 1.5 - zona D

 • 2.6 - zona A 2,3 - zona B 2,1 - zona C

 • 1.6 - zona D

1,046

2.

Terenuri care deservesc sau sunt aferente proprietăților private, cu altă destinație decât aceea de locuință, accese la proprietăți inclusiv organizare de șantier.

18,0 - zona A 9,0 - zona B 6,0 - zona C 3,0 - zona D

18,8 - zona A 9,4 - zona B 6,3 - zona C 3,1 - zona D

1,046

3.

Terenuri ocupate de garaje/copertine auto

35 (valoare aplicată și pentru închirierea sau concesionarea terenurilor ocupate de garaje)

37 (valoare aplicată și pentru închirierea sau concesionarea terenurilor ocupate de garaje)

1,046

4.

Terenuri ocupate de amenajări provizorii pentru autovehicule (suprafața minimă - 15 mp)

15 (valoare unica aplicabila pentru terenurile situate in toate zonele fiscale)

16 (valoare unica aplicabila pentru terenurile situate in toate zonele fiscale)

1,046

5.

Terenuri ocupate de magazii de lemne.

4,5

4,7

1,046

NOTĂ: - Tarifele menționate includ T.V.A.

Tariful stabilit la pct. 3 se aplică:

 • • și în cazul contractelor de concesiune încheiate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra garajului (vânzării sau donării). Excepție fac transferurile ca urmare a succesiunii sau partajului.

Tariful stabilit la pct. 4, se aplică:

 • • amenajărilor realizate in cadrul lucrărilor de reabilitare a strazilor, in baza avizelor prealabile eliberate de Primăria mun. Oradea, respectiv a convențiilor încheiate de Direcția Patrimoniu Imobiliar;

 • •  amenajările au caracter temporar și se realizează cu dale înierbate, doar în limita frontului stradal aferent proprietății deținute de solicitant

 • •  nu se aplică pe străzile unde sunt amenajate parcări publice.

TARIFE CARE SE VOR PERCEPE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES PE, ÎN SAU SUB IMOBILELE PROPRIETATE PUBLICĂ/PRIVATĂ A MUNICIPIULUI ORADEA

- Direcția Patrimoniu Imobiliar -

Nr. crt.

Specificație

Tarife maxime anuale practicate în anul 2019 lei/mp/an

Tarife maxime aplicabile în anul 2o2o lei/mp/an

Indice modif. 2020/2019

Active, cu excepția cladirilor cu valoare de patrimoni

Cladiri cu valoare de patrimoni u

Active, cu exceptia cladirilor cu valoare de patrimoni

Cladiri cu valoare de patrimoni u

1.

Cabluri direct ingropate in sapatura sub partea carosabila din ampriza străzilor urbane categoria I (subtraversare) situate in localitati de rang 2 si 3.

-

2,70 lei/ml

-

X

2.

Cabluri direct ingropate in sapatura sub partea carosabila din ampriza strazilor urbane categoria II (subtraversare) situate in localitati de rang 2 si 3 si cabluri direct ingropate in/sub partea noncarosabila din ampriza strazilor urbane categoria situate in localitati rang 2 si 3

-

0,69 lei/ml

-

X

3

Cabluri direct ingropate in sapatura sub partea carosabila din ampriza strazilor urbane categoria I (subtraversare) situate in localitati de rang 0 si 1.

-

0,80 lei/ml

-

X

4

Cabluri direct ingropate in sapatura in/sub acvatoriu portuar (inclusiv rada portului)

-

-

1,79 lei/ml

-

X

5

Cabluri direct instalate pe/sub parcari, piete/piatete, spatiu verde cu acces nelimitat, spatiu verde de folosinta specializata situate in zona A - localitati rang 0 si 1.

-

-

1,93 lei/ml

-

X

6.

Cabluri direct instalate pe/sub parcari, piete/piatete, spatiu verde cu acces nelimitat, spatiu verde de folosinta specializata situate in zona B - localitati rang 0 si 1.

-

-

0,85 lei/ml

-

X

7.

Cabluri direct instalate pe/sub parcari, piete/piatete, spatiu verde cu acces nelimitat, spatiu verde de folosinta specializata situate in zona C - localitati rang 0 si 1.

-

-

0,56 lei/ml

-

X

8.

Cabluri direct instalate pe/sub parcari, piete/piatete, spatiu verde cu acces nelimitat, spatiu verde de folosinta specializata situate in zona D - localitati rang 0 si 1.

-

-

0,48 lei/ml

-

X

9.

Cabluri direct instalate sub/pe/in cladiri de birouri/cladiri rezidentiale - utilizare discontinua.

-

-

0

0,58 lei/ml

X

10

Cabluri direct instalate sub/pe/in cladiri de birouri/cladiri industriale - utilizare continua

-

-

1,31 lei/ml

2,41 lei/ml

X

11

Cabluri direct instalate sub/pe/in cladiri tip centre comerciale - utilizare discontinua

-

-

1,16 lei/ml

2,22 lei/ml

X

12

Cabluri direct instalate sub/pe/in cladiri tip centre comerciale - utilizare continua

-

-

3,38 lei/ml

5,55 lei/ml

X

13

Cutii instalate in subteran (pe/in galerii edilitare)

-

-

9,09 lei/mp

-

X

14

Cutii instalate in/sub partea noncarosabila din ampriza drumului ( strazilor urbane categoria l) situate in localitati rang 0 si 1.

-

-

5,63 lei/mp

-

X

15

Cutii instalate in/sub partea noncarosabila din ampriza drumului ( strazilor urbane categoria l) situate in localitati rang 2 si 3.

-

-

52,51 lei/mp

-

X

16

Cutii instalate in/sub partea noncarosabila din ampriza drumului ( strazilor urbane categoria ll) situate in localitati rang 2 si 3.

-

-

6,90 lei/mp

-

X

17

Cutii instalate pe/in turn - localitati rang 0 si 1.

-

-

3,07 lei/mp

-

X

18

Cutii instalate pe/in turn - localitati rang 2 si 3.

-

-

26,52 lei/mp

-

X

19

Cutii instalate pe/in turn - localitati rang 4 si 5.

-

-

35,57 lei/mp

-

X

20

Cutii instalate sub/pe/in cladiri de birouri cu utilizare discontinua, situate in intravilan, localitati rang 0 si 1.

-

-

2,05 lei/mp

35,37 lei/mp

X

21

Cutii instalate sub/pe/in cladiri de birouri cu utilizare continua, situate in intravilan, localitati rang 0 si 1.

-

-

68,69 lei/mp

118,67 lei/mp

X

22

Cutii instalate sub/pe/in cladiri de birouri cu utilizare discontinua, situate in extravilan, localitati rang 0 si 1.

-

-

0

2,99 lei/mp

X

23

Cutii instalate sub/pe/in cladiri de birouri cu utilizare continua, situate in extravilan, localitati rang 0 si 1.

-

-

29,84 lei/mp

70,10 lei/mp

X

24

Cutii instalate sub/pe/in centre comerciale cu utilizare discontinua, situate in intravilan, localitati rang 0 si 1.

-

-

62,03 lei/mp

110,34 lei/mp

X

25

Cutii instalate sub/pe/in centre comerciale cu utilizare continua, situate in intravilan, localitati rang 0 si 1.

-

-

158,66 lei/mp

231,13 lei/mp

X

26

Cutii instalate sub/pe/in centre comerciale cu utilizare discontinua, situate in extravilan, localitati rang 0 si 1.

-

-

24,47 lei/mp

63,39 lei/mp

X

27

Cutii instalate sub/pe/in centre comerciale cu utilizare continua, situate in extravilan, localitati rang 0 si 1.

-

-

102,32 lei/mp

160,70 lei/mp

X

28

Cutii instalate sub/pe/in cladiri industriale cu utilizare continua, situate in intravilan, localitati rang 0 si 1.

-

-

6,72 lei/mp

41,20 lei/mp

X

29

Cutii instalate sub/pe/in cladiri industriale cu utilizare continua, situate in extravilan, localitati rang 0 si 1.

-

-

0

7,69 lei/mp

X

30

Cutii instalate sub/pe/in cladiri rezidentiale cu utilizare discontinua, situate in intravilan, localitati rang 0 si 1.

-

-

0

13,71 lei/mp

X

31

Cutii instalate sub/pe/in cladiri rezidentiale cu utilizare continua, situate in intravilan, localitati rang 0 si 1.

-

-

42,70 lei/mp

86,19 lei/mp

X

32

Cutii instalate sub/pe/in cladiri rezidentiale cu utilizare continua, situate in extravilan, localitati rang 0 si 1.

-

-

8,90 lei/mp

43,93 lei/mp

X

33

Cutii instalate sub/pe/in cladiri de birouri cu utilizare discontinua, localitati rang 2 si 3.

-

-

17,33 lei/mp

44,38 lei/mp

X

34

Cutii instalate sub/pe/in cladiri de birouri cu utilizare continua, localitati rang 2 si 3.

-

-

71,43 lei/mp

112,00 lei/mp

X

35

Cutii instalate sub/pe/in centre comerciale cu utilizare discontinua, localitati rang 2 si 3.

-

-

66,02 lei/mp

105,24 lei/mp

X

36

Cutii instalate sub/pe/in centre comerciale cu utilizare continua, localitati rang 2 si 3.

-

-

144,46 lei/mp

203,30 lei/mp

X

37

Cutii instalate sub/pe/in cladiri industriale cu utilizare discontinua, localitati rang 2 si 3.

-

-

0

2,46 lei/mp

X

Notă: Pentru elementele de reta de comunicații electronice si elemente de infrastructura fizica care nu sunt incluse in anexa, respectiv antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, statii de baza, stalpi, piloni, turnuri, alte echipamente si infrastructuri fizice suport, precum si pentru cablurile si cutiile pentru care se exercita un alt tip de acces decat cel prevazut in anexa, tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietate publica nu poate depasi valoarea de 0 lei

TAXĂ PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI PENTRU DESFĂȘURAREA JOCURILOR DE ARTIFICII

- Direcția Patrimoniu Imobiliar -

Nr. crt.

Specificație

Nivel practicat în anul 2019

Nivel aplicabil în anul 2020

Indice modif. 2020/2019

1.

Taxa pentru eliberarea acordului pentru desfășurarea jocurilor de artificii

1.000 lei/eveniment cu durata de pană la 10 min.

1.000 lei/eveniment cu durata de pană la 10 min.

0%

1.500 lei/eveniment cu durata ce depășește 10 min.

1.500 lei/eveniment cu durata ce depășește 10 min.

0%

NOTĂ: Taxele menționate se percep in baza Legii nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive, modificata si actualizata.

TAXE PENTRU PARCĂRILE PUBLICE CU PLATĂ (TICHETE, ABONAMENTE, PLATA CU TELEFONUL MOBIL) TARIFE PENTRU RIDICARE ȘI AMENZI CONTRAVENȚIONALE

- Direcția Patrimoniul Imobiliar -

1) Taxe de parcare de durată scurtă max. 2 ore valabile pe locuri de parcare cu MARCAJ GALBEN și pe locuri de parcare de lungă durată cu marcaj alb în parcări cu plată pentru autoturisme, exprimate în lei/durata de staționare/loc de parcare, program L-V între orele 07,00 -18,00:_____________________________________________________________________________________________________________________

Nr

.

Modalitate plată pentru durată scurtă max.2 ore

Durata de staționar

Taxa practicata in anul 2019

Taxa propusa pentru anul 2020

Indice modif. 2020/2019

1.

Parcare GRATUITĂ 15 minute prin apel la numărul 0359710139 sau cu aplicația tpark”, pentru cei inregistrati cu mesaj la 1210 cu conținutul OR CONT NRMASINA Ex: OR CONTBH01ABC

15 min

GRATUIT 15 min. o singură dată pe zi de la primirea mesajului de confirmare a parcării

GRATUIT 15 min. o singură dată pe zi de la primirea mesajuluide confirmare aparcării

-

2.

2.1

Plată anticiaptă cu CARDUL pe telefonul mobil prin aplicațiile ”amparcat” si ”tpark”.

30 min

 • 1 oră

 • 2 ore

1,50 lei

3,00 lei

6,00 lei

1,50 lei 3,00 lei 6,00 lei

0 %

2.2

Plată anticipată cu telefonul mobil prin efectuarea unui apel la numărul 0359710140 sau cu aplicația ”tpark”, pe bază de VOUCHER.                     ’

2.3

Plată anticipată prin bon cu valoare fixă-tichet de parcare răzuibil de la chioșcuri de ziare, OTL sau tichet de la parcometre.

2.4

Pentru 30 min plata anticipată cu telefonul mobil prin S M S la 7401 cu prefix 180 urmat de numărul de inmatriculare al autoturismului Ex: 180BH01ABC sau cu aplicația ”tpark”. Plata în lei la cursul din data facturării.

30 min

0,42 euro

0,42 euro

0%

2.5

Pentru o oră plata anticipată cu telefonul mobil prin S M S la 7401 cu numarul de înmatriculare al autoturismului Ex: BH01ABC sau cu prefix 181 + numărul de înmatriculare al autoturismului Ex: 181BH01ABC. Plata în lei la cursul din data facturării.

1 oră

0,83 euro

0,83 euro

0%

2.6

Pentru două ore plata anticipată cu telefonul mobil prin S M S la 7401 cu prefix 182 urmat de numărul de înmatriculare al autoturismului Ex: 182BH01ABC.

2 ore

1,67 euro

1,67 euro

0%

 • 2) Taxe de parcare de durată lungă, pe locuri de parcare cu MARCAJ ALB, în parcări cu plată pentru autoturisme, exprimate în lei/durata de staționare/loc de parcare, program 07,00 -18,00:_______________________________________________________________________

  Nr. crt.

  Plata prin SMS pentru durată lungă în parcări cu marcaj alb

  Durata de staționare

  Taxa practicata in anul 2019

  Taxa propusa pentru anul 2020

  Indice modif. 2020/2019

  1.

  Pentru 5 ore plata anticipată cu telefonul mobil prin S M S la 7408 cu numărul de înmatriculare al autoturismului Ex: BH01ABC sau prin S M S la 7401 cu prefix 188 urmat de numărul de înmatriculare al autoturismului Ex: 188BH01ABC. Plata în lei la cursul din datafacturării.

  5 ore

  3,57 euro

  3,57 euro

  0%

  2.

  Abonament pentru 1 zi pentru zonele cu marcaj alb, plata pana la ora 10 cu telefonul mobil pe bază de VOUCHER prin aplicația”tpark”, cu CARDUL prin aplicațiile ”amparcat” și ”tpark”, la parcometre, pe pagina www.tpark.ro secțiunea plăți online ori plata anticipată cu incepere din ziua următoare la primaria Municipiului Oradea sau online pe pagina www.oradea.ro secțiunea plăți online.

  1 zi

  25 lei

  25 lei

  0%

 • 3) Taxe de parcare de durată lungă, pe bază de abonamente, pe locuri de parcare cu MARCAJ ALB în parcări cu plată pentru

autoturisme, exprimate în lei/durata de staționare/loc de parcare, program 07,00 -18,00:

Nr. crt.

Plata pe bază de abonament pentru durată lungă în parcări cu marcaj alb

Durata de staționare

Taxa practicata in anul 2019

Taxa propusa pentru anul

Indice modif. 2020/2019

1.

Abonament de parcare pe marcaj alb

1 lună

90,00 lei

100,00 lei

11,11 %

2.

Abonament de parcare pe marcaj alb

3 luni

250,00 lei

280,00 lei

12,00 %

3.

Abonament de parcare pe marcaj alb

6 luni

480,00 lei

550,00 lei

14,58 %

4.

Abonament de parcare pe marcaj alb

1 an

900,00 lei

1050,00 lei

16,67 %

5.

Abonament parcare pentru riverani

1 lună

20,00 lei

25,00 lei

25,00 %

6.

Abonament parcare pentru riverani

3 luni

60,00 lei

75,00 lei

25,00 %

7.

Abonament parcare pentru riverani

6 luni

110,00 lei

140,00 lei

27,27 %

8.

Abonament parcare pentru riverani

1 an

200,00 lei

250,00 lei

25,00 %

9.

Abonament pentru parcare de domiciliu

1 an

120,00 lei

130,00 lei

8,33 %

10.

Rezervare loc parcare pentru societăți bancare și hoteliere

1 an

1.800 lei

2.000 lei

11,11 %

11.

Eliberare cipcard parcometre

-

50,00 lei

50,00 lei

0 %

 • 4) Taxe de parcare pentru autoturisme exprimate în lei/durata de staționare/loc de parcare în parcarea închisă cu bariere din strada Primăriei (curtePMO), cu program de L - V intre orele 07,00 - 18,00 h (orele pot fi reduse):____________________________________________

  Nr. crt.

  Tichet eliberat de automat la intrare

  Durata de staționare

  Taxa practicata in anul 2019

  Taxa propusa pentru anul 2020

  Indice modif. 2020/2019

  1.

  Parcaregratuită

  30 min

  GRATUIT

  GRATUIT

  -

  2.

  Plata la ieșirea din parcarea cu bariere pe baza tichetuluiprimit la intrare

  Dupa 30 min. pana la 1h

  3,00

  3,00

  0%

  3.

  Plata la ieșirea din parcarea cu bariere pe baza tichetuluiprimit la intrare

  Dupa 1h pana la 2h

  10,00

  10,00

  0%

  4.

  Plata la ieșirea din parcarea cu bariere pe baza tichetuluiprimit la intrare

  Dupa 2h

  30,00

  30,00

  0%

  5) 1

  Faxe de parcare în parcări supraetajate pe bază de tichet eliberat la intrare și SMS, pentru autoturisme:

  Nr. crt.

  Modalitate plată pentru parcari suprertajate

  Durata de staționare

  Taxa practicata in anul 2019

  Taxa propusa pentru anul 2020

  Indice modif. 2020/2019

  1.

  Plata la automatul de plată înainte de ieșirea din parcarea supraetajată pe baza tichetului primit la stația de la bariera de la intrare.

  1 ora

  2,50

  2,50

  0%

  3.

  Plata la automatul de plată înainte de ieșirea dn parcarea supraetajată pe baza tichetului primit la stația de la bariera de la intrare.

  1 zi

  20,00

  20,00

  0%

  4.

  Plata la automatul de plată pentru pierdere/deteriorare tichet

  20,00

  20,00

  0%

  5.

  Plata prin SMS la 7401 cu prefixul 281 urmat de numărul de înmatriculare al autoturismului Ex: 281BH01ABC.

  1 oră

  0,71 euro

  0,71 euro

  0%

  6.

  Plata prin SMS la 7401 cu prefixul 282 urmat de numarul de înmatriculare al autoturismului Ex: 282BH01ABC. Pentru 4 ore se pot transmite doua SMS.

  2 ore

  1,43 euro

  1,43 euro

  0%

  8.

  Plata prin SMS la 7401 cu prefixul 288 urmat de numarul de înmatriculare al autoturismului Ex: 288BH01ABC. Pentru 12 ore se pot transmite doua SMS

  6 ore

  3,57 euro

  3,57 euro

  0%

 • 6) Taxe de parcare pentru autoturisme pe bază de abonamente liber atanticipat la Primăria municipiului Oradea pentru parcări supraetajate:

  Nr. crt.

  Modalitate plată pentru parcarea supraetajată

  Durata de staționare

  Taxa practicata in anul 2019

  Taxa propusa pentru anul 2020

  Indice modif. 2020/2019

  1.

  Abonament valabil în parcarea supraetajată

  1 lună

  110,00 lei

  130,00 lei

  18,18 %

  2.

  Abonament valabil în parcarea supraetajată

  3 luni

  310,00 lei

  370,00 lei

  19,35 %

  3.

  Abonament valabil în parcarea supraetajată

  6 luni

  600,00 lei

  700,00 lei

  16,67 %

  4.

  Abonament valabil în parcarea supraetajată

  12 luni

  1.120,00 lei

  1.350,00lei

  20,54 %

  5.

  Abonament pentru riverani în parcarea supraetajată

  1 lună

  50,00 lei

  60,00 lei

  20,00 %

  6.

  Abonament pentru riverani în parcarea supraetajată

  3 luni

  140,00 lei

  170,00 lei

  21,43 %

  7.

  Abonament pentru riverani în parcarea supraetajată

  6 luni

  270,00 lei

  330,00 lei

  22,22 %

  8.

  Abonament pentru riverani în parcarea supraetajată

  12 luni

  500,00 lei

  630,00 lei

  26,00 %

 • 7) Taxe de parcare pentru autoturisme pe bază de abonament eliberat anticipat la Primăria municipiului Oradea pentru parcarea Spitalul Municipal la demisol :

  Nr. crt

  .

  Modalitate plată pentru parcarea supraetajată

  Durata de staționar e

  Taxa practicata in anul 2019

  Taxa propusa pentru anul 2020

  Indice modif. 2020/201 9

  1.

  Abonament valabil în parcarea Spitalul Municipal la demisol

  1 lună

  110,00 lei

  110,00 lei

  0%

  2.

  Abonament valabil în parcarea Spitalul Municipal la demisol

  3 luni

  310,00 lei

  310,00 lei

  0%

  3.

  Abonament valabil în parcarea Spitalul Municipal la demisol

  6 luni

  600,00 lei

  600,00 lei

  0%

  4.

  Abonament valabil în parcarea Spitalul Municipal la demisol

  12 luni

  1.120,00 lei

  1.120,00 lei

  0%

 • 8) Taxe de parcare exprimate în lei/durata de staționare/loc de parcare eliberate la intrare pentru camioane, TIR-uri și asimilate in parcarea amenajată pentru aceste categorii de autovehicule pe str. Borșului nr. 43, program 0-24:

  Nr. crt

  Modalitate plată pentru parcarea pentru TIR-uri

  Durata de staționare

  Taxa practicata in anul 2019

  Taxa propusa pentru anul 2020

  Procent 2019/2020

  1.

  Bon cu valoare fixă tichet parcare TIR

  12 h

  20,00

  20,00

  0 %

  2.

  Bon cu valoare fixă tichet parcare TIR

  24 h

  30,00

  30,00

  0 %

  3.

  Bon cu valoare fixă abonament parcare TIR

  1 lună

  200,00

  250,00

  25 %

Notă: Pentru vehicule cu masa max. autorizata mai mare de 2.500 kg se poate incheia contract cu o societate care are in dotare autospeciale pentru ridicarea acestor categorii de vehicule, utilizatorul având de achitat contavaloarea cheltuielilor de ridicare la valoarea de 3 ori stabilita pentru ridicarea unui autoturism către operatorul de ridicare. Cheltuielile menționate pentru ridicare nu sunt purtătoare de T.V.A iar valoarea facturata de societate inclusiv TVA nu va depasi valoarea incasata de operator.

9) Tarife pentru ridicare in caz de oprire/stationare neregulamentară a autovehiculelor în municipiul Oradea:

Nr. crt.

Operațiune

Durata de stationar e

Tarife ridicare, transport si depozitare a autovehiculelor

Tarife ridicare, transport si depozitare a autovehiculelor

Procent 2019/2020

propusa pentru anul 2019 (lei)

propusa pentru anul 2020 (lei)

1.

Ridicarea și eliberarea pe loc a vehiculelor pentru cares-a inceput operatiunea de ridicare si nu s-afinalizat

-

200,00

200,00

0%

2.

Ridicare, transport și depozitare a vehiculelor

-

400,00

400,00

0 %

3.

Stationare de la ridicare pentru vehicule, max. 48 ore

1 ora

3,00

3,00

0 %

Notă: Pentru vehicule cu masa max. autorizata mai mare de 2.500 kg se poate incheia contract cu o societate care are in dotare autospeciale pentru ridicarea acestor categorii de vehicule, utilizatorul având de achitat contavaloarea cheltuielilor de ridicare la valoarea de 3 ori stabilita pentru ridicarea unui autoturism către operatorul de ridicare. Cheltuielile mentionate pentru ridicare sunt purtătoare de T.V.A.

9.1 Tarif pentru bloare și deblocare în caz de staționare/parcare neregulamentară a autovehiculelor în municipiul Oradea

Nr. crt.

Operațiune

Durata de stationare

Taxa practicată în anul 2019 (lei)

Taxa propusă pentru anul 2020 (lei)

Procent 2020/2019

1.

Deblocarea vehiculelor cu masa max. autorizata mai mica de 2.500kg care au fost blocate la roată

-

-

150,00

0%

2.

Deblocarea vehiculelor cu masa max. autorizată mai mare de 2.500kg care au fost blocate la roată

-

-

300,00

0%

3.

Stationare de la blocarea la roată a vehiculelor cu masa max. autorizată mai mica de 2.500kg, max. 48 ore

1 oră

-

2,00

0%

4.

Stationare până la deblocare a vehiculelor cu masa max. autorizată mai mare de 2.500kg max. 48 ore

1 oră

-

4,00

0%

10) Taxele pentru parcare si tarifele pentru ridicare si blocare includT.V.A.

 • 11) Taxa de parcare se poate plăti anticipat pentru minim 30minute.

 • 12)  Tichetele de parcare se procură anticipat de la chioșcurile de difuzare a presei, chioșcuri OTL, unele magazine din zona parcărilor sau de la parcometre și se afișează la vedere în așa fel încât să se vadă toate înscrisurile de peacestea.

 • 13) Tichetele de parcare răzuibile sunt valabile doar dacă sunt răzuite în zonele care indică luna, data, ora și minutul începerii parcării și expuse în original pe bordul autovehiculului la vedere, în așa fel încât să se vadă toate înscrisurile de peacestea.

 • 14) Tichetele de parcare de la parcometre sunt valabile doar dacă sunt expuse în original pe bordul autovehiculului la vedere în așa fel în cât să se vadă toate înscrisurile de pe acestea.

 • 15) În parcările publice de scurtă durată max. 2h pe bază de tichete, trasate cu MARCAJ GALBEN, nu se admite parcarea unui autoturism peste acestă durată și nu sunt valabile abonamentele de parcare cu excepția abonamentelor pentru riveranii cu domiciliul pe strada pe care se eliberează abonamentul sau pe o stradă cu care aceasta se intersectează, iar în cazul în care nu este amenajată parcare cu plată pe strada cu care se intersectează se va elibera abonament pe una din strazile cele mai apropiate de cea de domiciliu pe care este amenajată parcare cu plată. Legitimațiile de parcare gratuită pentru persoane cu handicap nu sunt valabile pe locurile de parcare de scutrtă durată cu marcaj galben

 • 16) Taxa pentru locuri de parcare de durată scurtă max. 2 ore cu MARCAJ GALBEN pentru autoturisme trebuie plătită anticipat prin cumpărarea tichetelor răzuibile de la chioșcuri de difuzare a presei, chioșcuri OTL sau unele magazine din zona parcărilor, la parcometrele electronice ori cu telefonul mobil cu CARDUL sau pe bază de VOUCHER prin aplicațiile ”amparcat” și”tpark”.

 • 17)  Prin aceleași metode de plată se poate plăti și taxa pentru locuri de parcare de durată lungă cu MARCAJALB.

 • 18) Pentru parcare gratuită 15 minute o singură dată pe zi, cu BIP pe bază de VOUCHER pe telefonul mobil, se face apel la numărul 0359710139. Parcarea gratuită va începe la primirea prin SMS a unui mesaj de confirmare a gratuității parcării pentru 15 minute. Pentru a beneficia de gratuitate este necesară înregistrarea în sistemul Tpark prin transmiterea unui mesaj la numarul 1210 de următorul format : OR CONT NRMASINA, EX: OR CONT BH01ABC. Încheierea parcării gratuite se va face automat la 15 minute de la inceperea parcării gratuite. Se poate utiliza și aplicația Tpark pentru parcare gratuită 15 minute o singură dată pe zi.Ocuparea locurilor de parcare fără primirea mesajului de confirmare a parcării se sancționează cu amendă contraventională.

 • 19)  Pentru parcarea cu telefonul mobil prin SMS, BIP sau CARD părăsirea mașinii se face după primirea mesajului de confirmare a plății. Ocuparea unui loc de parcare cu autovehiculul și părăsirea acestuia de către persoana care l-a condus fără primirea mesajului de confirmare a plății se va sancționa cu amendă contravențională.

 • 20)   Pentru plata parcării cu cardul bancar pe telefonul mobil prin aplicațile ”amparcat” și ”tpark” utilizatorii trebuie să se înregistreze în sistemul de plată cu adresa de email și o parolă, să introducă numărul de înmatriculare al autoturismului și datele cardului în aplicație care vor fi salvate în contul utilizatorului pentru a efectua plata parcării iar tranzacțiile vor fi înregistrate de un procesator de plăți online.

 • 21)  Pentru plata parcării cu BIP pe telefonul mobil pe bază de VOUCHER utilizatorul trebuie să se înregistreze prin transmiterea la 1210 a unui sMs cu conținutul OR CONT NrMaSINA Ex: OR CONT BH01ABC. Contul destinat parcării se încarcă cu sume de 10, 20 sau 30 lei pe baza voucherelor achiziționate anticipat de la Primaria Municipiului Oradea prin transmiterea codului care apare pe voucher la razuire, prin SMS la numarul 1210. Pentru începerea parcării plătite se face apel netaxabil la numărul de telefon 0359710140 iar pentru oprirea parcării se face apel netaxabil la numărul de telefon 0359710141. Parcarea va începe de la primirea prin SMS, de către utilizatorul parcării, a unui mesaj de confirmare a începerii parcării prin care acesta va fi informat despre durata parcării plătite. Pentru această metodă de plată se poate utiliza și aplicația ”tpark” de plată cu bip. Plata facturii către operatorul de telefonie mabilă se va face în lei la cursul BNR stabilit pentru data facturării. Ocuparea locurilor de parcare fără primirea mesajului de confirmare a parcării plătite se sancționează cu amendă contraventională.

 • 22)  Pentru a plăti 30 minute de parcare cu telefonul mobil prin SMS se transmite la 7401 mesajul conținând prefix 180 urmat de numărul de înmatriculare al autoturismului Ex: 180BH01ABC. Se poate utiliza și aplicația tpark.

 • 23)  Pentru a plăti 1 oră de parcare cu telefonul mobil prin SMS se transmite la 7401 mesajul conținând numărul de înmatriculare al autoturismului Ex: BH01ABC sau mesajul conținând prefix 181 urmat de numărul de înmatriculare al autoturismului Ex: 181BH01ABC. Se poate utiliza și aplicația tpark.

 • 24) Pentru a plăti 2 ore de parcare cu telefonul mobil prin SMS se transmite la 7401 mesajul conținând prefix 182 urmat de numărul de înmatriculare al autoturismului Ex: 182BH01ABC. Se poate utiliza și aplicația tpark.

 • 25)  Pentru a plăti 5 ore de parcare cu telefonul mobil prin SMS se transmite la 7408 mesajul conținând numărul de înmatriculare al autoturismului Ex: BH01ABC sau la 7401 mesajul conținând prefix 188 urmat de numărul de înmatriculare al autoturismului Ex: 188BH01ABC. Se poate utiliza și aplicația tpark.

 • 26)  Taxa pentru SMS la 1210 este de 0,15 euro + tva la operatorii (Orange, Vodafone, Telekom Romania Mobile) și se plătește de utilizatori o singură dată la înregistrarea în sistem. Operatorul Orange percepe de la utilizatori o taxa de 0,05 euro pentru fiecare mesaj de confirmare a plății parcării.

 • 27)  Parcarea va începe de la primirea prin SMS, de către utilizatorul parcării, a unui mesaj de confirmare a începerii parcării prin care acesta va fi informat despre durata parcării plătite. Plata facturii către operatorul de telefonie mabilă se va face în lei la cursul BNR stabilit pentru data facturării. La facturarea tarifului operatorul va factura către utilizator valoarile stabilite care includ tva. Valorile stabilite includ și comisionul de tranzacție al operatorilor de telefonie mabilă pe care aceștia il vor reține înainte de plata tranzacțiilor din luna respectivă. În parcările publice de scurtă durată max. 2h pe bază de tichete, trasate cu marcaj galben, nu se admite parcarea unui autoturism peste acestă durată.

 • 28)  Abonamentul pentru locuri de parcare de durată lungă cu MARCAJ ALB se eliberează anticipat la Primaria Municipiului Oradea și online pe pagina www.oradea.ro, secțiunea plăți online. Abonamentul de parcare nu este valabil în parcări de scurtă durată max. 2h pe bază de tichet, trasate cu marcaj galben, cu excepția riveranilor persoane fizice pentru strada unde au domiciliul sau pe străzile cu care aceasta se intersectează, care îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de un abonament de riveran. Abonamentul de parcare este valabil doar pentru autoturismul al cărui nr. de înmatriculare este înscris pe acesta și nu este transmisibil. Pentru eliberara abonamentului autoturismul trebuie să fie cu inspecția tehnică periodică valabilă, respectiv să aibă asigurarea RCA valabilă și să fie declarat și înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Oradea.

 • 29)  În parcările supraetajate tichetul eliberat la intrare se va păstra până la terminarea parcării pentru validarea plății la automatul de plată sau prin SMS și pentru deschiderea barierelor la ieșirea din parcare. La plata parcării în parcarea supraetajată prin SMS utilizatorul parcării va primi un mesaj de confirmare a plății prin care acesta va fi informat despre durata parcării plătite iar plata facturii către operatorul de telefonie mabilă se va face în lei la cursul BNR stabilit pentru data facturării. La pierderea tichetului eliberat la ieșire, se poate solicita un duplicat al tichetului la Ghișeu Clienți aflat în parcarea supraetajată pentru plata la automatul de plată a taxei pentru pierdere/deteriorare tichet și a valorii înscrise pe tichet urmând ca sistemul de citire a numerelor de înmatriculare să admită deschiderea barierei după efectuarea plății celor douătaxe.

 • 30)  Abonamentul valabil în parcarea supraetajată nu este valabil în parcări de scurtă durată max. 2h trasate cu marcaj galben. Abonamentul de parcare este valabil doar pentru autoturismul al carui nr. de înmatriculare este înscris pentru acesta și nu este transmisibil. Pentru abonați, intrarea în parcarea supraetajată și ieșirea din parcarea supraetajată se face pe baza camerelor video. Abonamentele eliberate pentru parcările cu plată de pe arterele de circulație nu sunt valabile în parcarea supraetajată.

 • 31)  Pentru abonamentele de 3, 6 și 12 luni valabile pentru locuri de parcare cu marcaj alb se stabilesc reduceri de 5%, 10%, 15% acceptandu-se după caz rotunjiri.

 • 32)   Pentru parcările de domiciliu taxele pentru perioade de 3, 6, 9 luni se vor calcula prin împărțirea taxei stabilite pentru 1 an la 12 și înmulțirea rezultatului cu 3, 6 sau 9.

 • 33)  Cipcardul pentru parcometre se poate procura anticipat de la Primăria Municipiului Oradea și se poate încărca, respectiv reîncărca. La înapoierea acestuiase va restitui taxa de eliberare.

 • 34)  Pentru societăți bancare se pot rezerva maxim 2 (două) locuri de parcare iar pentru agenții bancare și societăți de schimb valutar câte 1 (unu) loc de parcare. Pentru societăți hoteliere se pot rezerva maxim 20% din numărul camerelor dar nu mai mult de 10 locuri deparcare.

 • 35)  În parcarea cu bariere din curtea primăriei, pentru staționare peste perioada de 2h în ziua intrării în parcare se va achita taxa de 30 lei. Pentru staționare continuă se va achita taxa de 30 lei pentru fiecare zi. In cazul pierderii tichetului de parcare eliberat la intrarea in parcarea cu bariere utilizatorul parcării va achita taxa de 30 lei pentru fiecare zi de staționare în parcare. În parcările cu bariere nu sunt valabile tichetele de parcare de la chioșcuri de difuzare a presei sau de la parcometre, nu se poate parca cu abonament de parcare pentru parcările deschise și nici cu legitimații de parcare gratuită. Tichetele, abonamentele și legitimațiile de parcare gratuită eliberate pentru parcări cu plată deschise nu sunt valabile în parcările închise cu bariere.

 • 36)  Amenda contravențională stabilită prin aliniatul (1) al art.156 din Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiul Oradea aprobat prin H.C.L. nr. 640/2006 cu modificările ulterioare este cuprinsă între 150 lei și 500 lei.

 • 37)  Amenda contravențională stabilită prin aliniatul (1) al art.157 din Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiul Oradea aprobat prin H.C.L. nr. 640/2006 cu modificările ulterioare este cuprinsă între 200 lei și 500 lei.

 • 38)  Deținătorii/utilizatorii vehiculelor pot achita jumătate din minimul amenzii contravenționale, stabilite conform prevederilor art.156 și art.157 din Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiul Oradea aprobat prin H.C.L. nr. 640/2006 cu modificările ulterioare, pe baza notei de constatare înainte de întocmirea procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor sau în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia, după întocmirea de către agentul constatator.

 • 39)  Art. 158 din Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiul Oradea aprobat prin H.C.L. nr. 640/2006 cu modificările ulterioare se modifică conform prevederilor Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale și va avea următorul conținut: "Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în regulament, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

 • 40)    Art. 162 din Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiul Oradea aprobat prin H.C.L. nr. 640/2006 cu modificările ulterioare va avea următorul conținut: Agenții constatatori împuterniciți de primar vor întocmi note de constatare pe care le vor afișa sub ștergătorul de parbriz sau geamul lateral din partea conducătorului auto pentru care se va achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în regulament, înainte de întocmirea procesului verbal de contravenție pentru deținătorii autovehiculelor înmatriculate în România sau a notei de control și înștiințare de plată pentru deținătorii autovehiculelor înmatriculate în altă țară.

  • 40.1 In urma comunicării de către s.p.c.r.p.c.i.v. a datelor personale ale persoanei care a ocupat neregulamentar locurile din parcările publice se vor întocmi procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, cu mijloacele electronice din dotare, pentru care se poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării, jumătate din minimul amenzii prevăzute în regulament.

  • 40.2 Pentru faptele prevăzute la art.156, alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiul Oradea aprobat prin H.C.L. nr. 640/2006 cu modificările ulterioare, săvârșite de conducătorii autovehiculelor cu număr de înmatriculare străin se instituie taxa de penalizare la valoarea de 200 lei care se va achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării notei de control și înștiințare de plată car se va întocmi cu mijloacele electronice din dotare în urma identificării deținătorilor autovehiculelor. Neachitarea taxei stabilite în termen de 15 de zile calendaristice va fi urmată de declanșarea procedurilor pentru recuperarea acesteia.

 • 41)  Împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate face plângere în termen de 15 de zile de la data comunicării acestuia. Plângerea se depune la Judecătoria Oradea. Procesul-verbal de constatare a contravenției neatacat, precum și Hotărârea judecatorească irevocabilă prin care sa soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

 • 42)  La stabilirea valorii amenzii de către agentul constatator se va ține seama și de numărul sancțiunilor aplicate și neachitate, această valoare crescând progresiv în funcție de numărul sancțiunilor aplicate și neachitate, față de valoarea stabilită pentru persoanele aflate la prima sancțiune, fapta considerându-se cu atât mai gravă cu cât ocuparea neregulamentară a domeniului public se efectuează în mod repetat fără achitarea sancțiunilor stabilite anterior.

 • 43)  Se aprobă actualizarea și republicarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Oradea aprobat prin H.C.L. nr. 640/2006 cu modificările ulterioare.

TARIFE pentru închirierea Stadionului Municipal „luliu Bodola”, situat în mun. Oradea, str. Olimpiadei nr. 1, respectiv a Stadionului ”Motorul”, situat în Oradea, strada Clujului nr. 202

- Direcția Patrimoniu Imobiliar -

Nr. crt.

Utilizator

Perioadă

Tarif propus 2020 - taxa pe oră -

STADIONUL MUNICIPAL ”IULIU BODOLA” - TEREN OFICIAL

1.

Persoane fizice/ juridice

Luni - Duminică

2.000 lei/oră + TVA

STADIONUL MUNICIPAL ”IULIU BODOLA” - TEREN SECUNDAR

2.

Persoane fizice/ juridice

Luni - Duminică

1.000 lei/oră + TVA

STADIONUL MUNICIPAL ”IULIU BODOLA” - TEREN SINTETIC

1.

Persoane fizice/ juridice - ziua

Luni - Duminică

80 lei/oră + TVA

2.

Persoane fizice/ juridice - nocturnă

Luni - Duminică

120 lei/oră + TVA

STADIONUL ”MOTORUL”

1.

Persoane fizice/ juridice

Luni - Duminică

1.000 lei/oră + TVA

NOTA

 • ■  Clubul Sportiv Municipal Oradea va putea folosi întregul imobil - Stadion Municipal ”Iuliu Bodola” (pentru meciuri oficiale și antrenamente) contra sumei de 1.000 lei/lună + TVA, respectiv Stadion ”Motorul” - gratuit, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 96/26.02.2016.

 • ■  Clubul Sportiv Municipal Oradea va avea prioritate la utilizarea Stadioanelor.

 • ■  În perioada Noiembrie - Martie, terenurile cu gazon natural nu se vor închiria, pentru a proteja gazonul.

TARIFE pentru închirierea patinelor în cadrul Orășelului Copiilor, situat în mun. Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 8

- Direcția Patrimoniu Imobiliar -

Nr. crt.

Utilizator

Timp de utilizare

Tarif practicat 2019 - taxa -

Tarif propus 2020 - taxa -

Indice modif. 2020/2019

1.

Persoane fizice/ juridice

Marti - Duminică între orele 09,00 - 20,00

5 lei / 1 oră, inclusiv TVA

5 lei / 1 oră, inclusiv TVA

0%

Notă: Orice depășire a intervalului orar menționat se taxează la tarif integral pentru fiecare oră/fracțiune de oră. Patinele se vor închiria pe bază de tichete imprimate cu o valoare nominală de 5 lei și includ TVA

TARIFE de acces la patinoarul din incinta Orășelului Copiilor, situat în mun. Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 8

- Direcția Patrimoniu Imobiliar -

Nr. crt.

Utilizator

Intrare

Tarif practicat 2019 - taxa -

Tarif propus 2020 - taxa -

Indice modif. 2020/2019

1.

Persoane fizice/ juridice

Marti - Duminică între orele 09,00 - 20,00

5 lei /persoană/ intrare, inclusiv TVA

5 lei /persoană/ intrare, inclusiv TVA

0%

Notă:Tarifele menționate includ TVA.

Se va respecta Regulamentul de Organizare și Funcționare al Orășelului nr. 87 din 2010.

TARIFE PENTRU ÎNCHIRIEREA SĂLILOR DE ANIVERSARE SITUATE ÎN CLĂDIREA „PAVILIONUL DE JOACĂ! DIN INCINTA ORĂȘELULUI COPIILOR - Direcția Patrimoniu Imobiliar -

Nr. crt.

Utilizator

Intervalul zilnic

Intervalul orar

Tarif practicat - lei/oră/sală-2019

Tarif propus - lei/oră/sală-2020

Indice modif. 2020/2019

1.

Persoane fizice și juridice: sălile S2, S3, S4, S8, S9

Marți - Duminică

8-22

30 lei

30 lei

0%

2.

Persoane fizice și juridice: sălile S5, S7

Marți - Duminică

8-22

40 lei

40 lei

0%

3.

Persoane fizice și juridice: sala S1

Marți - Duminică

8-22

50 lei

50 lei

0%

4.

Persoane fizice și juridice: sala S6

Marți - Duminică

8-22

60 lei

60 lei

0%

NOTĂ: Tarifele menționate includ T.V.A.

TARIFE PENTRU ÎNCHIRIEREA SUPRAFEȚELOR AMPLASATE ÎN INCINTA ORĂȘELULUI COPIILOR DESTINATE DESFĂȘURĂRII DE ACTIVITĂȚI COMERCIALE

- Direcția Patrimoniu Imobiliar -

Nr. crt.

Natura activității desfășurate

Tarif practicat 2019 - lei/mp/zi -

Tarif propus 2020 - lei/mp/zi -

Indice modif. 2020/2019

1.

Comerț incintă - mașini înghețată, automate băuturi calde, automate răcoritoare.

5,00

5,00

0 %

2.

Comerț exterior sezon cald - standuri produse alimentare/nealimentare.

5,00

5,00

0 %

3.

Comerț exterior sezon rece - standuri produse alimentare/nelimentare

5,00

5,00

0 %

4.

Închiriere chioșcuri în vederea derulării de activități comerciale permanente.

400 lei/chioșc/lună+TVA

400 lei/chioșc/lună+TVA

0 %

5.

Închiriere chioșcuri în vederea derulării de activități comerciale ocazionale.

75 lei/chioșc/zi+TVA

75 lei/chioșc/zi+TVA

0 %

NOTĂ: Tarifele menționate la pct. 1, 2 și 3 includ T.V.A.

TARIFELE PENTRU ÎNCHIRIEREA SUPRAFEȚELOR DIN INCINTA ARENEI „ANTONIO ALEXE” - Clubul Sportiv Municipal -

Nr. Crt.

Program

Denumire activitate

Program Luni - Vineri 2019

Tarif aplicat 2019

Program Luni - Vineri 2020

Indice modif. 2020/2019

1

Luni - Vineri 07.00 - 00.00

Fotbal, fotbal-tenis, baschet, handbal și volei

07.00-15.00

15.00-00.00

150 lei/oră

200 lei/oră

07.00-15.00

15.00-00.00

150 lei/oră

200 lei/oră

2

Luni - Duminică

Competiții sportive și alte activități

-

1.000 lei/oră

-

1.000 lei/oră

3

Luni - Duminică

Târguri - expoziții sau alte activități

-

5 lei/mp/zi

-

5 lei/mp/zi

NOTĂ:

In funcție de calendarul competitional si de pregătire al clubului, suprafețele din incinta arenei „Antonio Alexe ” se vor inchiria in funcție de disponibilități, prioritar fiind programul sportiv al echipelor clubului.

Aceste venituri sunt încasate de către Clubul Sportiv Municipal.

Anexa nr. 29

Contribuțiile lunare pentru beneficiari/persoane fizice care frecventează bazinul olimpic “loan Alexandrescu” Oradea și bazinul acoperit „Crișul”, încasate pe bază de legitimație de susținător și tarife de închiriere bazin

- Clubul Sportiv Municipal -

Nr. crt.

Contribuție lunară / tip legitimație

Categorii de beneficiari / facilități

1.

200 ron/ lună / GALBEN

 • Curs de inițiere/înot, copii sau adulți

 • Durata 12 ore

 • Vârsta minimă 4 ani

2.

150 ron/ lună / BLEUMARIN

 • Intrare zilnică la orele rezervate susținătorilor +

 • Un copil însoțitor cu vârsta cuprinsă între 7 - 14 ani care știe să înoate.

 • Pentru eliberarea abonamentului cu însoțitor, se vor prezenta poze și adeverințe medicale și pentru însoțitori.

3.

125 ron/ lună / PORTOCALIU

Intrare la orele rezervate susținătorilor în zilele de luni, miercuri, vineri

4.

125 ron/ lună / MARO

Intrare la orele rezervate susținătorilor în zilele de marți, joi, sâmbătă

5.

150 ron/ lună / VERDE

Curs de perfecționare înot / polo pentru copii

6.

100 ron/ lună / ALB

Intrare zilnică în intervalul 5 - 10 + sâmbătă și duminică, la orele rezervate susținătorilor

7.

75 ron/ curs program scolar

Elevii de clasa Il-a beneficiari ai “Programului de inot pentru elevii de clasa a Il-a”

PROGRAM BAZIN OLIMPIC

PUBLIC

CSM

LUNI-VINERI

05.00- 10.00

10.00-12.00

12.00-15.00

(14.00 - 15.00 partajat pe lungime)

15.00-20.00

20.00 - 23.00 (20 - 21 Partajat pe lungime)

SÂMBĂTA

08.00- 10.00

10.00-12.00

12.00-18.00

DUMINICA

08.00- 18.00

Programul poate fi modificat în funcție de calendarul competițional

Tarife închiriere bazinacoperit “Crișul”:

Închiriere bazin pentru:

 • ■  Competiții sportive

  300 lei / oră


 • ■  Antrenamente

 • ■  Cantonamente

 • ■   Alte activități

TARIFE pentru închirierea terenurilor de tenis ACOPERITE CU BALON, situate în mun. Oradea, str. Splaiul Crișanei nr. 87

- Clubul Sportiv Municipal -

Nr. crt.

Utilizator

Perioadă / ore de utilizare între

Tarif practicat 2019 - taxa pe oră -

Tarif propus 2020 - taxa pe oră -

Indice modif. 2020/2019

1.

Persoane fizice/juridice

Luni - vineri 08,00-15,00

55 lei/oră

55 lei/oră

0%

2.

Persoane fizice/juridice

Luni - vineri 15,00-23,00

65 lei/oră

65 lei/oră

0%

3.

Persoane fizice/juridice

Sămbătă sau Duminică 08,00 - 23,00

70 lei/oră

70 lei/oră

0%

4.

Persoane fizice/juridice

Abonament - minim 4 ore/lună Luni-Vineri 8.00-15.00

40 lei/ora la abonament

40 lei/ora la abonament

0%

5.

Persoane fizice/ juridice

Abonament - minim 4 ore/lună Luni-Vineri 15.00-23.00 Sâmbăta-Duminica 08.00 - 23.00

50 lei/ora la abonament

50 lei/ora la abonament

0%

6.

Persoane fizice/ juridice

Abonament - minim 100 ore/lună (cumulat)* Luni-Vineri 08.00-15.00

36 lei/ora la abonament

36 lei/ora la abonament

0%

7.

Persoane fizice/ juridice

Abonament - minim 100 ore/lună (cumulat)* Luni-Vineri 15.00-23.00 Sâmbătă - Duminică 08.00 - 23.00

45 lei/ora la abonament

45 lei/ora la abonament

0%

8.

Persoane fizice/ juridice

Abonament performanță** minim 4 ore/lună Luni-Vineri 08.00-15.00

32 lei/ora la abonament

32 lei/ora la abonament

0%

9.

Persoane fizice/ juridice

Abonament performanță** minim 4 ore/lună Luni-Vineri 15.00-23.00 Sâmbătă - Duminică 08.00 - 23.00

40 lei/ora la abonament

40 lei/ora la abonament

0%

*minim 100 ore/lună (cumulat): numarul de ore lunare/persoana/toate tipurile de abonament achitate sunt minim 100

**performanta - pentru sportivii clasați in primii 30 la nivel național, cu actualizarea clasamentelor la 3 luni

TARIFE pentru închirierea terenurilor de tenis NEACOPERITE situate în mun. Oradea, str. Splaiul Crișanei nr. 87

- Clubul Sportiv Municipal -

Nr. crt.

Utilizator

Perioadă / ore de utilizare

Tarif practicat 2019 - taxa pe oră -

Tarif propus 2020 - taxa pe oră -

Indice modif. 2020/2019

1.

Persoane fizice/juridice

Luni - Vineri 8.00-15.00

20 lei

20 lei

0%

2.

Persoane fizice/juridice

Luni - Vineri 15.00-22.00 Sâmbăta-Duminica 8.00 - 22.00

30 lei

30 lei

0%

3.

Persoane fizice/juridice

Sâmbătă - Duminică 8.00 - 22.00

30 lei

30 lei

0%

4.

Persoane fizice/juridice

Nocturna

40 lei/ora

40 lei/ora

0%

5.

Persoane fizice/j uridice

Abonament - minim 4 ore/lună Luni-Vineri 8.00-15.00

15 lei/ora la abonament

15 lei/ora la abonament

0%

6.

Persoane fizice/ juridice

Abonament - minim 4 ore/lună Luni-Vineri 15.00-23.00 Sâmbăta-Duminica 08.00 - 23.00

25 lei/ora la abonament

25 lei/ora la abonament

0%

7.

Persoane fizice/juridice

Abonament - minim 100 ore/lună (cumulat)* Luni-Vineri 08.00-15.00

14 lei/ora la abonament

14 lei/ora la abonament

0%

8.

Persoane fizice/juridice

Abonament - minim 100 ore/lună (cumulat)* Luni-Vineri 15.00-23.00 Sâmbătă - Duminică 08.00 - 23.00

23 lei/ora la abonament

23 lei/ora la abonament

0%

9.

Persoane fizice/juridice

Abonament performanță** minim 4 ore/lună Luni-Vineri 08.00-15.00

12 lei/ora la abonament

12 lei/ora la abonament

0%

10.

Persoane fizice/juridice

Abonament performanță** minim 4 ore/lună Luni-Vineri 15.00-23.00 Sâmbătă - Duminică 08.00 - 23.00

20 lei/ora la abonament

20 lei/ora la abonament

0%

*minim 100 ore/lună (cumulat): numarul de ore lunare/persoana/toate tipurile de abonament achitate sunt minim 100

**performanta- pentru sportivii clasați in primii 30 la nivel național, cu actualizarea clasamentelor la 3 luni

TARIFE pentru închirierea terenurilor de fotbal, tenis si baschet din Parcul Sportiv Salca III

- Clubul Sportiv Municipal -

Nr. crt.

Utilizator

Perioadă / ore de utilizare

Tarif aplicat 2019 - taxa pe ora -cf. HCL 1144/2018

Tarif propus 2020 - taxa pe ora -

1.

Fotbal

Zilnic pana la ora 18.00

40 lei/ora

40 lei/ora

2.

Fotbal

Zilnic dupa ora 18.00

80 lei/ora

80 lei/ora

3.

Tenis de camp

Zilnic pana la ora 18.00

15 lei/ora

15 lei/ora

4.

Tenis de camp

Zilnic dupa ora 18.00

20 lei/ora

20 lei/ora

5.

Tenis de masa

Zilnic pana la ora 18.00

10 lei/ora*

10 lei/ora

6.

Tenis de masa

Zilnic dupa ora 18.00

15 lei/ora*

15 lei/ora

7.

Bacshet

Zilnic pana la ora 18.00

10 lei/ora

10 lei/ora

8.

Bacshet

Zilnic dupa ora 18.00

20 lei/ora

20 lei/ora

Nota: * Pentru activitatile de tenis de masa, in tarif sunt asigurate mingile si paletele de joc.

TAXE PRACTICATE DE SECTIA DE FOTBAL

- Clubul Sportiv Municipal -

Nr. crt.

Denumire taxa

Tarif aplicat 2019 cf. HCL 1144/2018

Tarif propus 2020

1.

Membru cotizant fotbal

100 lei/persoana/luna*

100 lei/persoana/luna

2.

Taxa individualizare fotbal

50 lei/persoana/ora

50 lei/persoana/ora

Nota: *) Ordonatorul terțiar de credite poate acorda sportivilor secției de fotbal scutiri/reduceri conform prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară al secției de fotbal (pentru cazuri sociale, talent special etc.)

LISTA CU TARIFELE ce vor fi practicate incepand cu 01.01.2020 de către _______societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA________

Nr. Crt.

Denumirea serviciilor prestate

Tarif (inclusiv TVA) LEI

%

2019

2020

I. PRESTĂRI SERVICII - CIMITIR

1.

Săpat și umplut groapă de mormânt (adâncime 1,5 m) + introdus sicriu

lei/groapă

350

400

14 %

2.

Săpat și umplut suplimentar groapa de mormânt (cu 0,5m)

lei/groapă

100

100

0%

3.

Săpat și umplut groapă pentru urnă (adâncime 1,5 m ) + introdus urnă

lei/groapă

0

200

X

4.

Săpat și umplut suplimentar groapa pentru urnă (cu 0,5m)

lei/groapă

0

50

X

5.

Desfacere capac de mormânt/cavou, așezare la loc și lipire mortar ciment

lei/mormânt

80

80

0%

6.

Igienizare cavou (curățire și văruire)

lei/cavou

70

70

0%

7.

Introdus sicriu în cavou

lei/sicriu

100

100

0%

8.

Manipulare decedați

lei/decedat

100

100

0%

9.

Transportul decedaților loco (oraș - capelă)

lei/decedat

130

130

0%

10.

Transportul decedaților în afara municipiului (de la preluare la destinație)

lei/km/decedat

6

6

0%

11.

Exhumare din mormânt (la înmormântare)

lei/decedat

160

160

0%

12.

Exhumare la cerere după 7 ani de la înmormântare

lei/decedat

400

400

0%

13.

Exhumare la cerere înainte de 7 ani

lei/decedat

800

800

0%

14.

Reînhumare în cavou/pământ

lei/decedat

100

100

0%

15.

Taxă - salubrizare mormânt (luat coroane, măturat)

lei/mormânt

200

200

0%

16.

Servicii de catafalcare

lei/decedat

130

130

0%

17.

Taxă oficiere serviciu ceremonial

lei/decedat

0

600

X

18.

Închiriere capelă municipală pentru serviciul de înmormântare/stâlp

lei/oră

70

70

0%

19.

Taxă de concesionare mormânt pe 10 ani la rând/reconcesionare

lei/loc

350

350

0%

20.

Taxă de concesionare loc de urnă (groapă) pentru 10 ani la rând/reconcesionare

lei/loc

0

200

X

21.

Taxă de concesionare mormânt pe 20 ani la rând/reconcesionare

lei/loc

700

700

0%

22.

Taxă de concesionare loc de urnă pentru 20 ani la rând/reconcesionare

lei/loc

0

400

X

23.

Taxă de reconcesionare mormânt la rând pe 1 an (restanță)

lei/loc

35

35

0%

24.

Taxă de reconcesionare loc urnă (groapă) la rând pe 1 an (restanță)

lei/loc

0

20

X

25.

Taxă de concesionare mormânt cu alegerea locului pentru 10 ani/reconcesionare

lei/loc

1.050

1.050

0%

26.

Taxă de concesionare loc de urnă (groapă) cu alegerea locului pentru 10 ani/reconcesionare

lei/loc

0

600

X

27.

Taxă de concesionare mormânt cu alegerea locului pentru 20 de ani/reconcesionare lei/loc

lei/loc

2.100

2.100

0%

28.

Taxă de concesionare loc de urnă cu alegerea locului pentru 20 de ani/reconcesionare lei/loc

lei/loc

0

1.200

X

29.

Taxă reconcesionare mormânt cu alegerea locului pe 1 an (restanță)

lei/loc

105

105

0%

30.

Taxă reconcesionare loc urnă (groapă) cu alegerea locului pe 1 an (restanță)

lei/loc

0

60

X

31.

Abonament întreținere mormânt

lei/loc/an

200

200

0%

32.

Taxă de curățenie ocazională

lei/loc

100

100

0%

33.

Doborât arbori de pe morminte

loirerbore

300

300

0%

34.

Taxă acces mijloace auto cimitir:

 • -  Autoturisme persoane fizice

 • -  autoturisme 1 Noiembrie/Paștele Morților

 • -   autoutilitară până la 3,5 t

 • -   autoutilitară peste 3,5 t

 • -   abonament vizitatori

 • -   autovehicule prestatori servicii

 • -   abonament prestatori servicii

lei/zi lei/zi lei/oră lei/oră lei/lună lei/zi lei/lună

6 0 30 180 70 20 180

10 50 30 180 70

20 180

1,67 x 0% 0% 0% 0% 0%

35.

Taxă ocupare loc public pentru prestări servicii (teren ocupat cu baza de producție)

lei/mp/lună

45

45

0%

36.

Eliberări de avize amenajări funerare (împrejmuiri, monumente, cavouri)

lei/mormânt

100

100

0%

37.

Eliberări copii după documente

lei/copie

12

12

0%

38.

Taxă preluare decedați

lei/decedat

120

120

0%

39.

Prestări cameră frigorifică

lei/decedat/zi

60

60

0%

40.

T axă executat pod

lei/mormânt

90

90

0%

41.

Taxă închidere/zidire compartiment cavou

lei/decedat

180

180

0%

42.

Taxă pentru completarea cu pământ în împrejmuire pentru 1 persoană

lei

80

80

0%

43.

Taxă pentru completarea cu pământ în împrejmuire pentru 2 persoane

lei

150

150

0%

44.

Taxă de înmormântare sâmbătă

lei/decedat

Taxa standard+ 2.000 lei

Taxa standard+ 2.000 lei

0%

45.

Taxă înmormântare duminică/sărbători legale

lei/decedat

Taxa standard+ 3.000 lei

Taxa standard+ 3.000 lei

0%

Taxă amenajare construcții funerare:

- împrejmuire mormânt pentru 1 persoană fără capac 60 cm

120

120

0%

- supraînălțare împrejmuire mormânt 1 persoană 30 cm

60

60

0%

- împrejmuire mormânt pentru 1 persoană cu capac 60 cm

180

180

0%

- împrejmuire mormânt pentru 2 persoane fără capace 60 cm

180

180

0%

- supraînălțare împrejmuire mormânt pentru 2 persoane 30 cm

90

90

0%

- împrejmuire mormânt pentru 2 persoane cu capace 60 cm

300

300

0%

- placare cu marmură mormânt 1 persoană 60 cm

360

360

0%

46.

- placare cu marmură mormânt 2 persoane 60 cm

720

720

0%

- montat cadru granit/marmură 1 persoană

360

360

0%

- montat cadru granit/marmură 2 persoane

720

720

0%

- cavou tip I pentru 2 persoane

360

360

0%

- semicavou - subzidire 2 persoane

180

180

0%

- cavou tip II pentru 4 persoane

720

720

0%

- semicavou - subzidire 4 persoane

360

360

0%

- monument funerar

120

120

0%

- confecționare capac 1 persoană

60

60

0%

- confecționare capac 2 persoane

120

120

0%

II. ȘTRAND IOȘIA NORD

1.

Bilet adulți

lei/pers

18

18

0%

2.

Abonament nominal adulți - 25 de intrari valabile timp de 60 de zile

lei/pers

210

210

0%

3.

Bilet copii (peste 3 ani până la 18 ani), pensionari și persoane cu dizabilități

lei/pers

9

9

0%

4.

Abonament nominal copii (peste 3 ani până la 18 ani), pensionari și persoane cu dizabilități (25 de intrări valabile timp

100

100

0%

de 60 de zile)

lei/pers

5.

Intrare grup - min. 15 persoane lei/adult

lei/adult

16

16

0%

6.

Intrare grup - min. 15 persoane lei/copii (peste 3 ani până la 18 ani), pensionari, persoane cu dezabilitățilei lei /adult

8

8

0%

7.

Copii până la 3 ani

gratuit

gratuit

0%

8.

Închiriere teren tenis

lei/oră

20

20

0%

9.

Concesionareteren

lei/mp/lună

80

80

0%

10.

Închiriere spațiu comercial

lei/mp/lună

0

100

X

III. GRĂDINA ZOOLOGICĂ

1.

Bilet adulți

lei/pers.

18

18

0%

2.

Bilet copii (peste 3 ani până la 18 ani), pensionari si persoane cu dizabilitati

lei/pers.

9

9

0%

3.

Intrare grup - min. 15 persoane

lei/adulți

16

16

0%

4.

Intrare grup - min 15 persoane lei/copii (peste 3 ani până la 18 ani), pensionari, persoane dizabilitați

8

8

0%

5.

Copii până la 3 ani si persoane peste 75 de ani

gratuit

gratuit

0%

6.

Abonament nominal anual adulti

lei/pers.

160

160

0%

7.

Abonament nominal anual copii (peste 3 ani până la 18 ani), pensionari si persoane cu dizabilitati

lei/pers.

80

80

0%

8.

Închiriere sală de conferințe

lei/oră

100

100

0%

9.

Adopție animal în Grădina Zoologică pentru persoane fizice

lei/an

200

200

0%

10.

Adopție animal în Grădina Zoologică pentru persoane juridice

lei/an

500

500

0%

11.

Plimbare copii cu ponei

lei/10 min

15

15

0%

12.

Închiriere spațiu comercial

lei/mp/lună

50

50

0%

IV. SERVICIUL SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN - SSGCFS

1.

Cazare câine în cadrul adăpostului

lei/zi/câine

10

10

0%

2.

Deplasare autovehicol dotat pentru prindere câini

lei/km

3

3

0%

3.

Manoperă prindere câine

lei/câine

70

70

0%

4.

Cheltuieli materiale și proceduri medicale obligatorii

lei/câine

210

210

0%

5.

Aplicare crotal

lei/câine

5

5

0%

6.

Aplicare microcip

lei/câine

20

20

0%

7.

Sterilizare

lei/câine

100

100

0%

8.

Eutanasiere

lei/câine

75

75

0%

9.

Deparazitare și vaccinare antirabică

lei/câine

40

40

0%

V. INTRARE AQUAPARK NYMPHAEA

1.

Bilet orele 10-22                         adulți

60

60

0%

2.

Bilet orele 10-22                        elevi (peste 14 ani până la 18 ani) - pensionari

50

50

0%

3.

Bilet orele 10-22                        copii (peste 3 ani până la 14 ani)

30

30

0%

4.

Bilet orele 10-22                        copii până la 3 ani

gratuit

gratuit

0%

5.

Bilet orele 10-22 - grup min 15 pers - prenotare și plată anticipată

lei/adult

54

54

0%

6.

Bilet orele 10-22 - grup min 15 pers - prenotare și plată anticipată - lei/elevi (peste 14 ani până la 18 ani), pensionari

45

45

0%

7.

Bilet orele 10-22 - grup min 15 pers - prenotare și plată anticipată - lei/copii (peste 3 ani până la 14 ani)

27

27

0%

8.

Abonament 10 intrări                  adulți

540

540

0%

9.

Abonament 10 intrări                   elevi (peste 14 ani până la 18 ani) - pensionari

450

450

0%

10.

Abonament 10 intrări                   copii (peste 3 ani până la 14 ani)

270

270

0%

11.

Bilet 3 ore                                  adulți

30

30

0%

12.

Bilet 3 ore                              elevi (peste 14 ani până la 18 ani) - pensionari

25

25

0%

13.

Bilet 3 ore                              copii (peste 3 ani până la 14 ani)

15

15

0%

14.

Bilet 3 ore                                copii până la 3 ani

gratuit

gratuit

0%

15.

Bilet orele 17-22                        adulți

35

35

0%

16.

Bilet orele 17-22                       elevi (peste 14 ani până la 18 ani)

30

30

0%

17.

Bilet orele 17-22                       copii (peste 3 ani până la 14 ani)

20

20

0%

18.

Bilet orele 17-22                       copii până la 3 ani

gratuit

gratuit

0%

19.

Bilet înot orele 06 - 9,30                adulți

12

12

0%

20.

Bilet înot orele 06 - 9,30                elevi (peste 14 ani până la 18 ani) - pensionari

10

10

0%

21.

Bilet înot orele 06 - 9,30                copii (peste 3 ani până la 14 ani)

6

6

0%

22.

Bilet înot orele 06 - 9,30                copii până la 3 ani

gratuit

gratuit

0%

23.

Abonament înot 10 intrări              adulți

110

110

0%

24.

Abonament înot 10 intrări              elevi (peste 14 ani până la 18 ani) - pensionari

90

90

0%

25.

Abonament înot 10 intrări              copii (peste 3 ani până la 14 ani)

55

55

0%

-Încazul cumpărării unui bilet pentru o durată de 3 ore, după expirarea timpului fiecare minut în plus costă 20 bani/minut, care se înregistrează pe brățara tip ceas. Costurile extra acumulate astfel se vor achita la casierie la plecare. Prețurile conțin TVA.

 • - Prețurile biletelor de intrare nu conțin alte facilități din aquapark.

 • - Prețurile sunt informative și ne rezervăm dreptul de a le modifica.

-Abonamentul este valabil nominal.

 • - Abonamentul este valabil 60 de zile calendaristice de la data cumpărării.

ZONASPA

1.

Bilet (posesori bilet intrare Aquapark)                                                                                   lei/zi

12

12

0%

2.

Abonament (posesori abonament intrare Aquapark )                                                      10 intrări

108

108

0%

3.

Chirie prosoape                                                                                                lei/buc/zi

2

2

0%

Abonamentul este valabil 60 zile calendaristice de la data cumpărării.

TARIFE ZONA BAIE TURCEASCĂ

1.

Bilet (posesori bilet intrare Aquapark)                                                                                   lei/zi

25

25

0%

2.

Abonament (posesori abonament intrare Aquapark)                                                      lei/10 intrări

230

230

0%

3.

Masaj turcesc                                                                                         lei/30 minute

60

60

0%

Abonamentul este valabil 60 de zile calendaristice de la data cumpărării

TARIFE ZONA WELLNESS

1.

Masaj terapeutic                                                                                            30 min.

50

50

0%

2.

Masaj terapeutic                                                                                            50 min.

80

80

0%

3.

Masaj terapeutic         abon. 30 min.                                                                   10 ședințe

450

450

0%

4.

Masaj terapeutic

abon. 50 min.

10 ședințe

720

720

0%

5.

Masaj relaxare

30 min.

50

50

0%

6.

Masaj relaxare

50 min.

80

80

0%

7.

Masaj relaxare

abon. 30 min.

10 ședințe

450

450

0%

8.

Masaj relaxare

abon. 50 min.

10 ședințe

720

720

0%

9.

Masaj reflexoterapie

30 min.

50

50

0%

10.

Masaj reflexoterapie

abon. 30 min.

10 ședințe

450

450

0%

11.

Masaj facial

30 min.

50

50

0%

12.

Masaj facial

abon. 30 min.

10 ședințe

450

450

0%

13.

Masaj anticelulitic

30 min.

50

50

0%

14.

Masaj anticelulitic

50 min.

80

80

0%

15.

Masaj anticelulitic

abon. 30 min.

10 ședințe

450

450

0%

16.

Masaj anticelulitic

abon. 60 min.

10 ședințe

720

720

0%

17.

Masaj cu pietre vulcanice

50 min.

100

100

0%

18.

Masaj cu pietre vulcanice abon. 50min.

10 ședințe

900

900

0%

19.

Masaj sportiv

30 min.

50

50

0%

20.

Masaj sportiv

50 min.

80

80

0%

21.

Masaj sportiv

abon. 30 min.

10 ședințe

450

450

0%

22.

Masaj sportiv

abon. 50 min.

10 ședințe

720

720

0%

23.

Masaj bambus

30 min.

50

50

0%

24.

Masaj bambus

50 min.

80

80

0%

25.

Masaj bambus

abon. 30 min.

10 ședințe

450

450

0%

26.

Masaj bambus

abon. 50 min.

10 ședințe

720

720

0%

27.

Masaj drenaj limfatic

30 min.

50

50

0%

TRATAMENTE ACVATICE

1.

Jacuzzi Relaxare10 min.

20

20

0%

2.

Duș Limfatic10 min.

20

20

0%

3.

Duș subacval10 min.

20

20

0%

4.

Jacuzzi Vip30 min.

30

30

0%

ALTE SERVICII

1.

Închiriat spații reclamă

lei/mp/lună

150

150

0%

2.

Închiriat teren de fotbal

lei/oră

120

120

0%

3.

Închiriat masă biliard

lei/oră

7

7

0%

4.

Închiriat masă fussball

lei/oră

5

5

0%

5.

Chirie prosop

lei/buc

10

10

0%

6.

Garanție prosop

lei/buc

30

30

0%

7.

Chirie halat

lei/buc

15

15

0%

8.

Garanție halat

lei/buc

70

70

0%

9.

Taxă pierdere brățară intrare

lei/buc

30

30

0%

10.

Depozitare bunuri seif

lei/buc

3

3

0%

11.

Foto/video în incintă

lei/30 min

250

250

0%

12.

Foto/video în incintă

lei/60 min

500

500

0%

VI. WC-URI PUBLICE

1.

Intrare

lei/pers.

gratuit

1

X

VI. CENTRUL DE AFACERI ROGERIUS

1.

Închiriere masă agenți economici/producători

lei/masă/lună

1,10 mp

230

230

0%

2.

Închiriere masă agenți economici/producători

lei/masă/zi

1,10 mp

10

10

0%

3.

Rezervare masă agenți economici/producători

lei/masă/lună

1,10 mp

130

130

0%

4.

Închiriere spațiu comercial în Hală Lactate

lei/modul/lună

12 mp

1.920

1.500

-22%

5.

Închiriere modul în Hala Lactate

lei/modul/lună

6 mp

750

750

0%

6.

Închiriere modul în Hala Lactate

lei/modul/zi

6 mp

32

32

0%

7.

Închiriere spațiu comercial parter

lei/mp/lună

216

216

0%

8.

Închiriere spațiu comercial etaj

lei/mp/lună

216

112,50

-48%

9.

Închiriere modul

lei/mp/lună

112,50

112,50

0%

10.

Închiriere teren vânzare

lei/mp/lună

80

80

0%

11.

Expunere marfă de către cei care au module sau spații comerciale Expunerea față de aliniament max.40cm

lei/mp/lună

80

80

0%

12.

Chirie cântare

buc/zi

5

5

0%

*tarifele de închiriere pt spațiile comerciale/modulele/terenurile pentru care nu există nicio ofertă în urma organizării a două licitații, pot fi diminuate până la jumătate din tarifele aprobate

** agenții economici pot rezerva masa 1 lună/an, iar producătorii pot rezerva masa 6 luni/an

VII. PIAȚA 100

1.

Autoturisme/auto vehicole maxim 3,5 T, zona betonată

lei/buc/zi

40

40

0%

2.

Autoturisme/auto vehicole maxim 3,5 T

lei/buc/zi

30

30

0%

3.

Autoturisme/auto vehicole maxim 3,5 T, zona betonată

lei/buc/lună

160

160

0%

4.

Autoturisme/auto vehicole maxim 3,5 T

lei/buc/lună

120

120

0%

5.

Spălat autovehicol

lei/5min

5

5

0%

6.

Biciclete, vânzare în zile de duminică

lei/buc/zi

4

4

0%

7.

Biciclete, vânzare în alte zile

lei/buc/zi

lei/buc/zi

2

2

0%

8.

Motociclete, motorete, vânzare în zile de duminică

lei/buc/zi

6

6

0%

9.

Motociclete, motorete, vânzare în alte zile

lei/buc/zi

3

3

0%

10.

Închiriere spațiu comercial pentru alimentație publică cu funcționare în zilele de sâmbătă și duminică

lei/mp/lună

27

27

0%

11.

Închiriere spațiu comercial cu funcționare în zilele de duminică

lei/mp/lună

18

18

0%

12.

Închiriere spațiu comercial cu funcționare în alte zile decât duminica (o zi pe săptămână)

lei/mp/lună

9

9

0%

13.

Închiriere teren pentru vânzare, cu funcționare în zilele de duminică

lei/mp/lună

10

10

0%

14.

Închiriere teren pentru vânzare, cu funcționare în zilele de duminică

lei/mp/zi

2,5

2,5

0%

15.

Închiriere teren pentru vânzare, cu funcționare în alte zile decât duminica (o zi pe săptămână)

lei/mp/lună

5

5

0%

16.

Închiriere teren pentru vânzare cu funcționare în alte zile

lei/mp/zi

1,25

1,25

0%

17.

Închiriere teren pentru funcționare zilnică

lei/mp/lună

42

42

0%

* tarifele de închiriere pentru spațiile comerciale/modulele/terenurile pentru care nu există nicio ofertă în urma organizării a două licitații pot fi diminuate până la jumătate din tarifele aprobate

** agenții economici pot rezerva modulul 1lună/an fără taxă

*** în cazul unor condiții meteo nefavorabile (ploaie, zăpadă), contravaloarea modulelor neacoperite, achitate cu factura, se va raporta pentru luna următoare, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr 2 din 29.03.2016

VIII. PIAȚA CETATE

1.

Închiriere masă agenți economici/producători

lei/masă/lună     1,10mp

230

230

0%

2.

Închiriere masă agenți economici/producători

lei/masă/zi        1,10mp

10

10

0%

3.

Rezervare masă agenți economici/producători

lei/masă/lună     1,10mp

130

130

0%

4.

Închiriere vitrine Hală Carne

lei/vitrină/lună 2,00 ml

970

970

0%

5.

Închiriere spațiu comercial

lei/mp/lună

108

108

0%

6.

Închiriere modul

lei/mp/lună

80

80

0%

7.

Închiriere modul lapte/carne

lei/modul/lună     6,00mp

750

750

0%

8.

Închiriere modul lapte/carne

lei/modul/zi        6,00mp

32

32

0%

9.

Închiriere teren vânzare

lei/mp/lună

80

80

0%

10.

Expunere marfă de către cei care au module sau spații comerciale Expunerea față de aliniament max.40cm

lei/mp/lună

80

80

0%

11.

Chirie cântare

lei/buc/zi

5

5

0%

* tarifele de închiriere pentru spațiile comerciale/modulele/terenurile pentru care nu există nicio ofertă în urma organizării a două licitații, pot fi diminuate până la jumătate din tarifele aprobate

** agenții economici pot rezerva masa 1lună/an, iar producătorii pot rezerva masa 6 luni/an

IX. PIAȚA DECEBAL

1.

Închiriere masă agenți economici/producători

lei/masă/lună

1,10mp

230

230

0%

2.

Închiriere masă agenți economici/producători

lei/masă/zi

1,10mp

10

10

0%

3.

Rezervare masă agenți economici/producători

lei/masă/lună

1,10mp

130

130

0%

4.

Închiriere spațiu comercial

lei/mp/lună

108

108

0%

5.

Închiriere modul

lei/mp/lună

80

80

0%

6.

Închiriere teren vânzare

lei/mp/lună

80

80

0%

7.

Expunere marfă de către cei care au module sau spații comerciale Expunerea față de aliniament max.40cm

lei/mp/lună

80

80

0%

8.

Chirie cântare

lei/buc/zi

5

5

0%

* tarifele de închiriere pentru spațiile comerciale/modulele/terenurile pentru care nu există nicio ofertă în urma organizării a două licitații, pot fi diminuate până la jumătate din tarifele aprobate

** agenții economici pot rezerva masa 1lună/an, iar producătorii pot rezerva masa 6 luni/an

X. PIAȚA NUFĂRUL

1.

Închiriere masă agenți economici/producători

lei/masă/lună

1,10mp

230

230

0%

2.

Închiriere masă agenți economici/producători

lei/masă/zi

1,10mp

10

10

0%

3.

Rezervare masă agenți economici/producători

lei/masă/lună

1,10mp

130

130

0%

4.

Închiriere spațiu comercial

lei/mp/lună

108

108

0%

5.

Închiriere modul

lei/mp/lună

80

80

0%

6.

Închiriere teren vânzare

lei/mp/lună

80

80

0%

7.

Expunere marfă de către cei care au module sau spații comerciale Expunerea față de aliniament max.40 cm

lei/mp/lună

80

80

0%

8.

Chirie cântare

c/li

5

5

0%

* tarifele de închiriere pentru spațiile comerciale/modulele/terenurile pentru care nu există nicio ofertă în urma organizării a două licitații, pot fi diminuate până la jumătate din tarifele aprobate ** agenții economici pot rezerva masa 1lună/an, iar producătorii pot rezerva masa 6 luni/an

Procedurile de acordare a unor scutiri de la plata impozitului pe clădiri, teren si impozit pe mijloacele de transport datorate de persoane fizice, reglementate de art. 456 alin 1 lit p, r, s, t, art. 464 alin 1 lit r, s, t, u si art. 469 alin 1 lit a, b, c, d din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului aferent cotei de proprietate pentru clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent și/sau alte clădiri / terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1.
 • (1) Persoanele fizice prevăzute deart. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 82/2006 aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, care au în proprietate sau coproprietate clădiri și teren beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren.

Art.2.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren aferent cotei de proprietate trebuie îndeplinite următoarele condiții:

- clădirile și terenurile să se afle în proprietatea sau coproprietatea acestora.

Art.3.
 • (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri și teren aferent cotei de proprietate se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

 • - copii xerox după actele de identitate;

 • - extras C.F.;

 • - documente din care sa rezulte că a fost personal militar participant la acțiuni militare sau acte care atestă calitatea de urmaș al celui decedat ca urmare a participării la acțiuni militare și se încadrează în prevederile prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din O.U.G. nr. 82/2006 .

 • (2) Modelul cererii este prevăzut în anexa 35.1

Art. 4.

Scutirea la plata impozitului pe clădiri și terenuri aferent cotei de proprietate se aplică astfel:

- începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie,inclusiv.

Art. 5.
 • (1)     Persoanele care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri și teren au obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.

 • (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data depunerii cererii.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la încetarea scutirii începând cu data acordării acesteia.

CĂTRE, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA DIRECȚIA ECONOMICĂ

Subsemnatul (a), domiciliat (ă) în loc.

str.nr.ap., posesor al B.I./C.I. seria, nr., CNP, (co)proprietar al imobilului situat în

, cota de proprietate____%, prin prezenta solicit scutire de la plata

*, conform conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr./.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că:

 • 1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt corecte și complete, conforme cu realitatea;

 • 2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în termen de 30 de zile de la apariția situației respective.

Anexez prezentei următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

 • - copii xerox după actele de identitate;

 • - extras C.F. cu cotele de proprietate;

 • - documente din care sa rezulte că a fost personal militar participant la acțiuni militare sau acte care

atestă calitatea de urmaș al celui decedat ca urmare a participării la acțiuni militare și se încadrează în prevederile prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din O.U.G. nr. 82/2006 .

Data


Semnătura,

Notă: * impozitului pe clădire și/sau impozit teren

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR LA PLATA IMPOZITULUI PENTRU CLĂDIRILE, TERENURILE ȘI UN SINGUR MIJLOC DE TRANSPORT LA ALEGEREA CONTRIBUABILULUI

AFLATE ÎN PROPRIETATEA SAU COPROPRIETATEA VETERANILOR DE RĂZBOI, A VĂDUVELOR DE RĂZBOI ȘI A VĂDUVELOR NERECĂSĂTORITE ALE VETERANILOR DE RĂZBOI

Art.1.

Veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război care au în proprietate sau coproprietate clădiri, terenuri și un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto.

Art.2.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, terenuri și un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • - clădirile și terenurile să se afle în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • - mijlocul de transport să se afle în proprietatea sau coproprietatea solicitantului;

 • - să aibe calitatea de veteran de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război.

Art.3.
 • (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri, terenuri și auto se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

 • - copii xerox după actele de identitate;

 • - extras C.F.;

 • - cartea de identitate a mijlocului de transport, după caz;

 • - adeverință care să ateste calitatea de veteranide război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite

ale veteranilor de război

 • (2) Modelul cererii este prevăzut în anexa 36.1

Art. 4.

Scutirea la plata impozitului pe clădiri, terenuri și auto se aplică astfel:

- începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie,inclusiv.

Art. 5.
 • (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto are obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.

 • (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data depunerii cererii.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la încetarea scutirii începând cu data acordării acesteia.

CĂTRE, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA DIRECȚIA ECONOMICĂ

Subsemnatul (a), domiciliat (ă) în loc.

str.nr.ap., posesor al B.I./C.I. seria, nr., CNP, (co)proprietar al imobilului situat în

prin prezenta solicit scutire de la plata *, conform conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.______/________.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că:

 • 1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt corecte și complete, conforme cu realitatea;

 • 2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în termen de 30 de zile de la apariția situației respective.

Anexez prezentei următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

 • - copii xerox după actele de identitate din care rezultă adresa de domiciliu;

 • - extras C.F.;

 • - cartea de identitate auto;

 • - adeverință din care sa rezulte că sunt veterani, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale

veteranilor de război

Data


Semnătura,

Notă: * impozitului pe clădire și/sau impozit teren și /sau mijloc de transport

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR LA PLATA IMPOZITULUI PENTRU CLĂDIREA FOLOSITĂ CA DOMICILIU, TERENUL AFERENT ACESTEIA ȘI UN SINGUR MIJLOC DE TRANSPORT LA ALEGEREA CONTRIBUABILULUI AFLATE ÎN PROPRIETATEA SAU COPROPRIETATEA PERSOANELOR PREVĂZUTE LA ART. 1 AL DECRETULUI-LEGE NR. 118/1990, REPUBLICAT, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ȘI A PERSOANELOR FIZICE PREVĂZUTE LA ART. 1 DIN ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 105/1999, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 189/2000, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

Art.1.

Persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, care au în proprietate sau coproprietate clădiri folosite ca domiciliu al unui teren aferent clădirii folosite ca domiciliu și pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto. Scutirea rămâne valabilă și în cazul transferului acestor bunuri către copii acestora.

Art.2.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • - clădirea și terenul aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 sau de Legea nr.189/2000, și să fie folosite ca domiciliu, sau a copiilor acestora.

 • - un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului și să se afle în proprietatea sau coproprietatea acestora sau a copiilor acestora;

 • -  să fie beneficiari ai D.L.nr. 118 / 1990 sau ai Legii nr.189/2000 sau copii ai acestor categorii de beneficiari.

Art.3.

(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri și teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

 • - copii xerox după actele de identitate din care rezultă adresa de domiciliu;

 • - extras C.F.;

 • - adeverință din care sa rezulte că sunt beneficiari ai D.L.nr. 118 /1990 sau ai Legii nr.189/2000;

 • - copie cartea de identitate a mijlocului de transport.

 • - certificat de naștere al copiilor

 • (2) Modelul cererii este prevăzut în anexa 37.1

Art. 4.

Scutirea la plata impozitului pe clădiri, terenuri și auto se aplică astfel:

- începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie,inclusiv.

Art. 5.
 • (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri și teren și auto are obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.

 • (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data depunerii cererii.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la încetarea scutirii începând cu data acordării acesteia.

CĂTRE, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA DIRECȚIA ECONOMICĂ

Subsemnatul (a), domiciliat (ă) în loc.

str.nr.ap., posesor al B.I./C.I. seria, nr., CNP, (co)proprietar al imobilului situat în

prin prezenta solicit scutire de la plata *, conform conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.______/________.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că:

 • 1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt corecte și complete, conforme cu realitatea;

 • 2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în termen de 30 de zile de la apariția situației respective.

Anexez prezentei următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

 • - copii xerox după actele de identitate din care rezultă adresa de domiciliu;

 • - extras C.F.;

 • - adeverință din care sa rezulte că sunt beneficiari ai D.L.nr.118 / 1990 sau ai Legii nr.189/2000.

  Data


Semnătura,

Notă: * impozitului pe clădire și/sau impozit teren

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR LA PLATA IMPOZITULUI PENTRU CLĂDIREA FOLOSITĂ CA DOMICILIU, TERENUL AFERENT ȘI UN SINGUR MIJLOC DE TRANSPORT LA ALEGERE AFLATE ÎN PROPRIETATEA SAU COPROPRIETATEA PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT ȘI A PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN GRADUL I DE INVALIDITATE, RESPECTIV A REPREZENTANȚILOR LEGALI PE PERIOADA ÎN CARE AU ÎN ÎNGRIJIRE, SUPRAVEGHERE ȘI ÎNTREȚINERE PERSOANE CU HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT ȘI PERSOANE ÎNCADRATE ÎN GRADUL I DE INVALIDITATE

Art.1.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul de invaliditate, respectiv reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate care au în proprietate sau coproprietate clădiri folosite ca domiciliu, terenul aferent acestora și un singur mijloc de transport la alegere beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto.

Art.2.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • - clădirea și terenul să se afle în proprietatea sau copproprietatea solicitantului sau reprezentantului legal și să fie folosite ca domiciliu;

 • -  un singur mijloc de transport să se afle în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanților legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate;

 • - sa se încadreze în categoria persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate;

Art.3.
 • (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri, teren și auto se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

 • - copii xerox după actele de identitate titular și reprezentant legal din care rezultă adresa de domiciliu;

 • - extras C.F.;

 • - cartea de identitate auto a titularului sau a autoturismului folosit pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate aflat în proprietatea sau coproprietatea reprezentanților legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate, după caz;

 • - adeverință din care sa rezulte gradul handicapului sau invalidității solicitantului;

 • - documentul legal din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al persoanei îndreptățite precum și a faptului că autoturismul este folosit pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate.

 • (2) Modelul cererii este prevăzut în anexa 38.1

Art. 4.

Scutirea la plata impozitului pe clădiri, terenuri și auto se aplică astfel:

- începând cu data întâi a lunii următoare celei ăn care persoana depune documentele justificative.

Art. 5.
 • (1)     Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto are obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data de întâi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea de scutire.

 • (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data depunerii cererii.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la încetarea scutirii începând cu data acordării acesteia.

CĂTRE, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA DIRECȚIA ECONOMICĂ

Subsemnatul str.

(a)______________

______________________________, domiciliat (ă) în loc._____

_____nr.______ap._____, posesor al B.I./C.I.

seria______,

nr.__________

___,____CNP________

, (co)proprietar al bunului

situat în

*

______            prin prezenta solicit scutire de la plata

, conform conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea

nr./.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că:

 • 1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt corecte și complete, conforme cu realitatea;

 • 2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în termen de 30 de zile de la apariția situației respective.

Anexez prezentei următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

 • - copii xerox după actele de identitate titular și reprezentant legal din care rezultă adresa de domiciliu;

 • - extras C.F.;

 • - cartea de identitate auto a titularului sau reprezentatului legal;

 • - adeverință din care sa rezulte gradul handicapului sau invalidității solicitantului;

 • - documentul legal din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al persoanei îndreptățite

  Data


Semnătura,

Notă: * impozitului pe clădire și/sau impozit teren și /sau mijloc de transport

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR LA PLATA IMPOZITULUI PENTRU UN SINGUR MIJLOC DE TRANSPORT AFLAT ÎN PROPRIETATEA SAU COPROPRIETATEA PERSOANELOR PREVĂZUTE LA ART. 3 ALIN. (1) LIT. B) ȘI ART. 4 ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 341/2004

Art.1.

Persoanele prevăzute la art. art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 beneficiază de scutirea de plata impozitului pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului.

Art.2.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului auto, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • - mijlocul de transport să fie în proprietatea sau coproprietatea acestora;

 • - să fie beneficiarii Legii nr.341 / 2004

Art.3.
 • (1) Scutirea la plata impozitului auto se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

 • -  copii xerox după actele de identitate solitantului;

 • -  cartea de identitate auto;

 • -  legitimație / adeverință din care sa rezulte că este beneficiar al Legii nr. 341 / 2004

 • (2) Modelul cererii este prevăzut în anexa 39.1

Art. 4.

Scutirea la plata impozitului auto se aplică astfel:

- începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

Art. 5.
 • (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului auto are obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.

 • (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data depunerii cererii.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării acesteia.

CĂTRE, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA DIRECȚIA ECONOMICĂ

Subsemnatul (a), domiciliat (ă) în loc.

str.nr.ap., posesor al B.I./C.I. seria, nr., CNP, (co)proprietar mijlocului de transport  prin prezenta solicit scutire de la plata *, conform conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.______/________.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că:

 • 1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt corecte și complete, conforme cu realitatea;

 • 2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în termen de 30 de zile de la apariția situației respective.

Anexez prezentei următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

 • - copii xerox după actele de identitate solitantului;

 • - cartea de identitate auto;

 • - legitimație / adeverință din care sa rezulte că este beneficiar al Legii nr. 341 / 2004

  Data


Semnătura,

Notă: * impozitului auto

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR LA PLATA IMPOZITULUI PENTRU CLĂDIRILE ȘI TERENURILE AFECTATE DE CALAMITĂȚI NATURALE

Art. 1. În situația producerii unor calamități naturale, (cutremure, inundații sau incendii provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbușiri de teren etc.) se acordă scutire la plata impozitului pe clădiri și teren.

Art. 2. De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligației de plată aferente clădirilor și/sau terenurilor care au fost afectate în urma unor calamități naturale.

Art. 3.
 • 1. Sesizările cetățenilor referitoare la efectele calamităților naturale se pot înregistra în scris sau

telefonic la Biroul...............din cadrul Primăriei Municipiului Oradea în termen de maxim 72 de ore de

la producerea calamității.

 • 2. Biroul................centralizează toate sesizările cetățenilor referitoare la efectele calamității, pe care, în

maxim 7 zile de la înregistrare le înaintează comisiei de evaluare a pagubelor produse la imobilele și gospodăriile inundate în urma unei situațiii de urgență, comisie numită prin Dispoziția Primarului nr................

 • 3. În termen de 7 zile de la data primirii sesizărilor, comisia de evaluare a pagubelor verifică pe teren sesizările, încheind un proces - verbal de constatare conform anexei 40.1

 • 4. Procesul - verbal se încheie în 4 exemplare, din care un exemplar rămâne la persoana afectată de calamitatea naturală, un exemplar rămâne la comisie, iar câte un exemplar se comunică Biroului

Art. 4. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri și teren se acordă pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie inclusiv,insoțite de cererea de scutire, conform anexei 40.2.

PROCES - VERBAL nr._____________

Încheiat azi,____________________

Subsemnații , din cadrul ____________________________________________________________, din cadrul ____________________________ , din cadrul  ca urmare a cererii nr./, a d-lui (d-nei) prin care solicită scutire la plata impozitului pe clădire și /sau teren, pentru imobilul situat în Oradea, str.nr.

, bl., sc., ap., conform Hotărârii Consiliului Local nr./, deplasându-ne la fața locului am constatat următoarele: 1. În urma calamității naturale produse, au fost afectate:

2. Pagubele produse sunt:

 • 3. Se impun luarea următoarelor măsuri:

4 D-l/ d-na, poate beneficia de scutire la plata impozitului pe clădire și/sau teren, în acest scop fiind necesar să depună o cerere în acest sens, însoțită de un Extras CF. Cererea se depune în maxim 30 de zile de la data producerii calamității, la sediul Primăriei Municipiului Oradea.

Prezentul proces -verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, în prezența d-lui/d-nei ______________________________________, căruia i s-a înmânat 1 exemplar.

Data


Semnături

CĂTRE, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA DIRECȚIA ECONOMICĂ

Subsemnatul (a), domiciliat (ă) în Oradea str.nr.bl.ap.____, posesor al B.I./C.I. seria,

nr., prin prezenta solicit scutire de la plata impozitului pentru clădirea și/sau terenul situate înOradea, str.nr., bl.____, sc.____, ap., conform Hotărârii Consiliului Local

al Municipiului Oradea nr./.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că:

 • 1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt corecte și complete, conforme cu realitatea;

 • 2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în termen de 30 de zile de la apariția situației respective.

Anexez prezentei următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

 • - copie buletin/ carte de identitate a solicitantului;

 • - Extras CF al imobilului;

 • - autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii;

 • - procesul-verbal de constatare a calamității, întocmit în condițiile legii de către Comisia de evaluare a pagubelor, prin care se atestă că proprietarul poate beneficia de scutire la plata impozitului pe clădire și/sau teren din cauza unor calamități natural.

  Data


Semnătura

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR LA PLATA IMPOZITULUI PENTRU CLĂDIREA ȘI TERENUL FOLOSITE CA DOMICILIU PREVĂZUTE ÎN LEGEA RECUNOȘTINȚEI PENTRU VICTORIA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 ȘI PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCĂ ANTICOMUNISTĂ DE LA BRAȘOV DIN NOIEMBRIE 1987 NR. 341/2004, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Art.1.
 • (1) Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989- Luptător Rănit, Luptător Reținut, Luptător cu Rol Determinant și Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite și dețin în proprietate clădiri și teren beneficiază de scutire la plata impozitului pentru clădiri și teren.

 • (2) Scutirea se acordă persoanelor prevăzute la alin.(1) pentru clădirea și terenul aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora și folosite ca domiciliu.

Art.2.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • - clădirea și terenul să fie în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1. alin.(1);

 • - clădirea să fie utilizată numai ca locuință;

 • - clădirea să fie domiciliul persoanelor prevăzute la art. 1. alin.(1);

 • - în clădire să nu se desfășoare activități economice, să nu se obțină venituri din închiriere.

Art.3.
 • (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente certificate de conformitate cu originalul:

 • - act de identitate soț/soție;

 • - certificat de revoluționar;

 • - declarație pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfășoare activități economice, nu se obțin venituri din închiriere;

 • - extras de carte funciară.

 • (2) Modelul cererii este prevăzut în anexa 41.1

Art. 4.

Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie,inclusiv.

Art. 5.
 • (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri și teren are obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.

 • (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data depunerii cererii.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării acesteia.

Art. 6.
 • (1) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

 • (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA DIRECȚIA ECONOMICĂ

Subsemnatul (a), domiciliat (ă) în

, posesor al B.I./C.I. seria          ,

nr.

, CNP                                , (co)proprietar al imobilului situat în

prin       prezenta       solicit       scutire       de       la

plata*________

_________________________________________,          pentru          imobilul          situat          în

, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea

nr./.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că:

 • 1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt corecte și complete, conforme cu realitatea;

 • 2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului impozabil/taxabil, mă oblig să depun o nouă cerere/declarație fiscală care să reflecte realitatea, în termen de 30 de zile de la apariția situației respective.

La prezenta cerere anexez:

 • - act de identitate soț/soție;

 • - certificat de revoluționar;

 • - declarație pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfășoare activități economice, nu se obțin venituri din închiriere;

 • - extras de carte funciară.

  Data


Semnătura,

Notă: * impozitului pe clădire și/sau impozit teren

PROCEDURILE DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR LA PLATA IMPOZITULUI PENTRU CLĂDIRILE LA CARE AU FOST REALIZATE LUCRĂRI

Procedura de acordare a facilităților fiscale la plata impozitului pentru clădirile la care s-au realizat lucrări în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată.

Art. 1. De scutire la plata impozitului pe clădiri beneficiază proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului. Nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată.

Art. 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată stabilește lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, construite după proiecte elaborate în perioada 1950 - 1990, precum și a locuințelor realizate după proiecte elaborate în perioada 1950 - 1990, cu destinația de:

 • a. locuințe sociale și celelalte unități locative, aflate în proprietatea/administrarea consiliului local, indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de locuințe sau sunt locuințe unifamiliale;

 • b. locuințe unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu adaptarea soluțiilor în funcție de caracteristicile, particularitățile și valoarea arhitecturală a locuințelor.

Art. 3. Pentru a beneficia de această facilitate, proprietarii care realizează lucrări de intervenție trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a. să realizeze lucrările de intervenție prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată;

 • b. lucrările de intervenție realizate la clădiri trebuie să fie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic; - din procesul -verbal de recepție la terminarea lucrărilor trebuie să reiasă că s-au realizat lucrările recomandate de către auditorul energetic; - au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie;

Art. 4. Scutirea se acordă pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative certificate de conformitate cu originalul, emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

Art. 5. Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere (anexa 42.1) depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente justificative certificate de conformitate cu originalul:

 • - copie buletin/ carte de identitate a solicitantului;

 • - Extras CF;

 • - autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii;

 • - certificatul de performanță energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică;

 • - certificatul de performanță energetică eliberat după realizarea lucrărilor de intervenție;

 • - procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;

 • - declarație pe proprie răspundere a proprietarului imobilului că lucrările de intervenție au fost realizate pe cheltuială proprie

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA DIRECȚIA ECONOMICĂ

Subsemnatul (a), domiciliat (ă) în

, posesor al B.I./C.I. seria          ,

nr.

, CNP                                , (co)proprietar al imobilului situat în

prin       prezenta       solicit       scutire       de       la

plata*

_____________________________,          pentru          imobilul          situat          în

, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea

nr.__________/_____________

La prezenta cerere anexez următoarele documente justificative certificate de conformitate cu originalul:

 • - copie buletin/ carte de identitate a solicitantului;

 • - Extras CF actualizat al imobilului;

 • - autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii;

 • - certificatul de performanță energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică;

 • - certificatul de performanță energetică eliberat după realizarea lucrărilor de intervenție;

 • - procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;

 • - declarație pe proprie răspundere a proprietarului imobilului că lucrările de intervenție au fost realizate pe cheltuială proprie.

Data______________

Semnătura,


Notă: * impozitului pe clădire

REGULAMENT PRIVIND STABILIREA CONDIȚIILOR DE ACORDARE A FACILITATII FISCALEDE SCUTIRE A IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI/TERENURI AFERENTE MONUMENTELOR ISTORICE SAU IMOBILE SITUATE IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE CLASIFICATE PE LISTA MONUMENTELOR ISTORICE (LMI)APROBATE DE MINISTERUL CULTURII

CAP.1 GENERALITATI

ART.1. OBIECTIVUL PRINCIPAL AL PREZENTULUI REGULAMENT il constituie ASIGURAREA PUNERII IN VALOARE A FONDULUI CONSTRUIT VALOROS DIN PUNCT DE VEDERE ISTORIC SI ARHITECTURAL CLASAT PE LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, prin atingerea urmatoarelor tinte:

 • •  gestionarea eficienta a patrimoniului construit

 • •  creșterea atractivitatii turistice și investitionale

 • •  ridicarea constiintei civice a cetatenilor care detin proprietati in cladiri clasificate LMI sau in zone construite protejate clasificate LMI

ART.2. OBIECTUL REGULAMENTULUI il constituie elaborarea cadrului legal local privind conditiile de acordare a facilitatii fiscale de scutire a impozitului pe cladiri monumente istorice sau situate in zone construite protejate clasificate pe Lista Monumentelor Istorice aprobate de Ministerul Culturii prevăzute de art. 456, alin. (1), lit. x), dealin. (2), lit. a), b) si n)din Legea nr. 227/2015 privind Noul Cod Fiscal.

ART.3. CADRUL LEGAL

 • - COD CIVIL

 • - Legea 50/1991 (republicata) privind autorizarea executării construcțiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor - cu toate modificarile și completarile ulterioare

 • - Ordinul MLPTL 839 din17 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare

 • - Legea 10/1995 privind calitatea în constructii

 • - Legea 422/2001 (republicata) privind protejarea monumentelor istorice- cu toate modificarile și completarile ulterioare

 • - Legea 350/2001 (actualizata) privind amenajarea teritoriului și urbanismul

 • - Legea 114/1996 (republicata) a locuintei cu modificarile și completarile ulterioare

-Legea 230/2007 privind organizarea și functionarea asociatiilor de proprietari cu modificarile și completarile ulterioare

 • - Legea nr. 227/2015 (actualizată) privind NOUL Cod fiscal

 • - Legea 215/2001 - Legea administratiei publice locale republicata,actualizata.

 • - Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii ambiental-arhitecturale a cladirilor cu modificarile si completarile ulterioare

 • - Ordin nr. 2314/2004. din 8 iulie 2004 al Ministerului Culturii și Cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, și a Listei monumentelor istorice disparute

 • - Ordin 2361 din 12 iulie2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 2314/2004

 • - HCL nr. 649/2014 privind modificarea si completarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea”

ART.4. DEFINIȚII - Termenii utilizați în cuprinsul prezentului regulament/anexe au următorul inteles:

 • - DOMENIU PUBLIC - conform Anexei Legii 213/1998 - Lege privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia.

 • - INTRETINERE CURENTA - set de lucrări în vederea păstrării în bune condiții, pentru a face sa dureze aspectul și stabilitatea unei construcții, fara afectarea integritatii acesteia

 • - MONUMENT - construcție sau parte de construcție, împreună cu instalațiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum și lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic;

 • - NOTA TEHNICA DE CONSTATARE - document intocmit de reprezentantii Institutiei Arhitectului Sef, care consta in evaluarea vizuala a starii tehnice a elementelor cladirii, vizibila dinspre domeniul public, prin care se stabileste incadrarea cladirii in una dintre cele 4 categorii: foarte buna, buna, satisfacatoare si nesatisfacatoare.

 • - PROGRAM MULTIANUAL- document elaborat de către autoritățile administrației publice locale, fundamentat pe planurile de urbanism și regulamentele locale aferente, și care cuprinde organizarea, monitorizarea și controlul realizării măsurilor de reabilitare structural-arhitecturală a clădirilor inclusiv fundamentarea alocațiilor de la bugetul local și modalitățile de recuperare a cheltuielilor de la proprietarii clădirilor;

 • - PROPRIETARI- persoane fizice și juridice de drept privat care dețin în posesie clădiri cu valoare cultural arhitecturală, monumente istorice sau situate in zone construite protejate clasificate pe Lista Monumentelor Istorice aprobate de Ministerul Culturii;

 • - REPARATII CAPITALE - inlocuirea sau refacerea partiala sau completa a unor elemente principale ale constructiei

 • - REPARATII CURENTE - ansamblu de operatii efectuate asupra unei constructii în vederea mentinerii sau readucerii în stare de normala de functionare , fara afectarea stabilitatii și integritatii acesteia

 • - REABILITARE - orice fel de lucrari de interventii necesare pentru imbunatatirea performantelor de siguranta si exploatare a constructiilor existente inclusive a instalatiilor aferente, in scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerintelor esentiale de calitate prevazute de lege

 • - RESTAURARE - lucrari de interventie pe o cladire aflata intr-un grad oarecare de degradare cu scopul de a o aduce intr-o stare cit mai apropiata de cea originara, fara a aduce modificari in caracterul, configuratia,caracteristicile si detaliile speciale care au condus la decizia de protejare a imobilului, termenul de restaurare este aplicat in special in cazul interventiilor asupra cladirilor protejate si nu la cladiri ordinare

CAP.2 ARIA DE APLICABILITATE

ART. 5. Prezentul regulament se aplica cladirilor monumente istorice clasate sau situate in zone construite protejate clasificate pe Lista Monumentelor Istorice aprobate de Ministerul Culturii prin Ordinul 2828/2015 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 113/2016

CAP.3 PREVEDERI SPECIFICE

ART.6. Proprietarii cladirilor monumente istorice clasate sau situate in zone construite protejate clasificate pe Lista Monumentelor Istorice, persoane fizice sau juridice, sunt obligati, conform reglementarilor legale in vigoare, sa asigure starea tehnica corespunzatoare a acestora, prin efectuarea lucrarilor de consolidare, restaurare, reparatii curente si de intretinere.

ART. 7. Starea tehnica corespunzatoare este stabilita de catre reprezentantii municipiului Oradea, pe baza:

a) procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de reabilitare a cladirilor cuprinse în Programul Multianual de reabilitare a fațadelor clădirilor situate în ansamblul urban -centrul istoric Oradeaîn baza Legii 153/2011, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Clădirea trebuie să fi fost reabilitată în baza unei autorizații de construire emisă exclusiv în acest scop, iar procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sa fie insusit fara observații si/sau anexe de catre reprezentanții Instituției Arhitectului Sef, respectiv ai Direcției Judetene pentru Cultura Bihor.

b) “Notei tehnice de constatare” - model prezentat in Anexa 43.2 - întocmită de reprezentantii Institutiei Arhitectului Sef la momentul solicitării facilității fiscale de către proprietari.

ART.8. Se stabileste urmatoarea clasificare a cladirilor care intra sub incidența acestui regulament, in raport cu starea tehnica a cladirii, atestată pe baza Notei tehnice de constatare:

 • a. cladiri cu stare tehnica a cladirii foarte buna (stare corespunzătoare)

 • b. cladiri cu stare tehnica a cladirii buna

 • c. cladiri cu cu stare tehnica a cladirii satisfacatoare

 • d. cladiri cu cu stare tehnica a cladirii nesatisfacatoare

CAP. 4FACILITATEA FISCALĂ

ART.9. Pe baza prevederilor art. 456, alin. (1), lit. x), dealin. (2), lit. a), b) și n) din Legea nr. 227/2015 (actualizată) privind Noul Cod Fiscal și cu respectarea prezentului regulament, proprietarii cladirilor monumente istorice clasate sau situate in zone construite protejate clasificate pe Lista Monumentelor Istorice pot beneficia defacilitatea fiscala - scutire la plata impozitului/taxei pe cladire/terenuri aferente, atunci când:

 • -  imobilul este monument istoric clasificat cu stare tehnica a clădirii corespunzătoare -clădirea in intregime, este clasificată cu stare tehnică foarte bună potrivit Notei tehnice de constatare întocmită în acest sens. Facilitatea se va acorda strict pentru părțile de clădire cu funcțiuni non-economice.

Baza legală:

 • pentru clădiri monument istoric, cu excepția încăperilor în care se desfășoară activități economice: art. 456, alin. (1), lit. x),

 • -  imobilul a fost reabilitat în cadrul Programului Multianual de reabilitare a fațadelor clădirilor situate în ansamblul urban - centrul istoric Oradeaîn baza Legii 153/2011, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Baza legală:

 • ■                art. 456, alin. (2), lit. n),

 • -  spații comerciale din incinta Cetatea Oradea (părțile de clădire cu funcțiuni economice).

Baza legală:

 • pentru clădiri monument istoric, cu excepția încăperilor în care se desfășoară activități economice: art. 456, alin. (1), lit. x),

ART.10.

 • (1) Facilitatea fiscală - scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri aferente se acordă:

 • - pentru o perioadă de 5 ani, calculată începând cu anul următor recepției la terminarea lucrărilor în cazul clădiriilor aflate în situația dela art. 7, lit. a) (cladirilor reabilitate cuprinse în Programul Multianual de reabilitare a fațadelor clădirilor situate în ansamblul urban - centrul istoric Oradeaîn baza Legii 153/2011, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Oradea)

 • - dupa expirarea perioadei de 5 ani mai sus prevazuta si doar in cazul cladirilor Monument Istoric clasat - pentru parțile de clădire având funcțiuni non-economice, pentru următorul an cu revizuire anuală pe baza Notei tehnice de constatare întocmită de reprezentații Institutiei Arhitectului Sef.

 • - în primii 2 ani de închiriere, pentru părțile de clădire cu funcțiune economică din incinta Cetății Oradea.

 • (2) În cazul imobilelor proprietatea/coproprietatea Municipiului Oradea, facilitatea fiscală se acordă strict imobilelor cuprinse în Programul Multianual de reabilitare și spațiilor din incinta Cetății Oradea.

Art. 11. În situația în care, în urma unei sesizări sau a unei autosesizări se constată faptul că starea tehnică a clădirii nu mai este corespunzătoare, scutirea se suspendă.

CAP. 5 PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂȚII FISCALE

ART.12. Pentru a beneficia de facilitatea fiscală - scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri aferente, proprietarii cladirilor care intra sub incidenta acestui regulament trebuie sa inainteze o cerere tip (Anexa 43.1) catre Direcția Economica, insotita de documentele solicitate.

 • -   copie buletin/carte de identitate a solicitantului (soț și soție)

 • -  extras de carte funciară

 • -  copia procesului verbal de recepție a lucrărilor de reabilitare executate, dacă e cazul

 • -   autorizația de construire sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-șef al municipiului Oradea, după caz;

 • -  contractul de execuție a lucrărilor de reabilitare în curs de execuție, dacă e cazul

ART.13. Facilitatea fiscală - scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri se acordă tuturor proprietarilor din imobil începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, pentru cererile de scutire însoțite de documentele justificative.

ART.14. Cererile de acordare a facilității fiscale pentru anul fiscal se depun până cel târziu în 31 ianuarie a anului în curs pentru a beneficia de scutirea impozitului/taxei pentru anul respectiv.

Art. 15. Cererea se prelucreaza in functie de situatie, de catre reprezentantii Direcției Patrimoniului Imobiliar (în cazul imobilelor având contracte în curs de execuție), respectiv ai Institutiei Arhitectului Sef, care transmit catre Directia Economica “Nota tehnica de constatare”, care va incadra cladirea intr-una din situatiile prevazute la art. 8, functie de care se va acorda sau nu facilitatea fiscala.

Art. 16.Cu data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga H.C.L. 806/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de acordare a facilității fiscale de scutire a impozitului pe clădiri monumente istorice sau situate în zone construite protejate clasificate pe Lista Monumentelor Istorice aprobate de Ministerul Culturii.

Sinteza măsuri fiscale (scutire):

Tip clădire

Tip activitate

Program Multianual Legea 153/2011

Imobil privat reabilitat din sursele proprii ale proprietarului

Imobil al MO reabilitat din bugetul local

Surse proprii

Sprijin buget local

Monument istoric

economica

5 ani

5 ani

Excepție: Cetatea Oradea - primii 2 ani

non-economică

5 ani + anual

5 ani + anual

anual

anual

Clădire din zona protejată

economica

5 ani

5 ani

-

non-economică

5 ani

5 ani

-

Nu se acordă pe perioada execuției lucrărilor

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Subsemnatu l_______________________________________________________________________

C.N.P. LLLLLLLLLLLLU reprezentant al______________________________________

cu (sediul) domiciliul în județul localitatea pe strada nr.bl. ____ ap.telefon mobil ,

în conformitate cu prevederile HCL nr. , solicit acordarea facilității fiscale aferente clădirii situate în Oradea, strada

Anexez urmatoarele documente:

 • -   copie buletin/carte de identitate a solicitantului (soț și soție)

 • -  extras de carte funciară

 • -   autorizatia de construire

 • -  copia procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de reabilitare executate

  Data


Semnătura

CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL ORADEA PENTRU EVALUAREA STĂRII TEHNICE

NOTA TEHNICA DE CONSTATARE A STĂRII TEHNICE A IMOBILELOR DIN MUNICIPIUL ORADEA

Ad resă:______________________________________________________________________Data:_________________________

 • 1. Acoperiș

Învelitoare

Punctaj

nu există (nu este cazul)

fără degradări

0

degradări minore

Învelitoarea lipsește și/sau este degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.

2

degradări medii

Învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe, Necesită înlocuire și fixare.

6

degradări majore

Învelitoarea lipsește și/sau este degradată peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe, Curburi, rupturi majore. Necesită înlocuirea totală.

10

*Indiferent de materialul din care este alcătuită țiglă, tablă, șindrilă etc.

Cornișă - Streașină - Atic

Punctaj

fără degradări

0

degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală.

1

degradări medii

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială.

3

degradări majore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă, Necesită înlocuirea totală, Risc pentru trecători.

5

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.

Jgheaburi, burlane și elemente de tinichigerie

Punctaj

nu există (nu este cazul)

fără degradări

0

degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățirea jgheaburilor.

1

degradări medii

Jgheaburi și burlane deteriorate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate (de exemplu, cu elemente vegetale). Necesită înlocuirea parțială.

3

degradări majore

Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuirea totală.

5

‘Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există) etc.

 • 2. Fațade

Tencuială

Punctaj

fără degradări

0

degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii. Fără igrasie. Posibilă remedierea punctuală.

2

degradări medii

Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc și rezugrăvesc.

6

degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată peste 30% din suprafață. Suprafețele se refac total.

10

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte elemente componente ale fațadelor, dacă acestea există.

Zugrăveală

Punctaj

fără degradări

0

degradări minore

Zugrăveală exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală.

1

degradări medii

Zugrăveală exfoliată parțial (10-30% din supratața fațadelor) sau avand un aspect murdar, prafuit. Supratețele se rezugrăvesc.

3

degradări majore

Zugrăveală exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafață. Zugraveala in cromatica neadecvata, neconforma cu paletarul stabilit in studiul de fatade din Centrul Istoric elaborat de PMO.Suprafețele se refac și se rezugrăvesc în totalitate.

5

* Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.

Tâmplărie

Punctaj

fără degradări

0

degradări minore

Vopsire defectuoasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

1

degradări medii

Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

3

degradări majore

Materiale componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un element). Materiale componente necorespunzatoare, inlocuite abuziv si care nu respecta reglementarile PUG avizat (de ex. PVC in loc de lemn) sau cu nerespectarea designului original . Necesită înlocuire completă.

5

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane și jaluze, dacă este cazul), uși (împreună cu vitrine), porți de acces.

Elemente decorative ale fațadei

Punctaj

nu există (nu este cazul)

fără degradări

0

degradări minore

Elemente decorative incomplete și/sau afectate în timp de factori atmosferici și biologici și/sau neconforme cu caracterul zonei.

2

degradări medii

Elemente decorative care lipsesc de pe fațade, inclusiv cele îndepărtate in mod abuziv.

6

degradări majore

Elemente decorative desprinse, care prezintă risc de cădere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc major pentru trecători.

10

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, fier, tablă, polistiren etc.

 • 3. Deficiențe structurale vizibile din exterior

Șarpantă

Punctaj

nu există (nu este cazul)

fără degradări

0

degradări medii

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorație lipsă.Deformari sau rupturi punctuale ale coamelor, cosoroabelor sau capriorilor.

8

degradări majore

Elemente din lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total.

15

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele etc. componente ale șarpantei.

Pereți

Punctaj

fără degradări

0

degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.

16

degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină.

30

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton etc.

 • 4. Împrejmuire

  nu există (nu este cazul)

  fără degradări

  0

degradări minore

Zugrăveală și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă remedierea punctulă.

1

degradări medii

Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață.

3

degradări majore

Împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. Împrejmuirea lipsește parțial.

5

* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elemente sale decorative.

Cauzele degradărilor

degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului etc.

degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădiri

degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a R.L.U. etc.

* In evaluarea imobilelor se vor identifica și cauzele probabile ale degradărilor (una sau mai multe variante).

Observații imobil / Masuri stabilite

Definiția generală a categoriilor de degradări

Degradări minore.

Există degradări la care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparațiile la diferite elemente sau locuri. Degradările sunt în cea mai mare parte doar de suprafață. În spatele degradărilor minore nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii se păstrează.

Degradări medii.

Degradările trebuiesc îndepărtate cât mai curând, Volumul degradărilor cuprinde până la 50% din suprafață sau corp de construcție. În spatele degradărilor medii nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii este afectat parțial.

Degradări majore.

Aceste degradări sunt grave și trebuiesc remediat imediat, pentru a se evita degradarea continuă. Volumul degradărilor cuprinde mai mult de 50%, respectiv aproape întregul corp de construcție, presupune fisuri mari care influențează structura imobilului. Corpurile de construcție trebuiesc reabilitate sau refăcute. Caracterul arhitectural al clădirii este în pericol de a se pierde și/sau este distrus în mod intenționat.

Calculul punctajului în urma evaluării si stabilirea starii tehnice a cladirii

Punctajul total.

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).

Punctajul de referință.

În cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării (de exemplu, construcțiile cu acoperiș tip terasă nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al învelitorii și a șarpantei sau construcțiile care nu sunt împrejmuite nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al împrejmuirii), punctajul maxim al respectivelor categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

Punctajul procentual.

Punctajul procentual reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctajul total / punctajul de referință x 100). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

Stabilirea starii tehnice a cladirii

In funcție de rezultatul punctajului procentual, se stabilesc următoarele limite:

Stare tehnica foarte buna :          0 %

Stare tehnica buna :           0,1 % * 6,0 %

Stare tehnica satisfacatoare : 6,1 % * 25,0 %

Stare tehnica nesatisfacatoare : > 25,1 %

PUNCTAJTOTAL

PUNCTAJREFERINȚĂ

PUNCTAJPROCENTUAL

STAREA TEHNICA

Comisia de evaluare:

Reprezentant Institutia Arh. Sef

Reprezentant Directia Economica

PROCEDURA DE ACORDARE A ÎNLESNIRILOR LA PLATA OBLIGAȚIILOR BUGETARE RESTANTE PREVĂZUTĂ LA ART. 185 DIN LEGEA 207/2015 PRIVIND CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

Cap. I CADRUL LEGAL

Conform prevederilor art.185 alini, lit.b, din Legea 207/2015, la cererea temeinic justificata a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda scutire sau reducere de majorari de intarziere o singură dată.

Scutirea la plata majorărilor de întârziere se va acorda doar pentru majorările de intarziere aferente impozitului pe clădiri si teren (pentru locuința situată la adresa de domiciliu și terenul aferent acesteia), pentru următoarele categorii de persoane:

 • ❖  Copii minori, moștenitori ai unor imobile, aflați sub tutelă, plasament familial, încredințare;

 • ❖  Persoanele fizice care într-un an beneficiază numai de: indemnizație de șomaj, ajutor social, alocație de sprijin;

 • ❖  persoanele vârstnice singure, bolnave, sau care aparțin unor familii cu venituri mici, provenite din indemnizație de șomaj, ajutor social, alocație de sprijin;

 • ❖  alte cazuri sociale;

Tinând cont de numărul mare de astfel de cazuri care solicită scutiri si facilitati la plata impozitelor si taxelor locale precum și la plata majorărilor de întârziere , pentru o mai bună operativitate, Consiliul local al municipiului Oradea va numi o comisie împuternicită cu analizarea și rezolvarea acestor cazuri.

Cap.II CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI

Art.1

Comisia va fi constituită dintr-un număr de 5 persoane, reprezentanți ai administrației publice locale.

Componența comisiei:

 • 1. Reprezentant al consiliului local - presedinte comisie sociala din cadrul consiliului local al Municipiului Oradea;

 • 2. viceprimarul municipiului Oradea care coordonează Direcția Economică;

 • 3. reprezentant al Administratiei Social Comunitare Oradea;

 • 4. reprezentant al compartimentului de specialitate - Director adj

 • 5. reprezentant al compartimentului de specialitate - sef serviciu

 • 6. secretar al comisiei - consilier cu atributii in evidente inlesnirilor - Cuc Coca Liana

Art.2

Convocarea comisiei se va face în scris, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea datei de desfășurare, de către secretarul comisiei.

Art. 3

Comisia constituită se va întruni lunar sau trimestrial in ultima luna din trimestru.

Art. 4

Activitatea comisiei va consta în analizarea dosarelor privind scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri și teren (pentru locuința situată la adresa de domiciliu și terenul aferent acesteia), si emiterea dispozițiilor de aprobare/respingere a scutirii pentru persoanele îndreptățite.

Art. 5

În cadrul fiecărei ședințe a comisiei se va întocmi un proces- verbal cu propunerile de aprobare/ respingere, a scutirilor la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor pe clădiri și teren (pentru locuința situată la adresa de domiciliu și terenul aferent acesteia) .

Procesul verbal va fi comunicat de către secretarul comisiei persoanelor de specialitate din cadrul Serviciului impunere persoane fizice care au întocmit și înaintat comisiei raporul de specialitate cu propunerea de aprobare/respingere a facilităților fiscale.

În urma primirii procesului verbal persoanele de specialitate vor emite dispozitia privind aprobarea /respingerea cererii de acordare a scutirii si vor opera în baza de date scutirea aprobată.

Dispozitia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare scutirilor la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri și teren (pentru locuința situată la adresa de domiciliu și terenul aferent acesteia) va fi transmisa și contribuabililor în cauză.

Comisia nu poate lucra cu un număr mai mic de 3 membri.

Rezultatele analizării cererilor se stabilesc de fiecare membru al comisiei prin aprobare sau respingere, rezultatul final fiind stabilit de minimum 3 voturi de același fel.

CAP III. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA FACILITĂȚILOR FISCALE CONSTÂND IN SCUTIREA DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE CLĂDIRI SI TEREN PENTRU LOCUINTA SITUATA LA ADRESA DE DOMICILIU SI TERENUL AFERENT ACESTEIA

1. Criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul sunt

-să nu dețină mai mult de o proprietate;

- sa nu detina in proprietate mijloace de transport

-totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au acelasi domiciliu cu petentul) să fie mai mic decât salariul minim brut pe țară garantat în plată, valabil în cursul anului 2018;

-petentul și ceilalți membrii ai familiei care domiciliază la aceeași adresă, să nu dețină altă proprietate imobiliară în afara celei pentru care solicită acordarea scutirii;

-solicitantul să aibă achitate toate obligațiile fiscale principale datorate bugetului local, mai puțin obligațiile fiscale accesorii pentru care se solicită acordarea scutirii;

-suprafața utilă a locuinței pentru care se solicită scutirea la plata impozitului, în funcție de numărul de persoane care domiciliază la respectiva adresă, trebuie să nu depășească suprafața din tabelul de mai jos, suprafață reglementată prin Anexa nr.1. B.*T* din Legea nr.114/1996 privind locuințele (actualizată).

FAMILIA

SUPRAFAȚA UTILĂ

1 PERSOANA

37 MP

2 PERSOANE

52 MP

3 PERSOANE

66 MP

4 PERSOANE

74 MP

5 PERSOANE

87 MP

6 PERSOANE

93 MP

7 PERSOANE

107 MP

8 PERSOANE

110 MP

Cap. IV. Documentația necesara in vederea intocmirii dosarului de acordare a facilitatilor fiscale

1. Documentația necesară în vederea întocmirii dosarului de acordare a facilităților fiscale pentru persoanele prevăzute la Cap.I , este următoarea:

a) Dosarul pentru acordarea scutirii la plată trebuie să cuprindă:

 • -  cererea prin care se solicită scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri si teren (pentru locuința situată la adresa de domiciliu și terenul aferent acesteia), trebuie făcută de către proprietar și numai pentru locuința de domiciliu și pentru terenul aferent locuinței de domiciliu; Cererea poate fi depusă o singură dată în decursul anului 2016.

 • -  copii acte autentice ce fac dovada proprietății (contract vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, extras de carte funciară având o vechime mai mică de 3 luni la data depunerii dosarului fiscal de înlesnire la Registratura Primăriei Municipiului Oradea);

 • -  copie Buletin de identitate sau Carte de identitate , pentru toți membrii familiei care au acelasi domicliu cu solicitantul;

 • -  copii de pe certificatele de naștere, in cazul copiilor minori cu vârste de până la 14 ani , care domiciliază împreună cu solicitantul;

 • -  ancheta socială efectuată de Administratia Social Comunitară Oradea, care să cuprindă toate bunurile mobile si imobile din proprietate :

 • -  declarație pe proprie răspundere cu bunurile mobile și imobile deținute în proprietate;

 • -  dovada veniturilor lunare pentru toți membrii familiei (adeverință de salariu, cupon de pensie,carnet de somaj, pensie de asistență socială, alocație pentru copii, pensie alimentară, pensie de urmaș, decizie de acordare a ajutorului social);

 • -  dovada de la Serviciul de Stare civilă și autoritate tutelară din cadrul Primăriei municipiului Oradea- în cazul persoanelor minore aflate sub tutelă, curatela,plasament familial, întreținere;

 • -  adeverința cu venitul net lunar realizat pe ultima lună, potrivit modelului din Legea nr.416/2001;

 • -  în cazurile în care persoanele nu sunt încadrate în muncă - adeverință eliberată de Administrația Finanțelor Publice a municipiului Oradea din care să rezulte că persoanele nu au venituri impozabile;

 • -  declarație pe propria răspundere a solicitantului și a persoanelor care domiciliază impreună cu aceasta că nu dețin alte proprietăți imobiliare în afară de cea pentru care solicită acordarea scutirii de la plata impozitului;

 • -  declarație pe propria răspundere, atât a solicitantului, cât și a membrilor familei ce domiciliază împreună cu acesta, că nu au alte venituri (venituri din activități independente, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, venituri din activități agricole, venituri din premii și jocuri de noroc, venituri din dividende și din alte surse);

 • -  dovada privind bursele pentru elevi sau studenți, eliberată de instituția de învățământ unde frecventează cursurile.

 • -  cupon de pensii, alte acte medicale (dacă este cazul);

Art. 1

Raportul de specialitate cu propunerea de acordare /respingere va fi intocmit doar daca toate criteriile prevazute la Cap.III sunt indeplinite si cererea de acordare este insotita de toate documentele prevaztue la Cap.IV.

Cererea de acordare a scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri si teren (pentru locuința situată la adresa de domiciliu și terenul aferent acesteia), se clasează dacă acesta nu cuprinde toate documentele prevăzute la Cap IV si nu sunt indeplinite criteriile de la Cap.III.

Clasarea și motivele acestuia vor fi comunicate în scris solicitantului în termen de 15 zile de la data depunerii cererii.

Art. 2

In cazul in care nu sunt indeplinite cumulativ conditiile de la art.1, cererea nu va mai fi supusa dezbaterii comisiei.

Art. 3

Termenul de soluționare a dosarului privind cererea de acordare a facilității fiscale de scutire la plata majorărilor de intarziere aferente impozitului pe clădire și teren (pentru locuința situată la adresa de domiciliu și terenul aferent acesteia), este de 45 de zile de la data înregistrării cererii la Registratura Primăriei municipiului Oradea.

Art. 4

De facilitățile fiscale prevăzute la Cap.1 beneficiază persoanele fizice solicitante, începând cu data de întâia lunii următoare aprobării cererii (dosarului) de către comisia legal constituită, o singură dată, cu condiția achitării debitelor restante, daca toate criteriile prevazute la Cap.III sunt indeplinite si cererea de acordare este insotita de toate documentele prevaztue la Cap.IV.

CAP.V DISPOZIȚII FINALE

Art. 1

Prezenta procedura va fi revizuită sau modificată in functie de politica fiscală promovată de primar si Consiliul Local al Municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

Procedura de acordare a facilităților fiscale la plata taxei pe clădiri pentru clădirile utilizate de O.N.G. - uri, exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

Art. 1.ONG-urile care desfășoară activităti în parteneriat cu Municipiul Oradea și la solicitarea acesteia pot beneficia de scutire la plata taxei pe clădiri.

Art.2. Scutirea se acordă pentru clădirile proprietate a Municipiului Oradea aflate în concesiune, închiriate, date în administrare sau în folosință OnG -urilor și sunt utilizate exclusiv pentru activități fără scop lucrativ.

Art.3. Pentru a beneficia de scutire la plata taxei pe clădiri, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • a. clădirile să fie proprietatea Municipiului Oradea și să fie în concesiune, închiriate, date în administrare sau în folosință ONG -urilor;

 • b. ONG -urile să desfășoare activități în parteneriat cu Municipiul Oradea;

 • c. clădirile să fie folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ;

Art. 4. Scutirea se acordă pe baza cererii (Anexa 45.1) depuse la Primăria Municipiului Oradea, însoțită de :

 • a. statutul ONG -ului;

 • b. memoriu de activitate al ONG - ului;

 • c.   declarație că în clădirile pentru care se solicită scutirea se desfășoară exclusiv activități fără scop lucrativ;

 • d. alte documente considerate relevante în susținerea cererii.

Art. 5. Scutirea de la plata taxei pe clădiri sau teren, se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare, celei în care persoana care beneficiază depune documentele justificative.

Art. 6.
 • (1)  ONG -ul care beneficiază de scutire la plata taxei pe clădiri are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

 • (2)  Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 a lunii următoare celei în care au intervenit modificările.

 • (3)     Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care au intervenit modificările.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Subscrisa cod unic de identificare cu

sediul în tel. fax adresa de email. Reprezentată prin dl./d-na în calitate de , domiciliat (ă) în , posesor al B.I./C.I. seria , nr., CNP, prin prezenta solicit scutire de la plata*, pentru imobilul situat în , conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.______/________.

La prezenta cerere anexez:

 • - statutul ONG -ului;

 • - memoriu de activitate al ONG -ului;

 • - declarație că în clădirile pentru care se solicită scutirea sunt folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ;

 • - alte documente considerate relevante în susținerea cererii.

  Data


Semnătura,

Notă:

 • 1. Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data 1 a lunii următoare celei în care s-a depus cererea de scutire duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.

 • 2. Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 a lunii următoare celei în care au intervenit modificările.

 • 3. Neanunțarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la încetarea scutirii începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care au intervenit modificările.

PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI RESPECTIV TEREN PENTRU CLĂDIRILE UTILIZATE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII SOCIALE DE CATRE ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALESI INTREPRINDERI SOCIALE

Art. 1. Organizațiile neguvernamentale si intreprinderile sociale care detin in proprietate sau utilizează clădiri pentru furnizarea de servicii sociale beneficiaza de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri respectiv teren aferent.

Art. 2. Pentru a beneficia de scutire organizatile neguvernamentale si intreprinderile sociale trebuie sa desfasoare urmatoarele servicii sociale:

 • a. recuperare și reabilitare;

 • b. suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate;

 • c. educație informală extracurriculară pentru copii și adulți, în funcție de nevoia fiecărei categorii;

 • d. asistență și suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;

 • e. asistență și suport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violența în familie, victime ale traficului de ființe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri sau cu venituri mici, imigranți, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum și alte persoane aflate în situații de nevoie social;

 • f. sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională;

 • g. îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;

 • h. mediere socială;

 • i.  consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere;

 • j.  orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială.

Art. 3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri respectiv teren trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • a. Organizatiile neguvernamentale si intreprinderile sociale își desfășoară activitatea în condițiile O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • b. Organizatiile neguvernamentale si intreprinderile sociale să fie acreditate ca furnizor de servicii sociale;

 • c. clădirea să fie în proprietatea sau utilizarea organizatiilor neguvernamentale si intreprinderilor sociale acreditate ca furnizori de servicii sociale;

 • d. în clădire să se desfășoare exclusiv serviciile sociale pentru care organizatiile neguvernamentale si intreprinderile sociale au fost acreditate;

 • e. furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal.

Art. 4. Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri respectiv teren se acordă pe bază de cerere (Anexa 46.1) depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • a. actul de înființare al organizatiei neguvernamentale sau intreprinderii sociale;

 • b. statutul organizatiei neguvernamentale sau intreprinderii sociale;

 • c. certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizatiei neguvernamentale sau intreprinderii sociale emis de Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

 • d. licență de functionare pentru serviciul social acreditat (se are in vedere si cea provizorie) emis de Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale ;

 • e. raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspectie intocmit de inspectori sociali;

 • f. document emis de catre Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din care sa rezulte ca in cladirea respectiva se desfsoara activitatile pentru care se acorda scutirea;

 • g. dovada titlului asupra imobilului (contract de vânzare - cumpărare, contract de comodat, contract de închiriere), extras de carte funciară, schiță cadastrală pentru terenul aferent clădirilor.

Art. 5. Scutirea nu se aplica pentru spatiile/incaperile/suprafetele folosite pentru activitati economice sau agrement

Art. 6. Scutirea la plata impozitului se aplică conform art. 456, alin. 3și art. 487'1 din Legea 227/2015 începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

Art. 7.
 • 1. Organizatiile neguvernamentale si intreprinderile sociale care solicită scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri respectiv teren au obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită pe parcursul anului fiscal, conform pct. 27, alin. 2 din HG 1/2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal „ Daca in cursul unui an intervin schimbari care conduc la modificarea conditiilor in care se acorda scutirile sau reducerile de impozit pe cladiri persoanele in cauza trebuie sa depuna noi declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la aparitia schimbarilor.”

 • 2. Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii și recalcularea impozitului/taxei începând cu data acordării facilității.

Art. 8. Scutirile se acorda pe baza cererii depuse de catre organizatiile neguvernamentale si intreprinderile sociale conform pct. 24, alin. 2 din HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal “Scutirea sau reducerea de impozit /taxa pe cladiri se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care contribuabilul depune actele care atesta incadrarea cladirii”. Conform acestui aliniat data depunerii cererii pentru acordarea scutirilor este 31.12.2016, inclusiv pentru cei care au beneficiat de scutiri pentru anul 2016.

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA DIRECȚIA ECONOMICĂ

Subscrisa cod unic de identificare cu

sediul în tel. fax adresa de email. Reprezentată prin dl./d-na în calitate de , domiciliat (ă) în , posesor al B.I./C.I. seria , nr., CNP, prin prezenta solicit scutire de la plata*, pentru imobilul situat în , conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.______/________.

La prezenta cerere anexez:

 • a. actul de înființare al organizatiei neguvernamentale sau intreprinderii sociale;

 • b. statutul organizatiei neguvernamentale sau intreprinderii sociale;

 • c. certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizatiei neguvernamentale sau intreprinderii sociale emis de Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

 • d. licență de functionare pentru serviciul social acreditat (se are in vedere si cea provizorie) emis de Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale ;

 • e. raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspectie intocmit de inspectori sociali;

 • f. document emis de catre Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din care sa rezulte ca in cladirea respectiva se desfsoara activitatile pentru care se acorda scutirea;

 • g. dovada titlului asupra imobilului (contract de vânzare - cumpărare, contract de comodat, contract de închiriere), extras de carte funciară, schiță cadastrală pentru terenul aferent clădirilor.

De asemenea, declar că am luat act de următoarele precizări:

 • 1.  Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • 2.  Neanunțarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la încetarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

  Data


Semnătura,

Notă: * impozitului pe clădire și/sau impozit teren

REGULAMENT

de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale și domeniile în care se pot institui

 • I.   Scopul adoptării prezentului regulament

Art. 1 Prezentul Regulament stabilește cadrul general în care Consiliul Local al Municipiului Oradea poate adopta taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice. Taxele speciale se instituie prin Hotărâri de consiliu distincte, caz în care acestea constituie și modalitatea administrării acestora, sau prin hotărâri de consiliul local prin care se adoptă anual impozitele și taxele locale.

 • II.  Sectoarele de activitate în care se pot institui taxe speciale

Art. 2 Domeniile de activitate în care Consiliul Local poate institui taxe speciale:

 • -  Furnizarea, desfășurarea, înființarea unor servicii publice

 • -  Administrarea domeniul public și privat al municipiului Oradea

 • -  Desfășurarea, finanțarea unor activități de utilitate publică

 • -  Urbanism

 • -  Autorizații pentru a desfășura o activitate economică și a altor autorizații similare

 • -  Cadastru

 • -  Copiere și comunicare documente din arhiva municipiului Oradea

 • -  Utilizarea infrastructurii

 • -  Eliberarea unor acte într-un termen mai scurt decât cel stabilit prin lege

 • -  Promovarea turistica a localitatii

 • III.  Condiții de instituire a taxelor speciale

Art. 3 Taxele speciale se vor institui numai în interesul persoanelor fizice și juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale respective.

Art. 4 Taxele speciale instituite în conformitate cu prevederile prezentului Regulament se vor încasa într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local.

Art. 5 Contul de execuție al taxelor, speciale instituite conform prevederilor prezentului Regulament, va fi aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Art. 6 Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice locale, precum și pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale acestor servicii.

Art. 7 Taxele speciale vor intra în vigoare numai după ce hotărârile Consiliului Local, prin care au fost aprobate vor fi aduse la cunoștință publică.

Art. 8 Condițiile prevăzute în prezentul titlu trebuie întrunite cumulativ pentru instituirea taxelor speciale.

 • IV. Modalități de consultare și obținere a acordului persoanelor fizice și juridice - beneficiare a serviciilor pentru care se instituie taxe speciale

Art. 9 Instituția publică ce dorește instituirea unei taxe speciale va întocmi un anunț cu privire la elaborarea proiectului de act normativ și va asigura publicitatea acestuia după cum urmează:

 • -  prin afișare la sediul propriu, într-un spațiu special amenajat accesibil publicului;

 • -  prin comunicarea către mass-media locală;

 • -  prin publicarea pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Oradea, respectiv www.oradea.ro;

 • -  prin transmiterea actelor normative către reprezentanții persoanelor fizice și juridice cărora li se adresează taxele;

prin transmiterea proiectelor de acte normative către toate persoanele ce au solicitat informații în acest sens;

Art. 10 Anunțul referitor la elaborarea proiectului de hotărâre va fi adus la cunoștința publică cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înaintea supunerii spre analiză, avizare și adoptare de către consiliul local și va cuprinde următoarele elemente:

 • -  raportul de specialitate privind necesitatea adoptării actului normativ propus

 • -  termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot transmite în scris propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii.

Art. 11 Termenul de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile de la aducerea la cunoștința publică a anunțului referitor la elaborarea proiectului de hotărâre.

Art. 12 Autoritatea publică va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ, prin care se propune instituirea de taxe speciale, dacă acest lucru se solicită în mod expres de către persoanele fizice și juridice, în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării acestui lucru.

Art. 13 Dacă nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hotărâri prin care se instituie taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Oradea în forma propusă de inițiator.

PROCEDURA PRIVIND INSTITUIREA TAXELOR SPECIALE PENTRU EMITEREA ACORDULUI/AUTORIZAȚIEI ȘI ÎNREGISTRAREA ORARELOR DE FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR COMERCIALE PE RAZA MUNICIPIULUI ORADEA

Prezenta procedura este întocmită în baza:
 • ■   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 30,

 • ■   Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

 • ■  Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

 • ■   Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața

 • ■  Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

 • ■  Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

 • ■   Legii nr. 155/2010 - Legea Politiei Locale

 • ■   Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 13, art. 14,

 • ■  Hotărârea nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

 • ■  Ordonanța nr. 17/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

I. Dispozitii generale

Art.1 Prezenta procedura stabilește regulile generale privind desfășurarea activităților comerciale pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea și urmărește dezvoltarea și monitorizarea retelei de distributie a produselor și serviciilor de piață cu respectarea principiilor liberei concurențe, protecției vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și mediului.

Art.2 Activitățile comerciale supuse autorizării sunt cele prevăzute în anexa la Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Documentele care vor fi eliberate de către Primăria municipiului Oradea în vederea desfășurării activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, inclusiv de tip CAEN 561 - restaurante, 563- baruri și alte activități de servire a barurilor și 932 - alte activități recreative și distractive sunt :

 • Acordul de funcționare pentru operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și prestări de servicii altele decât codurile CAEN 561 - restaurante, 563- baruri și alte activități de servire a barurilor și 932 - alte activități recreative și distractive

 • Autorizația pentru desfășurarea activității de către operatorii economici a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - restaurante, 563- baruri și alte activități de servire a barurilor și 932 - alte activități recreative și distractive

 • Acord modificare orar de funcționare pentru operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și prestări de servicii inclusiv codurile CAEN 561 - restaurante, 563- baruri și alte activități de servire a barurilor și 932 - alte activități recreative și distractive

Art.4 Pentru eliberarea documentelor menționate la art. 3 se percep următoarele taxe:

 • - Taxa pentru eliberarea/vizarea acordului de funcționare

 • - Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizației pentru desfășurarea activității

 • - Taxa pentru modificare orar de funcționare

Art.5 Taxele menționate la art. 4 sunt anuale și nu se restituie în caz de modificare, încetare, anulare, suspendare a activității.

II. Acord de funcționare. Metodologia de eliberare.

Art.6 Acordul de funcționare va fi solicitat de către operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și prestări de servicii (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale altele decat codurile CAEN 561 - restaurante, 563- baruri și alte activități de servire a barurilor și 932 - alte activități recreative și distractive).

Art.7 Acordul de funcționare se emite exclusiv pentru activitățile comerciale declarate de către agenții economici.

În cazul în care apar modificări referitoare la datele de identificare ale comerciantului (denumire, adresa sediu), agentul economic va solicita eliberarea unui nou acord de funcționare, fără a se percepe taxă pentru eliberarea acordului de funcționare.

În cazul în care, din diferite motive, agentul economic își încetează activitatea la punctul de lucru, acesta are obligația de a preda acordul de funcționare în original la organul emitent, însoțit de documente care să ateste radierea activității de la punctul de lucru, în termen de 30 de zile de la încetarea activității.

În cazul în care vor exista reclamații / sesizări ulterioare privitoare la obiectul de activitate, tulburarea liniștii publice, respectiv orarul de funcționare din cadrul unei structuri de vânzare ce detine acord din partea autorității administrației publice locale, agenții din cadrul Poliției Locale își rezervă dreptul de a reanaliza din oficiu documentația existentă în evidența Serviciului Impunere Persoane Juridice. În situația în care există neconcordanțe între situația existentă în teren și cea rezultată din documentația depusă pentru obținerea acordului de funcționare, agenții Poliției Locale pot propune menținerea, retragerea sau modificarea acordului de funcționare (ex. Neprezentarea acordurilor tuturor vecinilor direct afectați cu care spațiul se învecinează, în plan orizontal și plan vertical, printr-o latură comună a proprietății- în cazul funcționării în intervalul orar 22:00-08:00 sau extinderea zonei declarate și autorizate pentru desfășurarea activității, desfășurarea altei activități decât cea declarată, etc). În situația în care vor fi constatate fapte de tulburare a liniștii publice după ora 22:00 în cadrul unei structuri de vânzare ce detine acord din partea autorității administrației publice locale, Poliția Locală Oradea poate propune reducerea orarului de funcționarela intervalul orar 08:00-22:00 fără vreo prealabilă notificare. În acest sens, la solicitarea Primăriei Municipiului Oradea, administratorul societății are obligația de a se prezenta la sediul Primăriei Oradea cu documentele în original, în vederea operării acestor modificări.

În situația în care agentul economic are obligații restante față de bugetul local, mai vechi de 12 luni, Serviciul Impunere Persoane Juridice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea va retrage acordul de funcționare după o notificare prealabilă.

Art.8 Taxa pentru eliberarea acordului de funcționare se stabilește prin Hotărâre a Consiliului Local Oradea și se achită anticipat eliberării acordului de funcționare.

Art.9 Acordul de funcționare se eliberează pentru fiecare punct de lucru/sediu al agentului economic, inclusiv pentru cele situate în incinta centrelor comerciale, piețe, târguri, oboare, etc..

Art.10 Acordul de funcționare se eliberează la cererea persoanei interesate în baza unei cereri.

Art.11 La cererea de eliberare a acordului de funcționare se vor anexa:

 • a. certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului

 • b. dovada titlului asupra imobilului

 • c. Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului pentru declararea punctului de lucru și a obiectului de activitate

 • d. dovada achitării taxei pentru eliberarea acordului de funcționare

 • e. contract încheiat cu operatorii licențiați în efectuarea serviciilor de salubrizare și dezinsecție

 • f. copie act identitate administrator

 • g. copie extras de carte funciară actualizată (dovada destinației solicitate: spațiu comercial, alimentație publică)

 • h. releveu (schița spațiului) întocmită de arhitect (inginer)

 • i. autorizația de securitate la incendiu pentru spațiile situate la subsol, demisol, poduri si terase pe acoperis, dacă e cazul

î. autorizația de securitate la incendiu pentru spațiile cu aria desfășurată mai mare de 200 de m2, dacă e cazul

 • j. dosar

 • k. acordul tuturor proprietarilor direct afectați cu care spațiul se învecinează, în plan orizontal și plan vertical, printr-o latura comună a proprietății, în cazul în care se solicită orar de funcționare între orele 22:00 - 08:00

La eliberarea acordului de funcționare obligațiile fiscale restante trebuie să fie achitate.

Art.12 Cererea de eliberare a acordului de funcționare se depune împreună cu documentele mai sus menționate și se va înregistra la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Oradea. Acordul de funcționare se eliberează în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și a documentelor însoțitoare.

Art.13 Cererea de eliberare se va comunica cu Poliția Locală în vederea verificării modului de respectare a reglementărilor urbanistice și în vederea verificării modului de respectare a reglementărilor privind ordinea și liniștea publică. În urma verificărilor Poliția Locală va emite un aviz favorabil/nefavorabil în funcție de constatările efectuate. Avizul eliberat de către Poliția Locală se va comunica Serviciului Impunere Persoane Juridice. În cazul în care avizul emis de Poliția Locală este favorabil se va proceda la eliberarea acordului de funcționare. În cazul în care avizul emis de Poliția Locală este nefavorabil, acordul de funcționare nu se va elibera până la remedierea deficiențelor constatate și eliberarea unui aviz favorabil. Avizul nefavorabil va conține obligatoriu motivele respingerii și modul de remediere a deficiențelor.

Art.14 Comerciantul deținător al unui acord de funcționare are următoarele obligații:

 • - să afișeze la loc vizibil o copie a acordului de funcționare pentru fiecare punct de lucru

 • - să achite taxa de viză anuală până la data de 31 martie a anului curent

Art. 15 Agenții economici care au obținut acordul de funcționare fără a prezenta autorizația de securitate la incendiu au obligația obținerii și depunerii acesteia până la data de 31 martie a anului în curs, astfel:

 • •  autorizația de securitate la incendiu pentru spațiile situate la subsol, demisol, poduri si terase pe acoperiș, dacă e cazul

 • •  autorizația de securitate la incendiu pentru spațiile cu aria desfășurată mai mare de 200 de m2, dacă e cazul

Art.16 Termenul pentru vizarea anuală este data de 31 martie a anului curent.

Art.17 Acordul de funcționare este netransmisibil si va conține si orarul de funcționare al punctului de lucru.

Art.18 Nu se solicită acord de funcționare si nu datorează taxa pentru eliberarea acordului de funcționare de către următoarele unități :

 • - SC Oradea Transport Local SA

 • - SC Administrația Domeniului Public SA

 • - SC Compania de Apa SA

 • - SC Electrocentrale SA

 • - Societatea Termoficare Oradea SA

 • - Societatea Eurobusiness Parc Oradea SA

Art.19 Taxa pentru eliberarea acordului de funcționare nu se restituie în cazul în care acordul de funcționare a fost anulat sau societatea a avut suspendată activitatea.

Art.20 În cazul pierderii sau degradării acordului de funcționare, eliberarea altui acord se face numai după achitarea taxei.

Art.21 În cazul pierderii acordului de funcționare, titularul său are obligația să publice pierderea într-un ziar local, iar acesta va fi anexat la cererea de eliberare a unui nou acord de funcționare.

Autorizația pentru desfășurarea activității. Metodologia de eliberare.

Art.22 Autorizația pentru desfășurarea activității se eliberează tuturor comercianților a căror activitate se desfășoară potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN 561 - restaurante, 563- baruri și alte activități de servire a barurilor și 932 - alte activități recreative și distractive pe teritoriul administrativ al Municipiului Oradea.

Art.23 (1) Taxa pentru eliberarea autorizației pentru desfășurarea activității se achită anticipat eliberării acesteia iar cuantumul taxei se stabilește prin Hotărâre a Consiliului Local.

(2) Pentru unitățile de alimentație publică localizate în Pasajul Vulturul Negru, taxa pentru eliberarea autorizației/vizei anuale cuprinde suplimentar și o valoare variabilă (lei/mp/an) stabilită anual la în funcție de serviciile publice de salubritate asigurate suplimentar.

Art.24 Autorizația pentru desfășurarea activității se eliberează pentru fiecare structură de vânzare (punct de lucru/sediu).

În cazul în care, din diferite motive, agentul economic își încetează activitatea la punctul de lucru, acesta are obligația de a preda autorizația pentru desfășurarea activității în original la organul emitent, însoțit de documente care să ateste radierea activității de la punctul de lucru, în termen de 30 de zile de la încetarea activității.

În cazul în care vor exista reclamații / sesizări ulterioare privitoare la obiectul de activitate, tulburarea liniștii publice, respectiv orarul de funcționare din cadrul unei structuri de vânzare ce detine autorizație din partea autorității administrației publice locale, agenții din cadrul Poliției Locale își rezervă dreptul de a reanaliza din oficiu documentația existentă în evidența Serviciului Impunere Persoane Juridice. În situația în care există neconcordanțe între situația existentă în teren și cea rezultată din documentația depusă pentru obținerea autorizației de funcționare, agenții Poliției Locale pot propune menținerea, retragerea sau modificarea autorizației pentru desfășurarea activității (ex: Neprezentarea acordurilor tuturor vecinilor direct afectați cu care spațiul se învecinează, în plan orizontal și plan vertical, printr-o latură comună a proprietății-în cazul funcționării în intervalul orar 22:00-08:00 sau extinderea zonei declarate și autorizate pentru desfășurarea activității, desfășurarea altei activități decât cea declarată, etc ). În situația în care vor fi constatate fapte de tulburare a liniștii publice după ora 22:00 în cadrul unei structuri de vânzare ce detine autorizație din partea autorității administrației publice locale, Poliția Locală Oradea poate propune reducerea orarului de funcționare la intervalul orar 08:00-22:00 fără vreo prealabilă notificare. În acest sens, la solicitarea Primăriei Municipiului Oradea, administratorul societății are obligația de a se prezenta la sediul Primăriei Oradea cu documentele în original, în vederea operării acestor modificări.

În situația în care agentul economic are obligații restante față de bugetul local, mai vechi de 12 luni, Serviciul Impunere Persoane Juridice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea va retrage acordul de funcționare după o notificare prealabilă.

Art.25 Taxa pentru vizarea autorizației pentru desfășurarea activității reprezintă 50% din cuantumul taxei pentru eliberare și se plătește până la data de 31 martie a anului curent.

Pentru contribuabilii care organizează evenimente culturale live (muzică live, stand up comedy, teatru) taxa pentru vizarea autorizației pentru desfășurarea activității pentru anul curent va fi de 0 lei, în situația în care, în anul precedent, a organizat minim 50 de astfel de evenimente. Fac excepție evenimentele private (nunți, botezuri, majorate, zile de naștere) desfășurate în locațiile respective.

În acest sens contribuabilii vor prezenta următoarele documente:

 • ■  declarație pe propie răspundere privind organizarea evenimentelor culturale live

 • ■   contract de prestări servicii.....

 • ■   dovada plății prestatorului de servicii

Art.26 Modificările pe autorizația privind desfășurarea activităților pentru unitățile de tip CAEN 561 -restaurante, 563- baruri și alte activități de servire a barurilor și 932 - alte activități recreative și distractive referitoare la datele de identificare ale firmei (denumire, adresă sediu) vor fi operate în mod gratuit.

Art.27 În situația în care apar modificări referitoare la forma de organizare, comerciantul va solicita eliberarea unei noi autorizații.

Art.28 Autorizația pentru desfășurarea activității se eliberează la cererea persoanei interesate.

Art.29 La cererea de eliberare a autorizației pentru desfășurarea activității se vor anexa:

 • ■  cerificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului

 • dovada titlului asupra imobilului și suprafața acestuia/contract vânzare cumpărare, contract de comodat, contract de închieriere, după caz.

 • ■  Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului pentru declararea punctului de lucru și a obiectului de activitate

 • ■  declarație pentru tipul unității de alimentație publică și suprafața de servire

 • ■  schița / releveu spațiu,

 • ■  contract încheiat cu operatorii licențiați în servicii de salubrizare și dezinsecție

 • ■  copie extras de carte funciară actualizată (dovada destinației solicitate: spațiu comercial, alimentație publică)

 • ■  autorizația de securitate la incendiu pentru spațiile situate la subsol, demisol, poduri si terase pe acoperis, dacă e cazul

 • ■  autorizația de securitate la incendiu pentru spațiile cu aria desfășurată mai mare de 200 de m2, dacă e cazul

 • ■  dovada plății

 • dosar

 • ■  carte de identitate administrator

 • ■  orarul de funcționare.

 • ■  acordul tuturor proprietarilor direct afectați cu care spațiul se învecinează, în plan orizontal și plan vertical, printr-o latura comună a proprietății, în cazul în care se solicită orar de funcționare între orele 22:00 - 08:00

La eliberarea autorizației pentru desfășurarea activității obligațiile fiscale restante trebuie să fie achitate.

În cazul în care se solicită orar de funcționare între orele 22:00 - 08:00 se va prezenta Poliției locale acordul tuturor, proprietarilor direct afectați cu care spațiul se învecinează, în plan orizontal și plan vertical, printr-o latură comună a proprietății.

Art.30 Cererea de eliberare se depune împreună cu documentele mai sus menționate și se va înregistra la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.31 Autorizația pentru desfășurarea activității se eliberează în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și a documentelor însoțitoare.

Art.32 Cererea de eliberare a autorizației se va comunica cu Poliția Locală în vederea verificării modului de respectare a reglementărilor urbanistice și în vederea verificării modului de respectare a reglementărilor privind ordinea și liniștea publică. În urma verificărilor Poliția Locală va emite aviz favorabil/nefavorabil în funcție de constatările efectuate. Avizul acordat de către Poliția Locală se va comunica Serviciului Impunere Persoane Juridice. În cazul în care avizul emis de Poliția Locală este favorabil se va proceda la eliberarea autorizației de funcționare. În cazul în care avizul emis de Poliția Locală este nefavorabil, autorizația de funcționare nu se va elibera până la remedierea deficiențelor constatate și eliberarea unui aviz favorabil. În acest caz serviciul de specialitate din cadrul Direcției Economice va comunica printr-o adresă scrisă contribuabilului faptul că nu i se poate emite autorizația de funcționare. Avizul nefavorabil va conține obligatoriu motivele respingerii și modul de remediere a deficiențelor.

Art.33 Comerciantul deținător al unei autorizații pentru desfășurarea activității are următoarele obligații:

 • - să afișeze la loc vizibil o copie a autorizației pentru desfășurarea activității pentru fiecare punct de lucru

 • - să achite taxa de viză anuală până la data de 31 martie a anului curent.

Art.34 Agenții economici care au obținut autorizația pentru desfășurarea activității fără a prezenta autorizația de securitate la incendiu au obligația obținerii și depunerii acesteia până la data de 31 martie a anului în curs, astfel:

 • •   autorizația de securitate la incendiu pentru spațiile situate la subsol, demisol, poduri si terase pe acoperis, dacă e cazul

 • •  autorizația de securitate la incendiu pentru spațiile cu aria desfășurată mai mare de 200 de m2, dacă e cazul

Art.35 Termenul pentru vizarea anuală este data de 31 martie a anului curent.

Art.36 Autorizația pentru desfășurarea activității este netransmisibilă.

Art.37 Taxa pentru eliberarea autorizației pentru desfășurarea activității nu se restituie în cazul în care autorizația de funcționare a fost anulată sau societatea a avut activitatea suspendată.

Art.38 În cazul pierderii sau degradării autorizației de funcționare privind desfășurarea activității, eliberarea altei autorizații se face numai după achitarea taxei.

Art.39 În cazul pierderii autorizației de funcționare privind desfășurarea activității, titularul său are obligația să publice pierderea într-un ziar local, iar acesta va fi anexat la cererea de eliberare a unei noi autorizații de funcționare.

 • IV. Acord modificare orar de funcționare. Metodologia de eliberare.

Orarul de funcționare e parte din acord/autorizația pentru desfășurarea activității.

Art.40 Acordul pentru modificarea orarului de funcționare se aplică tuturor comercianților, indiferent de forma de organizare și activitatea desfășurată.

Art.41 Orarul de funcționare se stabilește de către comerciant cu respectarea prevederilor legale privind legislația muncii și cele privind liniștea și ordinea publică.

Art.42 Orarul minim obligatoriu de funcționare pentru activitățile economice de la parterul imobilelor cu front la străzile cuprinse în zona centrală va cuprinde cel puțin:

 • a. În perioada 15 aprilie - 15 octombrie : Luni-Sambata intervalul orar 11:00-19:00

Duminica intervalul orar      12:00-18:00

 • b. În perioada 16 octombrie - 14 aprilie : Luni-Sambata intervalul orar 11:00-17:00

Duminica intervalul orar       12:00 -17:00

Zona centrală din cadrul Centrului Istoric al Municipiului Oradea este reprezentată de str. Republicii (tronson de la Magazinul Crișu - str. losif Vulcan), str. losif Vulcan (tronson cuprins în str. Republicii și Piața Ferdinand), piața Ferdinand, str. Madach Imre, str. Patrioților, str. Moscovei (tronsonul curpins între str. Republicii și str. Patrioților), Piața Unirii, str. Vasile Alecsandri, str. Independenței (troson între Piața Unirii și Piața 1 Decembrie)

Orarul minim obligatoriu de funcționare se aplică gradual, pe baza CAEN-ului menționat în certificatul de la ONRC, astfel:

 • începând cu 1 ianuarie 2018: CAEN 561, 563 (alimentație publică)

 • începând cu 1 iunie 2018: CAEN comerț și servicii, altele decât 561 și 563

 • ■  începând cu 1 ianuarie 2020: tuturor operatorilor economici care desfășoară activitate în zona centrală

Art.43 Acordul pentru modificarea orarului de funcționare se eliberează în baza unei cereri.

Art.44 În cazul solicitării de modificare a orarului de funcționare se va elibera un nou acord pentru modificarea orarului de funcționare. Cererea prin care se solicită modificarea orarului de funcționare va fi însoțită de acordul de funcționare/autorizația pentru desfășurarea activității.

Art.45 Taxa anuală pentru eliberarea acordului pentru modificarea orarului de functionare datorata este în cuantum de 40 lei pentru fiecare acord.

Modificarea orarului impus la art. 42 este scutită de plata taxei speciale de modificare a orarului.

Art.46 Taxa pentru eliberarea acordului orarului de funcționare se va achita la fiecare modificare de orar solicitată.

Art.47 Acordul pentru modificarea orarului de funcționare se afișează la loc vizibil la fiecare punct de lucru.

Art.48 Comerciantul este obligat să respecte orarul avizat și afișat.

Art.49 Prezența clienților în spațiile comerciale este interzisă după terminarea programului.

Art.50 Eliberarea acordului pentru modificarea orarului de funcționare în cazul în care solicită prelungirea programului de funcționare după ora 22:00 și/sau înainte de ora 08:00 se va face după emiterea acordului de către Poliția Locală. Cererea de modificare a orarului va fi însoțită de acordul tuturor proprietarilor direct afectați cu care spațiul se învecinează, în plan orizontal și plan vertical, printr-un perete comun.

 • V. Imprimate
 • ■  Modelul acordului de funcționare și cererea pentru eliberarea acordului de funcționare,

 • ■  Modelul autorizației pentru desfășurarea activității și cererea pentru eliberarea autorizației pentru desfășurarea activității,

 • Cerere pentru modificarea orarului de funcționare

 • ■  Cerere pentru anularea autorizației pentru desfășurarea activității / acordului de funcționare,

 • ■  Cererile și declarația pentru eliberarea / modificarea / anularea autorizației pentru desfășurarea activității / acordului de funcționare, vor putea fi descărcate de pe site-ul www.oradea.ro, la Informații de interes public - cereri și formulare tip - Direcția Economică

 • VI. Sancțiuni

Art.51 Constatarea contravențiilor se face de către agenți ai Poliției Locale Oradea. Suspendarea activității cât și anularea autorizației pentru desfășurarea activității /acordului de funcționare se face prin Dispoziția Primarului, la propunerea organului constatator.

Art.52 Nedeținerea acordului de funcționare sau neachitarea taxei anuale constituie contravenție și se J                                                                                                                                     J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  J                 >

sancționează cu amendă contravențională în cuantum de 1.000 lei. Poliția locală poate propune primarului suspendarea activității agentului economic la punctul de lucru în cauză, până la data intrării în legalitate sau încetarea activității agentului economic la punctul de lucru în cauză.

Art.53 Nedeținerea autorizației pentru desfășurarea activității sau neachitarea taxei anuale constituie contravenție și se sancționează cuamendă contravențională în cuantum de1500 lei. Poliția locală poate propune primarului suspendarea activității agentului economic la punctul de lucru în cauză până la data intrării în legalitate, sau încetarea activității agentului economic la punctul de lucru în cauză.

Art.54 Nerespectarea orarului obligatoriu de funcționare se sancționează contravențional cu amendă de1.000 lei. Completar sancțiunii contravenționale, agenții constatatori pot propune suspendarea activității comerciale a entității pe o perioada de pana la 30 zile calendaristice.

Art.55 Nerespectarea Dispoziției Primarului privind suspendarea activității constituie contravenție și se sancționează cu amendă în cuantum de 2.500 lei.

Obiectul regulamentului


Obiectivele instituirii taxei speciale


Cadrul legal


Glosar termeni


Plătitorii taxei speciale

Cuantumul și termenele de plată a taxei speciale


REGULAMENT privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului

Art.1. Obiectul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea unui cadrul reglementat privind instituirea unei taxe speciale datorată bugetului local pentru dezvoltarea turismului

Art.2. Obiectivele urmărite prin instituirea taxei speciale pentru promovarea turismuluisunt:

 • •  Promovarea obiectivelor turistice din Oradea și a destinației turistice Oradea, în ansamblul ei, în vederea creșterii numărului de turiști;

 • •   Susținerea activităților culturale care pot crește numărul de turiști din Oradea;

 • •   Crearea de servicii de turism gratuite pentru turiști și actorii privați din turismul local, deopotrivă;

 • •   Creșterea calității și crearea de noi servicii publice destinate turiștilor;

 • •  Crearea și consolidarea brandului turistic al orașului Oradea.

 • •  Dezvoltarea de proiecte, finanțate din fonduri europene direct legate de activitatea turistică;

 • •   Participarea și înscrierea orașului în rețele/organizații/structuri Europene sau globale care pot crește valoarea turistică a orașului;

 • •  Îmbunătățirea și gestionarea informațiilor de interes turistic de pe cele mai importante platforme turistice online;

Art.3. Cadrul legal al prezentului regulament este reprezentat de:

 • •   art. 36, alin. (2) și (4), lit. A) și d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale

 • •  art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

 • •  art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Art.4. Definiția unor termenii utilizați în cuprinsul prezentului regulament:

Promovare turistică - activitate realizată în plan intern sau internațional, în cadrul unor evenimente de profil sau evenimente special create, desfășurată autoritatea locală sau structura desemnată de aceasta, care să prezinte forma cuprinzând cele mai reprezentative elemente ale destinației turistice Oradea, în ansamblul ei.

Susținerea activității culturale - acțiuni realizate de autoritatea locală sau structura 3                                                               3                                                                     >

desemnată de aceasta, în vederea creării, susținerii și/sau dezvoltării de evenimente și activități culturale care pot contribui pozitiv la atractivitatea turistică a orașului Oradea.

Servicii de turism - servicii publice care oferă informații și materiale turistice, special concepute, vizitatorilor orașului Oradea cât și jucătorilor locali din domeniul turismului. Acestea pot fi sub forma unor investiții sau servicii publice sau materiale/obiecte/spații care să contribuie activ și cuantificabil la creșterea informării și sprijinului în rândul vizitatorilor/turiștilor și actorilor turistici locali, deopotrivă.

Brand turistic - concept/viziune de dezvoltare turistică a orașului Oradea cu valori și țeluri clar exprimate și un set de acțiuni măsuri cuantificabile pentru atingerea obiectivelor/viziunii propuse. Acesta va fi însoțit și de elemente vizuale, verbale, audio/video, etc. Distinctive și reprezentative pentru oraș și valorile ei.

Art.5. Plătitorii taxei speciale pentru promovarea turismului sunt persoanele care beneficiază de servicii de cazare, prin unitățile hoteliere și unități de cazare cu mai mult de 5 camere care desfasoara activitati pe raza Municipiului Oradea

Art.6. Taxa specială pentru promovarea turismului este în cuantum de 3% din valoarea tarifelor de cazare exclusiv TVA

Art.7. Termenele de plată a taxei speciale sunt lunare până maxim în data de 10 pentru luna anterioară. Neplata în termenul scadent se datorează majorări de întârziere


în condițiile legii.

Art.8. Taxa va fi inclusă în costul nopții de cazare

Art.9. Taxa specială se constituie într-un fond cu următoarele destinații:

 • •  finanțarea cheltuielilor de participare la târguri, expoziții de turism la nivel național si internațional;

 • •  finanțarea acțiunilor si evenimentelor culturale care au un impact direct

Destinațiile taxei speciale

sau indirect la dezvoltarea turismului si atragerea unui număr mai mare de turisti;

 • •   realizarea activităților de promovare marketing în scopul atragerii de turiști sau investiții în servicii turistice;

 • •  construcția sau finanțarea serviciilor și produselor oferite contra cost sau gratuit turiștilor sau agenților economici locali din domeniul turismului;

Art.10. Acțiunile menționate anterior de promovare și realizare construcție a serviciilor turistice pentru și din Municipiul Oradea se vor derula prin:

 • •  Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune:

o promovarea destinației turistice Oradea în ansamblu o realizarea de materiale/servicii pentru turiști și agenți economici

Instituții implicate

locali care activează în domeniul turismului;

o participarea la evenimente de profil, târguri de turism, expoziții sau finanțarea unor evenimente organizate de asociație cu scopul dezvoltării turismului local.

o Coordonarea și realizarea tuturor activităților de promovare și marketing pentru Municipiul Oradea și cele mai importante obiective turistice administrate de Primăria Municipiului Oradea.

Dispoziții finale

Art.11. Prezentul regulament intră în vigoare de la data de 01 ianuarie 2016.

REGULAMENT privind eliberarea acordului pentru desfășurarea jocurilor de artificii pe teritoriul Municipiului Oradea

Art.1. Obiectul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea unui

Obiectul regulamentului

cadru reglementat privind emiterea acordului autorității publice locale pentru desfășurarea jocurilor de artificii

Art.2. Obiectivele urmărite prin instituirea taxei speciale pentru desfășurarea jocurilor de artificiisunt:

Obiectivele instituirii acordului

Respectarea Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materialelor explozive, republicată;

Asigurarea unui climat de ordine și siguranță civică;

Combaterea folosirii de obiecte pirotehnice în locuri interzise de către persoane fizice sau juridice.

Cadrul legal

Art. 3. Cadrul legal al prezentului regulament este reprezentat de:

 • art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

 • art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

 • Legea nr. 126 din 1995 privind regimul materialelor explozive, republicată;

Beneficiarii acordului

Art. 4. Beneficiarii Acordului pentru desfășurarea jocurilor de artificii sunt persoanele fizice și juridice care organizează evenimente cu jocuri de artificii pe teritoriul Municipiului Oradea (model Cerere eliberare acord pentru jocuri de artificii - anexă atașată).

Cuantumul și termenele de

Art. 5. Taxa de eliberare a Acordului pentru desfășurarea jocurilor de artificii este în cuantum de:

plată al taxei - 1.000 lei/eveniment cu durata de până la 10 minute pentru eliberarea - 1.500 lei/ eveniment cu durata ce depășește 10 minute

acordului

Art. 6. Obținerea Acordului și implicit termenul de plată al taxei pentru eliberarea acordului este cu 10 zile înainte de organizarea evenimentului.

Prevederi specifice pentru administratorii sălilor de evenimente din Oradea

Art.7. Administratorii sălilor de evenimente au obligația să se asigure că organizatorii evenimentelor dețin Acordul pentru desfășurarea jocurilor de artificii.

Art. 8. În cazul în care nu a fost eliberat acordul pentru desfășurarea jocurilor de artificii, administratorii sălilor de evenimente au obligația să anunțe Poliția Locală Oradea și să furnizeze datele de identificare a organizatorilor evenimentului care a implicat jocuri de artificii.

Art.9. În cazul în care nu sunt respectate prevederile de la art. 8, Poliția Locală Oradea poate propune retragerea autorizației pentru desfășurarea activității sălii de evenimente, fără o prealabilă notificare.

Dispoziții finale

Art. 9. Prezentul regulament intră în vigoare de la data de 01 ianuarie 2020.

CERERE ELIBERARE ACORD PENTRU JOCURI DEARTIFICII

DOMNULE PRIMAR

Subsemnatul (persoanăfizică), CNP identificat prin CI/BI seria , nr., domiciliat în localitatea județul , str. , nr. , bl , scara, etaj, ap ,

SAU

Subsemnatul, reprezentat al firmei/II/PFA, CIF , avândsediul social înlocalitatea , județul , str., nr., bl., scara, etaj, ap, adresa punctului de lucru din Oradea ,

Solicit eliberarea acordului privind organizarea și desfășurare a jocurilor de artificii în Municipiul Oradea.

Informații legate de eveniment:

 • > data,

 • > ora,

 • > locația (denumire, adresă)_________________________________________

 • > durata jocurilor de artificii:      fpână la 10 min.

mai mult de 10 min.

Declar că am luat cunoștință că obținerea prezentului acord nu înlătură obligația de a obține alte autorizații / avize / contracte/ licențe necesare potrivit prevederilor legale în vigoare.

Telefon contact______________________

Data:_______________

Semnatura:


REGULAMENT PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE PENTRU ÎNTREȚINEREA TERENURILOR NEÎNGRIJITE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC ADIACENTE IMOBILELOR PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

OBIECTUL REGULAMENTULUI

Obiectul regulamentului îl constituie asigurarea cadrului legal privind instituirea taxei speciale pentru intretinerea terenurilor neîngrijite aparținând domeniului public adiacente imobilelor proprietatea persoanelor fizice sau juridice (excepție condominii de tip bloc de locuințe), de la limita de proprietate pana la trotuar, respectiv de la trotuar pana la carosabil sau pana la carosabil daca nu exista trotuar, dupa caz.

CADRUL LEGAL

Cadrul legal al prezentului regulament este reprezentat de:

 • -  art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

 • -  art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

 • -  Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 978/2017 privind impozitele și taxele locale pe anul 2018 - anexa 46 - Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale și domeniile în care se pot institui din

 • -  art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale

SFERA DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică persoanelor fizice si juridice care dețin cu orice titlu imobile în Municipiul Oradea și care nu asigură intretinerea terenurilor aparținând domeniului public, de la limita de proprietate pana la trotuar, respectiv de la trotuar pana la carosabil sau pana la carosabil daca nu exista trotuar, dupa caz.

Potrivit prevederilor legale, persoanelor fizice/juridice menționate anterior, le revin următoarele obligații privind întreținerea terenurilor adiacente imobilelor deținute de acestea, respectiv:

 • 1) de a cosi vegetația, daca aceste spatii sunt amenajate cu vegetație spontan ierboasa sau cu imbracaminte tip gazon. Lucrarile de cosit a vegetatiei se vor executa in perioada aprilie-octombrie, cel putin o lucrare de cosit/luna care se va efectua in perioada 1-15 a lunii.

 • 2) de a intretine pe spatiile care sunt amenajari de alt tip (rondouri cu flori, vegetatie arbustiva, fara imbracaminte cu gazon). In cazul in care pe aceste spatii sunt plantati pomi fructiferi, persoanele fizice au obligatia de a mentine amplasamentul in stare salubra(colectarea fructelor/frunzelor cazute pe sol).

Intretinerea acestor spatii presupune, executarea in functie de caz, de anotimp, corelate cu conditiile meteo, a urmatoarelor activitati:

-plivit buruieni

-indepartat flori si plante ofilite

-sapat intre arbusti

-taieri de corectie la arbusti pentru eliminarea crengilor uscate si formarea coroanei.

Lucrările de întreținere se realizeaza cu frecventa adecvata astfel incat spatiul sa fie in permanenta intetinut, in intervalul aprilie-octombrie.

Sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament, terenurile aferente condominiilor de tip blocuri de locuințe.

TAXA SPECIALĂ PENTRU ÎNTREȚINEREA TERENURILOR NEÎNGRIJITE - OBIECTIVE, MOD DE INSTITUIRE, CUANTUM SI TERMEN DE PLATA

Obiectivele urmărite prin instituirea taxei speciale pentru întreținerea terenurilor neîngrijite aparținând domeniului public, adiacente imobilelor/imprejmuirilor deținute de persoane fizice/juridice sunt:

 • •  buna gospodărire a localității, pentru păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul acesteia;

 • •  creșterea calității spațiilor publice;

Plătitorii taxei speciale pentru întreținerea terenurilor neîngrijite sunt persoanele fizice sau juridice care beneficiază de serviciile de întreținere de către municipalitate a terenurilor adiacente imobilelor deținute.

Taxa speciala pentru intretinerea terenurilor neîngrijite este de în sumă de 0,7 lei/mp/intervenție, în cuantumul echivalent al lucrărilor de întreținere (fundamentarea valorii taxei este cuprinsă în anexa).

Termenul de plată al taxei speciale este de 60 de zile de la data debitării taxei speciale în evidențele fiscale pe plătitor ale Primăriei Municipiului Oradea.

Pentru neplata taxei în termenul scadent se datorează majorări de întârziere, în condițiile legii.

Taxa specială se constituie într-un fond cu destinația acoperirii costul lucrarilor de salubrizare/intretinere a terenurilor neîngrijite adiacente proprietăților persoanelor fizice sau juridice.

Sunt exceptate de la datorarea taxei speciale pentru întreținerea terenurilor neîngrijite persoanele fizice/juridice care au incheiat un Acord de colaborare in vederea amenajarii si intretinerii cu titlu gratuit a unui spatiu verde din Municipiul Oradea.

PROCEDURA DE LUCRU

Reprezentantii Politiei Locale vor proceda la identificarea terenurilor neîntreținute situate adiacent imobilelor proprietatea persoanelor fizice sau juridice, întocmind somații scrise privind obligatia salubrizarii terenului într-un termen de 15 zile de la data somației.

Somații vor fi înmânate deținătorului imobilului adiacent, direct sau prin cutia poștală.

Dupa expirarea termenului prevăzut în somatie, reprezentantii Politiei Locale vor verifica îndeplinirea obligațiilor prin întocmirea unei Note de constatare în care vor consemna starea corespunzătoare/necorespunzătoare a terenului.

Nota de constatare va cuprinde adresa imobilului, numele proprietarului imobilului adiacent (teren sau clădire), CNP- ul, suprafata de teren care face obiectul constatarii stării necorespunzătoare.

Nota de constatare care consemnează starea necorespunzătoare se întocmește în 3 exemplare de catre reprezentantii Politiei Locale, din care:

 • -  2 exemplare se comunică Directiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

 • -  un exemplar rămâne la Poliția Locală (emitent).

Pe baza comunicării notei de constatare, Directia Tehnica va executa lucrarile de întreținere necesare aducerii terenului la stare salubră, după care va transmite Direcției Economice un exemplar din Nota de constatare cu viza responsabilului care confirmă efectuare lucrărilor și suprafața terenului.

În cazul nefecturării lucrărilor de întreținere, ca urma a faptului că nu sunt necesare/nu pot fi executate sau au fost executate de proprietariul terenului adiacent, Nota de constatare nu se va comunica Direcției Economice.

Pe baza comunicării notei de constatare, Directia Economica va proceda la inregistrarea, în contul proprietarilor persoane fizice/juridice, a taxei speciale de întreținere a terenurilor în valoarea echivalentă a taxei unitare lei/mp/intervenție înmulțită cu suprafața terenului.

Actele administrative emise și transmise contribuabililor vor cuprinde cuantumul taxei speciale datorate, contul bancar și scadența de plată.

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul regulament intră în vigoare de la data de 01 ianuarie 2020

Anexe:

Fundamentarea valorică a taxei

Model Nota de constatare - somație

Model Notă de constatare finală

Model declarație fiscală din oficiu si comunicarea declarației 5                                                                                                            )                                                                                                                              5

Fisa de fundamentare a taxei speciale pentru intretinerea terenurilor

NC

Denumire

UM

lei/UM

lei/mp

1

cost lucrări

100 mp

11

0,110

2

deplasarePolitieLocalaconstatareinitiala

10 km

5,1

0,102

3

deplasarePolitieLocalaconstatarefinala

10 km

5,1

0,102

4

costuri personal - agent constatator

1/2 ora

12,272

0,245

5

trimiteripostaleinstiintaredebitare taxa

1 trimitere

6

0,120

6

costuriimprimate

1 set

1

0,020

Total

0,699

Nota: pentrucalculului lei/mp a costurilor de la pct. 2-6 a fostavut in vedere o parcelamedie de 50 mp

Parcelamedie

50

Mp

consum auto la 100 km

8,5

litri/100 km

consum auto pentru 1 km

0,51

lei/km

cheltuielilunare agent constatator

4.369

lei/lună


România

Județul Bihor

Municipiul Oradea Poliția Locală Oradea Cod operator 11747

Nr. Înregistrare........................din...............................

NOTA DE CONSTATAREHSOMAȚIE

PRIVIND TERENUL NEÎNTREȚINUT SITUAT ADIACENT IMOBILULUI PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

Data efectuării verificării:

Adresă terenului neîntreținut__________________________________

Date privind Proprietarul imobilului adiacent:

Date de identificare (Nume,Prenume, Cod numeric personal, Domiciliu)

Amplasare teren

Suprafață în mp

Teren neîntreținut de la limita de proprietate până la carosabil

Tip vegetație

Detaliere lucrări necesare

Constatare

Vegetație ierboasă sau gazon

necesită lucrări de cosit vegetația

Rondouri cu flori, arbuști, gard viu

necesită lucrări de plivit buruieni

necesită lucrări de îndepărtat flori și plante ofilite

necesită tăieri de corecție la arbuști/gard viu pentru eliminarea crengilor uscate și formarea coroanei

Pomi fructiferi

necesită colectarea fructelor/frunzelor căzute pe sol

Alte constatări:

Prin prezenta vă somăm să efectuați până la data de , lucrările descrise anterior, necesare aducerii la stare salubră a terenului adiacent imobilului dumneavoastră.

În caz contrar, după expirarea termenului menționat, Primăria Municipiului Oradea va executa în numele dvs. lucrările de salubrizare/întreținere a terenului și veți suporta contravaloarea lucrărilor respective.

Taxa specială de întreținere a terenurilor neîngrijite este de 0,7 lei/mp/intervenție și se plătește în termen de 60 de zile de la data debitării taxei speciale în evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Oradea.

Șeful Poliției Locale                                                     Polițist Local

9                       9                                                                                                                                                                       9

Director Executiv Beltechi Cristian Marcel


România

Județul Bihor

Municipiul Oradea Poliția Locală Oradea Cod operator 11747

Nr. Înregistrare........................din...............................

NOTA DE CONSTATAREHFINALA

PRIVIND TERENUL NEINTREȚINUT SITUAT ADIACENT IMOBILULUI PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

Data efectuării verificării:

Urmare a Notei de constatare - Somație:transmisă io] personal

[o] prin cutia poștală

am procedat la verificarea efecturării lucrărilor necesare salubrizări terenului identificat astfel:

Adresă terenului neîntreținut__________________________________

Date privind Proprietarul imobilului adiacent:

Date de identificare (Nume,Prenume, Cod numeric personal, Domiciliu)

Amplasare teren

Suprafață în mp

Teren neîntreținut de la limita de proprietate până la carosabil

Tip vegetație

Detaliere lucrări necesare

Constatare

Vegetație ierboasă sau gazon

necesită lucrări de cosit vegetația

Rondouri cu flori, arbuști, gard viu

necesită lucrări de plivit buruieni

necesită lucrări de îndepărtat flori și plante ofilite

necesită tăieri de corecție la arbuști/gard viu pentru eliminarea crengilor uscate și formarea coroanei

Pomi fructiferi

necesită colectarea fructelor/frunzelor căzute pe sol

Constatare finală: g?] terenul A FOST salubrizat

[o] terenul NU A FOST salubrizat conform somației transmise.

Șeful Poliției Locale Director Executiv

Beltechi Cristian Marcel


România

Județul Bihor Municipiul Oradea

Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

Nr. înregistrare........................din...............................

Subsemnatul , consilier în confirm executarea lucrărilor de întreținere a terenuluiidentificat mai

Polițist Local


cadrul Direcției Tehnice, sus, pentru suprafața de


_______mp.

Consilier Direcția Tehnică


Primăria Municipiului Oradea Direcția economică


Piața Unirii, nr. 1

410100, Oradea

Tel. +400259-437 000

Fax. +400259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


Adresa: Str., nr.____, bl.____, ap.

Oradea

Jud. Bihor

Nr.__________________

Data:____________

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr./1 2), a Somației și a Notei de constatare finale întocmită de reprezentanții Poliției Locale Oradea se stabilește taxa specială pentru întreținerea terenurilor neîngrijite, după cum urmează:

DECLARAȚIE FISCALĂ DIN OFICIU

privind stabilirea taxei speciale pentru întreținerea terenurilor neîngrijite aparținând domeniului public adiacente imobilelor proprietatea private

Adresa terenului neîngrijit

Suprafațater enului neîngrijit - mp. -

Contravaloare taxă de întreținere a terenului - lei/mp./intervenție -

Total de plată - lei -

Termen de plată

str. ____________________________ nr. _________

_______ mp

_____ lei/mp

__________lei

Suma de lei reprezinta contravaloarea lucrărilor de salubrizare/intretinere executate de către

Primăria Municipiului Oradea, în numele dvs.

În urma controlului efectuat de către reprezentanții Poliției Locale Oradea din cadrul Primăriei municipiului Oradea, s-a constatat neîntreținerea corespunzătoare a terenului aparținând domeniului public adiacent imobilului aflat în proprietatea dvs. situat în Oradea, str., nr..

Somația nr./privind obligația întreținerii terenului v-a fost comunicată în data de

Anexa nr. 52

Art. 18. Actualizarea, urmare a adoptării Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a cadrului legislativ cuprins în Hotărârile Consiliului Local nr. 711/2014, 716/2016 și 908/2015

HCL

Forma actuală act normativ

Propunere modificare

Nr. 711 din 2014 privind continuarea acordării facilităților fiscale instituite prin schema de minimis aprobată prin HCL 407/2010 în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea

Preambul la hotărâre

“În baza Legii nr.571/2003, Titlul IX - Impozite și taxe locale, cap.XI

- Facilități comune art.”286” pct.6) din Codul fiscal actualizat, O.G.nr.92/2003, art.”125” lit.e),”

Preambul la hotărâre

“În baza Legii nr.227/2015 privind codul fiscal, Titlul IX - Impozite și taxe locale, art.”456, alin.2, lit. l”

Nr. 716 din 2016 privind aprobarea unor măsuri în vederea acordării facilităților fiscale pentru investitiile realizate in parcurile industriale din municipiul Oradea

„Art. 1

În cadrul prezentei proceduri, acordarea măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale din municipiul Oradea se face cu respectarea criteriilor prevăzute în:

 • - Regulamentul C.E. nr.1407/2013 al Comisiei din 24 decembrie 2013 privind aplicarea art.107 și 108 din Tratatul Comisiei Europene,

 • - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industrial - Ordinul nr. 1.451 din 7 august 2014 pentru modificarea și completarea anexelor la Ordinul viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor

“Art. 1

În cadrul prezentei proceduri, acordarea măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale din municipiul Oradea se face cu respectarea criteriilor prevăzute în:

 • - Regulamentul C.E. nr.1407/2013 al Comisiei din 24 decembrie 2013 privind aplicarea art.107 și 108 din Tratatul Comisiei Europene,

 • -  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industrial - Ordinul nr. 1.451 din 7 august 2014 pentru modificarea și completarea anexelor la Ordinul viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industrial

de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industrial

 • - Regulamentul U.E. nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat

 • - Orientarile Comisiei Europene privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020. - Art.20 alin.(2) din Legea nr.186/2013 privind constituirea sl functionarea parcurilor industrial

 • - Legea 571/2003 Codul Fiscal”

 • - Regulamentul U.E. nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat

 • - Orientarile Comisiei Europene privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020. - Art.20 alin.(2) din Legea nr.186/2013 privind constituirea sI functionarea parcurilor industrial

 • - Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal”

Nr. 908 din 2015 privind aprobarea Schemei locale de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin creșterea de locuri de munca in municipiul Oradea

Preambul la hotărâre

“Luând în considerare prevederile Legii nr.571/2003, Titlul IX-Impozite și taxe locale, cap.XI - Facilități comune art.”286” pct.6) din Codul fiscal actualizat, O.G.nr.92/2003, art.”125” lit.e)”

Preambul la hotărâre

“În baza Legii nr.227/2015 privind codul fiscal, Titlul IX - Impozite și taxe locale, art.”456, alin.2, lit. l”

Anexa la Hotărârea nr. 908 din 2014

“Art.4. La elaborarea prezentului regulament au fost avute in vedere dispozitiile urmatoarelor acte normative:

 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • H.G. nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal

 • Ordonanța nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedura fiscală

 • Ordonanta de urgenta nr.117/21.12.2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat;

 • Legea nr. 137/17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat;

 • Regulamentul Comisiei Europene nr.1407 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art.107 și 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

 • Harta ajutoarelor regionale 2014 - 2020- Romania.”

Anexa la Hotărârea nr. 908 din 2014

“Art.4. La elaborarea prezentului regulament au fost avute in vedere dispozitiile urmatoarelor acte normative:

 • Ordonanța nr. 57/2019 privind codul administrativ

Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal

 • H.G. nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal

 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală

 • Ordonanta de urgenta nr.117/21.12.2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat;

 • Legea nr. 137/17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat;

 • Regulamentul Comisiei Europene nr.1407 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art.107 și 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

 • Harta ajutoarelor regionale 2014 - 2020- Romania.”

1

[o] personal / [o] prin cutia poștală.

Întrucât după expirarea termenului comunicat prin somație nu ați luat măsurile de salubrizare a terenului, în baza Notei de constatare nr. /au fost comandate și executate lucrările de salubrizare/întreținere a terenului, în numele dvs.

Prezenta declarație fiscală a fost întocmită din oficiu.

Taxa specială de întreținere a terenurilor neîngrijite a fost debitată în data de la rolul dvs.

fiscal deschis în evidențele fiscale ale Direcției Economice.

Termenul de plată este de 60 zile de la debitare, după care, conform legii vor fi calculate majorări de întârziere (accesorii) până la stingerea integrală a sumei datorate.

2

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. /privind instituirea taxei speciale pentru intretinerea terenurilor neîngrijite aparținând domeniului public adiacente imobilelor proprietatea persoanelor fizice sau juridice

Conducătorul Organului Fiscal Local