Hotărârea nr. 912/2019

pentru modificarea și completarea art. 1 a HCL nr. 525/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Parking subteran str. Independenței Oradea

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E pentru modificarea și completarea art. 1 a HCL nr. 525/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Parking subteran str. Independenței Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr.429454 din 13.11.2019 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 429440 din 13.11.2019 prin care Instituția Arhitectului Șef propune modificarea și completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 525 din 24.05.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție „Parking subteran str. Independenței Oradea”, prin adiționarea obiectului II al investiției care este „amenajarea zonei publice situate între Podul Sf. Ladislau și Sinagoga Sion, de la cota -0,60 la cota 0,00, peste parking”,

Având în vedere faptul că HCL nr. 525/2018, precum și actele normative anterioare modificate de aceasta, fac referire la obiectul I din obiectivul de investiție „Parking subteran str. Independenței Oradea”, adică la „parkingul subteran propriu-zis, până la cota - 0,60 m”, este necesară continuarea lucrărilor la partea supraterană conform obiectului II al investiției care este „amenajarea zonei publice situate între Podul Sf. Ladislau și Sinagoga Sion, de la cota -0,60 la cota 0,00, peste parking”. Proiectul public al parcării subterane a fost realizat pe baza unui parteneriat încheiat între municipiul Oradea și S.C. RCS & RDS S.A., aprobat prin hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 89/29.02.2012, fiind autorizată etapa I - parcarea subterană. Deoarece prin parteneriat nu a fost cuprins proiectul părții supraterane a parcării, fazele PT+DE, municipiul Oradea a contractat proiectarea acestui obiect, pentru a oferi comunității orădene un spațiu public degajat, care să favorizeze contactele sociale sau organizarea de evenimente cu caracter social-cultural sau comercial.

În acest context se va amenaja acest spațiu într-o formulă corelată cu proiectele finalizate sau aflate în derulare în vecinătate - Piața Unirii, Podul Sf. Ladislau - care să vină în întâmpinarea dorinței de redare a spațiului public pietonului.

În baza art.43 alin.(2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, reactualizată, ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, în funcție de evoluția indicilor de prețuri.

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor noi, a căror finanțare se asigură integral de la bugetul local, se aprobă de Consiliile Locale. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 44, alin.(4) ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și d), art.139 alin.(3) lit.e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE

Art. I Modificarea și completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 525/2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție „Parking subteran str. Independenței Oradea”, prin adiționarea obiectului II al investiției care este „ amenajarea zonei publice situate între Podul Sf. Ladislau și Sinagoga Sion, de la cota -0,60 la cota 0,00, peste parking” după cum urmează :

Art. 1. Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici actualizați ai obiectivului : Ordonator principal de credite:                  Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:                                Municipiul Oradea și SC RCS & RDS SA

SPECIFICAȚIE

VALOARE INVESTIȚIE (fara tva)            - lei -

Din care C + M (fara tva)

- lei -

OBIECTUL I - parkingul subteran propriu-zis, până la cota - 0,60 m

43.200.941

33.307.703

OBIECTUL II - amenajarea zonei publice situate între Podul Sf. Ladislau și Sinagoga Sion, de la cota -0,60 la cota 0,00, peste parking

9.947.361

8.321.583

TOTAL OBIECTIV DE INVESTIȚIE

53.148.302

41.629.286

Durata de realizare a investiției:                    12 luni

Art. II. Celelalte articole ale HCL nr.525/2008 rămân neschimbate.

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef pentru partea de proiectare a obiect II, iar pentru implementarea întregului obiectiv, Direcția Patrimoniului Imobiliar.

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Arhitectului Șef

  • -   Direcția PatrimoniuI Imobiliar

  • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • -   Directia Tehnică

  • -   Direcția Economică

  • -   SC RDS&RCS SA, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar

  • -   Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 noiembrie 2019 Nr. 912


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila