Hotărârea nr. 911/2019

privind aprobarea realizării investiției “Lucrări de interes public local pentru amenajare de noi spații verzi și pentru construcții cu caracter educativ și sportiv - Amenajare GRĂDINA URBANĂ NUFĂRUL” în zona cuprinsă între Strada Meiului, Strada Lotus, Complex Lotus și Strada Vavilov

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea realizării investiției “Lucrări de interes public local pentru amenajare de noi spații verzi și pentru construcții cu caracter educativ și sportiv - Amenajare GRĂDINA URBANĂ NUFĂRUL”

în zona cuprinsă între Strada Meiului, Strada Lotus, Complex Lotus și Strada Vavilov

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr.435572 din 19.11.2019 și Raportul de specialitate cu nr.435528 din 19.11.2019, înaintat de Instituția Arhitectului Șef prin care se supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Oradea proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării investiției “Lucrări de interes public local pentru amenajare de noi spații verzi și pentru construcții cu caracter educativ și sportiv - Amenajare GRĂDINA URBANĂ NUFĂRUL” în zona cuprinsă între Strada Meiului, Strada Lotus, Complex Lotus și Strada Vavilov

Având în vedere faptul că această investiție a fost cuprinsă în bugetul municipiului Oradea, aprobat pe anul 2019, la Anexa 3, cap. II Urbanism, poz.11,

Luând în considerare amplasamentul propus care se găsește în zona cuprinsă între Strada Meiului, Strada Lotus, Complex Lotus și Strada Vavilov și faptul că acest obiectiv „Grădina Urbană” va deveni o funcțiune mixtă de relaxare și educație, un spațiu activ care va găzdui diverse activități,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.129 alin.(4), lit.d) și alin.(7) lit.j) și art.139 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Aprobarea realizării investiției “Lucrări de interes public local pentru amenajare de noi spații verzi și pentru construcții cu caracter educativ și sportiv - Amenajare GRĂDINA URBANĂ NUFĂRUL” în zona cuprinsă între Strada Meiului, Strada Lotus, Complex Lotus și Strada Vavilov.

Art. 2. Se va nota în cărțile funciare ale terenurilor din zona cuprinsă între Strada Meiului, Strada Lotus, Complex Lotus și Strada Vavilov obiectivul de investiție menționat la art. 1.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Arhitectului Șef

  • -   Direcția PatrimoniuI Imobiliar

  • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • -   Direcția Tehnică

  • -   Direcția Economică

  • -   Direcția Juridică

  • -  OCPI

  • -   Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 noiembrie 2019 Nr. 911


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila